سیدفرشید هندی

سیدفرشید هندی

کد ملی 1290419930
32
شرکت‌ها
32
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12782353
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بیست و چهار ساعت سرگرمی بی نهایت درتاریخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۱۳۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۷۷۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای و موبایلی و تولید و ارایه ی محتوای سرگرمی محور، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت های خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها در سطح داخلی و بین المللی (انجام موضوعات فعالیت در صورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان میرزای زینالی غربی، کوچه پاکزادنیا، پلاک بیست و چهار، زنگ نه کدپستی ۱۷۵۶۹۷۷۶۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ریالی که تعداد ۳۶۰۰۲ سهم با نام و ۶۳۹۹۸ سهم ممتاز میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۱۵/۶۳۱۴۹ مورخ ۲۵/۱۲/۹۴ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فرید خواهشی حسن کیاده ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و امین رضا وهوش اصفهانی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید فرشید هندی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی شرکت رهنما کامیابان نخستین ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهدی مسکین به شماره ملی ۱۲۹۱۹۹۲۱۰۳ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا اسکندری به شماره ملی ۰۰۱۸۵۳۵۳۳۱ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۲۱۸۱۸۵۴۹۷۹۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865623
آگهی تغییراتفرهنگی و هنری ویژن فن افزار ویرا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۵۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۶۵۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۵ طی مجوز شماره ۵۲۴/۹۵ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵بنیاد بازیهای رایانه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران بلوار میرداماد بین شنگرف و حصاری پلاک ۱۴۰ واحد دوم غربی کدپستی: ۱۵۴۸۹۴۴۷۱۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به نمایندگی سیدفرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ با پرداخت مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف اعضاء موسسه قرار گرفت. امیرحسین فصیحی به شماره ملی ۰۰۶۱۴۶۹۲۰۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. فریبرز فیلی به شماره ملی ۰۰۶۲۴۸۲۷۶۹ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. کسرا اسمعیلی طهرانی به شماره ملی ۰۰۷۷۵۴۵۸۸۵ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد لیست شرکاء موسسه بعد از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: کسرا اسمعیلی طهرانی به شماره ملی۷۷۵۴۵۸۸۵ ۰۰دارنده ۵۰۰۰۰۰ امیرحسین فصیحی به شماره ملی ۰۰۶۱۴۶۹۲۰۳ دارنده ۴۰۰۰۰۰۰ فریبرز فیلی به شماره ملی ۰۰۶۲۴۸۲۷۶۹ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به نمایندگی سیدفرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ دارنده ۴۵۰۰۰۰۰ هیئت مدیره موسسه مرکب از ۳ نفر خواهد بودو ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۳۳۱۱۸۵۱۲۳۳۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12886862
آگهی تغییرات شرکت تجارت همراه روناش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت رهنما کامیابان نخستین با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ با نمایندگی آقای سیدفرشید هندی با کدملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ و حسین قلعه با کدملی ۰۰۶۳۷۵۵۱۸۱ و علی رجول دزفولی با کدملی ۲۰۰۳۱۸۴۱۵۵ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ۹۵۰۴۱۲۶۴۵۶۸۹۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909322
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارسی زبانان سامانه درتاریخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۵۰۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۹۷۷۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه و تولید و توسعه و پشتیبانی انواع نرم افزارهای رایانه ای، موبایلی و اینترنتی، ارائه راه حل های جامع در زمینه طرح های انفورماتیک و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه و نرم افزار، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، بازاریابی غیرهرمی و غیر شبکه ای، اخذ و گشایش اعتبارات اسنادی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری، عقد قرارداد با شرکت های خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی و عمومی، انجام امور بازرگانی و فعالیت های اقتصادی، خرید و فروش کالا، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها در سطح داخلی و بین المللی ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، شیخ بهایی، خیابان ده ونک، پلاک ۱۴ واحد ۴ کدپستی ۱۴۳۴۹۱۴۳۱۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی با نام که تعداد ۷۵۰۰۲ سهم با نام و۲۴۹۹۸ سهم ممتاز و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۱/۶۷۵۷۹ مورخ ۸/۴/۱۳۹۵ نزد بانک ملت شعبه مستقل ونک تک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: حمید رضا پروازی شندی به شماره ملی۰۰۸۳۶۲۹۵۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره - امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره - فرزاد کارخانی به شماره ملی ۰۰۱۱۵۶۷۳۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به نمایندگی سید فرشید هندی به شماره ملی۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر حسین فقیهی به شماره ملی ۱۲۷۰۴۸۰۳۷۵ به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد کربلائی میرزائی به شماره ملی ۰۰۸۳۰۱۰۰۴۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا قرینی به شماره ملی ۴۵۶۰۰۲۵۱۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۴۲۳۸۲۹۴۴۵۳۶۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13019294
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شاهکار پژوهان حامی اینده در تاریخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۸۳۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۰۴۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای و موبایلی و تولید و ارائه محتوای دیجیتال، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت های خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها در سطح داخلی و بین المللی (انجام موضوعات فعالیت در صورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین میرعماد و سرافراز، پلاک ۳۴۰، ساختمان چهارباغ، طبقه ۲ کدپستی ۱۵۸۷۷۶۴۴۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۶/۶۳۱۴۹ مورخ ۱۳/۶/۹۵ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد موحدیان عطار به شماره ملی ۱۲۸۸۳۱۵۷۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای متفق مدیرعامل و رییس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به عنوان بازرس اصلی. مهدی مسکین به شماره ملی ۱۲۹۱۹۹۲۱۰۳ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۶۲۳۷۶۶۵۳۰۶۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056795
آگهی تغییرات شرکت هویت نگاران راهبردی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۲۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۹۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰به سمت بازرس اصلی و آقای امین آقاجانی یزد آبادی به شماره ملی ۱۲۹۲۲۲۷۰۶به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۷۱۴۱۳۶۲۰۱۱۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061722
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص موسیقی فردای ایرانیان پیشرو درتاریخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۵۸۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۷۳۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای و موبایلی و ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت های خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها در سطح داخلی و بین المللی (انجام موضوعات فعالیت در صورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران - خیابان شهید بهشتی- بین میرعماد و سرافراز- پلاک ۳۴۰ - ساختمان چهارباغ - طبقه چهارم کد پستی ۱۵۸۷۷۶۴۴۳۴ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۳/۶۳۱۴۹ مورخ ۱۰/۵/۹۵ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:آقای فرزاد آقاطهرانی به شماره ملی ۱۲۸۸۳۲۱۵۰۳ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید فرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای متفق مدیرعامل و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به عنوان بازرس اصلی. مهدی مسکین به شماره ملی ۱۲۹۱۹۹۲۱۰۳ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۷۱۷۳۰۳۸۹۸۹۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083470
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهارت آفرینان پویای فردا درتاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۱۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۴۹۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای و موبایلی و تولید و ارایهی محتوای دیجیتال، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت های خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها در سطح داخلی و بین المللی (انجام موضوعات فعالیت در صورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:.تهران، خیابان شهید بهشتی، بین میرعماد و سرافراز، پلاک ۳۴۰، ساختمان چهارباغ، طبقه ۲ کدپستی ۱۵۸۷۷۶۴۴۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۹/۱۱۳۱۴۹ مورخ ۱/۷/۹۵ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای حسام کدیور به شماره ملی ۰۶۸۱۹۶۹۲۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به سمت نایب رییس هیئت مدیره شرکت رهنما کامیابان نخستین با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰با نمایندگی آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای متفق مدیرعامل و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسین شرکت برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به عنوان بازرس اصلی. مهدی مسکین به شماره ملی ۱۲۹۱۹۹۲۱۰۳ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۷۲۸۷۶۸۳۸۲۹۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083481
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرصت آفرینان خلاق فردا درتاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۱۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۴۹۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای و موبایلی و تولید و ارایه ی محتوای دیجیتال، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت های خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها در سطح داخلی و بین المللی ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین میرعماد و سرافراز، پلاک ۳۴۰، ساختمان چهارباغ، طبقه ۲ کدپستی ۱۵۸۷۷۶۴۴۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی بانام میباشد که طی گواهی بانکی شماره ۱۳۰/۷۱۳۱۴۹ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک ملت شعبه خردمندشمالی تمام مبلغ نقدا پرداخت شده است اولین مدیران شرکت: سیدفرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسن شهرمیانی به شماره ملی ۲۴۱۱۰۳۷۰۱۵ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به عنوان بازرس اصلی و مهدی مسکین به شماره ملی ۱۲۹۱۹۹۲۱۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۷۲۸۲۲۷۴۵۰۵۵۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13123953
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارزش آفرینان فردای روشن درتاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۳۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۹۹۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای و موبایلی و تولید و ارایه ی محتوای دیجیتال ، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت های خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها در سطح داخلی و بین المللی.(انجام موضوعات فعالیت در صورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم).مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.مرکز اصلی شرکت : تهران - خیابان شهید بهشتی - بین میرعماد و سرافراز - پلاک ۳۴۰ - طبقه فوقانی گالری اتومبیل وثوق کد پستی ۱۵۸۷۷۶۴۴۳۴ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۸۱/۸۲۳/۹۵ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ نزد بانک سامان شعبه ولنجک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت :.آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ۲.آقای رضا امید سالاری به شماره ملی ۱۲۹۲۹۱۹۱۷۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ۳.آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه.بازرس اصلی و علی البدل : آقای فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی مسکین به شماره ملی ۱۲۹۱۹۹۲۱۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ۹۵۰۸۲۲۲۹۱۵۲۲۲۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13327309
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سنجش مهارت پایا درتاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۶۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۱۷۹۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور بازرگانی و فعالیتهای اقتصادی، خرید و فروش کالا، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکتها و اخذ نمایندگی از سایر شرکتها در سطح داخلی و بین المللی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم)معرفی افراد مناسب جهت استخدام به شرکت ها و سازمان های نیازمند به افراد فنی در حوزه ی فناوری اطلاعات. (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم)فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه و نرم افزار، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم)برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی (در صورت لزوم پس از دریافت مجوز های لازم)بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، اخذ و گشایش اعتبارات اسنادی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم)سنجش مهارت برنامه نویسان و افراد فنی و مشخص کردن سطح دانش آن ها به کمک آزمون ها و مسابقات برنامه نویسی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم)خرید و فروش سهام شرکاها و سرمایه گذاری، عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداریها و سازمانهای دولتی و عمومی (در صورت ضرو رت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ تیموری ـ کوچه گلستان ـ بن بست گل ـ پلاک ۴ ـ طبقه اول ـ واحد شمالی ـ کدپستی ۱۴۵۹۹۷۳۷۶۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰ ریالی بانام می باشد که بموجب گواهی شماره ۶۴۲/۹۵ص/۲۷۵ مورخ ۱۹/۱۱/۹۵ بانک پاسارگاد شعبه میدان آزادی تماماً پرداخت شده است، که ۸۷۵۰۲ سهم بانام عادی و ۱۲۴۹۸ سهم بانام ممتاز می باشد اولین مدیران: ـ آقای مصطفی کریمی به شماره ملی ۴۶۶۰۲۱۸۷۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدجواد نادری به شماره ملی ۴۶۱۰۳۹۹۳۲۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ (به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰) به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدباقر تبریزی به شماره ملی ۵۸۲۰۰۲۲۸۱۵ به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه الزهراء عرب زاده طوسی به شماره ملی ۲۰۸۰۵۵۴۴۳۳ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا شاه محمدی بنی به شماره ملی ۴۶۱۰۶۶۷۸۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)) پ۹۵۱۲۰۸۵۴۱۸۸۳۸۹۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13376715
آگهی تغییرات شرکت ندای دانش همراه ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۸۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۰۴۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به نمایندگی شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سیدمصطفی حسینی ارانی به شماره ملی ۰۰۱۲۴۹۵۴۳۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات - قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۱۱۹۴۵۴۴۶۸۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391491
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دعوت لذیذ یگانه سفره ایرانیان درتاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۸۵۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۱۳۵۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه عملیات و امور بازرگانی شامل خرید و فروش انواع کالاهای مجاز بازرگانی و صادرات و واردات و تولید و توزیع انواع کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی ارائه خدمات در زمینه ایجاد زنجیره تولید بسته بندی و توزیع خرده و عمده انواع مواد غذایی و محصولات پروتئین مانند شیر لبنیات و گوشت ها و انواع روغن ها، حبوبات و مغزها، نان و غلات میوه ها و بسته بندی ها و مواد آشامیدنی و محصولات فرآوری شده نیم آماده و پخته شده و ترویج استفاده از مواد غذایی سالم و تازه، همچنین ایجاد فروشگاه های رنجیره ای و آنلاین برای عرضه کالا و حضور در نمایشگاه های تخصصی و عرضه مستقیم کالا در داخل و خارج از کشور، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در کلیه سطوح داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ وام، تسهیلات و ضمانت نامه بانکی ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، گشایش اعتبار ال سی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهر تهران ـ اختیاریه ـ کوچه شهید غلامحسین یزدانیان دوم ـ کوچه شهید حمید یزدانیان اول ـ پلاک ۱۷ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۹۵۸۷۱۳۴۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰ ریالی که مشتمل بر تعداد ۳۸۸۹۸ سهم بانام ممتاز و تعداد ۶۱۱۰۲سهم بانام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰یال طی گواهی بانکی به شماره ۲۰مورخ۱۷/۱/۹۶نزدبانک ملی ایران.شعبه اختیاریه پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت میباشد اولین مدیران: آقای حامد رحمانی پور به شماره ملی ۰۰۶۴۱۹۴۹۰۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، شرکت رهنما کامیابان نخستین با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰با نمایندگی آقای سیدفرشید هندی با کد ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به سمت رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره، شرکت توسعه کسب و کار رایمندان رشد افزا نوین با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۴۶۱۷۰با نمایندگی آقای رضا باقری با کد ملی ۱۸۱۷۲۹۷۹۴۵به سمت نائب رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‏باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم نیلوفر حسینی به شماره ملی ۰۰۶۴۷۲۶۷۴۶ به سمت بازرس اصلی آقای بنیامین مشهدی تفرشی به شماره ملی ۰۰۷۳۱۶۸۴۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موضوع فعالیت مذکور به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت محسوب نمیشود پ۹۶۰۱۲۹۶۰۰۹۴۲۱۶۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391633
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فناوری همراه همتا پردازش درتاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۸۵۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۱۳۷۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و عرضه ی نرم افزارهای تخصصی غیرفرهنگی و غیرهنری، ، تولید و ارائه ی خدمات اینترنتی ، مشاوره، تحلیل، طراحی، پیاده سازی، تست و اجرای کامل پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری، حق العمل کاری، طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای و موبایلی و تولید و ارایه ی محتوای دیجیتال، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت های خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکتها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها در سطح داخلی وبین المللی(انجام موضوعات فعالیت در صورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبداله انصاری، نبش کوچه هشتم ، پلاک ۹۸ طبقه ۴ واحد ۹ کدپستی ۱۶۶۱۶۶۵۶۹۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۸۶۹۵۸ سهم با نام عادی و ۱۳۰۴۲ سهم با نام ممتاز می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷ مورخ ۲۱/۱/۹۶ نزد بانک ملت شعبه خواجه عبداله انصاری پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: میلاد جهاندار به شماره ملی ۱۲۹۲۰۸۶۷۸۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و بهرنگ نوروزی نیا به شماره ملی ۰۰۷۴۶۱۳۳۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید فرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و فرشاد نوشادی به شماره ملی ۰۰۳۹۲۹۷۵۵۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و علی حاجی زاده مقدم به شماره ملی ۰۰۷۱۴۱۶۵۹۵ به سمت عضوء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حامد فریدن به شماره ملی ۰۰۸۱۳۹۵۶۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آرمان علی پور مکاری به شماره ملی ۲۸۷۲۲۹۰۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۱۲۹۴۱۷۹۱۱۹۳۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395945
آگهی تغییرات شرکت سیما رایان شریف شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۵۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۱۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احمد موحدیان به کدملی ۱۲۸۸۳۱۵۷۲۴ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ و سیدفرشید هندی به کدملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ (خارج از شرکاء) محمد علی صفری قهساره به کدملی ۱۲۹۰۴۸۴۰۲۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۲۰۲۷۰۳۲۹۳۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651784
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایشگران نوین سلامت و درمان در تاریخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۷۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۱۷۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای و موبایلی و اینترنتی و تولید و ارایه ی محتوای اینترنتی، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت های خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها در سطح داخلی و بین المللی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ تیموری ـ بلوار شهید حمید صالحی ـ کوچه گلستان ـ پلاک ۴ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۴۵۹۹۷۳۸۴۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰ ریالی می باشد می باشد. که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹/۳۲۰۱۸۶ مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه تهران پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای محسن اختیاری به شماره ملی ۰۹۴۵۴۲۱۰۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای وحید عطاری چراغیل به شماره ملی ۱۶۹۹۸۸۷۴۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سینا حسنعلی زاده به شماره ملی ۲۷۵۵۵۶۲۳۷۴ به سمت بازرس اصلی وآقای امین اسرافیلی به شماره ملی ۰۰۱۱۰۹۶۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۶۰۷۱۸۵۲۵۲۳۰۴۰۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13677670
آگهی تغییرات شرکت حامیان ایمن پشتیبان فناوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۹۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۷۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. سید علی بنی هاشمیان به شماره ملی ۰۹۴۶۷۰۹۳۶۱ بسمت بازرس اصلی و سید علی پرندین به شماره ملی ۰۰۸۰۷۷۱۹۲۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ایلیا امیری به شماره ملی ۰۰۷۸۱۰۹۹۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید فرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به نمایندگی فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۸۰۳۹۳۷۹۹۷۶۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13686690
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بستر هوشمند رسا آوا درتاریخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۸۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۵۴۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای غیرفرهنگی و غیرهنری نگهداری شبکه های رایانه ای، ارائه راه حل های جامع در زمینه طرح های انفورماتیک و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه و نرم افزار، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، اخذ و گشایش اعتبارات اسنادی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری و سرمایه گذاری در زمینه سیستم های شبکه ای و رایانه ای عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداریها و سازمانهای دولتی و عمومی، انجام امور بازرگانی و فعالیتهای اقتصادی، خرید و فروش کالا، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکتها و اخذ نمایندگی از سایر شرکتها در سطح داخلی و بین المللی .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران-شهید بهشتی-خیابان سهروردی شمالی-خیابان شهید برادران کاووسی فر-پلاک ۱-طبقه اول-- کدپستی ۱۵۷۷۶۶۳۱۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی می باشد تعداد ۳۳۴۵۸ سهم آن با نام ممتاز تعداد ۶۶۵۴۲ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به موجب گواهی با نکی شماره ۸۲۲/۸۸۳/۹۶ مورخ ۱۸/۷/۹۶ نزد بانک سامان شعبه بلوار دریا توسط سهامداران پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای امیرحسین مددی حیدری به شماره ملی ۰۰۶۴۲۸۱۷۷۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عبدالحسین سعیدزاده به شماره ملی ۱۷۵۶۷۲۴۷۷۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای فرید ثانی به شماره ملی ۰۰۵۸۸۴۲۹۲۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای رضا مهاجر به شماره ملی ۰۰۶۱۴۴۵۱۸۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۰۹۵۱۲۸۲۳۵۸۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706276
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نوید ایده پرداز مهام درتاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۴۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۰۰۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای، نگهداری شبکه های رایانه ای، ارائه راه حل های جامع در زمینه طرح های انفورماتیک و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه و نرم افزار، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، اخذ و گشایش اعتبارات اسنادی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش سهام شرکاها و سرمایه گذاری، عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداریها و سازمانهای دولتی و عمومی، انجام امور بازرگانی و فعالیتهای اقتصادی، خرید و فروش کالا، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکتها و اخذ نمایندگی از سایر شرکتها در سطح داخلی و بین المللی،درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران شهر تهران-جهان کودک-خیابان دیدار شمالی-خیابان پدیدار-پلاک ۲۶-طبقه سوم-واحد جنوب غربی- کدپستی ۱۵۱۸۸۴۴۶۱۸ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰ ریالی می باشد تعداد ۳۴۹۹۸ سهم آن با نام ممتاز تعداد ۶۵۰۰۲ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره۱۲۳۵/۹۶۱۰۲ مورخ ۱۱/۷/۹۶ از بانک اقتصاد نوین شعبه آفریقا به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال تماماً پرداخت گردید. اولین مدیران:آقای سید مسعود ولی نیا به شماره ملی ۰۰۷۴۷۰۴۲۱۴ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم رزیتا ولی نیا به شماره ملی ۰۳۲۱۴۴۵۶۳۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ و به نمایندگی سید فرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم فریناز جمالی نیک به شماره ملی ۱۲۸۵۱۶۲۱۵۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم نعیمه جمالی نیک به شماره ملی ۱۲۹۰۷۲۷۴۲۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۱۱۱۰۶۷۹۶۱۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13710380
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آوای هوشمند رایمون درتاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۶۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۹۱۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ایجاد و توسعه بستر ارائه و توزیع برنامه های کاربردی برای سیستم های رایانه ای و تلفن همراه، توسعه برنامه های کاربردی مربوطه و فراهم آوردن زیرساخت های مورد نیاز برای درآمدزایی در بستر فوق الذکر و ارائه خدمات در این رابطه که شامل راه اندازٍی، فروش و بهره برداری از برنامه های کاربردی و همچنین شرکت در مناقصات مرتبط. ارائه خدمات بازاریابی مجاز غیرالکترونیکی، غیرهرمی و غیرشبکه ای. خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خدمات مجاز. توسعه، فروش، مشاوره، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستم های یکپارچه سازمانی، سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان، اتوماسیون انبار و توزیع کالا. ارائه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی مجاز (غیرهرمی، غیرالکترونیکی و غیرشبکه ای) توسعه خدمات نوین فنی، طراحی، پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها. افتتاح حساب های بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت. شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمان ها، نهادها، ادارات و شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت. ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت. شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی. انجام فعالیتهای مجاز تجاری و بازرگانی و اقتصادی، خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، انجام تمامی فعالیتهای مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح صورت خواهد پذیرفت.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ هاشمی ـ کوچه شهید برادران کشاورز رضائی ـ کوچه شهید هوشنگ صادق فارمیان ـ پلاک ۲۶ ـ طبقه دوم ـ واحد ۴ ـ کدپستی ۱۳۴۹۸۷۶۵۵۶ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰ ریالی می باشد تعداد ۳۴۹۹۸ سهم آن بانام ممتاز تعداد ۶۵۰۰۲ سهم آن بانام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۳۸۵/ ۹۶ص/ ۲۵۷ مورخه ۱۹/۷/۹۶ بانک پاسارگاد شعبه میدان آزادی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای عرفان توکلی به شماره ملی ۰۳۱۰۷۸۴۳۱۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به نمایندگی شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد رازقی رستمی به شماره ملی ۲۱۷۰۱۹۰۴۶۵ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه های عادی و اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای امیرعلی محمدزاده نداف یزد به شماره ملی ۰۹۲۳۳۶۷۲۳۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای احمدعلی حدادی به شماره ملی ۲۲۸۱۳۲۶۶۸۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۴۹۴۹۳۶۷۲۵۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713065
آگهی تغییرات شرکت حامیان ماندگار فرتاک روشن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۰۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت رهنما کامیابان نخستین با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ با نمایندگی آقای سید فرشید هندی با کدملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ آقای مهدی بهربگی با شماره ملی ۱۳۷۹۳۲۹۲۳۱ خانم سمانه علی محمدیان با شماره ملی ۰۰۷۷۲۳۰۰۷۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۸۲۴۱۱۷۹۱۷۴۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715958
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص برکه سبز فناوری درتاریخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۷۴۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۱۰۷۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور بازرگانی و فعالیتهای اقتصادی، خرید و فروش کالا، اخذ و اعطاء نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ,معرفی افراد متخصص به شرکت ها و سازمان های فعال در حوزه ی فناوری اطلاعات و مالی. معرفی افراد متخصص به اشخاص حقیقی و بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ,فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک،طراحی، تولید و ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه و نرم افزارو شبکه های رایانه ای و سیستم های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی،برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی ,بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای، اخذ و گشایش اعتبارات اسنادی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری, سنجش مهارت برنامه نویسان و افراد فنی و مشخص کردن سطح دانش آن ها به کمک آزمون ها و مسابقات برنامه نویسی در حوزه مالی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم) خرید و فروش سهام شرکتها و سرمایه گذاری در سایر شرکتها، عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداریها و سازمانهای دولتی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ دانشگاه تهران ـ بلوار کشاورز ـ خیابان ۱۶ آذر ـ پلاک ۷۸ ـ ساختمان کمال الدین بهزاد ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۴۱۷۹۹۴۵۱۳ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰ ریالی می باشد تعداد ۳۴۹۹۸ سهم آن بانام ممتاز تعداد ۶۵۰۰۲ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۴۳۲/۶۳۳۹۶ مورخ ۴/۷/۹۶ از بانک ملت شعبه لاله به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای امیرعلی محمدزاده نداف یزد به شماره ملی ۰۹۲۳۳۶۷۲۳۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ و به نمایندگی سیدفرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای احمدعلی حدادی به شماره ملی ۲۲۸۱۳۲۶۶۸۳ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عرفان توکلی به شماره ملی ۰۳۱۰۷۸۴۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد رازقی رستمی به شماره ملی ۲۱۷۰۱۹۰۴۶۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۴۴۳۸۸۶۰۳۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763869
آگهی تغییرات شرکت سپهر فرتاک ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۸۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۹۲۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین رضا وهوش اصفهانی با شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰، خانم تبسم لطیفی با شماره ملی ۴۰۷۳۱۹۵۳۷۹، آقای مهدی مسکین با شماره ملی ۱۲۹۱۹۹۲۱۰۳ که برای مدت دو سال انتخاب بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به سمت بازرس اصلی و آقای وحید فرشیدنیا به شماره ملی ۰۰۶۰۱۴۴۶۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵به تصویب رسید. پ۹۶۰۹۲۶۱۹۱۷۹۰۳۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818726
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریا راد آرتیمان درتاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۱۵۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۵۰۰۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:تهیه و تولید و خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات رایانه ای، انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات ای تی، طراحی نرم افزاری کاربردی رایانه ای(به سفارش مشتری غیرفرهنگی و غیرهنری )، طراحی تولید و پشتیبانی نرم افزاری رایانه ای(به سفارش مشتری غیرفرهنگی و غیرهنری )، ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه، تولید و فروش سخت افزار رایانه، تولید و فروش نرم افزار(به سفارش مشتری غیرفرهنگی و غیرهنری)مبتنی بر اینترنت و شبکه های رایانه ای، طراحی وپیاده سازی شبکه های رایانه ای، اتوماسیون اداری، اتوماسیون صنعتی، مشاوره فنی در حوزه رایانه، سخت افزار، شبکه های رایانه ای، اینترنت و فن آوری اطلاعات، نصب، نگهداری و تعمیر سخت افزار رایانه ای، نرم افزار(به سفارش مشتری غیرفرهنگی و غیرهنری)کامپیوتر برای پردازش متن، تصاویر، ابزارهای الکترونیکی مخصوص دستگاه ضبط صوت وتصویر و داده های دیگر، دوربین های الکترونیکی ضبط تصویر وصدا، نرم افزارهای(به سفارش مشتری غیرفرهنگی و غیرهنری)سیستم های امنیتی، نرم افزارهای(به سفارش مشتری غیرفرهنگی و غیرهنری)مخصوص دستگاه ضبط صوت و تصویر وداده های دیگر، پردازش کننده های ویدئو و تصویر، اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور و خارج از کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-امیرآباد-خیابان کارگر شمالی-خیابان شهید محمد فرشی مقدم (۱۶)-پلاک ۷۰.۱-طبقه همکف- ـ کدپستی ۱۴۳۹۸۱۷۴۳۵ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰ ریالی می باشد تعداد ۵۰۶۹۸ سهم آن با نام ممتاز (۴۱۹۹۸ سهم ممتاز (الف)و ۸۷۰۰ سهم ممتاز (ب)) و تعداد ۴۹۳۰۲ سهم آن با نام عادی می باشد.مبلغ:۱۰۰۰۰۰۰ ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک پارسیان شعبه کوی دانشگاه به شماره ۳۸۶/۹۶/۱۲۲۴ مورخ ۱۴/۹/۹۶ پرداخت گردید است.اولین مدیران:آقای سید فرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فروز فروتن به شماره ملی ۱۲۹۲۱۶۹۰۴۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی صفار به شماره ملی ۱۷۴۰۰۳۶۳۹۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدرضا عفت پرور به شماره ملی ۱۴۶۵۹۲۷۱۷۴ و به سمت مدیرعامل(خارج از اعضاء هیئت مدیره)به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای محمدامین روشنا به شماره ملی ۱۷۴۰۰۰۱۱۸۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم ویدا فردوسیان به شماره ملی ۱۷۵۳۳۶۶۱۳۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۲۶۲۴۱۷۲۳۲۲۰ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841553
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رهنما فناوران شریف درتاریخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۲۱۹۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۸۱۷۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای و موبایلی و تولید و ارایه ی محتوای دیجیتال غیر فرهنگی، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت های خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها در سطح داخلی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ دانشگاه تهران ـ بلوار کشاورز ـ خیابان ۱۶ آذر ـ پلاک ۷۸ ـ ساختمان کمال الدین بهزاد ـ طبقه سوم ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۴۱۷۹۹۴۵۲۳ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به موجب گواهی با نکی شماره ۵۸۷ /ص۹۶ /۲۲۶ مورخ ۱۳/۱۰/۹۶ نزد بانک پاسارگاد شعبه خیابان کارگر شمالی توسط سهامداران پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای مهدی سلیمانی برچلویی به شماره ملی ۰۰۱۴۱۹۵۱۴۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم راضیه سادات جعفری امان آبادی به شماره ملی ۰۰۱۷۷۶۹۱۸۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هادی راسخ لنگرودی به شماره ملی ۰۳۸۶۱۶۸۵۸۱ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سید فرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء آقای هادی راسخ لنگرودی و سید فرشید هندی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای آقای هادی راسخ لنگرودی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهتاب عیوضی ترک به شماره ملی ۰۰۱۳۹۸۱۱۲۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سید حمید موسوی خوشدل به شماره ملی ۶۱۸۹۹۷۰۷۸۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۱۰۷۸۱۰۱۵۶۸۲۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13845304
آگهی تغییرات شرکت راه کارهای سلامتی پدیدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۴۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ویدا شیخی شهنی به شماره ملی ۱۷۵۳۶۶۶۴۸۱ و آقای سید فرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. آقای شاهین اکبریان طبری به شماره ملی ۰۰۶۳۹۹۰۵۱۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به نمایندگی شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای مهدی جلیلی به شماره ملی ۰۰۵۸۱۵۲۲۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۰۹۱۰۸۴۸۲۱۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976303
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان خلاق فرتاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۱۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۵۱۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدفرشید هندی به شناسه ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سرکار خانم زهرا هنرمندیان به شماره ملی ۴۸۹۸۹۸۲۱۹۳ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۱۲۲۶۵۸۳۵۶۵۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14053168
آگهی تغییرات شرکت ره آورد سامانه‌های امن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. سید فرشید هندی کدملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ (رئیس هیئت مدیره) و حسین گوکی کدملی ۲۹۹۲۳۲۱۹۶۶ (نائب رئیس هیئت مدیره) و اسمعیل فیاضی کدملی ۴۳۲۰۵۹۱۵۲۶ (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت به امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. کورش صفی خانی کدملی ۰۰۴۰۲۰۴۴۳۱ به سمت بازرس اصلی و فرانک حق وردی به شماره ملی۰۰۷۹۲۹۱۶۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۳۰۷۱۰۴۲۹۵۹۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14053573
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هوشمندسازان سلامت پایدار درتاریخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۶۸۲۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۲۰۸۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:طراحی تولید نصب راه اندازی و پشتیبانی فنی سیستم های نرم افزاری رایانه ای و نرم افزار تلفن همراه و ارائه دهنده خدمات نرم افزارهای سلامتی و مدیریت مطب و مراکز درمانی به پزشکان بیمارستان ها درمانگاه ها مراکز تصویربرداری آزمایشگاه ها داروخانه ها و ارائه خدمات نرم افزاری پایش و مراقبت سلامتی و پزشکی از راه دور و ارایه خدمات سلامت الکترونیک و سلامت هوشمند،عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، اخذ و گشایش اعتبارات اسنادی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش سهام شرکاها و سرمایه گذاری، عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداریها و سازمانهای دولتی و عمومی، انجام امور بازرگانی و فعالیتهای اقتصادی، خرید و فروش کالا، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکتها و اخذ نمایندگی از سایر شرکتها در سطح داخلی و بین المللی ، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ نظامی گنجوی ـ خیابان ولیعصر ـ بن بست چمن ـ پلاک ۱ ـ مجتمع پزشکی ساعی ـ طبقه چهارم ـ واحد ۱۵ کدپستی ۱۴۳۴۷۶۳۹۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰ ریالی تعداد ۶۵۰۰۲ سهم آن بانام عادی تعداد ۳۴۹۹۸ سهم آن ممتاز سهام ممتاز از این ویژگی برخوردار است که:: از زمان ثبت شرکت به مدت سه سال، در زمان انتخاب هیأت مدیره، هر سهام ممتاز سه رأی خواهد داشت. به این ترتیب که تعداد آرای سهام ممتاز در عدد ۳ ضرب خواهد شد و با آرای مربوط به سهام عادی جمع شده و اعضای هیأت مدیره انتخاب خواهند شد. مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷,۳۳۴ ص/۱ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۷ نزد بانک پاسارگارد شعبه توانیر با کد ۳۳۴ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمد محسن کامیاب نژاد به شماره ملی ۰۹۳۳۴۹۰۴۴۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدمحمود فتاحی معصوم به شماره ملی ۰۹۴۱۹۷۶۲۹۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای هر کدام از مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی سیامک به شماره ملی ۰۹۴۱۱۷۰۵۴۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عبداله شالباف به شماره ملی ۱۷۵۶۰۶۲۱۲۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۳۰۷۲۶۸۷۸۹۷۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175479
آگهی تغییرات شرکت آرمان پردازان آناشید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۲۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۵۵۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید فرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیات مدیره. خانم مهناز کبیریان به شماره ملی ۴۶۲۱۶۸۳۰۳۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء منفرد هریک از مدیرعامل یا رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۵۲۷۱۳۶۵۳۸۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14240763
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رهنمون یاران برنا درتاریخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۲۱۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۶۷۱۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تولید و ارائه رایانه، تولید و ارائه دستگاههای جانبی، تولید و پشتیبانی نرم افزار، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطلاعاتی تولید داخل، خدمات شبکه اطلاع رسانی.مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها (ارائه و اجرا و پشتیبانی)، خدمات اینترنت، توزیع اینترنت، خدمات انتقال داده ها، خدمات انتقال داده از طریق ماهواره، خدمات مخابراتی همراه بین المللی ماهواره ای، مطالعه و طراحی و مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه‎ای و سیستم‎های الکترونیکی و مخابراتی و اتوماسیون صنعتی و تجهیزات مهندسی رایانه‎ای و تجهیزات ابزاردقیق رایانه‎ای، خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم‎های رایانه‎ای و الکترونیکی، انجام خدمات اجرائی و عملیاتی و فنی و مهندسی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، تهیه مشخصات فنی سیستم‎های کامپیوتری، نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه‎ای و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن‎ها و کابل‎های ارتباطی مربوطه، مکانیزه کردن سیستم‎های اداری و اجرای سیستم‎های مکانیزه شده، طراحی سیستم‎های مختلف رایانه‎ای، برنامه نویسی، ، شرکت در نمایشگاه‎های رایانه ای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت‎های رایانه‎ای داخلی وخارجی، ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور، انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت‎های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، فروش خدمات مهندسی در زمینه رایانه‎ای، ارایه خدمات اینترنتی و اینترانت غیر هرمی و غیر شبکه ایی، اجرای طرح‎های جامع فن آوری اطلاعات شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و پشتیبانی راه‎کارهای مبتنی بر نرم افزار، تحلیل و طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای جامع کاربردی و انجام خدمات مشاوره در زمینه‎های فناوری اطلاعات، استراتژی و معماری سازمانی و متدلوژی و اجراء و نظارت بر پروژه‎های فناوری اطلاعات و مهندسی مجدد و بهبود فرآیند و ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره و طراحی نظام‎های مدیریتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت جهت تسهیل و افزایش کارایی سازمان‎ها، مشاوره و طراحی و اجرای سیستم‎های رایانه و پیاده ‎سازی شبکه‎های نوین رایانه‎ای و تجهیزات جانبی رایانه‎ای، طراحی و تولید و اجرای سیستم‎های امنیت شبکه و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با شبکه‎های مبتنی بر فیبر نوری و شبکه‎های بی‎سیم و راه حل‎های ارتباط با اینترنت جهت سازمان‎ها، مشارکت با شرکت‎های داخلی و خارجی تولید کننده نرم افزار و سخت افزار، دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، انجام پروژه‎های انفورماتیکی و فن آوری اطلاعات، طراحی و راه اندازی و تعمیرات سیستم‎های کامپیوتری و کنترلی، انجام خدمات فنی و طراحی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، ارائه کلیه خدمات مدیریتی از جمله آنالیز و تحلیل سیستم و طراحی سیستم و طرح‎های تکنولوژیکی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، ارائه کلیه خدمات اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، صادرات و واردات تجهیزات رایانه‎ای و تهیه و تولید سیستم‎های رایانه‎ای، ارایه خدمات مشاوره مدیریت و مدیریت طرح در زمینه موضوع فعالیت شرکت، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، تولید و فروش و پشتیبانی بسته های نرم افزاری غیر رسانه ای، ایجاد پورتال‎های اطلاع رسانی، مشاوره و نظارت بر طرح‎های انفورماتیکی، تهیه و اجرای طرحهای جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات، طراحی و اجرا و پشتیبانی شبکه داده ها، مطالعات و برنامه ریزی راهبردی و برنامه‎ریزی کسب و کار سازمانی و طراحی و بازنگری ساختار سازمانی و مهندسی مجدد فرآیندها، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله قائم مقام ـ سنایی ـ خیابان دوم غربی ـ خیابان شهید مصطفی حسینی ـ پلاک ۱۲ ـ طبقه دوم ـ واحد ۱ کدپستی ۱۵۸۵۶۹۴۵۴۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱ ریالی تعداد ۶۵۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی تعداد ۳۵۰۰۰۰۰۰ سهم آن ممتاز هر سهم ممتاز دارای ۱۰۰ رای در کلیه مجامع عمومی می باشد مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۱ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی با کد ۶۳۱۴.۹ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای ساسان رهنما به شماره ملی ۱۲۸۴۹۱۸۳۷۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای فرزاد آقا طهرانی به شماره ملی ۱۲۸۸۳۲۱۵۰۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد حسن شهرمیانی به شماره ملی ۲۴۱۱۰۳۷۰۱۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و کلیه نامه های عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حسام پورجم به شماره ملی ۱۲۸۹۲۲۳۲۶۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سید فرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۷۱۰۶۴۸۱۱۶۹۳۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274375
آگهی تغییرات شرکت شهاب جویان آسمان کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۱۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۴۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند آقای سید فرشید هندی به شماره ملی۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ ۲ آقای سید شهاب الدین کاظمیان برازجانی به شماره ملی۳۵۲۱۲۷۵۸۹۲ ۳ آقای امین آقاجانی یزد آبادی به شماره ملی۱۲۹۲۲۲۷۰۶۰ آقای فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی مسکین به شماره ملی۱۲۹۱۹۹۲۱۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۷۰۷۳۰۶۶۱۵۲۸۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک