امین منانی

امین منانی

کد ملی 1289506310
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 850159
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل کالا بران انتخاب سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۹۵۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۳۷۶۴
شماره۱۳۳۷۰/ث ۹/۹/۱۳۹۱برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: احمد رضا نیک دستی کد ملی ۱۲۸۶۹۶۷۵۷۰ و کدپستی ۸۱۹۶۸۸۴۵۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و امین منانی کد ملی ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ و کدپستی ۸۱۵۸۸۵۷۸۷۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامحسین سطوت کد ملی ۱۲۸۵۷۲۷۶۸۱ کدپستی ۸۱۳۸۷۱۵۷۶۱ بسمت مدیرعامل و محمد رضا دیانی کد ملی ۱۲۸۲۸۴۵۸۹۶ و کدپستی ۸۱۴۳۹۳۸۷۱۳ و عباس دیانی کد ملی ۱۲۸۶۳۴۷۸۵۸ و کدپستی ۸۱۴۳۹۳۸۷۱۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس با امضا نایب رئیس و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۹/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۳۱۶۸۷۹ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284132
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی امین برتر اقتصاد میلاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۴۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مجتبی بنی طباجشوقانی به شماره ملی۰۰۶۷۱۷۹۰۰۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و توزیع ارکان ساختار نوین انتخاب به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۷۷۰۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل امین منافی به شماره ملی۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تجارت گستر اقتصاد ماهان به شناسه ملی۱۰۲۶۰۵۸۲۳۳۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره افشین کرمیان به شماره ملی۴۹۶۹۶۷۳۷۹۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی نگین توسعه تجارت شمال به شناسه ملی۱۰۲۶۰۵۸۲۳۷۴ بسمت عضو هیئت مدیره رسول سامانی به شماره ملی۱۲۸۳۵۴۰۱۸۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی ساری گستر سبک متین به شناسه ملی۱۰۲۶۰۵۸۲۲۳۹ بسمت عضو هیئت مدیره ناهید حیدری به شماره ملی۰۰۵۷۷۸۵۳۰۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پیشتازان اقتصاد پویا به شناسه ملی۱۰۲۶۰۵۸۲۴۱۴ بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۵۵۲۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1366927
آگهی تغییرات شرکت ارکان فروش نگین نوین یاسیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۸۹۰۵۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بازرگانی مدیا الکترونیک مهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۴۷۳ به نمایندگی آقای امین منانی کد ملی ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کوثر تجارت فیروزه اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۴۷۲۷ به نمایندگی آقای محسن دولتیار کد ملی ۱۲۸۱۸۱۰۵۳۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی و توزیع ارکان ساختار نوین انتخاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۰۴ به نمایندگی آقای سید علیرضا صالحیان کد ملی ۰۰۷۵۲۲۷۶۱۴ و شرکت بازرگانی ساری گستر سبک متین شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۸۲۲۳۹ به نمایندگی آقای سید مجتبی بنی طبا جشوقانی کد ملی ۰۰۶۷۱۷۹۰۰۲ و شرکت بازرگانی کوثر فیروزه آذران شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۵۸۹۷ به نمایندگی آقای خلیل فتحی کد ملی ۰۰۵۸۹۹۶۸۹۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محسن دولتیار بسمت مدیرعامل از تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۵۹۸۶۸۶ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628745
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ارکان ساختار نوین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین منانی کدملی ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به سمت رئیس هیئت مدیره، محسن حلاج باشی کدملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمنایندگی از شرکت حایر تهران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی معصومی کدملی ۱۲۸۸۹۹۴۱۲۵ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیر به سمت عضو هیئت مدیره، آقای جواد دباغی کدملی ۱۱۴۰۱۶۲۰۵۵ به نمایندگی از شرکت حایرآسا به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا عنوانی کدملی ۱۲۸۴۷۷۳۷۹۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی حایر پلاست به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی معصومی به کدملی ۱۲۸۸۹۹۴۱۲۵ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضاء و در غیاب هریک از اعضا با امضای مدیرمالی شرکت آقای محمد نصرتی نیا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۶۷۱۴۲ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629208
آگهی تغییرات شرکت سپید مطهر انتخاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ آقای امین منانی به شماره ملی ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمایندگی از شرکت حایر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۴۶۸۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا شیرانی فر به شماره ملی ۱۲۸۵۸۶۲۸۲۱ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷ و آقای جواد دباغی به شماره ملی ۱۱۴۰۱۶۲۰۵۵ به نمایندگی از شرکت حایرآسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۷۶۸ و آقای محمدرضا عنوانی به شماره ملی ۱۲۸۴۷۷۳۷۹۵ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و علیرضا شیرانی فر به شماره ملی ۱۲۸۵۸۶۲۸۲۱ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضاء و در غیاب هر یک از اعضاء با امضای مدیرمالی شرکت آقای حمیدرضا رحمانی مهر همراه با شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۶۷۷۶۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704272
آگهی تغییرات شرکت مطهر ضمیر سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۸۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین منانی بشماره ملی ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹ و آقای حمید رضا دیانی بشماره ملی ۱۲۸۷۱۹۷۷۵۲ به نمایندگی از شرکت حایر پلاست شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷ و آقای محسن حلاج باشی بشماره ملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمایندگی از شرکت حایر تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۴۶۸۷ و آقای محمد کریمیان بشماره ملی ۱۲۸۹۰۵۳۳۴۰ به نمایندگی از شرکت حایر آسا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۷۶۸ و آقای محمد رضا عنوانی بشماره ملی ۱۲۸۴۷۷۳۷۹۵ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۴۲۴۵۳۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706582
آگهی تغییرات شرکت اصفهان زلال کوثر سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۱۸۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۲۲۶۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین منانی کد ملی ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محسن شریف زاده کد ملی ۱۱۱۰۳۸۷۴۸۲ بنمایندگی از شرکت حایر تهران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی ستاری کد ملی ۱۲۸۸۰۰۹۱۳۵ بنمایندگی از شرکت مطهر ضمیر بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی ستاری به کد ملی ۱۲۸۸۰۰۹۱۳۵ بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۴۲۳۳۲۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1763965
آگهی تغییرات شرکت سپید مطهر انتخاب سهامی خاص به شماره ثبت۴۴۲۱۶ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۶۲۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین منانی کد ملی ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب رئیس هیأت مدیره، آقای محسن حلاج باشی کد ملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمایندگی از شرکت حایر تهران نایب رئیس هیأت مدیره، آقای علیرضا شیرانی فر کد ملی ۱۲۸۵۸۶۲۸۲۱ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیرعضو هیأت مدیره، آقای حمیدرضا دیانی کد ملی ۱۲۸۷۱۹۷۷۵۲ به نمایندگی از شرکت حایر آساعضو هیأت مدیره، آقای محمدرضا عنوانی کد ملی ۱۲۸۴۷۷۳۷۹۵ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان عضو هیأت مدیره و آقای علیرضا شیرانی فر به کد ملی ۱۲۸۵۸۶۲۸۲۱ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۱/۴/۹۵) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و یک نفر از اعضاء و در غیاب هریک از اعضا با امضای مدیر مالی شرکت آقای حمیدرضا رحمانی مهر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیر عامل مجری مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. ش۹۳۱۰۱۴۴۵۰۴۹۹۸۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12890790
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۰۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۴ تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و سیدمحسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. عباس دیانی کدملی ۱۲۸۶۳۴۷۸۵۸به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب و محمدرضا عنوانی کدملی ۱۲۸۴۷۷۳۷۹۵ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیر و امین منانی کدملی ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ به نمایندگی از شرکت حایر آسا و علیرضا شیرانی فر کدملی ۱۲۸۵۸۶۲۸۲۱ به نمایندگی از شرکت حایر تهران و محسن حلاج باشی کدملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ش۹۵۰۴۱۳۲۶۸۸۶۰۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285246
آگهی تغییرات شرکت انتخاب سرویس حامی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۳۰۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ نصرا … مهاجر نخجوانی به شماره ملی۱۳۷۸۷۵۲۴۹۱ نماینده شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به شماره ملی۲۸۹۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره امین منانی به شماره ملی۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ نماینده شرکت حایرپلاست به شماره ثبت۳۵۱۲۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره امیرپاشا پیدایش به شماره ملی۰۰۵۴۹۴۶۰۱۸ نماینده شرکت حایر تهران به شماره ثبت۳۵۱۲۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل علیرضا شیرانی فر به شماره ملی۱۲۸۵۸۶۲۸۲۱ نماینده شرکت سپید مطهر انتخاب به شماره ملی۴۴۲۱۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره محمد جنتیان به شماره ملی۱۲۸۴۸۲۱۴۵۵ نماینده شرکت حایرآسا به شماره ثبت۲۳۰۸۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره محسن حلاج باشی به شماره ملی۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ نماینده شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان به شماره ثبت۳۳۸۸۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره محمد کریمیان به شماره ملی۱۲۸۹۰۵۳۳۴۰ نماینده شرکت مطهرضمیر به شماره ثبت۳۳۸۹۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره حق امضاء خواهند داشت. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۵۱۱۱۱۱۱۷۶۵۰۸۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285270
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارمغان صنعت میلاد درتاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۷۷۸۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۹۱۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: تولید انواع لوازم خانگی اعم از لوازم برودتی شامل انواع یخچال و فریزر، لوازم شوینده شامل لباسشوئی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک و ظرفشوئی، لوازم خانگی گازسوز، لوازم خانگی کوچک و لوازم صوتی و تصویری، لوازم آشپزخانه ولوازم بهداشتی، تولید قطعات مورد نیاز، انجام امور بازرگانی مجاز، خرید و فروش، واردات و صادرات، خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز صنعت، انعقاد قرارداد و سرمایه گذاری های مجاز با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور، استفاده از تسهیلات بانکی و موسسات مالی در داخل و خارج از کشور جهت پیشبرد اهداف شرکت و هرگونه عمل و اقدامی که با موضوع شرکت مرتبط باشد. انجام مفاد موضوع پس ازکسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان ـ ابتدای شهرک صنعتی مورچه خورت کدپستی ۸۳۳۳۱۱۱۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام عادی ۱۰۰۰ ریالی که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۴۶۴ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۵ بانک ملی شعبه شهرک صنعتی مورچه خورت پردااخت و مابقی در تعهد سهامداران میباشد. اولین مدیران: آقای علیرضا شیرانی فر به کدملی ۱۲۸۵۸۶۲۸۲۱ به نمایندگی از شرکت کاوش تجارت صالحان امید به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۳۴۰ بسمت رئیس هیات مدیره، آقای محمد جنتیان کدملی ۱۲۸۴۸۲۱۴۵۵ به نمایندگی از شرکت آرمان تجارت میلاد سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۳۵۵ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای محمد کریمیان به کدملی ۱۲۸۹۰۵۳۳۴۰ به نمایندگی از شرکت آریا تجارت نیک سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۲۹۶ و آقای محسن حلاج باشی به کدملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ نمایندگی از شرکت امین تجارت پایدار ایرانیان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۶۱۹ و آقای امین منانی کدملی ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ به نمایندگی از شرکت ارکان توسعه پایدار ایرانیان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۱۷۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره، آقای محسن شریف زاده طادی به کدملی ۱۱۱۰۳۸۷۴۸۲ (خارج از اعضاء هیات مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشند.کلیه اوراق اداری و عادی با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی امجد تراز به شماره ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بسمت بازرس اصلی و آقای نویدرضا فرجام نیا به شماره ملی ۱۱۴۲۲۸۴۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۱۱۱۸۲۱۳۳۴۷۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13310487
آگهی تغییرات بنیاد خیریه راهبری آلاء موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۰۲۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۵ و به استناد نامه شماره ۱۴۹۵۹۵ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ اداره کل امور سازمانهای مردم نهاد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس دیانی به کد ملی ۱۲۸۶۳۴۷۸۵۸ و محمدرضا دیانی به کد ملی ۱۲۸۲۸۴۵۸۹۶ و علی دیانی به کد ملی ۱۲۸۲۴۰۹۳۵۲ و امین منانی به کد ملی۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ و محمدصالح طیب نیا به کد ملی ۱۲۸۵۹۱۸۷۳۸ و محسن حاج کاظمیان به کد ملی ۱۲۸۱۷۹۰۴۲۷ و احمد زادهوش به کد ملی ۱۲۸۰۹۳۶۹۴۰ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و محسن شیروانی پوده به کد ملی ۱۲۸۸۱۸۸۰۸۰ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره و زینب دیانی به کد ملی ۱۲۹۰۷۹۹۱۵۶ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شد. مجتبی چیت ساز اصفهانی به کد ملی ۱۲۸۶۸۶۲۴۷۷ بعنوان بازرس اصلی و سید محمد مسعود مرندی به کد ملی ۱۲۸۴۶۴۱۲۷۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۲۶۱۷۰۷۳۱۶۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14007835
آگهی تغییرات شرکت حایر آسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس دیانی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۴۷۸۵۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب سهامی خاص به شناسه ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمایندگی شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد جنتیان به شماره ملی ۱۲۸۴۸۲۱۴۵۵ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای علیرضا شیرانی فر به شماره ملی ۱۲۸۵۸۶۲۸۲۱ به نمایندگی شرکت حایر تهران سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۴۶۸۷ و آقای امین منانی به شماره ملی ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ به نمایندگی شرکت بازرگانی حایر پلاست سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۰۱۰۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای آقای عباس دیانی (رئیس هیئت مدیره) و آقای محمد جنتیان (مدیرعامل) و در غیاب هریک با امضای آقای محسن حلاج باشی (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۷۰۲۱۰۲۲۹۵۶۴۵۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14015903
آگهی تغییرات شرکت کوثر اندیشان نوین توسعه ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۷۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۷۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین منانی ک. م ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان ش. م ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷، آقای محسن حلاج باشی ک. م ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمایندگی از شرکت مدیا الکترونیک مهر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۴۷۳، آقای رضا حسن پور ک. م ۱۲۸۹۵۰۱۱۴۹ به نمایندگی شرکت بازرگانی جاوید تجارت مهاب ش. م ۱۰۲۶۰۵۴۹۴۷۰، آقای محسن دولتیار ک. م ۱۲۸۱۸۱۰۵۳۳ به نمایندگی شرکت حمل و نقل کالابران انتخاب شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۳۷۶۴ و آقای محمد کریمیان ک. م ۱۲۸۹۰۵۳۳۴۰ به نمایندگی شرکت توسعه تجارت انتخاب اول شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۷۹۵۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۲۱۷۱۹۴۱۵۳۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14020783
آگهی تغییرات شرکت حایر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۴۶۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا شیرانی فر ۱۲۸۵۸۶۲۸۲۱ به نمایندگی از شرکت مطهرضمیر ۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷ رئیس هیئت مدیره ۲ آقای محسن حلاج باشی۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷ نایب رئیس هیئت مدیره ۳ آقای یدا … هادیان ۱۱۱۱۱۴۶۳۰۶ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹ عضو هیئت مدیره ۴ آقای محمدجنتیان ۱۲۸۴۸۲۱۴۵۵ به نمایندگی از شرکت حایرآسا ۱۰۱۰۲۱۰۷۷۶۸عضو هیئت مدیره ۵ آقای امین منانی ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی حایر پلاست ۱۰۱۰۲۹۳۰۱۰۵ عضو هیئت مدیره و آقای یدا … هادیان کدملی ۱۱۱۱۱۴۶۳۰۶ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء آقای علیرضا شیرانی فر رئیس هیئت مدیره و یدا … هادیان مدیرعامل و درغیاب هریک آقای محسن حلاج باشی نایب رئیس هیئت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد ش۹۷۰۲۲۰۶۸۹۹۲۰۷۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14031299
آگهی تغییرات شرکت مدیا الکترونیک مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین منانی شماره ملی ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ نماینده شرکت جاوید تجارت مهاب شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۴۹۴۷۰به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن حلاج باشی شماره ملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ نماینده شرکت بهبود تجارت نوین اراک شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۸۳۶۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد جنتیان شماره ملی ۱۲۸۴۸۲۱۴۵۵ نماینده شرکت ارتباط سازان مبتکر آرمانهای تجاری شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۰۲۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید فتحی به شماره ملی ۰۰۵۸۹۹۶۸۹۳ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء ثابت مدیرعامل و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب اعضای هیئت مدیره آقای سعید رضایی حق امضا خواهد داشت. ش۹۷۰۲۲۵۴۵۱۲۵۲۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک