عبدالحسین سیف الهی

آقای عبدالحسین سیف الهی

کد ملی 1288592736
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 967827
آگهی تغییرات در خیریه کمال شماره ثبت ۸۰۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۰۶۹۰
بموجب نامه شماره ۲۶/۱/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۱/۱۱/۹۱ فرماندهی انتظامی استان اصفهان و برابر صورت جلسات هیئت امنا و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۹/۹۱ عبدالحسین سیف اللهی کد ملی ۱۲۸۸۵۹۲۷۳۶ و کدپستی ۸۱۷۵۸۸۳۹۳۱ بسمت رئیس، سید اصغر مستولی زاده کد ملی ۱۲۸۰۸۱۱۴۵۵ و کدپستی ۸۱۶۶۷۵۳۴۹۱ بسمت نایب رئیس، اصغر نصر کد ملی ۱۲۹۰۰۴۰۱۹۲ و کدپستی ۸۱۸۴۶۱۳۸۴۴ بسمت مدیرعامل، ولی اله اللهیاری کد ملی ۶۲۱۹۵۵۵۸۸۰ و کدپستی ۸۱۹۶۸۴۳۸۱۶ بسمت منشی، مرتضی پسران بهبهانی کد ملی ۱۲۸۶۱۶۲۵۷۲ و کدپستی ۸۱۵۵۶۸۳۳۱۳ بسمت خزانه دار، عباس حاج رسولیها کد ملی ۱۲۸۵۴۴۴۲۸۰ و کدپستی ۸۱۵۸۸۷۶۵۵۱ بسمت عضو اصلی، علی خضوعی کد ملی ۱۲۸۶۳۴۸۹۸۶ و کدپستی ۸۱۹۹۹۳۸۴۸۹ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و رضا احمدی کد ملی ۱۲۸۵۳۵۵۷۰۹ و کدپستی ۸۱۵۳۹۴۶۵۱۳ و محمد اخباریه کد ملی ۱۲۸۶۴۵۹۰۱۱ و کدپستی ۸۱۴۸۸۸۳۱۱۵ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و بهروز بزرگزاد کد ملی ۱۲۸۸۶۷۹۷۵۰ و کدپستی ۸۱۷۳۹۶۵۸۶۶ و رضا دولت یار کد ملی ۱۲۸۱۶۳۳۶۴۱ و کدپستی ۸۱۷۴۶۳۷۱۱۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با دو امضای رئیس، نایب رئیس، خزانه دار، مدیرعامل و با مهر موسسه معتبر است، ضمنا اساسنامه جدید مشتمل بر ۳ فصل و ۴۱ ماده و ۲۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۱۱/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۴۶۰۶۴ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147794
آگهی تاسیس شرکت تعاونی مسکن کارکنان دبیرخانه مجتمع تشخیص مصلحت نظام
شرکت فوق در تاریخ۰۲/۰۶/۱۳۹۲ تحت شماره۴۴۲۹۶۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۹۹۰۷۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۲/۰۶/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: تهیه زمین مسکونی ساختمان خانه و آپارتمانهای مسکونی و واگذاری واحدهای مسکونی بقیه طبق ماده۲ اساسنامه ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت ۵ سال ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ میرداماد ـ نفت شمالی ـ بین ک۴ و ۶ ـ پ۱۰ ـ کدپستی۱۹۱۸۸۹۳۶۸۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۶ ریال منقسم به یکصد و هفتاد و شش سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یکصد و هفتاد و شش سهم بانام می باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۶۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۱۳۵۹۹ مورخ۲۷/۰۳/۱۳۹۲ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای عبدالحسین سیف الهی به شماره ملی۱۲۸۸۵۹۲۷۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای مجید کیوانی به شماره ملی۱۳۷۵۷۸۰۴۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای مجید کیومرثی به شماره ملی۰۰۶۱۷۶۰۳۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای محمدرضا عباسی فرد به شماره ملی۴۱۹۸۸۳۲۷۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ـ ۵ـ آقای رضا بصیری به شماره ملی۰۰۷۱۲۵۲۷۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) ۶ـ ۵ـ آقای سید محمود زوارئی به شماره ملی۰۰۶۸۷۰۲۳۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) ۷ـ ۵ـ آقای حامد عبادتی به شماره ملی۰۰۶۹۷۳۸۲۴۶ به سمت منشی هیئت مدیره به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت۳ سال انتخاب گردیدند. ۸ـ ۵ـ آقای مجید کیوانی به شماره ملی۱۳۷۵۷۸۰۴۵۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردید. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای (رئیس هیئت مدیره یا محمدرضا عباسی فرد عضو هیئت مدیره) به اتفاق (مدیرعامل) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ آقای غلامعباس حیدری به شماره ملی۰۴۵۰۹۷۹۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای علی نوذرپور به شماره ملی۱۷۵۴۷۱۶۹۰۳ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۹۰۳۷۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151557
آگهی تغییرات شرکت نصیر عمران آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۵۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدمصور خوراسگانی به شماره ملی ۱۲۹۱۷۲۳۳۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس سخنگو به شماره ملی ۱۲۶۲۳۰۷۴۴۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای عبدالحسین سیف الهی به شماره ملی ۱۲۸۸۵۹۲۷۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدهادی وحیدمقدم به شماره ملی ۰۳۸۴۰۵۲۴۷۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و جلال سبحانی ش ملی ۱۲۸۶۶۹۷۷۲۷ به نمایندگی از شرکت نصر اصفهان به سمت عضو ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۳ حدود اختیارات هیات مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۹۲۵۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726977
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی وتاسیساتی زاینده رودصنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۴۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی پنجه فولاد گران به شماره ملی ۱۲۸۷۶۴۵۸۹۵ آقای عبدالحسین سیف الهی به شماره ملی ۱۲۸۸۵۹۲۷۳۶ آقای عباس کوچکیان به شماره ملی ۱۲۸۷۵۴۴۷۷۰ به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و آقای مسعود کوچکیان به شماره ملی ۱۲۹۲۵۴۶۳۹۵ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال ذیل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل سفته، چک، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا بهمراه مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر باشد. موسسه حسابرسی چکامه فارسان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۸۲۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن قاسمپور فارسانی به شماره ملی ۴۶۷۹۳۴۸۰۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۹۱۸۵۵۵۹۲۹۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9917852
آگهی تصمیمات در شرکت مترو منطقه اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۲۶۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شهرداری اصفهان به نمایندگی آقای سید مرتضی سقائیان نژاد به کد ملی ۱۲۸۶۴۲۴۹۴۱ و کدپستی ۸۱۳۸۹۶۵۵۱۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و سازمان قطار شهری اصفهان به نمایندگی آقای عبدالجواد زعفرانی به کد ملی ۱۲۸۶۴۵۹۷۳۷ و کدپستی ۸۱۳۸۹۶۵۵۱۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و سازمان عمران شهرداری اصفهان به نمایندگی آقای عبدالحسین سیف الهی به کد ملی ۱۲۸۸۵۹۲۷۳۶ و کدپستی ۸۱۳۸۹۶۵۵۱۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فولاد مبارکه اصفهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به نمایندگی آقای محمد رجایی به کد ملی ۵۶۵۹۷۹۶۷۲۹ و کدپستی ۸۱۳۸۹۶۵۵۱۶ و شرکت عمران شهر جدید بهارستان بشناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۹۱۴۱۲ به نمایندگی آقای جمشید نور صالحی به کد ملی ۱۲۸۵۵۵۳۵۹۴ و کدپستی ۸۱۳۸۹۶۵۵۱۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شهرداری شاهین شهر به نمایندگی آقای ناصر نفری به کد ملی ۵۴۱۹۵۰۲۰۵۴ و کدپستی ۸۱۳۸۹۶۵۵۱۶ و شهرداری نجف آباد به نمایندگی آقای محسن خندان به کد ملی ۱۲۸۱۷۳۱۴۳۹ و کدپستی ۸۱۳۸۹۶۵۵۱۶ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره و آقای علیرضا فاتحی به کد ملی ۱۲۸۶۵۲۹۷۸۶ و کدپستی ۸۱۳۸۹۶۵۵۱۶ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره یا آقای عبدالجواد زعفرانی (عضو هیئت مدیره) و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای محمد حسین واحدی به کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ و کدپستی ۸۱۵۸۶۷۷۹۹۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10068576
آگهی تصمیمات در شرکت تعاونی خدمات آموزشی قلم ثبت شده بشماره ۱۰۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۵۳۳۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱ و ۲۹/۱۱/۸۹ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: آقای فضل اله افقری به کد ملی ۱۲۸۶۴۲۰۶۶۰ و کدپستی ۸۱۵۵۸۸۷۶۴۱ بسمت مدیر عامل و رضا جدیدی به کد ملی ۴۱۷۱۹۲۲۶۵۸ و کدپستی ۸۱۴۸۹۱۷۶۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالحسین سیف الهی به کد ملی ۱۲۸۸۵۹۲۷۳۶ و کدپستی ۸۱۷۵۸۸۶۹۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمد معزالدینی بشماره ملی ۳۱۴۹۴۹۵۸۳۰۰ و کدپستی ۸۱۹۴۸۸۴۶۸۴ بسمت منشی هیئت مدیره و محمود فاضلی بشماره ملی ۱۲۸۶۲۵۴۲۷ و کدپستی ۸۱۶۶۷۱۵۳۷۱ و محمد فیروزی بشماره ملی ۵۴۰۹۷۰۳۹۲۸ و کدپستی ۸۱۵۴۹۹۷۵۳۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و علیرضا جلالی بشماره ملی ۱۱۷۰۹۴۴۳۷۱ و کدپستی ۸۱۷۷۷۶۶۹۹۱ و نصر اله امینی بشماره ملی ۱۱۴۱۴۳۰۶۲۲ و کدپستی ۸۴۱۳۹۴۳۶۹۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و در غیاب رئیس هیئت مدیره نایب رئیس هیئت مدیره حق امضا خواهد داشت و اوراق عادی با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. مهران موسوی مدنی بشماره ملی ۱۲۹۱۱۲۶۳۷۶ و کدپستی ۸۱۷۷۷۷۹۵۹۶ و سید نور الدین موسوی مدنی بشماره ملی ۱۲۸۵۲۹۶۵۷۵ و کدپستی ۸۱۷۷۷۷۹۵۹۵ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تراز مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۹ تصویب شد و آخرین رقم سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۵ ریال گزارش شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10090153
آگهی تصمیمات شرکت احداث و بهره برداری آزادراه تهران شمال سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۵۸۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۲۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: عبدالحسین سیف الهی به ک م ۱۲۸۸۵۹۲۷۳۶ به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی به ش م ۱۰۱۰۱۶۵۸۹۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی کمیلی به ک م ۱۲۸۷۸۶۶۸۳۲ به نمایندگی از مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به ش م ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس علی آب بر به ک م ۲۹۹۱۹۶۵۹۴۰ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و رضوان اله رئیسی به ک م ۴۸۹۹۶۷۸۵۹۲ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به ش م ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره و سید محمد خلیلی به ک م ۰۰۶۹۸۹۷۰۹۳ به نمایندگی از شرکت سیمان تهران به ش م ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین عباس علی آب بر بسمت مدیرعامل برای مدت یکسال انتخاب شد. کلیه اسناد تجاری و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل معتبر است، هیئت مدیره کلیه اختیارات خود را وفق ماده ۱۹ اساسنامه به استثنای بندهای پ و ز و س و ص و غ را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10759155
آگهی تغییرات در موسسه خیریه محسنیه ثبت شده به شماره ۱۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۹۷۶
به موجب نامه شماره ۱۹۸/۱/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ فرماندهی استان اصفهان و برابر صورتجلسات هیئت امناء و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۹۰ آقایان عبدالحسین سیف اللهی به شماره ملی۱۲۸۸۵۹۲۷۳۶ و کدپستی۸۱۷۵۸۸۶۹۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، رضا سیف الهی به شماره ملی۱۲۸۸۶۷۳۷۶۰ و کدپستی۱۹۵۷۹۷۵۷۱۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علی اصغر علیرضائیان به شماره ملی۱۲۸۸۶۲۴۹۰۵ و کدپستی۸۱۷۴۸۱۵۵۶۱ به سمت مدیرعامل، رستم مرادی به شماره ملی۴۶۶۹۴۹۷۰۱۴ و کدپستی۸۱۹۶۶۴۴۷۳۹ به سمت قائم مقام مدیرعامل، قنبرعلی مومنی به شماره ملی۱۰۹۰۵۶۵۹۴۱ و کدپستی۸۱۷۶۷۵۶۳۳۷ به سمت منشی، مهدی جواهری به شماره ملی۱۲۸۸۹۷۳۴۵۴ و کدپستی۸۱۷۶۵۵۸۴۴ به سمت خزانه دار، عباسعلی ریحانی به شماره ملی۱۲۸۸۵۸۰۳۱۲ و کدپستی۸۱۹۶۶۴۴۷۳۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و آقایان غلامرضا امینی به شماره ملی۲۲۹۵۰۴۴۲۱۹ و کدپستی۸۱۷۶۶۸۴۹۳۷۳ و مصطفی محسنی به شماره ملی۱۲۸۹۰۵۵۹۷۱ و کدپستی۸۱۷۶۸۵۹۱۴۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یکسال انتخاب شدند وکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای دو نفر از اعضای ذیل رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل، نائب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و با مهر موسسه معتبر است. اساسنامه موسسه مشتمل بر سه فصل و ۴۲ ماده و ۲۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670356
آگهی تغییراتانجمن خیریه درمانی ام اس اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۹۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی مظاهری صالحی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۷۲۸۶۷ و اصغر صبوری نژاد به شماره ملی ۱۲۸۲۱۹۹۸۱۱ و مسعود اعتمادی فر به شماره ملی۱۱۸۹۵۰۹۴۷۴ و سید حسن بحرینیان به شماره ملی ۱۲۸۵۵۹۳۱۳۸ و باقر قوه عود به شماره ملی ۱۱۱۰۰۳۱۲۲۱ وعلی لباف به شماره ملی ۱۲۸۶۱۹۶۰۸۶ وعبدالحسین سیف الهی به شماره ملی ۱۲۸۸۵۹۲۷۳۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سید جواد منصوری طهرانی به شماره ملی ۱۲۸۶۵۱۱۸۳۶ و معصومه دشتی به شماره ملی ۱۲۹۰۹۵۶۲۶۱ اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حسین احمدی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۵۰۱۳۲ بازرس اصلی و سید محمود هاشمی به شماره ملی۵۱۲۹۷۴۰۴۰۸ بارزس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۴۱۲۰۲۷۰۲۳۱۷۹۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817853
آگهی تغییراتخیریه قائم الرضا س موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۴۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ و نامه شماره ۲۱۷/۰۱/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۵ نیروی انتظامی اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام سبحانی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای عبدالحسین سیف الهی به شماره ملی ۱۲۸۸۵۹۲۷۳۶ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا عظیمیان به شماره ملی ۱۳۸۰۷۸۴۰۹۳ به سمت مدیرعامل و آقای مسعود ابکاء خواجویی به شماره ملی ۱۲۸۷۷۵۱۹۴۶ به سمت خزانه دار و آقای مرتضی ملکیان دستجردی به شماره ملی ۶۶۰۹۷۵۵۸۴۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مراد علی صدر به شماره ملی ۱۱۹۹۴۶۶۳۹۵ و آقای محمد صافی دستجردی به شماره ملی ۱۲۸۸۷۰۰۴۶۶ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. مکاتبات رسمی خیریه به امضاء رییس و در غیاب وی با امضاء نایب رییس و با مهر موسسه معتبر می‌باشد و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق خزانه دار و در غیاب خزانه دار یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۳۰۵۶۳۲۲۱۶۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995441
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۴۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۵ آقای مسعود ابکاء خواجویی به شماره ملی ۱۲۸۷۷۵۱۹۴۶به نمایندگی شرکت تجهیزات برق و سیالات فولاد به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۸۱۹۹ بسمت رییس هیات مدیره، آقای عبدالحسین سیف الهی به شماره ملی ۱۲۸۸۵۹۲۷۳۶ به نمایندگی موسسه خیریه قائم الرضا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۴۴۸۰ بسمت نایب رییس هیات مدیره، آقای بهرام سبحانی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ به نمایندگی شرکت مهندسی ساخت میلاد سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۵۸۳ بسمت عضو هیات مدیره، آقای محمد ابکاء خواجویی به شماره ملی ۱۲۸۷۵۸۹۶۷۷ به نمایندگی شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۶۷۴ بسمت عضو هیات مدیره و آقای محمدعلی شفیعی پور فرد به شماره ملی ۱۲۸۶۵۸۳۳۰۶به نمایندگی شرکت مجتمع صنایع قائم رضا به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۹۸۵۳ بسمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور، چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. * به استناد بند ۲۲ ماده ۲۱ اساسنامه در خصوص اجازه تفویض اختیار، هیات مدیره موافقت نمود اختیارات بشرح زیر به مدیر عامل تفویض گردد: * امور پرسنلی ۱ استخدام پرسنل با توجه به نیازهای شرکت و مصوبات کلی هیات مدیره و چارت سازمانی مصوب. ۱ باز خرید پرسنل و یا اخراج آنان حسب نیاز به صورت موردی، اخراج و یا باز خرید جمعی با تصویب هیات مدیره خواهد بود. ۱ تعیین سمت کارکنان. ۱ تعیین، تایید و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بر اساس ضوابط و مقررات جاری شرکت. ۱ تائید کارکرد پرسنل و لیست‌های حقوق ماهانه. ۱ امضاء احکام و قرارداد‌های حقوق پرسنل شرکت. ۱ اعزام کارکنان به ماموریتهای داخل کشور و امضاء احکام آنان (ماموریتهای خارج کشور باید به تصویب هیات مدیره برسد). ۱ تصویب پرداخت وام به کارکنان طبق مقررات جاری. ۱ تشویق و تنبیه پرسنل بر اساس ضوابط و مقررات شرکت. ۱ توزیع پاداش و عیدی کارکنان با توجه به مبلغ کلی که به تصویب هیات مدیره رسیده است و براساس مقررات جاری شرکت. ۱ موافقت با استفاده از مرخصی سالانه و یا بازخرید مرخصی کارکنان براساس ضوابط و مقررات شرکت. ۱ موافقت با پرداخت علی الحساب حقوق به کارکنان. * بازرگانی شامل خرید و فروش – ۲ - تصویب خریدها تا سقف تعیین شده در آئین نامه معاملات برای مدیرعامل و امضاء مدارک مربوطه. – ۲ موافقت با خریدها و هزینه‌های ضروری و مورد نیاز شرکت از طریق تنخواه گردان‌ها و یا صندوق شرکت حسب مورد، با توجه به سقف تعیین شده برای انجام معاملات شرکت. ۲ امضاء قراردادهای مربوط به خرید کالاها و یا خدمات، تهاترکالاها و دارائیها و یا دریافت تحویل مواد، اموال منقول و غیره به صورت امانی و فروش محصولات و خدمات تا سقف تعیین شده برای مدیر عامل پس از تصویب هیات مدیره شرکت. ۲ انعقاد قراردادهای اجاره، استجاره، واگذاری، فسخ و تخلیه مورد اجاره اعم از ساختمانی، خودروهای سبک و سنگین، ماشین آلات و غیره حداکثر تا سقف تعیین شده برای مدیر عامل در آئین نامه معاملات. ۲ پیگیری اخذ پروژه‌های جدید از طریق شرکت در مناقصات داخلی و خارجی توسط شرکتهای تابعه. ۲ عقد قرارداد مشاوره با اشخاص حقیقی و حقوقی بدون تشریفات مناقصه و مزایده در حدود اختیارات تفویض شده در آئین نامه معاملات. * امور مالی ۳ مدیریت منابع مالی و پولی شرکت. ۳ ایجاد ذخیره جهت اقلام لاوصول حسابهای دریافتنی، سایر دارائیها، سرمایه گذاریها و غیره (حذف کامل آنها باید با تصویب هیات مدیره باشد.) ۳ امضاء اسناد حسابداری شرکت و یا معرفی نماینده (کتبی) جهت امضاء آنها. ۳ پرداخت بدهیهای شرکت در سررسید و براساس مفاد قراردادهای منعقده و یا توافقات انجام شده و وصول مطالبات شرکت (به استثنای امضاء چکها که طبق مصوبه هیات مدیره انجام خواهد شد.) ۳ افتتاح حسابهای جاری و سپرده کوتاه مدت و بلند مدت نزد بانکها و موسسات اعتباری داخلی و مسدودکردن و بستن حساب‌های مذکور طبق مصوبات هیات مدیره و مفاد اساسنامه. ۳ انجام اقدامات لازم جهت ثبت دفاتر قانونی در اداره ثبت شرکتها. ۳ انجام عملی ات مقدماتی در خصوص تحصیل هرگونه وام اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری. * امور اداری و حقوقی ۴ امضاء کلیه مکاتبات اداری به نمایندگی از طرف شرکت. ۴ ارجاع کلیه و یا هر یک از اختلافات شرکت با سایرین به داوری و دفاع از دعاوی و تعیین وکیل حقوقی برای این منظور و در حد موضوع شرکت و سایر مصوبات هیات مدیره. ۴ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات نسبت به امر دادرسی و حق سازش و همچنین ارجاع مورد دعوی با داوری و تعیین و عزل داور و هرگونه اقدام قانونی دیگر که برای پیشبرد دعوی و به نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا چه در دادگاهها و چه در دفاتر ثبت با در نظر گرفتن رعایت حدود و میزان سقف و ارزش معاملاتی طبق آئین نامه معاملات شرکت. ۴ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله کلیه ادارات دولتی، مراجع قضائی و موسسات خصوصی و غیره با حق توکیل. ۴ ارائه خدمات رفاهی به پرسنل شرکت براساس مصوبات هیات مدیره. تبصره یک: مواردیکه جداگانه به تصویب هیات مدیره می‌رسد ولی نیاز به امضاء قرارداد، توافق نامه، ارائه اسناد و مدارک وثیقه و غیره جهت آنها می‌باشد. امضاء این مدارک و یا انجام اقدامات بعدی با توجه به حدود و میزان مبلغ تصویب شده توسط هیات مدیره می‌تواند در اختیارات تفویض شده باشد. تبصره دو: مدیر عامل می‌تواند اختیارات فوق الذکر را در حدودی که تشخیص دهد به معاونین و مدیران ذیربط تفویض نماید. ش۹۵۰۶۰۹۹۲۱۵۷۸۵۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240414
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسکن اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سازمان توسعه مسکن ایران۱۰۱۰۱۵۴۲۷۶۱ با نمایندگی آقای عباس حاج رسولیها ۱۲۸۵۴۴۴۲۸۰ و شرکت توسعه مسکن آذربایجان۱۰۲۲۰۰۷۰۰۱۸ با نمایندگی آقای مصطفی رجائی اصفهانی۱۲۸۷۵۵۳۷۷۱ و شرکت توسعه مسکن تهران۱۰۱۰۱۵۸۹۵۴۲ با نمایندگی آقای عبدالحسین سیف اللهی ۱۲۸۸۵۹۲۷۳۶ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ش۹۵۱۰۱۵۸۶۶۳۴۹۶۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13241481
آگهی تغییرات خیریه فرهنگی خدماتی متوسلین به حضرت مهدی عج هاتف اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۷۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۷۶/۱/۵۱/۱۴۱۴ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی افقری به شماره ملی ۱۲۸۶۳۰۵۸۷۱، حسن خراسانی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۵۹۸۳۰، ناصر شالبان به شماره ملی ۱۲۸۲۷۵۰۷۵۵، مصطفی حجه فروش به شماره ملی ۱۲۸۵۳۸۷۵۵۴ و حمیدرضا خوروش به شماره ملی ۱۲۸۶۶۶۰۹۳۹، مسعود البهشتی به شماره ملی ۱۲۸۹۰۴۰۸۵۰، اکبر آقاجان بشماره ملی ۱۲۸۶۲۸۲۵۹۴، بهزاد نواب فرد بشماره ملی ۱۲۸۳۵۶۴۴۸۳، سیدمحمدرضا موسوی به شماره ملی ۱۲۸۶۸۷۶۴۷۸بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و عبدالحسین سیف الهی به شماره ملی ۱۲۸۸۵۹۲۷۳۶ و سیدحسین اسدی به شماره ملی ۱۲۹۱۸۲۵۱۵۶ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سیدمصطفی موسوی به شماره ملی ۱۲۸۶۶۷۳۸۴۴ و احمد خوروش به شماره ملی ۱۲۸۶۵۶۸۶۲۵ بترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اصفهان زیبا برای درج آگهی‌های موسسه انتخاب شد. ش۹۵۱۰۱۵۴۵۵۷۹۶۷۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566937
آگهی تغییرات خیریه فرهنگی و تربیتی بهاران پردیس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۱۱۳۶
به استناد نامه شماره ۱۱۳/۱/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی خامی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۹۲۰۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمود محمدزاده به شماره ملی ۱۲۸۵۵۲۶۹۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم مریم ابن الشهیدی به شماره ملی ۱۲۸۱۱۳۱۸۰۹ به سمت مدیرعامل، خانم منیژه نجفیان به شماره ملی ۱۲۸۵۶۲۸۷۸۰ به سمت خزانه دار، خانم صدیقه فروهان به شماره ۱۲۸۵۳۸۲۲۱۸ به سمت منشی هیئت مدیره خانم سارا سیف الهی به شماره ملی ۱۲۸۹۰۰۰۴۲۵ و آقای عبدالحسین سیف الهی به شماره ملی ۱۲۸۸۵۹۲۷۳۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه با امضای دو نفر از اشخاص ذیل: رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس، خزانه دار و مدیرعامل و با مهر موسسه معتبر است. ش۹۶۰۵۲۸۶۵۹۸۹۳۷۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574550
آگهی تغییرات خیریه عزیزان ماندگار سپاهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۶۶۵۰
به استناد نامه شماره ۱۱۰۹۶/۹۶ , ۷۱۴ مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ اداره کل بهزیستی استان اصفهان و صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالحسین سیف الهی به شماره ملی ۱۲۸۸۵۹۲۷۳۶، آقای محمدصافی دستجردی به شماره ملی ۱۲۸۸۷۰۰۴۶۶، آقای مهدی کهنموئی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۱۵۸۸۴، آقای سیداصغر لوح موسوی به شماره ملی ۱۲۸۲۱۹۸۰۷۶، آقای سعید نیلفروشان به شماره ملی ۱۲۸۷۷۵۸۳۹۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، آقای حسن شادی قصر منشی به شماره ملی ۱۲۸۲۲۶۷۸۸۴ و آقای محمدحسین نوری به شماره ملی ۱۲۸۵۶۹۹۶۱۰ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره ثبت ۵۰۸ به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا خانبازی به شماره ملی ۱۲۰۹۵۱۰۵۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های موسسه انتخاب گردید. ش۹۶۰۶۰۱۸۲۵۸۷۹۲۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381615
آگهی تغییرات شرکت پرشیا سفال آب اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۸۲۶۰
آگهی تغییرات شرکت پرشیا سفال آب اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۸۲۶۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۷ شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۹۶۶۶، محسن ادهم اصفهانی با کد ملی ۱۲۸۰۹۶۷۲۸۵، عبدالحسین سیف اللهی با کد ملی ۱۲۸۸۵۹۲۷۳۶، مسعود ابکاء خواجویی با کد ملی ۱۲۸۷۷۵۱۹۴۶، حمید خوش خلق با کد ملی ۱۲۸۸۳۷۵۹۷۲ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و محمد جعفر خوش خلق با کد ملی ۱۲۸۸۰۰۹۳۳۱ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک