سیدشهریار نوریان

سیدشهریار نوریان

کد ملی 1287807356
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1112165
آگهی تغییرات موسسه آگاه تراز مدبر شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۹۸۷۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۲۶ اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید. ۲ آقای احمد جبرائیلی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۳ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۸ ریال افزایش داد. آقای سید حسام الدین قائم مقامی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲ ریال افزایش داد. آقای سید شهریار نوریان کد ملی ۱۲۸۷۸۰۷۳۵۶ بشماره شناسنامه ۱۶۳۲ تاریخ تولد ۱۵/۰۴/۱۳۴۱ فرزند سید مجتبی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۵ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۱۰۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۲۵۲۳۶ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381835
آگهی تغییرات شرکت مهسار ابنیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۵۱۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آگاه تراز مدبر به شماره ملی ۱۰۲۶۰۵۶۹۸۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدشهریار نوریان به شماره ملی ۱۲۸۷۸۰۷۳۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۹۹۹۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1426367
آگهی تغییرات شرکت روغن موتور پارسیان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۳۳۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۶۷۰۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۲ موسسه حسابرسی آگاه تراز مدبر شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۹۸۷۸ بسمت بازرس اصلی و اقای سید شهریار نوریان بشماره ملی ۱۲۸۷۸۰۷۳۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. تراز مالی سال ۹۱ بتصویب رسید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۹۳۶۷۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592335
آگهی تغییرات شرکت تجارت فولاد کویر پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۰۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه نسل فردا به جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آگاه تراز مدبر به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۹۸۷۸ و آقای سیدشهریار نوریان به کدملی ۱۲۸۷۸۰۷۳۵۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۰۹۹۶۷۸ رئیس اداره ثبت شرکت‌های اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674573
آگهی تغییرات شرکت ورق‌های فشرده چهلستون سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۴۶۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۱۸۶۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۳ آقای محمد علی ایلخانی به کد ملی ۰۰۴۵۳۸۶۸۷۰ و آقای حامد ایلخانی به کد ملی ۱۲۸۸۲۹۵۴۱۳ و خانم عاطفه ایلخانی به کد ملی ۱۲۹۲۶۸۵۸۵۹ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آگاه تراز مدبر (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۹۸۷۸ و آقای سید شهریار نوریان کد ملی ۱۲۸۷۸۰۷۳۵۶ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. تراز مالی سال ۹۲ بتصویب رسید. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۸۱۳۴۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771725
آگهی تغییرات شرکت مبین شیمی اسپادان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۹۸۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا چوک زادگان به شماره ملی ۱۸۱۸۸۹۰۲۳۲، آقای داود مرادی به شماره ملی ۱۲۸۹۱۶۷۶۲۱ و آقای عقیل رهنما فلاورجانی به شماره ملی ۱۲۸۹۱۵۵۳۱۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آگاه تراز مدبر به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۹۸۷۸ و آقای سید شهریار نوریان به شماره ملی ۱۲۸۷۸۰۷۳۵۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب شدند. ش۹۳۱۰۲۱۲۸۰۳۲۷۸۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9973719
آگهی تغییرات شرکت صحت عمران آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی سپاهان تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای سید شهریار نوریان بشماره ملی ۱۲۸۷۸۰۷۳۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۶/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10101922
آگهی تصمیمات شرکت توسعه راه آهن آریا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۲۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۳۴۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۷/۸۹ واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی سپاهان تراز حسابداران رسمی به ش ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۶۷ بسمت بازرس اصلی و سیدشهریار نوریان به ش ملی ۱۲۸۷۸۰۷۳۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه صنعتی فن ژنراتور به ش ملی ۱۰۳۸۰۱۹۳۰۷۸ به نمایندگی ابوالفضل شریفیان راد به ش ملی ۱۲۸۶۳۲۴۳۹۴ و غلامرضا چینیان به ش ملی ۲۱۸۱۱۳۷۴۲۰ و جمال الدین هدایت به ش ملی ۱۱۹۸۴۶۷۱۹۳. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۸۹ ابوالفضل شریفیان راد بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا چینیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10148737
آگهی تغییرات شرکت سامان ماشین آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۶۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی سپاهان تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای سید شهریار نوریان به شماره ملی ۱۲۸۷۸۰۷۳۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۳/۱۳۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا فرقانی رئیسی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۴۲۶۰۰ و آقای غلامحسین حقیقی به شماره ملی ۵۱۲۹۷۵۵۷۲۳ و آقای احمد بهرامی به شماره ملی ۵۴۱۹۴۵۶۴۸۶ و آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۳۲۳۴۷ و شرکت بلند پایه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود حجتی نجف آبادی تا تاریخ ۱/۳/۱۳۹۰. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10187983
آگهی تصمیمات در شرکت سیمین سازه زاینده رود سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۲۰۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۴۳۸۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۱۷/۴ و ۲۷/۴/۱۳۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ و آقای سیدشهریار نوریان به کدملی ۱۲۸۷۸۰۷۳۵۶ و کدپستی ۸۵۱۸۶۵۵۶۴۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان توحید میانی روبه روی بانک پاسارگاد بن بست نیلوفر پلاک ۲۰ پلاک آخر سمت راست طبقه همکف کدپستی ۸۱۷۳۷۱۸۳۳۱ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10452204
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی تحقیقاتی مبارز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۲۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۷۱۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ به سمت بازرس اصلی و شهریار نوریان به کدملی ۱۲۸۷۸۰۷۳۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تامین ماسه ریخته‌گری به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷ به نمایندگی سعید مهتاب به کدملی ۱۲۸۲۳۸۲۸۴۵ و شرکت واگن سازی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۹۰۸۹ به نمایندگی ابراهیم فرهادی و شرکت صنعتی کاوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷ به نمایندگی فرامرز صدری نجفی. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ فرامرز صدری نجفی به کدملی ۱۲۸۵۵۱۵۳۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و ابراهیم فرهادی به کدملی ۴۲۶۹۴۲۴۹۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10557373
آگهی تصمیمات شرکت جبل سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۳۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ بسمت بازرس اصلی و سید شهریار نوریان به کدملی ۱۲۸۷۸۰۷۳۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10585098
آگهی تغییرات شرکت پایه سازان بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۳۶۳۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۴۱۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ۲۷/۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی سپاهان تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای سید شهریار نوریان به شماره ملی۱۲۸۷۸۰۷۳۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲۰/۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10585475
آگهی تغییرات شرکت سنگان نیرو ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۱۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی سپاهان تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای سید شهریار نوریان به شماره ملی ۱۲۸۷۸۰۷۳۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۸/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10613639
آگهی تصمیمات در موسسه حسابرسی سپاهان تراز شماره ثبت ۱۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی شرکاء و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در موسسه اتخاذ گردید: ۱ آقایان مهران پوریان به کد ملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ و کدپستی ۱۹۴۴۸۹۷۸۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید شهریار نوریان به کد ملی ۱۲۸۷۸۰۷۳۵۶ و کدپستی ۸۵۱۸۶۵۵۶۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا جعفری نسب به کد ملی ۱۲۸۵۶۱۱۰۴۷ و کدپستی ۸۱۹۴۸۱۷۱۵۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه (به استثنای گزارش‌های موضوع ماده ۱۷ اساسنامه) با امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر است؛ ضمنا اختیارات مندرج در صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ عینا به وی تفویض شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۳/۱۳۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10716420
آگهی تصمیمات در شرکت درمان کاو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۷۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۱۴۳۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۰ و ۲۸/۳/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان بهرام حقیقی به کدملی ۵۱۲۹۷۴۱۷۷۵ و کدپستی ۸۱۶۹۶۵۳۵۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد سوزنگر به کدملی ۴۱۳۱۷۸۲۶۹ و کدپستی ۸۱۶۹۶۵۶۶۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مریم حقیقی به کدملی ۱۲۸۸۹۴۳۷۱ و کدپستی ۸۱۶۹۶۵۳۵۸۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ و آقای شهریار نوریان به کدملی ۱۲۸۷۸۰۷۳۵۶ و کدپستی ۸۱۶۳۸۹۶۱۸۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۰ تکمیل گردید رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10853017
آگهی تغییرات شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۸۸و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۱۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۰۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی سپاهان تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای سید شهریار نوریان به شماره ملی۱۲۸۷۸۰۷۳۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10906872
آگهی تصمیمات در شرکت پویا پلاست زاینده رود سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۲۶۶۴۳ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۷۳۸۳۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ۱۵/۲/۹۰ تغییرات ذیل در شرکت نامبرده اتخاذ شد:۱) اکبر سیف الدین به کدملی۵۴۹۹۱۵۵۹۴۱ و کدپستی۸۱۷۳۷۱۸۳۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید قلی طالبی به کدملی۵۶۴۹۳۸۳۶۱۸ و کدپستی۸۱۷۳۷۱۸۳۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و داود افضل زاده به کدملی۱۲۴۹۴۲۸۵۵۶ و کدپستی۸۱۷۳۷۱۸۳۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. و موسسه حسابرسی سپاهان تراز به کدملی۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ و کدپستی۸۱۶۳۸۹۶۱۸۷ و سید شهریار نوریان به کدملی۱۲۸۷۸۰۷۳۵۶ و کدپستی۸۵۱۸۶۵۵۶۴۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی ۸۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک