هومن هشی

آقای هومن هشی

کد ملی 1290993084
32
شرکت‌ها
32
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 579106
آگهی تغییرات شرکت صنایع آرمان پلاست تاپسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۶۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۲۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای هومن هشی به شماره ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۱۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امید عسگریان خانسری به شماره ملی ۰۰۷۳۷۱۲۷۸۷ و آقای جمال علمدار به شماره ملی ۰۴۹۰۱۵۶۶۴۹ و آقای حامد هادیان فرد به شماره ملی ۰۰۷۱۴۸۵۶۲۷ تا تاریخ ۲۷/۱۱/۹۲. در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۵۱۸۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 581592
آگهی تصمیمات شرکت کربنات سدیم سمنانسهامی خاص به شماره ثبت۱۸۱۹۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۱۸۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به کدملی۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری امید سهامی عام به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ و شرکت کارگزاری بانک سپه سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۵۱۹۹ و شرکت سولفورین سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۱۶۸۵۸ و شرکت خدمات آینده اندیش نگر سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ و شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۲/۹۱ محمود محبوبیان به کدملی۱۳۷۸۸۷۹۳۱۷ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به سمت رئیس هیئت مدیره، احد محبوبیان به کدملی۱۳۷۸۹۹۷۲۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ایوب محبوبیان به کدملی۱۳۷۹۰۶۷۰۰۶ به نمایندگی از طرف شرکت سولفورین به سمت عضو هیئت مدیره و یعقوب محبوبیان به کدملی۱۳۷۶۴۸۱۰۱۴ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات آینده اندیش نگر به سمت عضو هیئت مدیره و علی محبوبیان به کدملی۱۳۶۰۲۹۷۹۲۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سپه به سمت عضو هیئت مدیره و مرتضی اسلامی به کدملی۰۴۹۱۵۴۳۰۰۱ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردید و حدود اختیارات ایشان طبق اساسنامه میباشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۶۸۸۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 674120
آگهی تغییرات شرکت احداث کانسار راوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۱۷۹و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۱۰۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۴/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای هومن هشی به شماره ملی۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۴/۰۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۸۶۲۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 744406
آگهی تغییرات شرکت کویر ترابر دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۱۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۹۷۰۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهمند بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۶۶۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسابرس رسمی و هومن هشی بشماره ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ و کدپستی ۱۵۸۶۹۳۶۱۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت سیمان عمران انارک (سهامی خاص) با نمایندگی احمد کتیرایی بموجب نامه شماره ۷۶۴۷ ۲۷/۴/۹۱ محمد بهنیا و بنیان مولایی. طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/۹۱ بنیان مولایی بشماره ملی ۴۵۰۰۴۱۹۹۹۳ و کدپستی ۳۸۱۹۹۴۷۶۸۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد کتیرایی بشماره ملی ۴۱۳۲۰۶۵۴۸۰ و کدپستی ۱۹۷۷۷۳۴۶۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد بهنیا بشماره ملی ۱۲۴۹۸۸۹۴۰۵ و کدپستی ۱۹۹۱۹۵۳۹۳۳ بسمت عضو هیئت مدیره و سید محمد امین موسوی بشماره ملی ۱۸۱۹۴۶۸۰۸۹ و کدپستی ۸۱۹۴۹۱۶۵۶۸ بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیر عامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۸۹۰۰۸۰۰۰۰۱۱۱۵۴۵۰۹۵۹۶ رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 963291
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و هومن هشی به ش ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۳۶۲۱۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139012
آگهی تغییرات شرکت واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای هومن هشی به کدملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۸۴۶۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170312
آگهی تغییرات شرکت بنا گستران آینده ساز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۶۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای هومن هشی ک. م ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سیمان عمران انارک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۶۶۳۵ شرکت کیش بتون جنوب به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۲۹۶ و آقای بنیان مولایی ک. م ۴۵۰۰۴۱۹۹۹۳. پ۱۷۰۰۸۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1194959
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۳۰/۹/۱۳۹۱ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به نمایندگی آقای هومن هشی به کدملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب شدند. شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ پ۱۷۱۵۱۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206756
آگهی تغییرات شرکت آرمان بازیافت سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۲۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ را به سمت بازرس اصلی و آقای هومن هشی با شماره ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب نمود. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۱۹۵۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206758
آگهی تغییرات شرکت آرمان گستر اندیشه سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ را به سمت بازرس اصلی و آقای هومن هشی با شماره ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۹۵۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268594
آگهی تغییرات شرکت آینده گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و آقای هومن هشی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۴۸۹۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271593
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مسکن و نواحی صنعتی آینده ساز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۸۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای هومن هشی به کدملی۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۴۶۱۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407579
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به نمایندگی عباس هشی به کد ملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به نمایندگی آقای هومن هشی به کد ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت نشر آگهی تعیین گردید. پ۱۸۰۵۳۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534643
آگهی تغییرات شرکت سیمان عمران انارک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۶۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و آقای هومن هشی کد ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۴۲۹۸۲۵۵۹۸۹۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1599596
آگهی تغییرات شرکت پوشاک نورا شن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۵۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی بهفد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به کد ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۱۰۸۸۷۸۷۵۴۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1623218
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۳۱/۳/۹۳ شرکت سبک سازه پارس سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۷۲۵۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه منتهی، تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ و حساب سود و زیان سال منتهی به تاریخ مذکور باتفاق آراء تصویب گردید. ۲ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی بهمند، شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و آقای هومن هشی شماره ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ بترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ آقایان عبدالحمید کاظمی سبزوار بشماره ملی ۰۷۹۳۱۹۱۰۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد امیری بشماره ملی ۰۰۴۰۲۲۰۵۳۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید مهدی ارزاقی بشماره ملی ۰۵۵۸۹۷۱۷۰۹ بسمت مدیرعامل و همگی بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال مالی انتخاب شدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی شرکت از قبیل چک و سفته و برات باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. ش۱۸۶۸۳۹۱ رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628862
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت فرآوری پارسیان سپهر سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۲۸۰۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۹/۴/۹۳ واصله در مورخه ۲۴/۶/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمد. ۱ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. ۲ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت بتصویب رسید. ۳ با رعایت ماده ۱۴۷ و ۸۸ قانون تجارت موسسه حسابرسی بهمند شماره ثبت ۲۰۳۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای هومن هشی شماره ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مراتب در مورخه ۲۵/۶/۹۳ ثبت دفتر تغییرات گردید. ش۱۸۶۹۱۶۴ کفیل ثبت نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668748
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی پیچ و مهره‌های صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۶۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای هومن هشی کد ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۲۸۹۲۲۴۲۷۳۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695080
آگهی تغییرات شرکت سیستمهای صندلی پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۰۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به تاریخ ۲۹/ ۱۲/ ۹۲ موردتصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند ش م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و هومن هشی ش م ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۲۱۲۱۸۷۱۵۲۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708725
آگهی تغییرات شرکت پولادفرایندشهریار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۷۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داریوش پریسوز به شماره ملی ۰۰۴۳۱۴۶۸۱۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۷۰۱۰ به نمایندگی عبدالحسین ملک پور به شماره ملی ۲۸۰۱۰۴۷۱۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آینده ساز کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۷۷۲۹ به نمایندگی امیر حمزه شفیعی حسن آبادی به شماره ملی ۰۰۶۹۴۶۶۹۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به شماره ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۹۰۳۴۵۲۲۷۲۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9784861
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارشک سهامی عام به شماره ثبت۲۳۹۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به نمایندگی عباس هشی به ک م ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به ک م ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9980774
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیراف سهامی عام بشماره ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به نمایندگی عباس هشی به کدملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به نمایندگی هومن هشی به کدملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9999021
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تاسیسات و تهویه ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۲۸۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به ش ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10133910
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۱۷۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای هومن هشی به شماره ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10710186
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به کدملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10878458
آگهی تصمیمات شرکت سولفورین سهامی خاص بشماره ثبت ۳۶۲۶۴ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۸۱۶۸۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و هومن هشی به کدملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963134
آگهی تغییرات شرکت صید صنعتی تون ماهیان زردباله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به نمایندگی آقای هومن هشی به شماره ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا ایروانی نیای طهرانی به کدملی شماره ۰۰۵۴۳۵۹۲۳۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۵۲۳۳۱۶۳۸۰۷۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052943
آگهی تغییرات شرکت مشترک گنجینه الماس پایدار صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۷۹۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار به شماره ثبت ۳۷۹۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ ومجوز۱۱۸۷۶/۱۲۲مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰بسمت ضامن نقدشوندگی صندوق تعیین گردید. مشخصات ارکان صندوق به شرح زیر می‎باشد: • مدیرصندوق: شرکت سبدگردان الماس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸ • متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۱۸۲۲ • ضامن نقدشوندگی صندوق: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ • حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ - نمایندگان ارکان صندوق به شرح زیر می‌باشد: • مدیرصندوق: شرکت سبدگردان الماس با مدیریت آقای جواد عبادی فرزند امیر به کد ملی ۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰ • متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان با مدیریت آقای احمد پویان فر فرزند رضا به کدملی ۲۹۳۹۷۸۸۶۰۱ • ضامن نقدشوندگی: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان با مدیریت آقای علی تیموری شندی فرزند زلفعلی به کد ملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ • حسابرس: موسسه حسابرسی بهمند با مدیریت آقای هومن هشی فرزند اصغر به کد ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13089579
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس درتاریخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۹۶۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرا بورس ایران، اوراق بهادار با در آمد ثابت سپرده ها و گواهی سپرده بانکی. مدت صندوق : از تارخ ثبت به مدت سه سال مرکز اصلی صندوق : تهران میدان ونک خیابان ملا صدرا بعداز بهار شیراز پلاک ۱۲۷ طبقه دوم واحد ۱۲ کد پستی ۱۹۹۱۷۱۶۳۴۷ سرمایه صندوق : سرمایه صندوق متغیر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال میباشد ارکان صندوق سرمایه گذاری:شرکت سبد گردان الماس شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸ بنمایندگی جواد عبادی کد ملی ۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰ به سمت مدیر صندوق - شرکت مشاور سر مایه گذاری ارزش پرداز آریان بنمایندگی احمد پویان فر کد ملی ۲۹۳۹۷۸۸۶۰۱ به سمت متولی - موسسه حسابرسی بهمند بنمایندگی هومن هشی کد ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ به سمت حسابرس برای مدت سه سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور صندوق با امضای دو نفر از سه نفر همراه با مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و اوراق عادی صندوق با امضای آقای جواد عبادی و مهر صندوق معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار صندوق سرمایه گذاری:ابرار اقتصادی اختیارات مدیر صندوق سرمایه گذاری: طبق اساسنامه طبق مجوز شماره ۱۲۴۷۰ ، ۱۲۲ مورخه ۱۱/۷/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید پ۹۵۰۸۰۲۹۹۰۱۱۰۲۳۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13406189
آگهی تغییرات حسابرسی بهمند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۷۲۴۵/۹۵ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا آتش به شماره ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ با پرداخت ۶۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ با پرداخت ۶۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به ۴۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. هومن هشی به شماره ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ با پرداخت ۶۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به ۴۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. محمدرضا آرزومند صومعه سرایی به شماره ملی ۲۶۷۹۱۰۰۱۸۲ با پرداخت ۱۵۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به ۷۵۰۰۰۰ ریال افزایش داد. احمد رضا شریفی قزوینی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹ با پرداخت ۱۵۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به ۷۵۰۰۰۰ ریال افزایش داد. نادر رستگاری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۸۳۳۵۸ با پرداخت ۱۵۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به ۷۵۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای رسول دوازده امامی با شماره ملی ۱۲۸۲۸۴۷۲۷۹ با پرداخت مبلغ ۷۵۰۰۰۰ ریال در ردیف شرکا موسسه قرارگرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از ۱۴۲۵۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: رضا آتش به شماره ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ دارای ۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ دارای ۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و هومن هشی به شماره ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ دارای ۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و محمدرضا آرزومند صومعه سرایی به شماره ملی ۲۶۷۹۱۰۰۱۸۲ دارای ۷۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و احمد رضا شریفی قزوینی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹ دارای ۷۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و نادر رستگاری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۸۳۳۵۸ دارای ۷۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای رسول دوازده امامی با شماره ملی ۱۲۸۲۸۴۷۲۷۹ دارای ۷۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۶۰۲۱۰۳۸۲۱۳۹۹۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13914453
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۹۰۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی وحسابرس صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶ به تصویب رسید. - شرکت تعاونی سارال ثبت شده به شماره ۲۱۹۴ در اداره ثبت سنندج شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۵۸۵۶۱به نمایندگی آقای مهدی مندمی باکدملی۳۷۸۰۳۱۳۳۵۹ تاریخ تولد ۲۴/۶/۱۳۶۲ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. - موسسه حسابرسی بهمند ثبت شده به شماره ۲۰۳۵ در اداره ثبت تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به نمایندگی آقای هومن هشی باکدملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ تاریخ تولد ۲۰/۱/۱۳۵۳ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. - اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی سرواباد ثبت شده به شماره ۷۱۵ در اداره ثبت مریوان شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۰۵۲۰ به نمایندگی آقای فاروق بصیری بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار کار وکارگر برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۲۱۳۸۷۶۹۵۰۷۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14033246
آگهی تغییرات شرکت صنایع زنگان پارت قطعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۵۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب قرارگرفت. هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶به نمایندگی عباس هشی به شماره ملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل وموسسه بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به نمایندگی هومن هشی به شماره ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیر الا نتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۲۲۶۸۳۲۳۹۳۴۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک