محمدجواد سلیمی

محمدجواد سلیمی

کد ملی 1290441871
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 565934
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۶۰۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ به نمایندگی محمدجواد سلیمی به کد ملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸ به نمایندگی عباس آرگون به کد ملی ۰۵۱۲۴۲۱۶۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸ به نمایندگی سعید ذوالفقاری به کد ملی ۰۰۶۳۹۱۵۵۷۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۵۳۸۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187677
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۰۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین میگردد: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به نمایندگی ناصر مالکی به ک م ۰۰۳۵۰۱۱۷۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سامان تجارت مجد سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۵۹ به نمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به کد ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص به شماره ملی ۱۰۳۲۰۲۴۷۶۳۷ به نمایندگی محمدجواد سلیمی به کد ملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت نفت سپاهان سهامی خاص بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ به نمایندگی مصطفی امیدقائمی به کد ملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پالایش نفت جی سهامی عام بشناسه ملی ۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ به نمایندگی رامین سارنگ به کد ملی ۰۰۵۲۰۰۸۴۱۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. پ۱۷۰۹۴۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205560
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی متولیان شماره ملی ۰۴۹۲۹۳۸۹۲۱ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای مهدی ابراهیمی شماره ملی ۰۰۶۴۹۰۵۰۵۵ به نمایندگی از شرکت تجلی مهر ایرانیان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای علی اصغر مهریزاده شماره ملی ۰۰۴۲۶۱۴۴۰۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان بعنوان عضو هیئت مدیره آقای امیرمحمد رحیمی نجف آبادی شماره ملی ۱۰۹۱۳۹۱۴۱۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدجواد سلیمی شماره ملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مه بعنوان عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات و سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۱۸۴۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1245887
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ به عنوان نماینده شرکت امید توسعه پادنا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۸۸۹ و شماره ثبت ۴۲۳۷۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس آرگون به شماره ملی ۰۰۵۱۲۴۲۱۶۸ بعنوان نماینده شرکت توسعه سروش خلیج فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۹۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی مسیبی بهروز به شماره ملی ۰۳۲۰۲۳۷۵۰۸ به عنوان نماینده شرکت پویا توسعه اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی بهاری فر به شماره ملی ۶۳۱۹۸۸۸۰۲۴ بعنوان نماینده شرکت توسعه فن آوران بهرامه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدجواد سلیمی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه اقتصاد راد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۸۰۰۱ سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. ۲ مرکز اصلی شرکت به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، کوچه ۱۸ شرقی، پلاک ۴۷، طبقه دوم کدپستی ۱۹۹۸۶۴۷۵۵۳ انتقال گردد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء، متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل ویا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۹۲۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715185
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوران بهرامه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ به عنوان نمایند شرکت امید توسعه پادنا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۸۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس آرگون به شماره ملی ۰۰۵۱۲۴۲۱۶۸ به عنوان نمایند شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتمادبه شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد جواد سلیمی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ به عنوان نمایند شرکت توسعه اقتصاد راد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۸۰۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجتبی کامل نیا به شماره ملی ۰۹۳۸۹۸۰۹۹۸ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۹۰۹۲۱۸۵۳۹۸۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9544839
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/۹۰ محمدجواد سلیمی به کدملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ بنمایندگی جدید شرکت تاید واتر خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10309535
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۸۹ محمدجواد سلیمی کدملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ برای باقی مدت تصدی بسمت مدیرعامل تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10690766
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری معیار سهامسهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۵۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۶۰۷۷ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۶۷۱۵۱ و شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸ و شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ و شرکت نگین ساحل رویان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۰ عباس آرگون به کدملی ۰۰۵۱۲۴۲۱۶۸ به نمایندگی شرکت تدبیرگران آتیه ایرانیان به سمت رئیس هیئت مدیره و بهروز خدارحمی به کدملی ۱۲۹۰۳۵۲۶۷۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محسن صیقلی به کدملی ۳۳۹۱۹۲۸۸۴۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه بسمت عضو هیئت مدیره و ولی نادی قمی به کدملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به سمت عضو هیئت مدیره و محمدجواد سلیمی به کدملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ به نمایندگی شرکت نگین ساحل رویان به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948173
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۹۵۲۳ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا عاصم نخجوانی به کدملی ۰۰۴۱۱۶۰۸۵۱ به نمایندگی شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جواد سلیمی به کدملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱به نمایندگی تعاونی اعتبار ثامن الائمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود حجاریان کاشانی به کدملی ۰۰۳۲۲۷۴۷۳۴ به نمایندگی شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حیدری به کدملی ۰۰۳۴۵۳۱۷۸۵به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر محمد رحیمی به کدملی ۱۰۹۱۳۹۱۴۱۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قراردادها و چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و تمام اداره‌های دولتی و موسسه‌های خصوصی. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعبه‌ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران نصب و عزل تمام ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در قالب آیین نامه‌های مصوب. پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعات آن. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزو موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام تمام عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه در قالب آئین نامه‌های مصوب. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری یا خرید و تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. عقد هرگونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. به امانت گذاشتن هرنوع اسناد و مدارک و وجه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسه‌های رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد، با رعایت مقررات ماده ۳ این اساسنامه. استقراض به وسیله انتشار اوراق قرضه، منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد. رهن گذاشتن اموال شرکت، اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولوکرارا. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزائی و چه حقوقی، در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای تمام اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا پایان، از جمله حضور در جلسه‌های دادگاه، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش فرجام، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسه‌های مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از این قبیل: تعیین و میزان استهلاکها، با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت، هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. پ۹۵۰۵۱۳۱۰۶۷۰۲۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126214
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامان مجد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز به شماره ۱۳۶۱۵ , ۱۲۲ مورخ ۱۲/۰۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود مهردادی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ به نمایندگی از طرف تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع)) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره و محمود مردانی گرمدره به شماره ملی ۴۶۲۳۰۰۸۶۲۲ به نمایندگی از شرکت ثامن ارتباط عصربه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۶۲۲۰ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و بهروز امیدعلی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی غدیر سپهربه شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۶۱۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و علی مسیبی بهروز به شماره ملی ۰۳۲۰۲۳۷۵۰۸ به نمایندگی از شرکت امید سلامت شفا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۵۶۱۹به عنوان عضو هیأت مدیره و محمد جواد سلیمی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ به نمایندگی از شرکت ثامن سازه عرش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۸۳۴۵ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: اجرای مصوبات هیأت مدیره، مگر اینکه هیأت مدیره شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد دعوت از اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسه هیأت مدیره در مواقعی که برای اداره یا اجرای موضوع فعالیت شرکت، اتخاذ تصمیماتی لازم است که خارج از حوزه اختیارات مدیر عامل می‌باشد علاوه بر موارد فوق، اختیارات و وظایف ذیل از سوی هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض می‌گرد. نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و آیین نامه‌های مصوب تهیه و ارائه نمودار سازمانی و شرح وظایف شرکت جهت تصویب هیأت مدیره تهیه و تنظیم بودجه، ترازنامه، حساب درآمد و هزینه به همراه گزارش از وضع عملکرد مؤسسه و تسلیم آن به مراجع ذیصلاح انعکاس فعالیت‌ها و تعیین خط مشی‌های کلی مؤسسه به منظور آگاهی جامعه نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها اخذ تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس برای اجرای وظایف خود تحصیل دارایی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و حق امضای خود را در چارچوب آیین نامه‌های مصوب به کارکنان شرکت تفویض نماید اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری شرکت که در این اساسنامه صراحتا جزء وظایف و اختیارات سایر ارکان مؤسسه قرار نگرفته است اقامه، تعقیب و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی (مدنی)، کیفری، ثبتی و غیره. پ۹۵۰۸۲۴۸۳۱۶۳۱۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199314
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرتو شید درنیکا آیریا درتاریخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۲۶۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۵۰۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی نرم افزارهای کاربردی رایانه ای غیر فرهنگی و غیر هنری فعالیت در زمینه کلیه امور رایانه ای شامل سخت افزار و اسمبل و تعمیر و نگهداری فنی کامپیوتر طراحی تولید و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای غیر فرهنگی و غیر هنری سفارش مشتری، فعالیت در زمینه راه اندازی و پشتیبانی فنی شبکه های کابلی و غیر کابلی کامپیوتری ارائه خدمات میزبانی وب طراحی صفحات وب و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران- خیابان آفریقا- خیابان تور- پلاک ۴۶- واحد ۱۶ کدپستی ۱۹۱۵۶۵۳۹۳۷ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۵۶۰/ ۹۵ ص / ۳۴۳مورخ ۱۹/۰۸/۹۵ بانک پاسارگاد شعبه گلفام پرداخت گردیده و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: حمید رضا قلیزاده به شماره ملی ۰۶۳۹۳۹۰۵۵۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و صادق شیخ به شماره ملی ۰۹۴۱۰۳۷۶۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد جواد سلیمی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی کلهر به شماره ملی ۴۳۲۱۶۷۹۱۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک-سفته-بروات-قراردادها و عقود اسلامی شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: شهرام شهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۷۸۱۵۲ به سمت بازرس اصلی و ایران پاشائی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۵۳۸۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۹۳۰۶۰۳۵۰۹۹۰۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284475
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۰۲۳ , ۱۲۲ مورخه ۹/۱۰/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی ازگلی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۱۰۶۷۹ به نمایندگی از بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل - حمید رحمتیان به شماره ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره - غلامحسین احمدی به شماره ملی ۱۲۸۹۳۱۰۶۹۶ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره - محمد جواد سلیمی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ به نمایندگی از شرکت آموزشی ورزشی و رفاهی امید روشن پایتخت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۴۷۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره - صابرعسکرپور به شماره ملی ۱۶۵۱۹۹۵۶۸۰ به نمایندگی از شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۸۹۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضای مدیر عامل و یکی اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبراست. حدود اختیارات مدیر عامل به شرح ذیل به تصویب رسید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی - اجرای مصوبات مجامع عمومی، هیات مدیره و آئین نامه‌های داخلی شرکت - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجماله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه طبق آئین نامه داخلی شرکت - تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یامتصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم و امور مشابه از قبیل آنچه گذشت - مدیرعامل می‌تواند از قسمتی از اختیارات خود را در چهارچوب آئین نامه‌های مصوب به کارکنان شرکت تفویض نماید. پ۹۵۱۱۱۱۵۳۶۹۶۳۲۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13824526
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هوشمند اول برتر شیراز درتاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۷۹۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۶۰۱۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:عبارت است از فعالیت اعم از توسعه، ارتقاء دانش، نوآوری، آزمایش و ... در حوزه های مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات، بویژه حوزه خدمات قابل ارائه با تلفن همراه، ارائه خدمات شتابدهی ایده ها و کسب و کارهای نوپا، طراحی، معرفی و ارائه سرویس های مختلف قابل ارائه از طریق شبکه تلفن همراه اعم از سرویس های ارزش افزوده، اپلیکیشن ها و سایر خدمات و سرویس ها، سرمایه گذاری در حوزه دانش و تکنولوژی مرتبط با شبکه تلفن همراه، ارائه خدمات تحقیقاتی و پژوهشی و آزمایش سرویس های جدید، بازاریابی غیرهرمی غیرشبکه ای سرویس های جدید تلفن همراه و هرگونه فعالیت مرتبط به حوزه ارتباطات سیار و فناوری های نوین، نوآوری و توسعه کسب و کار و خدمات ارائه شده یا قابل ارائه با تلفن همراه و اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی، تاسیس شعب و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:فارس - شهرستان شیراز - بخش مرکزی - شهر شیراز-بل جمهوری-میدان ارم-بلوار جمهوری اسلامی-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۷۱۹۴۶۸۴۳۳۴ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۳/۳۹۲۷۱ مورخ ۷/۶/۹۶ نزد بانک ملت شعبه دانشگاه شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران:سرمایه گذاری توسعه نور دنا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۱۸۵۰ و به نمایندگی محمدجواد سلیمی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال نقش اول کیفیت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۶۲۳۰ و به نمایندگی محسن بهداری به شماره ملی ۰۰۷۲۸۴۸۶۰۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دانشگاه شیراز به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۵۰۳۷۱ و به نمایندگی سید علی اکبر صفوی به شماره ملی ۲۲۹۶۷۵۱۷۷۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خدمات رفاهی کارکنان همراه اول به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۹۵۸۰ و به نمایندگی محمد حسین مرسلی به شماره ملی ۰۰۶۱۲۹۰۱۵۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای وحید سهراب پور به شماره ملی ۲۵۲۹۷۱۳۳۶۷ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای حجت اله نجف پور به شماره ملی ۶۸۳۹۸۶۵۴۸۷ به سمت دبیر به مدت یک سال انتخاب گردید دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هریک از ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:حسابرسی فاطر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۰۲۸۲۱۳۵۶۴۱۵۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13831915
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصاد مفید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۱۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۱۰۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هابل درویشی به کد ملی ۱۶۲۱۷۳۸۳۴۵ به جای مجید نامجو به کد ملی ۲۹۹۲۹۹۲۶۰۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۱۲۱۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمد جواد سلیمی به کد ملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ به جای علی فیاض بخش به کد ملی ۰۰۶۰۸۲۲۸۶۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۱۸۵۰، به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردید. در سمت بقیه اعضای هیئت مدیره تغییری حاصل نگردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره دراجرای مفاد ماده (۴۴) اساسنامه و ماده (۱۲۴) لایحه اصلاحی قانون تجارت، اختیارات ذکر شده در بندهای ۱، ۴، ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ ماده (۴۰) اساسنامه را با حق توکیل غیرولوکرا را" در تمام موارد مذکور به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۱۱۰۲۸۷۷۶۳۹۶۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167662
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۱۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز سازمان بورس بشماره ۳۷۳۴۰ , ۱۲۲ مورخ ۳۱/۴/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی مقیمی به کد ملی ۴۶۵۰۴۰۲۱۵۸ به نمایندگی از شرکت ارتباطات سیار ایران ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره آقای محمدجوادسلیمی به کد ملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ به نمایندگی از شرکت نقش اول کیفیت ۱۰۳۲۰۷۲۶۲۳۰بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سید مهدی قاسمی زاویه سادات به کد ملی ۰۰۶۷۵۹۷۹۰۴ به نمایندگی از شرکت پرداخت اول کیش ۱۰۹۸۰۲۰۰۲۹۰بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات عقوداسلامی، قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر است پ۹۷۰۵۲۲۱۴۸۲۷۹۹۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14235460
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کسب و کارهای نوپای حرکت اول درتاریخ ۰۷/۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۱۹۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۶۱۳۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:سرمایه گذاری در کلیه اشخاص حقوقی که در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی های نو، سلامت، آموزش، گردشگری، حمل و نقل و سایر حوزه های مجاز فعالیت دارند، شتاب دهی، رشد و توسعه کسب و کارهای نوپا، طراحی، معرفی و ارائه سرویس های مختلف قابل ارائه از طریق شبکه تلفن همراه اعم از سرویس های ارزش افزوده، اپلیکیشن ها و سایر خدمات و سرویس ها، معاملات مسکوکات و فلزات گران بها به غیر از طلا و نقره، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز در ایران یا سایرکشورها، تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین پرداخت، خدمات اجرایی در تهیه و خرید تجهیزات، مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر، ارائه خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر، انجام مطالعات، تحقیقات و برسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر، تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر، ارائه خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر، حمل و نقل، انبارداری، بازراریابی غیره هرمی و غیر شبکه ای، توزیع و فروش محصولات، خرید و تحصیل سهام، سهم الشرکه یا سایر اوراق بهادار داری حق رای شرکتها یا موسسات، انجام سایر فعالیتهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای پیشبرد وتحقق اهداف شرکت لازم و مفید باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله ونک ـ خیابان پردیس ـ خیابان ملا صدرا ـ پلاک ـ ۱۷ ـ طبقه اول ـ واحد ۳ کدپستی ۱۹۹۱۹۱۶۱۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۰ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ نزد بانک ملت شعبه ونک تک با کد ۶۷۵۷۹ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حمیدرضا امینی نسب به شماره ملی ۰۶۵۰۷۱۶۹۵۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۷۵۵۶ و به نمایندگی حجت اله نجف پور به شماره ملی ۶۸۳۹۸۶۵۴۸۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری توسعه نور دنا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۱۸۵۰ و به نمایندگی محمدجواد سلیمی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال نقش اول کیفیت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۶۲۳۰ و به نمایندگی حمیدرضا امینی نسب به شماره ملی ۰۶۵۰۷۱۶۹۵۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه های عادی و اوراق عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۷۰۷۲۹۲۸۰۰۳۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14321288
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۰۰۰۳ , ۱۲۲ مورخه ۱۷/۰۷/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن ابراهیمی سرو علیا کدملی ۴۴۴۹۸۷۳۸۸۲ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای علی تیموری شندی کدملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای سیدابراهیم عنایت کدملی ۲۵۲۹۶۱۷۳۸۴ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای احمد پویان فر کدملی ۲۹۳۹۷۸۸۶۰۱ به نمایندگی از شرکت مرکز مالی ایران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۸۷۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد جواد سلیمی کدملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ به نمایندگی از گروه مالی ملت (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای علی صحرائی کدملی ۶۲۲۹۷۶۸۸۷۹ به نمایندگی از شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای علی نقوی کدملی ۲۹۹۲۶۵۰۰۴۸ به نمایندگی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای امیر هامونی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۰۰۳۷۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت، و در غیاب مدیر عامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت، و در غیاب مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۸۲۸۴۸۶۲۵۷۶۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376551
آگهی تغییرات شرکت کسب و کارهای نوپای حرکت اول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۱۹۶۳ وشناسه ملی۱۴۰۰۷۸۶۱۳۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۱۸۵۰ به نمایندگی محمدجواد سلیمی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۷۵۵۶به نمایندگی حجت اله نجف پور به شماره ملی ۶۸۳۹۸۶۵۴۸۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره شرکت نقش اول کیفیت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۶۲۳۰ به نمایندگی محمدمهدی عباس خانی به شماره ملی۰۵۳۰۴۶۴۷۲۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمدمهدی عباس خانی به شماره ملی۰۵۳۰۴۶۴۷۲۱ به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۹۱۸۷۴۲۱۵۸۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک