سیدعلی نواب فر

آقای سیدعلی نواب فر

کد ملی 1289708819
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1056421
آگهی تغییرات شرکت بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۸۸۵۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۶/۱/۱۳۹۲ شرکت مزبور: ۱ شرکت بسپار شیمی سپیدان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مسعود مسیبی بشماره ملی ۱۲۸۸۱۶۹۹۴۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت بازرگانی پیشتازان اقتصاد پویا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حجت خیرخواه به شماره ملی ۰۰۶۲۵۹۰۲۰۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی مدیا الکترونیک مهر (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سید علی نواب فر بشماره ملی ۱۲۸۹۷۰۸۸۱۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. د۱۶۴۷۰۰۳ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284133
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های روغنی انتخاب ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۵۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند: آقای محسن حلاج باشی به کدملی۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان آقای محسن دولتیار به کدملی۱۲۸۱۸۱۰۵۳۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی ارکان فروش نگین یاسیان آقای سعید اکبری به کدملی۲۵۷۱۶۲۴۶۷۹ به نمایندگی از شرکت کوثر فیروزه آذران آقای مسعود مسیبی به کدملی۱۲۸۸۱۶۹۹۴۹ به نمایندگی از شرکت کوثر تجارت فیروزه اصفهان و آقای سید علی نواب به کدملی۱۲۸۹۷۰۸۸۱۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی امین برتر اقتصاد میلاد به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۷۰۳۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود وکیلی فرد به کدملی۰۰۴۳۱۵۰۸۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۵۵۲۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420914
آگهی تغییرات شرکت کیمیا صنایع دالاهو سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۲۰۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۱۸۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه تجارت نعمت شماره ثبت ۳۶۲۷۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۰۴۰۸ با نمایندگی آقای سید باقر مرتضوی کد ملی ۴۵۹۱۶۳۳۷۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سیمین تجارت افرا شماره ثبت ۴۲۸۶۶۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۰۹۶ با نمایندگی آقای سید علی نواب کد ملی ۱۲۸۹۷۰۸۸۱۹ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه فراگیر لاوان شماره ثبت ۳۵۳۷۸۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۱۷۵۷ با نمایندگی آقای سید محمد عسکری طباطبایی کد ملی ۰۰۴۳۵۰۹۱۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای نصراله مهاجرنخجوانی کد ملی ۱۳۷۸۷۵۲۴۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر صفایی مطلق کد ملی ۱۳۷۸۸۳۷۵۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اسناد اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۱۱۰۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592424
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۴۲۸۰
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد کریمیان سیچانی به شماره ملی ۱۲۸۹۰۵۳۳۴۰ به نمایندگی شرکت بازرگانی متین تجارت طوس سهامی خاص به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمایندگی شرکت بازرگانی رها گستر آذین پویا سهامی خاص به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای سیدعلی نواب فر به شماره ملی ۱۲۸۹۷۰۸۸۱۹ به نمایندگی شرکت بازرگانی اعتماد تجارت زرین پاک سهامی خاص به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد کریمیان سیچانی به شماره ملی ۱۲۸۹۰۵۳۳۴۰ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۰۶۳۶۴۷ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1712675
آگهی تغییرات شرکت پترو رامشه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۶۳۶۵
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره ۰۶/۰۶/۹۳ سید علی نواب فر با کدملی ۱۲۸۹۷۰۸۸۱۹ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹، مسعود مسیبی با کدملی ۱۲۸۸۱۶۹۹۴۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی آذین فیروز ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۲۰۵ و علی ربانی با کدملی ۰۰۵۲۱۷۲۹۱۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی رها گستر آذین پویا (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۲۸۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و محسن حلاج باشی با کدملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ و پدرام کاظمی نافچی با کدملی ۱۲۸۸۳۲۴۷۲۳ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند و سید علی نواب فر به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود مسیبی به نمایندگی از شرکت بازرگانی آذین فیروز ایرانیان (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی ربانی به نمایندگی از شرکت بازرگانی رها گستر آذین پویا (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در تاریخ ۲۰/۰۸/۹۳ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۱۰۳۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۷۵۵۳۴۵۳ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9411760
آگهی تاسیس شرکت پترو کیمیای انتخاب اروند سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۵۹
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پترو کیمیای انتخاب اروند (سهامی خاص) که در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۳ شماره ثبت ۳۵۵۹ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۳ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اقتصاد نوین آگهی می شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی، انجام واردات و صادرات کالاهای مجاز اخذ تسهیلات از بانک های داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی انجام کلیه فعالیت های بازرگانی مجاز، انجام امور ترخیص از گمرکات ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد اروند به نشانی آبادان، خیابان دبستان، بازار مرکزی، طبقه اول، پلاک ۱۸ تلفن ۹۱۳۳۲۷۴۸۱۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که کل سرمایه نقداً طی گواهی شماره ۶۵۲۲۹۶/۶۴۶ مورخ ۸/۱۰/۹۳ بانک تجارت شعبه بریم آبادان پرداخت گردید. ۵ـ اولین مدیران شرکت: شرکت بازرگانی آذین فیروزه ایرانیان به نمایندگی آقای سید علی نواب فر بشماره ملی ۱۲۸۹۷۰۸۸۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت بازرگانی امین تجارت پایدار ایرانیان به نمایندگی آقای حمید رضا حقیقت پژوه کارگر بشماره ملی ۰۰۵۴۸۲۷۸۱۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی تجارت نیلگون ساری به نمایندگی آقای محمد پویان شاه زمانی بشماره ملی ۱۲۸۸۹۸۲۶۵۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی، قراردادها با امضاء مشترک مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه شرکت ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ و آقای اصغر پارسائی بشماره ملی ۰۴۹۲۳۵۱۵۹۷ بترتیب بسمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. ش۱۹۰۱۹۷۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای معنوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917002
آگهی تغییرات شرکت توسعه پتروشیمی انتخاب قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۳۱۸۵۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۹۵ شرکت مزبور که در مورخ ۲۷/۰۴/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ - شرکتهای بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سید علی نواب فر به شماره ملی ۱۲۸۹۷۰۸۸۱۹ به سمت رئیس هیات مدیره بازرگانی آذین فیروزه ایرانیان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی عطریان فر به شماره ملی ۱۲۸۵۴۲۲۲۳۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و بازرگانی آریا تجارت نیک سپاهان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حسین رمضانی به شماره ملی ۱۲۹۲۶۵۰۸۳۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و آوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه قراردادهای شرکت با امضای ثابت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات اداری و نامه‌ها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبرمی باشد. ۳ - مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش۹۵۰۴۲۸۸۴۱۵۴۰۴۶۸ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13026782
آگهی تغییرات شرکت سیمین تجارت افرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۰۱۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی عطریان فر با کدملی ۱۲۸۵۴۲۲۲۳۶ به سمت رییس هیئت مدیره آقای سیدعلی نواب فر با کدملی شماره ۱۲۸۹۷۰۸۸۱۹ به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای نصراله مهاجر نخجوانی با کدملی شماره ۱۳۷۸۷۵۲۴۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین سمت گردیدند. محل شرکت به تهران خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) کوچه سوم پلاک ۱ طبقه اول کدپستی ۱۵۱۳۶۴۵۹۱۴ تغییر یافت. پ۹۵۰۶۲۸۷۶۱۱۹۵۷۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13251266
آگهی تغییرات شرکت پلیمری پویا جم خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۷۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۲۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند شرکت چوایل سنتسیس به کد فراگیر ملی ۳۰۰۲۸۶۸۴۵۷ با نمایندگی آقای سانگ اوچوی به کد فرگیر ملی ۶۱۰۹۹۳۰۵ شرکت پویا پلیمر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۶۴۵۱ با نمایندگی محسن هنریان به شماره ملی ۱۲۸۵۵۴۶۴۲۳ بیوک علیمرادلو به شماره ملی ۲۸۰۲۴۱۲۷۲۸ شرکت بازرگانی امین تجارت پای دارایرانیان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۶۱۹ با نمایندگی سیدعلی نواب فر به شماره ملی ۱۲۸۹۷۰۸۸۱۹ شرکت بازرگانی کاوش تجارت صالحان امید به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۳۴۰ با نمایندگی سیدمحسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به عنوان بازرس اصلی و ناصر شیرواندهی به شماره ملی ۱۶۵۰۴۶۳۷۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۱۰۲۲۷۴۰۹۴۸۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288204
آگهی تغییرات شرکت پترو صنعت نفتا لیان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۳۱۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تعیین گردیدند: - آقای سید علی نواب فر به شماره ملی ۱۲۸۹۷۰۸۸۱۹ به نمایندگی از شرکت کیمیا صنایع دالاهو (سهامی خاص) با شناسه ملی۱۰۱۳۲۸۱۸۵۳ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مهدی عطریانفر به شماره ملی۱۲۸۵۴۲۲۲۳۶ به نمایندگی از گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای آرش وحیدی به شمارملی ۰۴۵۲۸۴۷۴۱۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۱۱۳۵۷۳۹۰۸۶۰۰اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678030
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پتروشیمی پروپیلن وپلی پروپیلن انتخاب کنگان در تاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۲۲۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۶۳۹۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام پروژه های پائین دستی نفت وگازوپتروشیمی وتولید وفروش انواع موادشیمیائی وانواع موادپتروشیمی باپایه نفت وگاز وموادشیمیائی وکاتالیستهاو انجام واردات وصادرات کالاهای مجاز واخذ تسهیلات از بانکهای داخلی وخارجی وهمچنین انجام کلیه فعالیت های بازرگانی مجازوشرکت درمناقصات ومزایدات بخش خصوصی ودولتی وانجام امور ترخیص ازگمرکات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر نخل تقی ـ اصلی ـ خیابان جاده اصلی ـ جاده ۱۵ کیلومتری نخل تقی ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۱۱۸۱۱۳۸۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشدکه مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۲۸۸/۹۶/ص۲۰۹ مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۶ بانک پاسارگاد شعبه خیابان الوند پرداخت گردیده است. اولین مدیران: گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹ و به نمایندگی سیدعلی نواب فر به شماره ملی ۱۲۸۹۷۰۸۸۱۹و به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۱/۰۶/۱۳۹۸ بازرگانی ارکان توسعه پایدار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۱۷۰ و به نمایندگی رهبر داودزاده به شماره ملی ۱۶۳۹۰۸۷۸۶۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۱/۰۶/۱۳۹۸ بازرگانی کیان تجارت فیروزه اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۵۹۸ و به نمایندگی آرش وحیدی به شماره ملی ۰۴۵۲۸۴۷۴۱۹و به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۱/۰۶/۱۳۹۸ دارندگان حق امضا: کلیه اسنادواوراق بهاداروتعهدآوراز قبیل چک وسفته وبرات و قراردادها با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا دونفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شماره ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تدبیر گران شاخص اندیش به شماره ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۸۰۳۱۳۱۷۵۱۲۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693912
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۷۷۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹ بانمایندگی آقای محمدرضادیانی به شماره ملی ۱۲۸۲۸۴۵۸۹۶ شرکت بازرگانی آرمان تجارت میلاد سپاهان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۳۵۵ بانمایندگی آقای سیدعلی نواب فر به شماره ملی ۱۲۸۹۷۰۸۸۱۹ شرکت بازرگانی کیان تجارت فیروزه اصفهان باشناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۵۹۸ بانمایندگی اقای مهران تربیت به شماره ملی ۱۲۸۸۷۵۳۹۱۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ش۹۶۰۸۱۴۷۰۳۵۰۴۶۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750894
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پدیده ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۷۶۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای محمدرضا دیانی به شماره ملی ۱۲۸۲۸۴۵۸۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس دیانی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۴۷۸۵۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی دیانی به شماره ملی ۱۲۸۲۴۰۹۳۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن حلاج باشی به کدملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ نماینده شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدعلی نواب فر به کدملی ۱۲۸۹۷۰۸۸۱۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمان سبحان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهداور از قبیل چک، سفته با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا «کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود» پ۹۶۰۹۱۹۲۰۷۸۲۳۲۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13872488
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا بنیان ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۲۷۲۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری پدیده ایرانیان به شماره ثبت ۲۵۴۳۷۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۷۶۰۲ به نمایندگی آقای سیدعلی نواب فربه شماره ملی ۱۲۸۹۷۰۸۸۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی آریا تجارت نیک سپاهان به شماره ثبت ۱۰۲۶۷ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۲۹۶ به نمایندگی آقای آرش وحیدی به شماره ملی ۰۴۵۲۸۴۷۴۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بارگانی کیان تجارت فیروزه اصفهان به شماره ثبت ۵۰۶۲۶ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۵۹۸ به نمایندگی آقای محمد پویان شاه زمانی به شماره ملی ۱۲۸۸۹۸۲۶۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد پویان شاه زمانی به شماره ملی ۱۲۸۸۹۸۲۶۵۸ به سمت مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک وسفته با امضاء دو نفراز اعضای هیئت مدیره و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همرا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۱۲۵۷۵۹۲۵۹۱۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13967114
آگهی تغییرات شرکت رویان پلیمر آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۷۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سید علی نواب فر به شماره ملی ۱۲۸۹۷۰۸۸۱۹ عضو غیرموظف هیأت مدیره به عنوان رئیس هیأت مدیره و به نمایندگی از شرکت بازرگانی امین تجارت پایدار ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۸۷۷ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۶۱۹ ۲. آقای مهران تربیت به شماره ملی ۱۲۸۸۷۵۳۹۱۸ عضو غیرموظف هیأت مدیره به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و به نمایندگی از شرکت بازرگانی کاوش تجارت صالحان امید (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۵۲۸ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۳۴۰ ۳. آقای حمیدرضا حقیقت پژوه کارگر به شماره ملی ۰۰۵۴۸۲۷۸۱۷ عضو موظف هیأت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و … با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و همچنین قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و ضمنا کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۱۱۸۳۰۷۵۴۶۱۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169211
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۹۰۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی نواب فر به شماره ملی ۱۲۸۹۷۰۸۸۱۹به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید ش۹۷۰۵۲۳۳۶۶۳۲۳۴۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک