احمدرضا صبری

آقای احمدرضا صبری

کد ملی 0128766298
1
شرکت‌ها
1
آگهی‌ها

شرکت های احمدرضا صبری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13874748
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ آقای احمدرضا صبری کدملی ۱۲۸۷۶۶۲۹۸ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدرسول میراحمدی کدملی ۱۲۸۵۶۶۷۱۳۱ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ایرانیان به سمت عضو هیئت مدیره آقای عبدالله عامری کدملی ۴۵۹۱۹۵۱۹۹۵ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا به سمت رییس هیئت مدیره اقای علی خطیبی شریفیه کدملی ۴۵۷۹۳۱۲۲۴۴به نمایندگی از شرکت فارسیسان آسیا به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرهاد طهماسبی وندرخشانی به شماره ملی ۰۰۵۲۱۳۷۸۸۰ به نمایندگی از شرکت تیتان مارین کیش به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۸) انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و نامه‌ها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۱۲۶۷۷۵۶۸۴۲۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک