امیر ناصر دخانی

امیر ناصر دخانی

کد ملی 1287807739
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 688283
آگهی تصمیمات در شرکت توسعه تجارت راد پویای نخستینسهامی خاص شماره ثبت ۱۵۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۱۲۱۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴ و ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: سید علیرضا قاضی عسگر به کد ملی ۱۲۸۵۹۹۷۹۸۰ و کدپستی ۸۱۷۵۶۳۵۶۳۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و زهرا طالقانی اصفهانی به کد ملی ۱۲۸۱۶۸۱۹۰۳ و کدپستی ۸۱۵۳۹۴۳۶۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی قاضی عسگر با کد ملی ۱۲۸۵۴۷۰۲۹۱ کدپستی ۸۱۵۳۹۴۳۶۹۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و یکی از دو امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با کد ملی ۱۲۸۷۸۰۷۷۳۹ و کدپستی ۸۱۳۵۸۱۸۸۳۱ و امیر ناصر دخانی با کد ملی ۱۲۸۷۸۰۷۷۳۹ و کدپستی ۸۱۳۵۸۱۸۸۳۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۵/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۵۵۱۴۹ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 728654
آگهی تصمیمات در شرکت فولاد فرآور نقش جهانسهامی خاص شماره ثبت ۲۴۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۲۵۲۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمد رضا نعمت بخش کد ملی ۱۲۸۱۷۹۵۸۷۹ و کدپستی ۸۱۶۴۹۶۶۳۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا نعمت بخش با کد ملی ۱۲۸۸۰۴۸۳۹۴ و کدپستی ۸۱۶۴۹۶۶۳۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سهیل امین دهکردی با کد ملی ۱۸۱۷۴۶۵۲۵۲ کدپستی ۸۱۶۴۹۶۳۳۷۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و لیلا رجالی با کد ملی ۱۲۸۴۹۶۸۸۵۵ و کدپستی ۸۱۶۴۹۶۶۳۷۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از سه نفر مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و کدپستی ۸۱۷۵۹۷۹۵۳۵ و امیر ناصر دخانی با کد ملی ۱۲۸۷۸۰۷۷۳۹ و کدپستی ۸۱۳۵۸۱۸۸۳۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۰۲۹۹۸۵ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 728655
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسی پایا سازه نقش جهانسهامی خاص شماره ثبت ۱۵۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۱۸۷۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقایان علیرضا نعمت بخش با کد ملی ۱۲۸۸۰۴۸۳۹۴ و کدپستی ۸۱۶۴۹۶۶۳۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا نعمت بخش با کد ملی ۱۲۸۱۷۹۵۸۷۹ و کدپستی ۸۱۶۴۹۶۶۳۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین کدخدایی الیادرانی با کد ملی ۱۲۸۴۴۱۸۶۳۴ و کدپستی ۸۱۶۴۹۶۶۳۷۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و وحید مظاهریان با کد ملی ۱۲۸۴۸۷۴۹۱۵ و کدپستی ۸۱۶۴۹۶۶۳۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد ۲ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و کدپستی ۸۱۷۵۹۷۹۵۳۵ و آقای امیر ناصر دخانی با کد ملی ۱۲۸۷۸۰۷۷۳۹ و کدپستی ۸۱۳۵۸۱۸۸۳۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۰۳۰۰۵۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929702
آگهی تغییرات در شرکت انژری گستر سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۶۶۱۸
بموجب نامه شماره ۱۸۹/الف مورخ ۲۰/۸/۹۱ شرکت منضم بصورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه و عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی ۹۰ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و کدپستی ۸۱۶۴۷۶۶۷۷۳ بسمت بازرس اصلی و آقای امیر ناصر دخانی به کد ملی ۱۲۸۷۸۰۷۷۳۹ و کدپستی ۸۱۳۵۸۱۸۸۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ هیئت مدیره آقای اکبر بنائیان مفرد را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی گلشیرازی را بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مهناز اکلیلی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۳۰۹۵۷۰ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 930646
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۷۷۲۷ سهامی خاص شماره ثبت ۷۸۲
بموجب نامه شماره ۱۲۵۷/س مورخ ۱۶/۸/۹۱ شرکت منضم بصورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه و عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی ۹۰ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و کدپستی ۸۱۶۴۷۶۶۷۷۳ بسمت بازرس اصلی و آقای امیر ناصر دخانی به کد ملی ۱۲۸۷۸۰۷۷۳۹ و کدپستی ۸۱۳۵۸۱۸۸۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۳۰۹۶۷۳ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223725
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی سپهر شبکه اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۶۵۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۵۱۱۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۲ و ۲۵/۷/۹۲ موضوع شرکت ماده دو اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: خدمات مطالعه و طراحی و خدمات تحقیقات و پژوهش و مشاوره انتقال تکنولوژی و نصب راه اندازی تعمیر و نگهداری تولید ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه‌ای و سیستمهای الکترونیکی و مخابراتی و اتوماسیون صنعتی و اداری حسابداری و تجهیزات مهندسی پزشکی رایانه‌ای و تجهیزات ابزار دقیق رایانه‌ای خرید و فروش صادرات واردات خدمات تجهیزات و قطعات یدکی کامپیوتری و مخابراتی و سیستمهای رایانه‌ای و الکترونیکی و کالاهای مجاز کامپیوتری اداری دیجیتالی و فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک تامین نیروی انسانی موقت متخصص در زمینه موضوع فعالیت شرکت انجام خدمات اجرایی و عملیاتی و فنی مهندسی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ایجاد و احداث کارخانه برای تولید کامپیوتر نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه‌ای و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن‌ها و کابل‌های ارتباطی مربوطه بجز مواردی که بموجب قانون در انحصار شرکت مخابرات ایران است دوربین‌های مداربسته و سیستمهای رایانه‌ای تجهیزات سیستمهای حفاظتی و ارتباطی شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت فروش و صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه رایانه تولید نرم افزار و برنامه نویسی بغیر از نرم افزارهای فرهنگی ارایه خدمات اینترنتی و اینترانت اجرای طرحهای جامع فن آوری اطلاعات شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و پشتیبانی راه کارهای مبتنی بر نرم افزار در بخش عمومی و دولتی و وزارت خانه‌ها و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت و بخش خصوصی تحلیل و طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای جامع کاربردی و انجام خدمات مشاوره در زمینه‌های فناوری اطلاعات بجز نرم افزارهای فرهنگی طراحی و تولید و اجرای سیستمهای امنیت شبکه و ارایه خدمات تخصصی در رابطه با شبکه‌های مبتنی بر فیبر نوری و شبکه‌های بی سیم و راه حل‌های ارتباط با اینترنت جهت سازمانها ارایه کلیه خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT انجام خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه و مشاوره خدمات مهندسی ارزش و مطالعات امکان سنجی و توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرحهای انفورماتیکی و پیاده سازی شبکه‌های نوین رایانه‌ای پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت فوق بمنزله کسب مجوز و پروانه‌های فعالیت نمی‌باشد. تراز مالی ۹۱ تصویب و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ امیر ناصر دخانی به کد ملی ۱۲۸۷۸۰۷۷۳۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۸/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۳۰۰۱۹۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402882
آگهی تغییرات شرکت پارس پلیمر مبین سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۰۰۴۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۲ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ بسمت بازرس اصلی و امیر ناصر دخانی کد ملی ۱۲۸۷۸۰۷۷۳۹ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۵۲۵۴۸ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1605522
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت موتورسازی پویا نیستانک سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۶ شهرستان نائین شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۵۲۶۵
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۱/۰۳/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمد. ۱ ترازنامه و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ به عنوان بازرس اصلی و امیر ناصر دخانی با شماره ملی ۱۲۸۷۸۰۷۷۳۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. مراتب در مورخه ۲۷/۵/۹۳ ثبت دفتر تغییرات گردید. ش۱۸۶۴۶۵۹ کفیل ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638061
آگهی تغییرات شرکت پگاه نقش جهان اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۱۱۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۲۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/ ۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ را بسمت بازرس اصلی و آقای امیر ناصر دخانی بشماره ملی ۱۲۸۷۸۰۷۷۳۹ را بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۱۳۰۰۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726377
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۲۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان رضا حاجی رستم به شماره ملی ۱۲۸۷۵۶۵۷۸۶، مسعودصبا به شماره ملی ۰۷۹۳۳۴۱۷۷۹ و خانم طیبه برهانی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۳۸۹۹۶ به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ضمنا موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرناصر دخانی به شماره ملی ۱۲۸۷۸۰۷۷۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه نسل فردا جهت درج وانتشارآگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۹۱۷۷۴۵۲۰۵۷۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1763725
آگهی تغییرات شرکت طراحی و نصب نسوز آذران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و تراز سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد. مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و آقای امیرناصر دخانی شماره ملی ۱۲۸۷۸۰۷۷۳۹ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد. ش۹۳۱۰۱۴۱۳۹۹۵۶۵۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9553403
آگهی تصمیمات در شرکت گلینه فجر سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۴۳۹۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۳ و ۲۴/۹/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقایان مهرداد آقا زاده تبریزی به کد ملی ۱۲۸۲۳۵۲۹۰۳ و کدپستی ۸۱۵۸۶۹۵۱۹۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و فریدون شریفی به کد ملی ۱۱۷۱۰۱۶۶۵۴ و کدپستی ۸۴۹۱۶۵۵۳۳۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد آقا زاده تبریزی به کد ملی ۲۹۹۱۹۰۶۹۴۴ و کدپستی ۸۱۹۴۷۳۴۳۴۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و آقای امیر ناصر دخانی به کد ملی ۱۲۸۷۸۰۷۷۳۹ و کدپستی ۸۱۳۵۸۱۸۸۳۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان فردوسی، بن بست حق شناس، ساختمان بانک ملی، طبقه دوم، واحد ۸، کدپستی ۸۱۴۴۹۰۰۰۰۰ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. ۴ سهام وثیقه مندرج در ماده ۲۵ اساسنامه به یک سهم کاهش یافت. ۵ ماده ۳۷ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء اشخاصی است که هیئت مدیره تعیین می‌نماید و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9990263
آگهی تغییرات در شرکت خدمات مالی بازرگانی قائم تراز سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۰۵۳۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۴۴۹۶ و بنمایندگی آقای محمد عشاقی بشماره ملی ۱۲۸۱۶۱۲۳۹۱ و کدپستی ۸۱۷۳۹۳۹۵۸۱ و آقای سید محمود امامی بشماره ملی ۳۹۷۸۲۰۹۵۷۸ و کدپستی ۸۱۷۳۹۳۹۵۸۱ و آقای سید مصطفی شریف واقفی بشماره ملی ۰۰۳۹۶۱۸۳۳۷۴ و کدپستی ۸۱۷۳۹۳۹۵۸۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و خانم پرند دهدشتی نژاد بشماره ملی ۰۰۵۴۶۷۳۶۹۰ و کدپستی ۸۱۷۳۹۳۹۵۸۱ و آقای بیژن پور آزاد بشماره ملی ۱۸۲۸۹۵۶۳۸۴ و کدپستی ۸۱۷۳۹۳۹۵۸۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای سید مصطفی شریف واقفی را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمود امامی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر ناصر دخانی بشماره ملی ۱۲۸۷۸۰۷۷۳۹ را بسمت مدیرعامل شرکت خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است اختیاراتی بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۸۹ به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد. ۵ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به بلوار دانشگاه نبش خیابان توحید شماره ۴۹ کدپستی ۸۱۷۳۹۳۹۵۸۱ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۸/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10251448
آگهی تغییرات در شرکت آیین رایانه اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۹۷۰۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۱۰/۳/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقای رسول عادل زاده به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا به کد ملی ۱۲۸۷۹۵۶۲۶۲ و کدپستی ۸۱۷۳۹۳۹۵۸۱ و آقای فریدون رضایی به کد ملی ۱۹۷۹۷۲۰۹۲ و کدپستی ۸۱۷۳۹۳۹۵۸۱ و آقای تقی جاودانی به کد ملی ۶۲۹۹۴۰۱۴۴۳ و کدپستی ۸۱۷۳۹۳۹۵۸۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ شرکت قائم تراز سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۰۵۳۳و آقای امیر ناصر دخانی به کد ملی ۱۲۸۷۸۰۷۷۳۹ و کدپستی ۸۱۷۳۹۳۹۵۸۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ هیئت مدیره از بین خود آقای رسول عادل زاده را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای تقی جاودانی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیر عامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۸۹ می‌باشد. ۴ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌ها شرکت تعیین شده است. ۵ تراز مالی سال ۱۳۸۸ تصویب شد. ۶ آدرس شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. آدرس شرکت: اصفهان، بلوار دانشگاه، نبش خیابان توحید، پلاک ۴۹، طبقه اول و کدپستی ۸۱۷۳۹۳۹۵۸۱ می‌باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۵/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10760464
آگهی تصمیمات در شرکت فرمان خودرو سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۹۰۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۸۹۰۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸ و ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: جلال قریشی به نمایندگی شرکت تعاونی اعتبار کارکنان جهاد کشاورزی کد ملی ۱۲۸۷۷۴۹۰۱۱ و کدپستی ۸۱۹۳۶۳۳۴۴۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر مالکی به نمایندگی شرکت تابان نیرو سپاهان کد ملی ۱۲۸۴۴۹۵۸۶۸ و کدپستی ۸۱۳۵۸۵۷۳۱۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره سید قاسم قاسمی نیا کد ملی ۱۸۱۷۹۰۶۸۶۰ کدپستی ۸۱۹۹۹۷۷۳۹۶ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه امین تدبیر بصیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و امیر ناصر دخانی کد ملی ۱۲۸۷۸۰۷۷۳۹ و کدپستی ۸۱۳۵۸۱۸۸۳۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ تکمیل شد. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10840387
آگهی تصمیمات در شرکت پودر سایان کوهپایه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۶۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۰۲۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۹ و ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: حمید مشتاقیان بشماره ملی ۱۲۸۸۴۱۴۹۸۶ و کدپستی ۸۱۴۴۷۳۴۵۷۶ بسمت مدیر عامل و مهدی مشتاقیان بشماره ملی ۱۲۸۳۱۹۴۹۸۸ و کدپستی ۸۱۴۴۷۳۴۵۷۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود مختاری بشماره ملی ۱۲۸۸۱۹۱۵۳۷ و کدپستی ۸۱۵۸۶۱۷۴۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و امیر ناصردخانی بشماره ملی ۱۲۸۷۸۰۷۷۳۹ و کدپستی ۸۱۵۸۷۹۱۷۳۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۵ ریال بموجب گواهی شماره ۹۲۳۴۴۴ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۰ بانک ملت شعبه فردوسی اصفهان به حساب شرکت واریز گردید و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: سرمایه یکصد میلیون ریال نقدی است که به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماما پرداخت شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13650499
آگهی تغییرات حسابرسی امین تدبیر بصیر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۶ مجوز شماره ۱۸۸۵۸۶/۹۶ مورخ ۳/۷/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با رعایت ماده ۱۰۳ قانون تجارت و به موجب سند صلح شماره ۱۴۸۱۷۸ و ۱۴۸۱۷۷ و ۱۴۸۱۷۹مورخه ۲۷/۶/۹۶ دفترخانه اسناد رسمی ۳۱ اصفهان آقایان امیرناصر دخانی، کیانوش کیانی و فرهاد نوابخش هر یک مبلغ یک میلیون ریال از سهم الشرکه خود را به آقای علی ظهرابی فر، شماره ملی ۱۲۰۹۵۶۳۹۷۵ واگذار نمودند لیست شرکا و سهم الشرکه بعد از نقل و انتقال امیرناصر دخانی کدملی ۱۲۸۷۸۰۷۷۳۹ دارنده ۹۰۰۰۰۰۰ریال فرهاد نوابخش کدملی ۱۲۸۵۶۴۲۴۵۷ دارنده ۹۰۰۰۰۰۰ ریال کیانوش کیانی کدملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ دارنده ۹۰۰۰۰۰۰ریال علی ظهرابی فر کدملی ۱۲۰۹۵۶۳۹۷۵ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۷۱۸۲۸۲۳۹۲۷۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک