مسعود ابراهیمی

آقای مسعود ابراهیمی

کد ملی 1287998461
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 881529
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۷ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۶/۳/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۷/۸/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای جهانگیر ذوالفقاری بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) با نمایندگی آقای مهدی چنگیزی آشتیانی به شماره ملی ۰۰۵۰۸۹۹۸۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت رگولاتور ایران (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت بوتان یکتا بیتا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهنام منجزی به شماره ملی ۱۹۷۱۸۷۴۷۶۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، و برات با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. د۱۶۰۵۰۵۲ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939270
آگهی تغییرات شرکت پیمان آبکوه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۵۳۱۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم گیتا نادری به شماره ملی۰۰۵۰۸۵۹۹۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم گیتا نادری به شماره ملی۰۰۵۰۸۵۹۹۵۱ به سمت مدیرعامل. ۲ هرگونه اسناد تعهدآور شامل قراردادها , چک , سفته , برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۲۱۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530697
آگهی تغییرات شرکت کیان آبکوه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۲به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت آبکوه سایه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۶۷ شرکت آبکوه بستر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۵۵۳۴ شرکت پیمان آبکوه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۸۶ آقای محمدتقی سمنانی دارای شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود ابراهیمی با کد ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۲۵۵۷۷۳۷۱۹۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568520
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۶۵۵۰ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶ با نمایندگی آقای مهدی چنگیزی آشتیانی دارای شماره ملی ۰۰۵۰۸۹۹۸۷۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت چینی کرد (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۱۵۸ با نمایندگی آقای مسعود حسین مردی دارای شماره ملی ۰۰۴۷۶۹۶۷۹۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت گروه کرد (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰ با نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۴۹۳ با نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ با نمایندگی آقای بهنام منجزی دارای شماره ملی ۱۹۷۱۸۷۴۷۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و بروات باامضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب ایشان باامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات اداری شرکت باامضای مدیرعامل و در غیاب ایشان باامضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۶۳۴۳۸۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۲۱۵۲۷ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568524
آگهی تغییرات شرکت چینی کرد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۷۷ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۱۵۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶ با نمایندگی آقای مهدی چنگیزی آشتیانی دارای شماره ملی ۰۰۵۰۸۹۹۸۷۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت کاشی کرد (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸ با نمایندگی آقای مسعود حسین مردی دارای شماره ملی ۰۰۴۷۶۹۶۷۹۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه کرد (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰ با نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۴۹۳ با نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ با نمایندگی آقای بهنام منجزی دارای شماره ملی ۱۹۷۱۸۷۴۷۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای رضا مرادی علی عربی دارای شماره ملی ۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات باامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات اداری شرکت باامضای مدیرعامل و در غیاب ایشان باامضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۶۳۴۳۸۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۲۱۶۳۲ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10124329
آگهی تاسیس شرکت یاران آب کوه سهامی‌خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۰۳۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۴۴۲۰در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود. ۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری و سرمایه گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز شامل عقدهرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهایی که منحصراً جهت تحقق اهداف شرکت ضروری می‌باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی خ آبکوه چهارم پ۶ ـ کدپستی ۱۹۳۶۶۴۶۹۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک‌‌‌‌هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک‌‌‌‌ سهم با‌نام، تعداد نهصدونودونه سهم بی‌نام، تعداد یک سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۵۹/۰۰۰۵/۸۹ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم فردوس منوچهریان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۵۸۵۴۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ ـ خانم شادی هانزاخلیلی‌عراقی به شماره ملی ۴۷۲۲۶۵۸۱۴۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ ـ شرکت فروز پی‌ادبار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۶۲۸ با نمایندگی آقای پیمان خلیلی‌عراقی به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ خانم مژده خلیلی‌عراقی به شماره ملی ۰۴۵۲۱۱۷۳۸۰ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10254442
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اندوخته فردا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۰۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. محمدتقی سمنانی به کدملی۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ بسمت بازرس اصلی و مسعود ابراهیمی به کدملی۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10457863
آگهی تاسیس شرکت خانواده محسن سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۰۳۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۳۲۵۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری برای شرکت و سرمایه‌گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز شامل عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره مدیریتی و یا سایر قراردادهایی که منحصراً جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد . ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی خ آبکوه چهارم پ۶ کدپستی ۱۹۳۶۶۴۶۹۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱۰ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام تعداد یک سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسن طی گواهی بانکی شماره ۵۵۱/۰۰۰۵/۸۹ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای محسن خلیلی عراقی به شماره ملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای پیمان خلیلی عراقی به شماره ملی ۰۴۵۲۱۹۴۳۲۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ خانم مژده خلیلی عراقی به شماره ملی ۰۴۵۲۱۱۷۳۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ خانم مژده خلیلی عراقی به شماره ملی ۰۴۵۲۱۱۷۳۸۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـبازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای محمد تقی سمنانی به شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10863288
آگهی تاسیس شرکت خانواده هما سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۹ تحت شماره ۳۹۸۵۵۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۸۹۱۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری و سرمایه‌گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز شامل عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهایی که منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی خ آبکوه چهارم پ ۶ ـ کد پستی ۱۹۳۶۶۴۶۹۱۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با‌نام تعداد یک سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۹۰۰۰۵۵۵۶ مورخ ۱۲/۴/۸۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ خانم هما خلیلی‌عراقی به شماره ملی ۰۰۳۷۶۷۹۰۰۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ خانم مریم رقیه‌اصغرزاده به شماره ملی ۴۷۲۲۹۱۰۱۲۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ خانم لیلی اصغر‌زاده‌اردوبادی به شماره ملی ۴۷۲۲۶۵۸۲۲۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ خانم لیلی اصغرزاده‌اردوبادی به شماره ملی ۴۷۲۲۶۵۸۲۲۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق بانکی و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002313
آگهی تغییرات شرکت گروه کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد تقی سمنانی ش م ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای مسعود ابراهیمی ش م ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای روزبه خلیلی عراقی ش م ۴۷۲۲۶۵۳۲۲۴ به عنوان اصلی عضو هیئت مدیره آقای محمد رضا عابدی میران ش م ۰۰۵۵۲۹۵۶۶۵ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای میکائیل بنائی ش م ۵۰۵۹۳۲۶۲۰۹ به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۱۴۷۸۸۳۷۵۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13038170
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کارا کسب جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۵۷۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای رضا مستاجران گورتانی بشماره ملی ۱۲۸۳۴۲۸۴۱۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره خانم زهرا همت عبیدی بشماره ملی ۰۰۵۴۱۴۱۶۸۰ ۳۹۷ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای علی نوروزی به شماره ملی ۵۶۵۹۳۷۹۸۷۷ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای کامران نیکنامیان به شماره ملی ۰۰۵۶۵۳۴۷۳۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای خسرو رحمتی به شماره ملی ۵۲۲۹۴۳۹۲۵۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای سعید حافظی به شماره ملی ۲۵۳۹۴۴۸۵۳۴ تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ بسمت عضوعلی البدل هیئت مدیره روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۷۰۵۴۴۷۵۱۲۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086226
آگهی تغییرات شرکت آبکوه سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن خلیلی عراقی دارای شماره ملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۰۴ و آقای شاهین خلیلی عراقی دارای شماره ملی ۰۰۳۸۶۰۹۷۶۲ و شرکت کیان آبکوه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۷۱ به نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی با شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت پیمان آبکوه دارای شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۸۶به نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۰۱۱۵۸۲۰۳۲۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131288
آگهی تغییرات شرکت آبکوه سایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: خانم گیتا نادری دارای شماره ملی ۰۰۵۰۸۵۹۹۵۱ عضو اصلی خانم آذین سلوکی دارای شماره ملی ۰۰۴۵۱۳۷۳۰۷ عضو اصلی آقای محمدرضا عابدی میران دارای شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۵۶۶۵ عضو اصلی آقای محمدتقی سمنانی دارای شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ عضو علی البدل آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ عضو علی البدل پ۹۵۰۸۲۶۳۶۹۳۶۹۶۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190890
آگهی تغییرات شرکت آبکوه بستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۵۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گیتا نادری دارای شماره ملی ۰۰۵۰۸۵۹۹۵۱ - آذین سلوکی دارای شماره ملی ۰۰۴۵۱۳۷۳۰۷ - محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۵۶۶۵ به سمت اعضای اصلی و محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ - مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۹۲۴۶۲۹۵۴۸۱۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199674
آگهی تغییرات شرکت بوتان یکتا بیتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۷۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی سمنانی دارای شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی بوتان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ به نمایندگی از شرکت توسعه قطعات الیکا دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۴۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی چنگیزی آشتیانی دارای شماره ملی ۰۰۵۰۸۹۹۸۷۲ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولا دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بتنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۹۳۰۹۸۶۳۸۵۹۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285715
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی چنگیزی آشتیانی بشماره ملی ۰۰۵۰۸۹۹۸۷۲ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدتقی سمنانی بشماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به نمایندگی از شرکت آبکوه سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود ابراهیمی بشماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ به نمایندگی از شرکت بوتان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و مسعود حسینمردی بشماره ملی ۰۰۴۷۶۹۶۷۹۶ به نمایندگی از شرکت بوتان ران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶ به سمت عضوء هیئت مدیره و محمدرضا عابدی میران بشماره ملی ۰۰۵۵۲۹۵۶۶۵ به نمایندگی شرکت ابزار سرا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۴۶۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بتنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۱۲۷۰۳۲۶۳۲۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369147
آگهی تغییرات شرکت ابزار سرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای مسعود ابراهیمی با شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ به نمایندگی شرکت آبکوه سامان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ به سمت رئیس هئیت مدیره آقای محمد تقی سمنانی با شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به سمت نایب ریئس هیئت مدیره آقای علیرضا رمزگویان با شماره ملی ۰۰۵۳۰۰۸۰۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا «و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۱۱۵۶۷۰۳۸۴۱۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13712539
آگهی تغییرات شرکت توسعه فراورده‌های گازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۰۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۱۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: شرکت بوتان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰ به نمایندگی آقای شهریار خاشع به شماره ملی ۳۲۳۰۶۹۵۳۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی انرژی سبز (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹ به نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای غلامحسین داود آبادی به شماره ملی ۰۳۸۱۵۸۲۸۹۲ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره تواما" و مهمور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۲۴۶۷۴۹۰۰۸۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13780699
آگهی تغییرات شرکت بوتان ران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز به شماره ۵۵۴۲۰/۱۱ مورخ ۲۲/۰۹/۹۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بوتان با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰ به نمایندگی محمد تقی سمنانی به شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعتی تولا با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸به نمایندگی مسعود ابراهیمی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خسرو کاردگربه شماره ملی ۶۵۹۹۷۸۲۵۵۸ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۰۴۸۵۴۷۱۲۲۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973152
آگهی تغییرات شرکت توسعه قطعات الیکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۴۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷به نمایندگی از طرف گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود حسینمردی دارای شماره ملی ۰۰۴۷۶۹۶۷۹۶به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۵۶۶۵به نمایندگی از طرف بوتان یکتا بیتا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۷۲۶ به سمت عضوهیئت مدیره، آقای علیرضا غنجی فشکی دارای شماره ملی ۵۴۴۹۳۸۰۴۸۸به نمایندگی از طرف گروه توسعه بوتان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای قاسم مصطفوی دارای شماره ملی ۲۲۰۰۶۴۶۷۲۰ به نمایندگی از طرف شرکت بوتان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بتنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۱۲۱۹۳۲۸۷۸۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک