وطاهر مراغه پور

وطاهر مراغه پور

کد ملی 1287703348
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 666595
آگهی تصمیمات در شرکت دوست سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۷۳۸۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ولی اله شاه نظری به کد ملی ۱۱۹۹۵۱۵۸۶ و کدپستی ۸۱۸۴۹۱۶۸۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و زهرا حمصیان اتفاق به کد ملی ۱۲۸۶۵۳۱۹۵۰ و کدپستی ۸۱۸۴۹۱۶۸۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره محمود مخملی با کد ملی ۱۲۶۱۵۸۸۱۲۶ کدپستی ۸۱۶۸۹۵۴۳۸۱ بسمت مدیرعامل و امید مخملی با کد ملی ۱۲۹۱۹۶۹۲۴۱ و کدپستی ۸۱۶۸۹۵۴۳۸۱ و محمد شاه نظری ۱۲۹۱۹۹۸۰۸۱ و کدپستی ۸۱۸۴۹۱۶۸۳۱ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی مجربان پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ طاهر مراغه پور با کد ملی ۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸ و کدپستی ۸۱۷۵۸۱۷۵۷۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۴/۹۱ تکمیل گردید ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۸۳۶۷۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 672420
آگهی تصمیماتشرکت کیمیا تحقیق پارس سهامی خاصشماره ثبت ۲۶۴۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۱۵۱۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای محمود مخملی با کد ملی ۱۲۶۱۵۸۸۱۲۶ و کدپستی ۸۱۶۸۹۵۴۳۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم ترانه هاشمی قمصری با کد ملی ۱۲۶۱۶۷۲۳۰۵ و کدپستی ۸۱۶۸۹۵۴۳۸۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ولی اله شاه نظری با کد ملی ۱۱۹۹۵۱۵۰۸۶ و کدپستی ۸۱۸۴۹۱۶۸۳۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد موسسه حسابرسی مجریان پویا با کد ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ و کدپستی ۱۴۳۱۷۴۵۶۳۴ و طاهر مراغه پور با کد ملی ۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸ و کدپستی ۸۱۷۵۸۱۷۵۱۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و تراز مالی ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۹۷۳۶۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705354
آگهی تغییرات شرکت برنا تجارت نقش جهانسهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مجریان پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای طاهر مراغه پور به شماره ملی۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۱/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۲۲۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715136
آگهی تصمیمات در شرکت روی تیران اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۸۶۰۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۵/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: عبدالکریم بهنام کد ملی ۴۸۹۹۶۴۷۸۲۴ و کدپستی ۱۹۸۵۹۳۵۷۵۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت معادن کوهساران سنگبن شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۰۷۴۷ به نمایندگی کاوه بهنام کد ملی ۰۰۷۸۱۸۷۸۰۱ و کدپستی ۱۹۸۵۹۳۵۷۵۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد کرمی کد ملی ۱۲۸۸۷۴۵۹۵۸ کدپستی ۸۱۶۵۷۹۳۵۳۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی مجربان پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ و کدپستی ۸۱۷۵۹۸۵۶۱۴ و طاهر مراغه پور کد ملی ۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸ و کدپستی ۸۱۷۵۸۱۷۵۷۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ تکمیل شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۴۳۱۵۴۶۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 754720
آگهی تصمیمات شرکت همگام پرس آسیاسهامی خاص شماره ثبت ۳۱۴۷۲شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۰۳۰۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمد رضا جبار زارع کد ملی ۱۲۸۵۵۸۲۳۲۲ و کدپستی ۸۱۹۴۸۳۴۴۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و جمال جعفریان با کد ملی ۰۴۵۱۸۶۷۸۹۰ و کدپستی ۱۶۷۷۹۹۸۴۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن سهرابی کد ملی ۴۸۹۸۹۴۶۸۵۲ و کدپستی ۸۱۸۹۹۸۹۷۹۷ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و امیر قلی جبار زارع کد ملی ۱۲۸۵۲۲۳۴۳۸ و کدپستی ۸۱۸۹۹۹۴۹۳۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا کد ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ و کدپستی ۱۴۳۱۷۴۵۶۳۴ و طاهر مراغه پور با کد ملی ۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸ و کدپستی ۸۱۷۵۸۱۷۵۷۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۱۲۸۴۷۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 754733
آگهی تصمیمات در شرکت رسول ماشینسهامی خاص شماره ثبت ۸۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۴۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴ و ۲۶/۵/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمد رضا جبار زارع کد ملی ۱۲۸۵۵۸۲۳۲۲ و کدپستی ۸۱۹۴۸۳۴۴۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد جبار زارع با کد ملی ۱۲۸۵۵۳۳۰۲۱ و کدپستی ۸۱۹۴۸۷۱۸۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اکبر ابراهمیان با کد ملی ۱۲۸۰۵۷۳۴۴۷ و کدپستی ۸۱۹۴۸۳۴۳۷۳ بسمت مدیرعامل و امیر قلی جبار زارع کد ملی ۱۲۸۵۲۲۳۴۸ و کدپستی ۸۱۸۹۹۹۴۹۳۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی مجربان پویا با کد ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ و کدپستی ۱۴۳۱۷۴۵۶۳۴ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و طاهر مراغه پور با کد ملی ۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸ و کدپستی ۸۱۷۵۸۱۷۵۷۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۱۲۸۲۶۴ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 754734
آگهی تصمیمات شرکت شادران مهرسهامی خاص شماره ثبت ۲۰۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۵۱۷۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمد رضا جبار زارع کد ملی ۱۲۸۵۵۸۲۳۲۲ و کدپستی ۸۱۹۴۸۳۴۴۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و امیر قلی جبار زارع با کد ملی ۱۲۸۵۲۲۳۴۳۸ و کدپستی ۸۱۸۹۹۹۴۹۳۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اردوان غفاری کد ملی ۴۶۷۰۹۶۶۲۴۹ و کدپستی ۸۱۷۸۶۸۶۱۴۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی مجربان پویا با کد ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ و کدپستی ۱۴۳۱۷۴۵۶۳۴ و طاهر مراغه پور با کد ملی ۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸ و کدپستی ۸۱۷۵۸۱۷۵۷۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۱۲۸۳۶۷ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938289
آگهی تصمیمات شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۵۷۳۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۷۶۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۷/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ به سمت بازرس اصلی و طاهر مراغه پور به کدملی۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۶۳۶۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 976848
آگهی تصمیمات در شرکت آرمان فراز نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۸۱۰۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ساعد شادمند کد ملی ۱۱۹۹۲۷۱۳۵۷ و کدپستی ۸۶۱۹۷۸۹۸۹۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و ولی اله شادمند کد ملی ۱۱۹۹۱۳۶۰۹۳ و کدپستی ۸۱۷۵۶۷۸۸۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عنایت شادمند کد ملی ۱۱۹۹۸۹۹۷۴۷ و کدپستی ۸۱۷۵۶۷۸۸۱۰ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای عنایت شادمند و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و مجربان پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ و کدپستی ۸۱۷۵۸۱۷۵۷۱ و طاهر مراغه پور کد ملی ۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸ و کدپستی ۸۱۷۵۸۱۷۵۷۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۴۹۲۱۳۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992217
آگهی تغییرات شرکت فولاد مهدی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۴۲۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای طاهر مراغه پور به شماره ملی۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۰۷/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۲۴۹۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994314
آگهی تصمیمات در شرکت ارتباطات تجاری معراج سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۷۸۳۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: مهدی تحویلیان به کد ملی ۱۲۸۱۵۸۲۳۱۱ و کدپستی ۸۱۶۵۶۳۶۸۸۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و متیرا لباف کد ملی ۱۲۹۲۷۲۸۷۵۲ و کدپستی ۸۱۳۳۸۱۳۳۱۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمدرضا تحویلیان با کد ملی ۱۲۸۷۱۷۱۶۲۱ و کدپستی ۸۱۶۵۶۳۶۸۸۳ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای احمدرضا تحویلیان و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه توسعه حسابرسی مجربان پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ و طاهر مراغه پور با کد ملی ۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸ و کدپستی ۸۱۷۵۸۱۷۵۷۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه نصف جهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۹۰ تصویب شد کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای اشخاصی است که هیئت مدیره تعیین می‌نماید ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۵۵۵۵۵۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112361
آگهی تصمیمات شرکت شاد کلک سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۶۸۳۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۱۹/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ طاهره ملاافضل عرب کد ملی ۱۲۸۴۵۴۸۸۰۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شهاب ملا افضل عرب کد ملی ۱۲۹۲۳۱۲۱۸۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ساعد شادمند کد ملی ۱۱۹۹۲۷۱۳۵۷ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی مجریان پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ و طاهر مراغه پور کد ملی ۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۰۶۶۸۶۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675514
آگهی تغییرات شرکت دسار سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی مجربان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و آقای طاهر مراغه پور کدملی ۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۸۰۳۵۹۷۹۰۸۹۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9574192
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع صنعتی معدنی نگین کانی احیاء، سهامی خاص بشماره ثبت ۳۴۷۰۸ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۶۰۳۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت مجتمع نگین معادن احیاء بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۴۶۳۵ بنمایندگی آقای مسعود الوانی به کد ملی ۱۲۸۲۸۸۸۱۲۹ کدپستی ۸۱۷۵۹۴۷۱۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، علی عابدی به کد ملی ۰۹۳۴۳۳۳۳۲۰ کدپستی ۸۱۷۵۹۴۷۱۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۹۶۸۶ بنمایندگی بهرام بختیاری به کد ملی ۰۰۵۷۶۲۷۲۱۵ کدپستی ۸۱۹۶۶۸۸۶۳۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره، امیر مسعود قزوینی زاده اصفهانی به کد ملی ۱۲۸۴۷۵۳۴۴۱ کدپستی ۸۱۷۵۹۴۷۱۴۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق، اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۷ کماکان به قوت خود باقی است. ۲ موسسه حسابرسی مجربان پویا بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای طاهر مراغه پور به کد ملی ۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸ و کدپستی ۸۱۷۵۸۱۷۵۷۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۶/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9584110
آگهی تصمیمات شرکت حدید پویان اسپادانا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۳۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۸۷۸۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: محمدعلی افراسیابی پور به شماره ملی ۰۰۶۱۸۷۳۸۲۱ و کدپستی ۸۱۴۳۶۱۳۷۶۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء و سهامداران و محمد اکلیلی به شماره ملی ۱۲۸۸۱۴۷۳۶۸ و کدپستی ۸۱۹۹۷۶۶۹۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد رضا فتاحی به شماره ملی ۱۲۷۱۱۸۴۱۶ و کدپستی ۸۱۴۳۶۱۳۷۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و قاسم ارفع الرفیعی به شماره ملی ۶۶۰۹۶۶۱۴۹۹ و کدپستی ۸۳۴۱۷۴۷۳۴۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشند. موسسه حسابرسی مجریان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ به سمت بازرس اصلی و طاهر مراغه پور به شماره ملی ۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸ و کدپستی ۸۱۷۵۸۱۷۵۷۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است.؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۹تکمیل گردید رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9815967
آگهی تصمیمات در شرکت تجارتی میثاق نقش جهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۲۹۸۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۱۲/۲ و ۲۰/۲/۱۳۹۰ تغییرات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی مجربان پویا بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل مالیاتی و آقای طاهر مراغه پور به کد ملی ۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸ و کدپستی ۸۱۷۵۸۱۷۵۷۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه نصف جهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است ۲ سرمایه از طریق واریز نقدی و صدور سهام جدید از مبلغ یک میلیارد ریال به مبلغ ده میلیارد ریال افزایش یافت و مبلغ افزایش بموجب گواهی شماره ۳۲۹/۹۱۷۳۶ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۰ بانک ملت شعبه مرکزی اصفهان بحساب شرکت واریز و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: سرمایه ده میلیارد ریال نقدی است که به ده میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماما پرداخت شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9849519
آگهی تصمیمات شرکت طهور پویان سهامی خاص به شماره ثبت۲۶۵۱۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۶۷۷۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی مجریان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بسمت بازرس اصلی و طاهر مراغه به کدملی ۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10173568
آگهی تغییرات در شرکت همگام خودرو آسیا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۵۱۶۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵ و ۱۱/۵/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان محمد رضا جبار زارع بشماره ملی ۱۲۸۵۵۸۲۳۲۲ و کدپستی ۸۱۹۴۸۳۴۴۹۱ و امیر قلی جبار زارع بشماره ملی ۱۲۸۵۲۲۳۴۳۸ و کدپستی ۸۱۸۹۹۹۴۹۳۶ و جمال جعفریان بشماره ملی ۰۴۵۱۸۶۷۸۹۰ و کدپستی ۱۶۷۷۹۹۸۴۱۱ نماینده موقوفه آقای حاج عبدالوهاب تهرانی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی مجربان پویا بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ و آقای طاهر مراغه پور بشماره ملی ۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸ و کدپستی ۸۱۷۵۸۱۷۵۷۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای جمال جعفریان را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیر قلی جبار زارع را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جبار زارع را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا آقای محمدرضا جبار زارع مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی سال ۸۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۸/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10408036
آگهی تغییرات شرکت فولاد زرین پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۸۵۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۵۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مجریان پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای طاهر مراغه پور به شماره ملی ۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10922291
آگهی تصمیمات در شرکت خدمات فولاد سپاهان حدید سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۲۹۰۸۶ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۹۷۵۸۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی، و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ تغییرات ذیل در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱ علی عسگری به کدملی۱۲۹۰۱۹۲۵۸۸ و کدپستی ۸۱۳۳۸۷۶۶۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و فضل اله سیدعلی لواسانی به کدملی۰۴۵۳۲۱۰۷۹۱ و کدپستی ۱۹۹۸۸۱۸۳۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد عسگری به کدملی ۱۲۸۳۲۱۷۷۶۷ و کدپستی ۸۱۷۵۷۵۴۳۵۳ به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. و موسسه حسابرسی مجریان پویا ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ وطاهر مراغه پور به کد ملی۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸ و کدپستی ۸۱۷۵۷۵۴۳۵۳به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند و روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی ۸۹ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679045
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۴ ومجوز شماره ۱۱۸۶۴۷/۹۴ مورخ ۱۳/۸/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای طاهر مراغه پور به شماره ملی ۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸ با دریافت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید آقای اکبر وقار کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ با دریافت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید محسن آل آقا به شماره ملی ۲۱۲۱۲۷۱۹۱۰ با دریافت مبلغ ۶۰۰۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۶۱۸۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۱۲۰۰۰۰ریال کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه اصلاح گردید اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد آقای علی اصغر خلفی مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای تقی امینی فر مبلغ ۱۲۰۰۰۰ریال سهم الشرکه موسسه توسط هیئت مدیره‌ای مرکب از ۲ نفر از شرکاء که توسط مجمع شرکاء برای مدت ۶ سال انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد. تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره بلامانع است. هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیئت مدیره یک رئیس و مدیرعامل تعیین می‌کند. وظایف و اختیارات رئیس و مدیرعامل توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود. درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید کلیه اسناد و اوراق تعهد آور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر است. درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شعبه در شهرستان اصفهان به آدرس اصفهان، خ محتشم کاشانی، کوی رحیمی، کوی نیک نفس، کوی بوستان، بن بست کامیار، پلاک ۲۶، کدپستی ۸۱۷۵۸۱۷۵۷۱ منحل گردید. پ۹۴۱۲۰۸۲۲۰۸۹۴۴۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13280485
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۶۴۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵بررسی و تصویب گردید. آقای سید ابراهیم شیخی اردلی به کدملی۴۶۸۹۶۷۴۸۵۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردل ثبت شده به شماره ۸۸۳در اداره ثبت شهراردل به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۵۶۵۷۵ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز ثبت شده به شماره ۲۵۸۱۶ در اداره ثبت تهران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ به نمایندگی آقای طاهرمراغه پور باکدملی ۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. آقای عبداله درخشان هوره به کدملی۴۶۲۳۲۲۳۰۶۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سامان ثبت شده به شماره ۱۲۱۵۷وشناسه ملی۱۴۰۰۵۶۸۰۶۳۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. مؤسسة حسابرسی دقیق آزما تراز را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی دیگر شرکت برای بررسی صورتهای مالی شرکت در سال مالی ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۱۰۹۸۵۹۴۷۲۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745987
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۵۹۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی کشاورزی مجتمع دامپروری شیدای بن ثبت شده به شماره ۶۹۹۲ در اداره ثبت شهرکرد به شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۶۴۶۳۷ به نمایندگی آقای حمید عسگری سوادجانی باکدملی ۴۶۲۳۱۷۸۸۸۹ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی دقیق آزماتراز ثبت شده به شماره ۲۵۸۱۶در اداره ثبت تهران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ به نمایندگی آقای طاهر مراغه پور باکدملی ۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت تعاونی تولید روستایی گلدره فرخشهر ثبت شده به شماره ۱۶۰۹ در اداره ثبت شهرکرد به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۲۷۸۹ به نمایندگی آقای سید روح اله فاطمی وانانی باکدملی ۴۶۲۱۹۹۰۱۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۹۱۴۶۰۸۶۴۹۹۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13963691
آگهی تغییرات حسابرسی دقیق آزما تراز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۷۲۸۶/۹۶ مورخ ۱۵/۱۲/۹۶ جامعه حسابداران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن آل آقا کدم ۲۱۲۱۲۷۱۹۱۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکاء موسسه خارج شد. سرمایه موسسه از مبلغ ۳۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه: مهدی صولتی کدم ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه طاهر مراغه پور کدم ۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه بهزاد جعفرپور کدم ۱۲۸۹۳۷۱۴۴۱ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۱۱۸۴۲۶۵۳۸۹۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک