لیلا مسافریان

لیلا مسافریان

کد ملی 1290395373
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1421481
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص اساس نمای پارس شماره ثبت ۱۰۹۳۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۷۰۸۲۶
شرکت سهامی خاص اساس نمای پارس در تاریخ ۱۷/۰۱/۹۳ شماره ثبت ۱۰۹۳۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۷۰۸۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی، نقشه کشی، نظارت، اجرا امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین بتنی فلزی و ساختمان سازی و راه سازی و راهسازی شامل راه اصلی و فرعی، آزادراه ها ، بزرگراه ها، باند فرودگاه، راه های ریلی و روستایی و معابر، تاسیسات و. تجهیزات ابنیه، خطوط انتقال و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، زه کشی و جدول بندی، مخازن آب و فاضلاب، محوطه سازی و بندهای انحرافی، ایجاد فضای سبز، پل سازی و سد سازی، سوله سازی، محاسبه و برآورد پروژه های عمرانی، نقشه برداری، انجام پروژه های نفت و گاز، با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: خرم آباد ، خیابان ولیعصر، ابتدای ۱۶ متری بوعلی ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به یکصد سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۷۱ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۲ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی خرم آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۵ـ۱ـ بهرام نجفی بشماره ملی ۱۸۴۰۹۹۸۵۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره ۵ـ۳ـ لیلا مسافریان بشماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، ۵ـ۴ـ محمد افزا بشماره ملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ بسمت مدیرعامل، ۵ـ۵ـ سلمان نجفی بشماره ملی ۱۹۷۰۳۵۹۳۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء بهرام نجفی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای بهرام نجفی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۸ـ۱ـ خانم ساحل اقبال نیک بشماره ملی ۱۲۹۲۷۶۳۱۰۸ بعنوان بازرس اصلی. ۸ـ۲ـ خانم مریم جمال پور بشماره ملی ۱۹۷۰۲۳۲۰۵۶ بعنوان بازرس علی البدل. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۵۱۹۴۸۸۴۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588572
آگهی تغییرات شرکت مکانیزاسیون کشکان رود شاهیوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۹۳۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: الهه کرمی به شماره ملی ۴۱۸۹۹۶۹۲۶۵ محمد کریم مستی شاهیوند به شماره ملی ۶۱۳۹۷۸۳۴۱۰ علی مستی شاهیوند به شماره ملی ۶۱۳۹۷۸۳۵۵۰ تا تاریخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد کریم مستی شاهیوند به شماره ملی ۶۱۳۹۷۸۳۴۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره الهه کرمی به شماره ملی ۴۱۸۹۹۶۹۲۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علی مستی شاهیوند به شماره ملی ۶۱۳۹۷۸۳۵۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۶۰۴۸۷۷۴۴۷۱۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696520
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بنا شهر پایتخت در تاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۱۲۲۴ بشناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۶۲۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: شبکه های برق و تاسیسات برقی ـ پست های توزیع و الکترونیک عام و خ ـ ـاص سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن و انجام کلیه امور پیم ـ ـ ـانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب و نفت) و شبکه تاسیسات مک ـانیکی و ه ـ ـیدرومکانیک ـ ـی سیست ـ ـم های سرد کننده ساخت ـ ـمان تاسیسات و تجهی ـزات ساختمان (آب و برق و فاضلاب) و انتقال زباله ـ تاسیسات و تجهیزات ت ـ ـصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ طراحی مشاوره و اجرای کلیه امور مربوط به تاسیسات مکانیکی و ه ـ ـیدرومکانیکی سیستم ـ ـهای سردکننده ساختمان و تاسیسات ساختمان تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های فاضلاب سیستمهای خبردهنده و هشداردهنده حفاظت کاتودی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت ـ ـمان و توزیع و انتقال نیرو شبک ـ ـه های برق و ت ـ ـاسیسات برقی طراحی ـ نقشه کشی ـ نظارت ـ اجرا امورپیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی و ساختمان سازی و راهسازی شامل راه اصلی و فرعی ـ آزادراه ها ـ باندفرودگاه ـ راه های ریلی و روستایی و معابر ـ تاسیسات و تجهیزات ابنیه ـ خطوط انتقال و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ زه کشی و جدول بندی ـ مخازن آب و فاضلاب ـ محوطه سازی و بندهای انحرافی ـ ایجادفضای سبز ـ پل سازی و سد سازی ـ سوله سازی ـ محاسبه و بر آورد پروژه های عمرانی ـ نقشه برداری همه موارد پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: خرم آباد ـ خیابان ولیعصر ـ ابتدای ۱۶ متری بوعلی ـ کدپستی ۶۸۱۶۸۹۵۵۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۷۴ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۳ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی خرم آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: امین نقوی به شماره ملی ۴۰۷۲۴۴۳۴۹۲ بسمت رئیس هیئت مدیره میثم لطفی به شماره ملی ۰۰۵۸۱۳۲۹۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره عبدالرحمن سپاسی به شماره ملی ۲۸۸۸۹۹۰۳۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ بعنوان بازرس اصلی. اسماعیل بیات به شماره ملی ۳۹۳۲۷۸۸۵۴۰ بعنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار: رسالت. ش۹۳۰۸۲۴۳۲۱۶۰۷۱۴۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1760846
آگهی تغییرات شرکت آباد نمای افلاک شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۰۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۹۹۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی بهرام نژاد به شماره ملی ۴۸۵۹۲۷۵۱۲۸ نجمه رستگار به شماره ملی ۲۴۹۱۶۴۰۴۰۶ امیر داود میر صد زاده به شماره ملی ۱۲۸۱۰۴۶۶۸۱ خارج از شرکا لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ خارج از شرکا معصومه بخشی جفرودی به شماره ملی ۱۲۸۹۰۰۲۳۷۱ خارج از شرکا برای مدت نامحدود. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مهدی بهرام نژاد به شماره ملی ۴۸۵۹۲۷۵۱۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره نجمه رستگار به شماره ملی ۲۴۹۱۶۴۰۴۰۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره امیر داود میر صد زاده به شماره ملی ۱۲۸۱۰۴۶۶۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره خارج از شرکا لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره خارج از شرکا معصومه بخشی جفرودی به شماره ملی ۱۲۸۹۰۰۲۳۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خارج از شرکا برای مدت نامحدود. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۳۱۰۱۱۱۸۳۸۴۶۱۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742967
آگهی تغییرات شرکت ایمان راهان نصر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۰۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر امیدیان کریم وندی به شماره ملی ۴۲۰۹۳۵۵۷۸۱ سعید مقصودی به شماره ملی ۰۵۶۰۰۲۵۲۷۰ مجید خواجه نیازآبادی به شماره ملی ۰۴۹۱۷۲۵۴۰۱ تا تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ناصر امیدیان کریم وندی به شماره ملی ۴۲۰۹۳۵۵۷۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره سعید مقصودی به شماره ملی ۰۵۶۰۰۲۵۲۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مجید خواجه نیازآبادی به شماره ملی ۰۴۹۱۷۲۵۴۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سمیرا علیزاده به شماره ملی ۴۲۰۹۸۱۰۱۹۳ به عنوان بازرس اصلی، لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۱۲۴۸۳۵۵۶۶۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12798594
آگهی تغییرات شرکت سازه آب گستر گرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۱۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید ندری به شماره ملی ۴۱۸۹۹۴۸۷۴۸ یداله پولادی به شماره ملی ۴۱۸۹۹۴۳۳۳۹ محسن امیدیان به شماره ملی ۳۲۵۶۸۵۹۳۸۰ فرید حسنی به شماره ملی ۲۱۴۳۱۲۲۰۳۹ تا تاریخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مجید ندری به شماره ملی ۴۱۸۹۹۴۸۷۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره یداله پولادی به شماره ملی ۴۱۸۹۹۴۳۳۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محسن امیدیان به شماره ملی ۳۲۵۶۸۵۹۳۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره فرید حسنی به شماره ملی ۲۱۴۳۱۲۲۰۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۲۲۷۶۲۶۶۹۳۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سلسله
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805885
آگهی تغییرات شرکت تارا بنای افلاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۴۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شیوا مرادی به شماره ملی ۴۰۶۰۴۶۰۸۲۶ مهدی خسروی کبیر به شماره ملی ۲۷۲۱۶۶۸۵۹۵ حمید ناصری به شماره ملی ۰۴۵۱۴۳۱۴۳۱ تا تاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۶. - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شیوا مرادی به شماره ملی ۴۰۶۰۴۶۰۸۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی خسروی کبیر به شماره ملی ۲۷۲۱۶۶۸۵۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمید ناصری به شماره ملی ۰۴۵۱۴۳۱۴۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۶. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. - لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۲۲۹۵۵۱۳۱۱۴۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12890381
آگهی تغییرات شرکت آژند گستر خرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۲۹۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یاسر یاسور عینی پور به شماره ملی ۲۶۹۱۳۰۴۲۹۹ رضا کرمعلی به شماره ملی ۳۹۶۲۵۲۲۲۵۵ حمید گرئی به شماره ملی ۴۳۱۰۴۴۴۷۴۱ تا تاریخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: یاسر یاسور عینی پور به شماره ملی ۲۶۹۱۳۰۴۲۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره رضا کرمعلی به شماره ملی ۳۹۶۲۵۲۲۲۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمید گرئی به شماره ملی ۴۳۱۰۴۴۴۷۴۱ به سمت عضو هیئت مدیهر و مدیرعامل تا تاریخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۴۱۳۱۰۸۱۲۳۵۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12890406
آگهی تغییرات شرکت مرمر گستران راه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۹۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد نبی لک به شماره ملی ۴۸۴۹۰۲۸۶۷۵ محسن مهدی پور به شماره ملی ۱۲۹۱۴۰۲۴۷۰ اسماعیل برزوجیرندهی به شماره ملی ۴۳۲۲۹۵۶۵۷۲ تا تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد نبی لک به شماره ملی ۴۸۴۹۰۲۸۶۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره محسن مهدی پور به شماره ملی ۱۲۹۱۴۰۲۴۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره اسماعیل برزوجیرندهی به شماره ملی ۴۳۲۲۹۵۶۵۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. محمد افزا به شماره ملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به عنوان بازرس اصلی، لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۴۱۳۱۱۰۱۰۴۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925931
آگهی تغییرات شرکت فن آوران افلاک خرم رود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۷۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نادر جافری به شماره ملی ۴۰۷۰۶۸۶۱۳۴ اکبر شعبانی به شماره ملی ۴۳۲۲۹۳۶۷۷۶ محمد سلطانی به شماره ملی ۴۸۴۹۸۸۱۸۶۶ تا تاریخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: نادر جافری به شماره ملی ۴۰۷۰۶۸۶۱۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره اکبر شعبانی به شماره ملی ۴۳۲۲۹۳۶۷۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد سلطانی به شماره ملی ۴۸۴۹۸۸۱۸۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۵۰۲۲۶۱۶۴۷۳۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12926016
آگهی تغییرات شرکت رهساز نمای عرش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۸۸۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: منا شریفی به شماره ملی ۴۰۶۰۸۶۷۰۲۰ اسماعیل عمرانی به شماره ملی ۶۲۷۹۷۷۷۹۲۸ علیرضا نیکمردنمینی به شماره ملی ۰۰۷۷۹۴۹۲۸۵ تا تاریخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۷. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: منا شریفی به شماره ملی ۴۰۶۰۸۶۷۰۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره اسماعیل عمرانی به شماره ملی ۶۲۷۹۷۷۷۹۲۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علیرضا نیکمردنمینی به شماره ملی ۰۰۷۷۹۴۹۲۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۷. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. محمد افزا به شماره ملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به عنوان بازرس اصلی، لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۵۰۲۶۵۹۲۴۹۵۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12929877
آگهی تغییرات شرکت پدیده سازان خایدالو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۱۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی عالی نژاد به شماره ملی ۶۱۲۹۹۶۴۷۶۵ محمد توکلی به شماره ملی ۱۸۲۹۱۶۱۱۷۲ رضا بیاتی به شماره ملی ۴۱۳۳۲۴۵۴۳۱ تا تاریخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: علی عالی نژاد به شماره ملی ۶۱۲۹۹۶۴۷۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد توکلی به شماره ملی ۱۸۲۹۱۶۱۱۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره رضا بیاتی به شماره ملی ۴۱۳۳۲۴۵۴۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار سیمره جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۵۰۴۹۱۴۲۸۳۷۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075839
آگهی تغییرات شرکت پردازش گران کاسیت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۸۰۳۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شهریار قائدرحمتی به شماره ملی ۴۰۷۱۹۹۵۳۳۵ مصطفی امانی به شماره ملی ۱۲۸۴۹۳۵۵۳۱ بهروز شیرانی بید آبادی به شماره ملی ۱۲۹۲۲۶۱۰۵۶ رحیم لک به شماره ملی ۴۲۱۹۴۲۸۲۳۲ تا تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۶. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شهریار قائدرحمتی به شماره ملی ۴۰۷۱۹۹۵۳۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره مصطفی امانی به شماره ملی ۱۲۸۴۹۳۵۵۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بهروز شیرانی بید آبادی به شماره ملی ۱۲۹۲۲۶۱۰۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره رحیم لک به شماره ملی ۴۲۱۹۴۲۸۲۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۶. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. فرنگ خسروی به شماره ملی ۴۰۷۱۹۹۴۷۶۲ به عنوان بازرس اصلی، لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۷۲۵۴۶۱۲۵۶۱۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088932
آگهی تغییرات شرکت احیای سرزمین آریایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۲۹۹۹
آگهی تغییرات شرکت احیای سرزمین آریایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۲۹۹۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید الهائی به شماره ملی ۱۷۵۳۰۸۱۸۳۱ محمد مهدی صدیقی مقدم به شماره ملی ۰۰۷۰۳۰۲۱۸۹ الهه باقی سیچانی به شماره ملی ۱۲۸۹۱۷۷۵۹۷ عباس جمیلی به شماره ملی ۲۰۶۲۷۳۵۰۷۳ تا تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵. - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مجید الهائی به شماره ملی ۱۷۵۳۰۸۱۸۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد مهدی صدیقی مقدم به شماره ملی ۰۰۷۰۳۰۲۱۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره الهه باقی سیچانی به شماره ملی ۱۲۸۹۱۷۷۵۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره عباس جمیلی به شماره ملی ۲۰۶۲۷۳۵۰۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. - لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252939
آگهی تغییرات شرکت خشت پی نهاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۲۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیاوش صادقی چیگانی به شماره ملی ۱۷۵۷۶۱۵۷۶۸ مهران عموئی به شماره ملی ۰۴۹۲۰۸۶۲۳۰ هاشم قاسم زاده به شماره ملی ۲۲۹۵۸۱۶۸۷۴ تا تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۶. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیاوش صادقی چیگانی به شماره ملی ۱۷۵۷۶۱۵۷۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره مهران عموئی به شماره ملی ۰۴۹۲۰۸۶۲۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره هاشم قاسم زاده به شماره ملی ۲۲۹۵۸۱۶۸۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۶. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۰۲۲۷۳۷۱۰۴۷۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312096
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ماهر کار ماندگار درتاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۴۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۳۲۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: شبکه های برق و تاسیسات برقی ـ پست های توزیع و الکترونیک عام و خ ـ ـ اص سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن و انجام کلیه امور پیم ـ ـ ـ ـ انکاری مربوط به خطوط انتقال (آب و نفت) و شبکه تاسیسات مک ـ انیکی و ه ـ ـ ـ یدرومکانیک ـ ـ ی سیست ـ ـ ـ م های سرد کننده ساخت ـ ـ ـ مان تاسیسات و تجهی ـ زات ساختمان (آب و برق و فاضلاب) و انتقال زباله ـ تاسیسات و تجهیزات ت ـ ـ صفیه خانه های آب و فاضلاب ـ طراحی و اجرای کلیه امور مربوط به تاسیسات مکانیکی و ه ـ ـ یدرومکانیکی سیستم ـ ـ ـ های سرد کننده ساختمان و تاسیسات ساختمان تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های فاضلاب سیستمهای خبردهنده و هشداردهنده حفاظت کاتودی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت ـ ـ مان و توزیع و انتقال نیرو شبک ـ ـ ه های برق و ت ـ ـ اسیسات برقی طراحی ـ نقشه کشی ـ نظارت ـ اجراو امورپیمانکاری مربوط به ابنیه سبک وسنگین بتنی و فلزی وساختمان سازی وراهسازی شامل راه اصلی وفرعی ـ آزادراه ها ـ باندفرودگاه ـ راه های ریلی وروستایی ومعابر ـ تاسیسات وتجهیزات ابنیه ـ خطوط انتقال و تصفیه خانه های آب وفاضلاب ـ زه کشی و جدول بندی ـ مخازن آب وفاضلاب ـ محوطه سازی وبندهای انحرافی ـ ایجادفضای سبز ـ پل سازی وسد سازی ـ سوله سازی ـ محاسبه وبر آوردپروژه های عمرانی ـ نقشه برداری در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب، پالایشگاههای نفت وگاز، مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه های خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز، سازه های دریایی نفت و گاز و نظایر آن.خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز.همه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: لرستان ـ خرم آباد ـ کوی بوستان ـ کوچه فرعی ۳ متری ـ کدپستی ۶۸۱۷۹۳۴۹۹۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ ریال توسط موسسین برابر گواهی شماره ۱۴۳/۲۶۱۹/۱۹ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ولیعصر خرم آباد پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره حسینعلی شهباز طهرانی به شماره ملی ۰۰۴۷۷۶۱۷۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مهدی مظفری به شماره ملی ۳۵۰۱۰۷۳۷۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: شرکت ساران ساز پویا به شماره ملی ۱۴۰۰۵۰۱۲۷۶۵ به سمت بازرس اصلی. شرکت بنا شهر پایتخت به شماره ملی ۱۴۰۰۴۵۳۶۲۰۰ به سمت بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۱۲۷۳۲۴۴۷۴۳۵۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13409207
آگهی تغییرات شرکت جهش راه بیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۴۱۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل عبارتند از: رسول رضائی با کدملی۱۶۸۰۰۳۶۸۲۳ علی حبیب الهی پریخان با کدملی۱۶۷۱۹۸۷۲۷۶ سمیه جماد شرف با کدملی ۴۰۷۳۲۰۰۰۳۸ برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل می‌باشد: سمیه جماد شرف با کدملی ۴۰۷۳۲۰۰۰۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره رسول رضائی با کدملی۱۶۸۰۰۳۶۸۲۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علی حبیب الهی پریخان با کدملی۱۶۷۱۹۸۷۲۷۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۷ تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. بدری عطائی چگنی به کدملی ۵۲۸۹۶۳۴۴۹۵ به سمت بازرس اصلی و لیلا مسافریان به کدملی۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۲۱۱۷۷۰۶۸۵۲۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13449277
آگهی تغییرات شرکت اساس مقطع عرش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۵۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتبی نکوئی به شماره ملی ۱۸۶۱۸۰۴۲۳۷ غلام رضا رباط میلی به شماره ملی ۰۰۳۷۱۲۹۶۴۳ سیدامیراحمد حائریان به شماره ملی ۰۰۴۳۷۸۶۲۸۶ تا تاریخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۸. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مجتبی نکوئی به شماره ملی ۱۸۶۱۸۰۴۲۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره غلام رضا رباط میلی به شماره ملی ۰۰۳۷۱۲۹۶۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سیدامیراحمد حائریان به شماره ملی ۰۰۴۳۷۸۶۲۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۸. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به عنوان بازرس اصلی، صادق قربانی زهنده به شماره ملی ۲۵۹۴۹۳۳۲۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۳۰۷۵۶۹۳۳۶۶۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13499399
آگهی تغییرات شرکت یوتاب بنای آریایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۳۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس بوداغی مالی دره به شماره ملی ۳۷۳۲۲۲۱۷۰۹ علی حبیب اللهی پریخان به شماره ملی ۱۶۷۱۹۸۷۲۷۶ رضا احمدی به شماره ملی ۵۰۸۹۵۴۵۵۴۵ تا تاریخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۸. - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: عباس بوداغی مالی دره به شماره ملی ۳۷۳۲۲۲۱۷۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره علی حبیب اللهی پریخان به شماره ملی ۱۶۷۱۹۸۷۲۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره رضا احمدی به شماره ملی ۵۰۸۹۵۴۵۵۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۸. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیرههمراه با مهر شرکت معتبر است. - پگاه هوانورد به شماره ملی ۰۰۸۰۰۷۴۳۰۸ به عنوان بازرس اصلی، لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۴۱۴۹۲۱۳۶۱۳۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533316
آگهی تغییرات شرکت دیماس سقف زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۷۴۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به قرار ذیل عبارتند از: بهرام محمدی با کدملی۱۸۸۲۰۵۵۶۲۴ عبدالرحمن سپاسی با کدملی۲۸۸۸۹۹۰۳۱۸ عباس جمیلی با کدملی ۲۰۶۲۷۳۵۰۷۳ جلال الدین نظامی با کدملی ۳۸۷۵۶۵۹۹۲۹ مسعود هنرمند با کدملی ۱۲۸۸۲۴۹۶۶۷ میثم لطفی با کدملی ۰۰۵۸۱۳۲۹۱۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل می‌باشد: بهرام محمدی کدملی ۱۸۸۲۰۵۵۶۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره عباس جمیلی کدملی ۱۹۳۰۹۴۴۳۶۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره عبدالرحمن سپاسی کدملی ۲۸۸۸۹۹۰۳۱۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره جلال الدین نظامی کدملی ۳۸۷۵۶۵۹۹۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره مسعود هنرمند کدملی ۱۲۸۸۲۴۹۶۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره میثم لطفی کدملی ۰۰۵۸۱۳۲۹۱۰به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. لیلا مسافریان با کدملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳به سمت بازرس اصلی و محمد رضا کریمی با کدملی۵۷۵۹۸۱۸۳۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۵۰۵۱۰۹۴۳۳۸۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568764
آگهی تغییرات شرکت کیالان سازه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۹۸۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل میباشند: شهاب احمدی کدملی۴۸۵۰۰۳۰۴۸۳ علی احمدی نژاد منفرد کدملی ۰۰۸۲۹۰۱۸۴۸ سید عباس میری کد ملی ۰۰۳۵۲۸۹۷۸۳ برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می‌باشد: شهاب احمدی کدملی ۴۸۵۰۰۳۰۴۸۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره علی احمدی نژاد منفردکدملی۰۰۸۲۹۰۱۸۴۸به سمت رئیس هیئت مدیره سید عباس میری کد ملی۰۰۳۵۲۸۹۷۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. بازرس اصلی و علی البدل: محمد افزا کد ملی۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به سمت بازرس اصلی لیلا مسافریان کدملی۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش۹۶۰۵۲۹۵۲۳۲۹۳۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13762223
آگهی تغییرات شرکت تجارت نهاد آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۸۵۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نوید معماری به شماره ملی ۱۹۴۰۳۸۰۹۵۲ رمضانعلی شاه مرادی به شماره ملی ۱۱۷۰۸۱۷۸۷۴ مجید صادقی به شماره ملی ۱۹۳۱۰۰۱۹۰۱ عبدالعلی رجبی قهنویه به شماره ملی ۵۴۱۹۴۱۵۷۹۸ تا تاریخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۸. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: نوید معماری به شماره ملی ۱۹۴۰۳۸۰۹۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره رمضانعلی شاه مرادی به شماره ملی ۱۱۷۰۸۱۷۸۷۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مجید صادقی به شماره ملی ۱۹۳۱۰۰۱۹۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره عبدالعلی رجبی قهنویه به شماره ملی ۵۴۱۹۴۱۵۷۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۸. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. محمد افزا به شماره ملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به عنوان بازرس اصلی، لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۹۲۵۹۸۴۶۹۲۸۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک