امین رضا وهوش اصفهانی

آقای امین رضا وهوش اصفهانی

کد ملی 1289496161
27
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 720373
آگهی تغییرات شرکت رهنما کامیابان نخستینسهامی خاص به شماره ثبت۴۱۶۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای آرام کمالی به شماره ملی ۰۰۷۰۶۵۰۵۶۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم زهرا هنرمندیان به شماره ملی ۴۸۹۸۹۳۲۱۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ و آقای ساسان رهنما به شماره ملی ۱۲۸۴۹۱۸۳۷۸ و آقای امین مومن بیت الهی به شماره ملی ۲۲۹۱۴۴۳۲۸۳ تا تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۷۱۶۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984767
آگهی تغییرات شرکت پالار مهر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۶۰۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۹۶۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین ریاحی دهکردی به شماره ملی۱۲۸۸۰۸۷۶۵۹ و آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ و شرکت سولار پالار سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمد سجادی فر و شرکت صنعت و معدن و فن آوری قدر نیکان سهامی خاص با نمایندگی آقای وحید خباز زاده حقیقی و شرکت تابان مهر تکسا سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمدامین طبیبیان تا تاریخ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین ریاحی دهکردی به شماره ملی۱۲۸۸۰۸۷۶۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تابان مهر تکسا سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمدامین طبیبیان به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سولار پالار سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمد سجادی فر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعت و معدن و فن آوری قدر نیکان سهامی خاص با نمایندگی آقای وحید خباز زاده حقیقی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین ریاحی دهکردی به شماره ملی۱۲۸۸۰۸۷۶۵۹ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , بروات , سفته و قراردادها با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره سهامداران گروه الف شرکت شامل آقای سید محمد سجادی فر به نمایندگی از شرکت سولار پالار آقای امین رضا وهوش اصفهانی و آقای حسین ریاحی دهکردی به اتفاق امضای یکی از اعضای هیئت مدیره سهامداران گروه ب شرکت شامل آقای وحید خباز زاده حقیقی به نمایندگی از شرکت صنعت و معدن و فناوری قدرنیکان و آقای سید محمدامین طبیبیان به نمایندگی از شرکت تابان مهر تکسا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۱۸۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270016
آگهی تغییرات شرکت همراه همزبان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۰۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای امین رضا وهوش اصفهانی با کد ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین (وکیل قانونی صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰، آقای حسام میرآرمندهی با کد ملی ۰۴۵۳۴۱۹۷۶۳ و آقای کیهان اصغری ا کد ملی ۱۳۶۰۳۲۱۴۳۸. آقای علیرضا صالحی فروز با کد ملی ۱۲۸۲۷۳۰۱۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرید خواهشی کیاده با کدملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۴۸۷۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422535
آگهی تاسیس شرکت پیام گویان آوا پارس (سهامی خاص)
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پیام گویان آوا پارس (سهامی خاص) در تاریخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۳ شماره ثبت ۵۹۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۱/۰۲/۹۳ از لحاظ امضاء ذیل ثبت گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار آگهی میشود: ۱ ـ موضوع شرکت: ایجاد و توسعه بستر ارائه و توزیع برنامه های کاربردی و توسعه برنامه های کاربردی و فراهم آمدن زیرساخت های مورد نیاز برای درآمد زایی در بستر فوق الذکر و ارائه خدمات در این رابطه که شامل راه اندازی، آگهی خرید و فروش کالا و خدمات مجاز در بستر مجازی و بازار ارائه کالا و خدمات مجاز فی مابین افراد و کسب و کارها در بستر مجازی، فروشگاه برنامه های کاربردی، و همچنین مناقصات مرتبط، خدمات بازار یابی مجاز الکترونیکی غیر هرمی و غیر شبکه ای، خرید و فروش واردات و صادرات (طبق اساسنامه و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم) ۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ پارک فناوری پردیس ـ خیابان نوآوری شانزدهم ـ پلاک ۱۶۹ کد پستی ۱۶۵۷۱۶۷۱۷۵ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم ۱۰۰ ریالی که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال آن طی گواهی شماره ۱۵۷/۹۲/۱۰۰۱ مورخه ۲۶/۱۲/۹۲ بانک خاور میانه شعبه آفتاب کد ۱۰۰۱ پرداخت و در تعهد صاحبان سهم میباشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، امین رضا وهوش اصفهانی به کد ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسام میرآرمندهی به کد ملی ۰۰۴۵۳۴۱۹۷۳۶ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل: بازرس اصلی آقای فرهاد صادقی وشوشادی به کد ملی ۰۰۴۶۸۴۹۶۴۵ و بازرس علی البدل خانم سید بنفشه معینی به کد ملی ۰۰۶۸۳۶۵۹۱۸ انتخاب گردیدند. ش۱۸۱۱۹۸۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10889010
آگهی تغییرات در شرکت رهنما کامیابان نخستین سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۱۶۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۲۶/۴/۸۹ و ۸/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱) آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱و کدپستی ۸۱۵۸۸۷۵۹۵۳و امین مومت بیت الهی به شماره ملی ۲۲۹۱۴۴۳۲۸۳و کدپستی ۸۴۱۵۶۸۴۸۵۳و خانم گلنار پویا به شماره ملی ۰۰۶۴۱۸۲۰۹۶و کدپستی ۱۹۱۵۹۴۳۴۳۹به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی بهبود ارقام (حسابدارن رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸به سمت بازرسان اصلی و حسابرس و آقای مهرداد شریعت زاده به شماره ملی ۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶۶و کدپستی ۸۱۶۳۸۳۶۴۳۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲) هیات مدیره از بین خود آقای امین رضا وهوش اصفهانی را به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، خانم گلنار پویا را به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ۳) روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴) ترازنامه مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۵/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701602
آگهی تغییرات شرکت هویت نگاران راهبردی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۲۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۹۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نژده هوانسیان به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۱۱۳۹ آقای فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰بنمایندگی آقای امین رضا و هوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ پ۹۴۱۲۱۸۴۹۲۳۹۳۵۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12782353
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بیست و چهار ساعت سرگرمی بی نهایت درتاریخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۱۳۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۷۷۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای و موبایلی و تولید و ارایه ی محتوای سرگرمی محور، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت های خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها در سطح داخلی و بین المللی (انجام موضوعات فعالیت در صورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان میرزای زینالی غربی، کوچه پاکزادنیا، پلاک بیست و چهار، زنگ نه کدپستی ۱۷۵۶۹۷۷۶۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ریالی که تعداد ۳۶۰۰۲ سهم با نام و ۶۳۹۹۸ سهم ممتاز میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۱۵/۶۳۱۴۹ مورخ ۲۵/۱۲/۹۴ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فرید خواهشی حسن کیاده ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و امین رضا وهوش اصفهانی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید فرشید هندی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی شرکت رهنما کامیابان نخستین ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهدی مسکین به شماره ملی ۱۲۹۱۹۹۲۱۰۳ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا اسکندری به شماره ملی ۰۰۱۸۵۳۵۳۳۱ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۲۱۸۱۸۵۴۹۷۹۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909322
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارسی زبانان سامانه درتاریخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۵۰۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۹۷۷۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه و تولید و توسعه و پشتیبانی انواع نرم افزارهای رایانه ای، موبایلی و اینترنتی، ارائه راه حل های جامع در زمینه طرح های انفورماتیک و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه و نرم افزار، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، بازاریابی غیرهرمی و غیر شبکه ای، اخذ و گشایش اعتبارات اسنادی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری، عقد قرارداد با شرکت های خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی و عمومی، انجام امور بازرگانی و فعالیت های اقتصادی، خرید و فروش کالا، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها در سطح داخلی و بین المللی ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، شیخ بهایی، خیابان ده ونک، پلاک ۱۴ واحد ۴ کدپستی ۱۴۳۴۹۱۴۳۱۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی با نام که تعداد ۷۵۰۰۲ سهم با نام و۲۴۹۹۸ سهم ممتاز و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۱/۶۷۵۷۹ مورخ ۸/۴/۱۳۹۵ نزد بانک ملت شعبه مستقل ونک تک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: حمید رضا پروازی شندی به شماره ملی۰۰۸۳۶۲۹۵۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره - امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره - فرزاد کارخانی به شماره ملی ۰۰۱۱۵۶۷۳۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به نمایندگی سید فرشید هندی به شماره ملی۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر حسین فقیهی به شماره ملی ۱۲۷۰۴۸۰۳۷۵ به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد کربلائی میرزائی به شماره ملی ۰۰۸۳۰۱۰۰۴۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا قرینی به شماره ملی ۴۵۶۰۰۲۵۱۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۴۲۳۸۲۹۴۴۵۳۶۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979941
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آگه پردازان هوشمند درتاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۷۱۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۵۳۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتها در زمینه خدمات سخت افزاری کامپیوتری، نرم افزار کامپیوتر (پس از اخذ مجوزهای لازم) خدمات اداری (تایپ و تکثیر)، خدمات تاسیسات الکتریکال و مکانیکال، ابنیه، برق راه آب، صنایع انرژی (نفت و گاز و پتروشیمی)، امکان سنجی و بازارسنجی و بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، تامین مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات مرتبط، سرمایه گذاری در جهت اهداف شرکت، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاهها و همایشها و سمینارها و کنفرانسها در داخل و خارج از کشور.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان ونک بالاتر از میدان ونک کوچه نگار برج نگار طبقه ۲۳ کدپستی ۱۹۶۹۸۳۳۶۹۳ سرمایه شرکت: مبلغ صد میلیون ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ صد میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۱۰۲/۸۱۴/۹۵ مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ نزد بانک سامان شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: حسام میرآرمندهی به شماره ملی ۰۴۵۳۴۱۹۷۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲ به نمایندگی فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره. اشکان میرآرمندهی به شماره ملی ۰۰۱۰۲۱۹۶۲۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی. حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۵۰۶۰۱۳۷۲۶۰۷۲۸۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13019270
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص حامیان ماندگار فرتاک روشن درتاریخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۸۳۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۰۳۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای و موبایلی و تولید و ارایهی محتوای دیجیتال، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت های خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها در سطح داخلی و بین المللی(انجام موضوعات فعالیت در صورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران، خیابان شهید بهشتی، بین میرعماد و سرافراز، پلاک ۳۴۰، ساختمان چهارباغ، طبقه ۲ کد پستی ۱۵۸۷۷۶۴۴۳۴ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۹/۴۹/۶۳ مورخ ۷/۶/۹۵ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است.اولین مدیران شرکت:آقای سید فرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید شهاب الدین کاظمیان برازجانی به شماره ملی ۳۵۲۱۲۷۵۸۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای متفق مدیرعامل و رییس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به عنوان بازرس اصلی.مهدی مسکین به شماره ملی ۱۲۹۱۹۹۲۱۰۳ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ۹۵۰۶۲۳۷۳۲۸۱۸۷۸۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13019294
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شاهکار پژوهان حامی اینده در تاریخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۸۳۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۰۴۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای و موبایلی و تولید و ارائه محتوای دیجیتال، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت های خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها در سطح داخلی و بین المللی (انجام موضوعات فعالیت در صورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین میرعماد و سرافراز، پلاک ۳۴۰، ساختمان چهارباغ، طبقه ۲ کدپستی ۱۵۸۷۷۶۴۴۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۶/۶۳۱۴۹ مورخ ۱۳/۶/۹۵ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد موحدیان عطار به شماره ملی ۱۲۸۸۳۱۵۷۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای متفق مدیرعامل و رییس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به عنوان بازرس اصلی. مهدی مسکین به شماره ملی ۱۲۹۱۹۹۲۱۰۳ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۶۲۳۷۶۶۵۳۰۶۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061722
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص موسیقی فردای ایرانیان پیشرو درتاریخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۵۸۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۷۳۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای و موبایلی و ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت های خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها در سطح داخلی و بین المللی (انجام موضوعات فعالیت در صورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران - خیابان شهید بهشتی- بین میرعماد و سرافراز- پلاک ۳۴۰ - ساختمان چهارباغ - طبقه چهارم کد پستی ۱۵۸۷۷۶۴۴۳۴ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۳/۶۳۱۴۹ مورخ ۱۰/۵/۹۵ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:آقای فرزاد آقاطهرانی به شماره ملی ۱۲۸۸۳۲۱۵۰۳ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید فرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای متفق مدیرعامل و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به عنوان بازرس اصلی. مهدی مسکین به شماره ملی ۱۲۹۱۹۹۲۱۰۳ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۷۱۷۳۰۳۸۹۸۹۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083470
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهارت آفرینان پویای فردا درتاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۱۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۴۹۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای و موبایلی و تولید و ارایهی محتوای دیجیتال، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت های خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها در سطح داخلی و بین المللی (انجام موضوعات فعالیت در صورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:.تهران، خیابان شهید بهشتی، بین میرعماد و سرافراز، پلاک ۳۴۰، ساختمان چهارباغ، طبقه ۲ کدپستی ۱۵۸۷۷۶۴۴۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۹/۱۱۳۱۴۹ مورخ ۱/۷/۹۵ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای حسام کدیور به شماره ملی ۰۶۸۱۹۶۹۲۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به سمت نایب رییس هیئت مدیره شرکت رهنما کامیابان نخستین با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰با نمایندگی آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای متفق مدیرعامل و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسین شرکت برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به عنوان بازرس اصلی. مهدی مسکین به شماره ملی ۱۲۹۱۹۹۲۱۰۳ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۷۲۸۷۶۸۳۸۲۹۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083481
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرصت آفرینان خلاق فردا درتاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۱۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۴۹۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای و موبایلی و تولید و ارایه ی محتوای دیجیتال، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت های خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها در سطح داخلی و بین المللی ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین میرعماد و سرافراز، پلاک ۳۴۰، ساختمان چهارباغ، طبقه ۲ کدپستی ۱۵۸۷۷۶۴۴۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی بانام میباشد که طی گواهی بانکی شماره ۱۳۰/۷۱۳۱۴۹ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک ملت شعبه خردمندشمالی تمام مبلغ نقدا پرداخت شده است اولین مدیران شرکت: سیدفرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسن شهرمیانی به شماره ملی ۲۴۱۱۰۳۷۰۱۵ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به عنوان بازرس اصلی و مهدی مسکین به شماره ملی ۱۲۹۱۹۹۲۱۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۷۲۸۲۲۷۴۵۰۵۵۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13248149
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدسعید رحمانی خضری به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شماره ملی ۰۰۴۶۵۰۶۴۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امین رضا وهوش اصفهانی به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسام میرآرمندهی به شماره ملی ۰۴۵۳۴۱۹۷۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ۹۵۱۰۱۹۳۰۵۴۵۲۴۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13357392
آگهی تغییرات شرکت سیما رایان شریف شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۵۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۱۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی صفری قهساره کدملی ۱۲۹۰۴۸۴۰۲۳ کلیه سهم الشرکه خود را معادل ۲۱۸۰۰۰ ریال طی سند صلح شماره ۳۷۵۹۷ مورخ ۵/۱۰/۹۵ در دفترخانه سناد رسمی به شماره ۹۱۶ تهران به آقای اصغر صفری قهساره به شماره ملی ۱۲۹۰۹۶۹۴۷۷ انتقال و از شرکت خارج گردید. میزان سهم الشرکه هریک پس از نقل و انتقال سرمایه: آقای اصغر صفری قهساره کدملی ۱۲۹۰۹۶۹۴۷۷ مبلغ ۲۱۸۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای امین رضا وهوش اصفهانی کدملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ مبلغ ۱۲۵۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سعید فرضیان کدملی ۰۰۸۱۸۸۶۵۰۰ مبلغ ۱۶۵۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ساسان رهنما کدملی ۱۲۸۴۹۱۸۳۷۸ مبلغ ۱۲۵۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت رهنما کامیابان نخستین شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ مبلغ ۷۴۰۵۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۱۲۲۴۸۴۲۷۷۷۷۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13376715
آگهی تغییرات شرکت ندای دانش همراه ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۸۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۰۴۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به نمایندگی شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سیدمصطفی حسینی ارانی به شماره ملی ۰۰۱۲۴۹۵۴۳۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات - قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۱۱۹۴۵۴۴۶۸۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541122
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۵۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶، سعید محمدی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۸۸۵۸۱، حمید محمدی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۸۸۵۷۳، علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷ و امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۱۰۶۳۰۴۴۵۱۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13615308
آگهی تغییرات شرکت سامانه همراه پیچک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۴۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۴۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمید رضازاده به شماره ملی۰۰۸۱۰۱۴۵۹۷ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و حمید امیر معینی به شماره ملی۰۰۷۹۴۱۰۲۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره وشرکت رهنما کامیابان نخسین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ نمایندگی آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به سمت عضو هیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات وقرار دادها وعقود اسلامی واوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. محمد حسن اقدسی کد ملی۰۹۴۵۸۵۰۴۴۱ به سمت بازرس اصلی و سپیده قیصر کد ملی ۴۹۱۱۷۴۱۹۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۰۶۲۷۶۰۴۲۵۵۳۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763869
آگهی تغییرات شرکت سپهر فرتاک ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۸۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۹۲۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین رضا وهوش اصفهانی با شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰، خانم تبسم لطیفی با شماره ملی ۴۰۷۳۱۹۵۳۷۹، آقای مهدی مسکین با شماره ملی ۱۲۹۱۹۹۲۱۰۳ که برای مدت دو سال انتخاب بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به سمت بازرس اصلی و آقای وحید فرشیدنیا به شماره ملی ۰۰۶۰۱۴۴۶۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵به تصویب رسید. پ۹۶۰۹۲۶۱۹۱۷۹۰۳۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13845304
آگهی تغییرات شرکت راه کارهای سلامتی پدیدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۴۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ویدا شیخی شهنی به شماره ملی ۱۷۵۳۶۶۶۴۸۱ و آقای سید فرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. آقای شاهین اکبریان طبری به شماره ملی ۰۰۶۳۹۹۰۵۱۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به نمایندگی شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای مهدی جلیلی به شماره ملی ۰۰۵۸۱۵۲۲۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۰۹۱۰۸۴۸۲۱۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976303
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان خلاق فرتاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۱۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۵۱۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدفرشید هندی به شناسه ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سرکار خانم زهرا هنرمندیان به شماره ملی ۴۸۹۸۹۸۲۱۹۳ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۱۲۲۶۵۸۳۵۶۵۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14074971
آگهی تغییرات شرکت آلونک تدبیرگران هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۲۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۶۱۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:. آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا اشکان به شماره ملی ۰۰۱۱۵۵۰۷۳۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ساسان رهنما به شماره ملی ۱۲۸۴۹۱۸۳۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای میلاد بازدار به شماره ملی ۰۰۶۳۶۳۴۵۸۹ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها تا سقف صد میلیون ریال با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها بیش از صد میلیون ریال با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۳۲۳۸۰۱۹۹۰۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14075154
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه تجارت الکترونیک دیجی کالا در تاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۷۳۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۵۰۹۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ـ ارائه خدمات بازاریابی مجاز غیرالکترونیکی، غیرهرمی و غیرشبکه ای ـ واردات، صادرات، خرید، فروش و بازرگانی کالا و خدمات مجاز ـ سرمایه گذاری در تمام حوزه های مجاز ـ توسعه، فروش، مشاوره، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستم های یکپارچه سازمانی، سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان، اتوماسیون انبار و توزیع کالا ـ ارائه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی مجاز (غیرهرمی، غیرالکترونیکی و غیرشبکه ای)، توسعه خدمات نوین فنی، طراحی، پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها ـ افتتاح حساب های بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت ـ شرکت در مناقصات، پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمانها، نهادها، ادارات و شرکت ها و موسسات دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ انجام فعالیت مجاز تجاری و بازرگانی و اقتصادی، خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی، انعقاد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ونک ـ کوچه بوستان ـ خیابان عطار ـ پلاک ـ ۴۲ ـ طبقه پنجم ـ واحد ۱۲ کدپستی ۱۹۹۴۷۶۶۴۳۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۳۸۲۰ سهم آن با نام عادی تعداد ۶۱۸۰ سهم آن ممتاز سهام ممتاز دارای حقوق یکسان با سایر سهام می باشد جز اینکه در زمان انحلال یا تصفیه شرکت، سهام ممتاز نسبت به سایر سهام، به میزان سرمایه گذاری خود در شرکت دارای حق تقدم در خصوص حاصل فروش اموال شرکت ناشی از انحلال یا تصفیه می باشد. مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۸/۹۷, ۸۲۶ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۷ نزد بانک سامان شعبه میدان آرژانتین با کد ۸۲۶ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حمید محمدی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۸۸۵۷۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید محمدی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۸۸۵۸۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم حامده اخوان هزاوه به شماره ملی ۰۵۳۲۹۹۷۹۸۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال نوین اندیشان سر آوا پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶ و به نمایندگی علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال پیشگامان نو آوا پردیس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۵۲۸۰ و به نمایندگی امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال اینترنشنال اینترنت اینوستمنت کوپراتیف یو آ به شناسه فراگیر ۳۰۰۲۸۱۴۹۱۵ و به نمایندگی سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی ۰۰۴۶۵۰۶۴۲۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات مجوزها با دوامضاء از سه امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۳۲۳۳۶۲۱۸۲۶۳۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175479
آگهی تغییرات شرکت آرمان پردازان آناشید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۲۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۵۵۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید فرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیات مدیره. خانم مهناز کبیریان به شماره ملی ۴۶۲۱۶۸۳۰۳۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء منفرد هریک از مدیرعامل یا رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۵۲۷۱۳۶۵۳۸۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14270781
آگهی تغییرات شرکت توسعه پخش کالای بقچه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۰۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۵۱۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا اسکندری به شماره ملی ۰۰۱۸۵۳۵۳۳۱ و آقای قاسم کنگرانی فراهانی به شماره ملی ۰۵۸۰۰۶۱۰۰۰ و شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ (با نمایندگی آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱) به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند آقای سیدعلیرضا بهرامی به شماره ملی ۰۰۲۲۴۱۴۶۵۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رامین پاینده به شماره ملی ۰۰۱۹۰۰۵۱۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۷۰۷۲۸۸۸۳۴۵۲۷۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14403116
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان فردای روشن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۳۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۹۹۴۶
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان فردای روشن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۳۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۹۹۴۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ با نمایندگی آقای سید فرشید هندی به شماره ملی۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰، آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ و آقای رضا امیدسالاری به شماره ملی ۱۲۹۲۹۱۹۱۷۵ که برای مدت دو سال بسمت اعضا هیات مدیره انتخاب شدند - آقای سید شهاب الدین کاظمیان برازجانی به شماره ملی ۳۵۲۱۲۷۵۸۹۲ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد برزگردودانگه به شماره ملی ۰۰۱۱۲۷۶۷۷۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۶نیز مورد تصویب قرار گرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک