محمود محمدزاده

محمود محمدزاده

کد ملی 1287658301
41
شرکت‌ها
41
آگهی‌ها

شرکت های محمود محمدزاده

سهم آشنا
سهم آشنا
1
زرکاوان کیان
زرکاوان کیان
1
تجارتی بازرگانی سبز نور میهن
تجارتی بازرگانی سبز نور میهن
1
سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب
سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب
1
مهندسی سازندآب
مهندسی سازندآب
1
روز افزون
روز افزون
1
تجارت کالای آتیه
تجارت کالای آتیه
1
یاوران فولاد جنوب
یاوران فولاد جنوب
1
راهیان کویر زواره
راهیان کویر زواره
1
اورین پایه
اورین پایه
1
بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی
بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی
1
صنایع تولیدی نورد گرم فلز
صنایع تولیدی نورد گرم فلز
1
کنکاش کار سپاهان
کنکاش کار سپاهان
1
مختلط گوهر نفیس تمدن
مختلط گوهر نفیس تمدن
1
سرمایه گذاری معدنی لاله سبلان
سرمایه گذاری معدنی لاله سبلان
1
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس
1
پردازش اطلاعات مالی پویا
پردازش اطلاعات مالی پویا
1
بازرگانی آلیاژ صنعت برنا
بازرگانی آلیاژ صنعت برنا
1
کشتیرانی خط اقیانوس آزاد
کشتیرانی خط اقیانوس آزاد
1
حکمت آشنا ایرانیان
حکمت آشنا ایرانیان
1
فن اوری اطلاعات و ارتباطات پزشکی گسترش
فن اوری اطلاعات و ارتباطات پزشکی گسترش
1
کارگزاری بانک دی
کارگزاری بانک دی
1
دریارایانه دیر
دریارایانه دیر
1
بازرگانی یک و یک
بازرگانی یک و یک
1
کارگزاری سیماب گون
کارگزاری سیماب گون
1
1
1
1
مجتمع نگین معادن احیاء
مجتمع نگین معادن احیاء
1
حسابرسی متین خردمند حسابداران رسمی
حسابرسی متین خردمند حسابداران رسمی
1
پاداش سهامداری توسعه یکم
پاداش سهامداری توسعه یکم
1
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
1
صنایع غذایی توسعه شهد توتیا
صنایع غذایی توسعه شهد توتیا
1
اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان
اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان
1
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
1
اختصاصی بازارگردانی توسعه صندوق بازنشستگی آرمان
اختصاصی بازارگردانی توسعه صندوق بازنشستگی آرمان
1
حسابرسی رازدار
حسابرسی رازدار
1
ثابت نامی مفید
ثابت نامی مفید
1
اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو
اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو
1
صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
1
اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان
اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان
1
نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص
نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 553875
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سهم آشناسهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۳۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۲به سمت بازرس اصلی و محمود محمودزاده به کدملی۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۲۸۹۱۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679846
آگهی تغییرات شرکت زرکاوان کیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۸۶۱۴۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۷۶۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی متین خردمند به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود محمدزاده به شماره ملی۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۶/۴/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالناصر شوقی و شرکت سرمایه گذاری معدنی لاله سبلان سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی شناور و شرکت مجتمع نگین معادن احیاء سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۶۵۷ با نمایندگی آقای علی اسماعیلی تا تاریخ۶/۴/۱۳۹۳. در تاریخ۹/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۵۹۰۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699902
آگهی تصمیمات شرکت تجاری بازرگانی سبز نور میهن سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۲۹۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۲۱۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بسمت بازرس اصلی و محمود محمدزاده به کدملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۵۷۹۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729294
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاریو توسعه فولاد جنوبسهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۷۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۴۵۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به سمت بازرس اصلی و محمود محمدزاده به کدملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۲۳۶۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729369
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی سازند آب سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۳۲۸و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۳۱۹۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی متین خردمند به ش م ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بسمت بازرس اصلی و محمود محمدزاده به ک م ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارکیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۲۵۰۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743621
آگهی تصمیمات شرکت روز افزون سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۹۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۸۳۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی متین خردمند به ش ملی ۱۰۱۰۱۲۲۸۳۶۰ به سمت بازرس اصلی و محمود محمدزاده به ک م ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مرتضی قزلباش به ک م ۰۵۳۳۳۸۷۱۵۹به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و الهام مهرنوش به ک م ۰۰۵۶۴۳۳۰۵۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیاوش قزلباش به ک م ۰۵۲۰۷۰۷۳۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۶۸۱۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853419
آگهی تغییرات شرکت تجارت کالای آتیه سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۴۴۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۱۱۷۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی متین خردمند به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود محمدزاده به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۹۲۴۱۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853693
آگهی تصمیمات شرکت یاوران فولاد جنوب سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۷۱۵۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۷۴۰۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به سمت بازرس اصلی و محمود محمدزاده به کدملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۹۲۳۹۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1013676
آگهی تصمیمات شرکت راهیان کویر زواره سهامی خاص بشماره ثبت۲۰ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۰۶۳۷۵۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ در شرکت راهیان کویر زواره سهامی خاص بشماره ثبت۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۲۷۵۴ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی متین خردمند بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ و کدپستی شماره ۱۹۶۶۸۶۴۳۳۱ بعنوان حسابرس اصلی و آقای محمود محمدزاده به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ و کدپستی شماره ۱۹۶۶۸۶۴۳۳۱ بسمت حسابرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۱۶۲۵۰۲۲ اداره ثبت اسناد و املاک زواره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015707
آگهی تصمیمات شرکت اورین پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۳۱۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی متین خردمند به ک م ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بسمت بازرس اصلی و محمود محمدزاده به ک م ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۵۶۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018736
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۲۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۳۱۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶ بسمت بازرس اصلی و محمود محمدزاده به کد ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۸۳۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069101
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نورد گرم فلز سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۶۹۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۹۶۸۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی متین فردمند به ش م۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به سمت بازرس اصلی و محمود محمدزاده به ک م۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن عبدالهی به ک م۰۰۵۱۷۵۰۸۱۳ و مصطفی عبدالهی به ک م۰۰۵۱۸۳۰۷۳۶ و سکینه حسینی به ک م۵۳۸۹۸۰۳۶۸۱ پ۱۶۵۲۲۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186546
آگهی تغییرات شرکت کنکاش کار سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۶۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی متین خردمند بسمت بازرس اصلی و آقای محمود محمدزاده ک م۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود سال۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۱۰۲۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200353
آگهی تاسیس موسسه غیرتجاری صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان شهر
در تاریخ۲۹/۰۷/۱۳۹۲ به شماره ثبت۳۲۷۰۸ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی۱۴۰۰۳۶۹۰۲۴۱ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت صندوق: سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران, اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هریک از آنها در امیدنامه ذکر شده است. مدت فعالیت صندوق: مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت۳ سال است که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید می باشد. مرکز اصلی صندوق: تهران ـ میدان آرژانتین ـ خ احمد قیصر, خ۱۴ پ۶ کدپستی۱۵۱۴۷۵۵۷۱۱ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است و در زمان تاسیس۳۳۰/۵۱ میلیون ریال می باشد. اولین ارکان صندوق: ۱ـ شرکت تامین سرمایه آرمان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای حمزه کاظمی محسن آبادی با کدملی۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰ به سمت مدیر صندوق ۲ـ بانک شهر به نمایندگی آقای محسن علی حسینی با کدملی۰۰۷۲۸۶۵۹۲۱ به سمت ضامن نقد شوندگی صندوق و مدیر ثبت صندوق ۳ ـ موسسه حسابرسی متین خردمند به نمایندگی محمود محمدزاده با کدملی۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ به سمت متولی صندوق ۴ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به نمایندگی محمدعلی جلالی با کدملی۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ به سمت حسابرس صندوق برای مدت۳ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا صندوق : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک دو نفر از سه نفر آقایان محمد جمالی حسن جانی, حمزه کاظمی محسن آبادی, محمدرضا گیوکی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای حمزه کاظمی محسن آبادی و مهر صندوق معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار صندوق: روزنامه دنیای اقتصاد به موجب نامه شماره۱۶/۶/۹۲ ـ ۱۲۱۲۲۵۱۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی شد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه پ۱۷۱۵۸۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1245489
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری معدنی لاله سبلان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۴۳۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۱۳۳۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: آقای بهزاد حقیقی کد ملی ۵۱۲۹۸۶۴۵۳۰ بنمایندگی شرکت معادن منگنز ایران شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای هادی گلزار کد ملی ۰۸۳۹۰۹۸۸۱۲ بنمایندگی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مرتضی شناور کد ملی ۱۷۲۹۴۳۸۱۳۱ بنمایندگی شرکت مجتمع نگین معادن احیاء شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۴۶۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای مجید مومنیان کد ملی ۱۲۸۶۷۱۹۱۵۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۸۶ بقوت خود باقی است. ۲ موسسه متین خردمند شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۶۸۵۶۵ محمود محمدزاده کد ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۹/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۳۶۵۴۴۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250407
آگهی تاسیس موسسه غیرتجاری
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس در تاریخ ۵/۹/۹۲ بشماره ثبت ۳۲۸۷۶ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۸۹۴۹ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع صندوق: سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز بورس اعم از سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت اوراق صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز سرمایه گذاری در انواع سپرده های بانکی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که خصوصیات آن در امیدنامه ذکر شده است. ۲ـ مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت ۳ سال. ۳ـ مرکز اصلی صندوق: سعادت آباد ـ بالاتر از میدان کاج ـ کوچه هشتم ـ پلاک ۲۷ ـ کدپستی ۱۹۹۸۶۱۷۴۸۶ ۴ـ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است. سرمایه صندوق در زمان تاسیس ۰۰۰/۵ میلیون ریال می باشد. ۵ـ ارکان صندوق: ۱ـ ۵ ـ شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ به نمایندگی مهیار دشتی بقایی به شماره ملی ۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹ به عنوان مدیر ۲ـ ۵ ـ شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ به نمایندگی هانیه حکمت به شماره ملی ۰۰۷۹۵۴۵۸۷۴ به عنوان متولی ۳ـ ۵ ـ بانک ایران زمین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹ به نمایندگی فرهاد ستایش فرد به شناسه ملی ۰۰۴۵۶۶۴۷۴۹ به عنوان ضامن نقدشوندگی ۴ـ ۵ ـ موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به نمایندگی محمود محمدزاده به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ به عنوان حسابرس ۵ـ ۵ ـ شرکت فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۵۲۵۷ به نمایندگی محمد رویانیان به شماره ملی ۲۲۰۰۵۶۹۵۳۱ به عنوان مدیر اجرا ۶ـ ۵ ـ بانک قرض الحسنه رسالت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷ به نمایندگی ابوذر سروش به عنوان مدیر ثبت برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور صندوق از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضا دو نفر از چهار نفر شهرام شهمیری، شهریار شهمیری، مهیار دشتی بقایی، هستی کاخی همراه با مهر صندوق معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از شهرام شهمیری، شهریار شهمیری، مهیار دشتی بقایی، هستی کاخی همراه با مهر صندوق معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه. ـ بموجب نامه شماره ۲۴۳۳۶۳/۱۲۱ مورخ ۱۸/۸/۹۲ سازمان بورس اوراق بهادار آگهی گردید. پ۱۷۳۶۷۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313102
آگهی تغییرات شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۰۹۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی متین خردمند با ش م ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود محمدزاده با ش م ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۵۳۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340785
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آلیاژ صنعت برنا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۸۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ و آقای محمود محمدزاده کدملی۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱) به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۷۷۳۲۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418773
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی خط اقیانوس آزاد سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۲۸۸۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال مالی۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به سمت بازرس اصلی و محمود محمدزاده به کدملی۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت گردید. پ۱۸۰۹۶۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1504455
آگهی تاسیس
تاسيس صندوق سرمايه گذاري مشترك بيمه دي در تاريخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی در تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد ـ موضوع صندوق: سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، اعم از سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز سرمایه گذاری در انواع سپرده های بانکی در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که خصوصیات آن ها در امیدنامه صندوق ذکر شده است. ـ مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت۳ سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. ـمرکز اصلی صندوق: سعادت آباد ـ بالاتر از میدان کاج ـ کوچه هشتم ـ پلاک ۲۷کد پ ۱۹۹۸۶۱۷۴۸۶ ـ سرمایه صندوق: در زمان تاسیس مبلغ ۰۰۰/۴۰۰۰,۵۰۰ریال می باشد و متغیر است ـ ارکان صندوق: شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸به نمایندگی آقای مهیار دشتی بقایی به کد م ۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹به سمت مدیر وشرکت بیمه دی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۲۲۵۹۶به نمایندگی آقای مهدی کاظمی به کد ملی ۱۸۲۷۹۳۶۹۵۹به سمت ضامن نقد شوندگی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴به نمایندگی آقای رهبر داود زاده به شماره ملی ۱۶۳۹۰۸۷۸۶۹به سمت متولی و موسسه حسابرسی متین خردمندبه شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵به نمایندگی آقای محمود محمد زاده به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱به سمت حسابرس برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای دو نفر از چهار نفر آقایان شهرام شهمیری و شهریار شهمیری و مهیار دشتی بقایی و خانم هستی کاخی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای هر یک از آقایان شهرام شهمیری و شهریار شهمیری و مهیار دشتی بقایی و هستی کاخی و مهر صندوق معتبر است. ـاختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه به استناد مجوز شماره ۲۵۳۳۹۱/۱۲۱مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۳۰۴۱۰۱۷۴۷۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9745423
آگهی تصمیمات شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پزشکی گسترش سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۷۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۵۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‎مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بسمت بازرس اصلی و محمود محمدزاده به ش ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مرگز گسترش فناوری اطلاعات به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰ به نمایندگی مهدی جعفری‎ازومچلوئی به ش ملی ۰۰۵۷۹۲۶۲۱۲۳ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و شاهین روحانی به ش ملی ۰۰۴۹۴۸۱۲۹۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فیروزه طباطبایی‎مدنی به ش ملی ۰۰۶۰۰۱۴۰۳۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره. حق امضاء کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9992318
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سهم اندیش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به سمت بازرس اصلی و محمود محمدزاده به کدملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10145246
آگهی تصمیمات شرکت دریا رایانه دیر سهامی خاص بشماره ثبت ۱۸۲۲۳۴ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۴۴۲۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبوررسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۸/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بسمت بازرس اصلی و محمود محمدزاده به کدملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10555117
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی یک و یک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۶۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۲۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی متین خردمند به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود محمدزاده به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۵/۴/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پیمان فهندژسعدی به شماره ملی ۶۸۳۹۴۳۰۱۳۸ و آقای حمید فهندژسعدی به شماره ملی ۰۴۵۰۴۲۰۱۵۹ و آقای امیر فهندژسعدی به شماره ملی ۲۲۹۶۹۱۸۷۹۴ و آقای مجید فهندژسعدی به شماره ملی ۰۴۵۲۰۲۳۰۳۳ و شرکت شرکت دشت مرغاب سهامی عام با نمایندگی آقای سید مجتبی خاتمی تا تاریخ ۰۵/۴/۱۳۹۱. در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11063513
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سیمابگون سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۹۱۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۱۸۸۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بسمت بازرس اصلی و محمود محمدزاده به کدملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11069996
آگهی تغییرات شرکت نگین کار شیراز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی متین خردمند به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود محمدزاده به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۶/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پخش یک و یک سهامی خاص با نمایندگی آقای پیمان فهندژسعدی و شرکت دشت مرغاب سهامی عام با نمایندگی آقای حمید فهندژسعدی و شرکت کشت و صنعت شاداب خراسان سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید فهندژسعدی تا تاریخ ۲۵/۶/۹۳. در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12031729
آگهی تغییرات شرکت مجتمع نگین معادن احیاء سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۴۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ و آقای محمود محمدزاده کدملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۳۱۱۲۵۵۵۳۶۳۷۷۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104726
آگهی تغییرات حسابرسی متین خردمند حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ سعید قاسمی به شماره ملی ۱۷۵۵۹۲۵۴۲۵، محمود محمد زاده به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ و حمیدرضا فروزان به شماره ملی ۱۲۸۸۶۸۹۷۲۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۱۱۳۲۱۹۵۸۴۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292964
آگهی تغییرات شرکت پاداش سهامداری توسعه یکم صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۵۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵۰۹۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مورد تصویب قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی قرار گرفت. ارکان صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: شرکت تأمین سرمایه آرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷به نمایندگی محمودرضا خواجه نصیری کدم۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ بسمت مدیر صندوق موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به نمایندگی محمود محمدزاده کدم ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱بسمت متولی صندوق مؤسسه حسابرسی سامان پنداربه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به نمایندگی محمد علی جلالی گلوسنگ کدم۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ بسمت حسابرس شرکت تامین سرمایه سپهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ به نمایندگی بهروز زارع کدم ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ به سمت بازارگردان تعیین شدند. پ۹۵۱۱۱۶۳۸۴۴۷۳۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13408627
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۲۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز به شماره ۱۵۱۰۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۰۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان جدید صندوق و نمایندگان به شرح ذیل تعیین گردیدند: مدیرومدیرثبت صندوق شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸به نمایندگی شهریارشهمیری به شماره ملی۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ و ضامن نقدشوندگی بانک حکمت ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸ به نمایندگی مجید دهقان به شماره ملی ۲۳۸۰۰۹۰۸۲۳ و متولی موسسه حسابرسی بهمندبه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به نمایندگی علی مشرقی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ و حسابرس موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵به نمایندگی محمود محمدزاده به شماره ملی۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ پ۹۶۰۲۱۱۲۵۵۱۳۰۲۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13417046
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بها دار بشماره ۱۹۰۹۵ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۱۲/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سبدگردان انتخاب مفید بشناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴ بنمایندگی حجت اله نصرتیان ثابت بشماره ملی ۲۷۰۹۳۹۸۲۰۶بسمت مدیر صندوق موسسه حسابرسی متین خردمند بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بنمایندگی محمود محمد زاده بشماره ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ بسمت متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بنمایندگی محمد حاجی پور بشماره ملی ۲۱۴۲۵۹۶۱۱ بسمت حسابرس شرکت کارگزاری مفید بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰ بنمایندگی هادی مهری بشماره ملی ۴۲۸۴۶۷۳۵۷۲ بسمت مدیر ثبت انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۲۱۷۹۵۳۷۶۰۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440106
آگهی تغییرات شرکت رشته کار خوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۰۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به نمایندگی آقای غلامرضا شجری بشماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به نمایندگی آقای محمود محمدزاده به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ آقای مهدی زنجانی میاندوآب بشماره ملی ۲۹۷۱۷۳۳۱۶۵بنمایندگی از شرکت قند ارومیه (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱ و آقای علی دهبکری بشماره ملی ۲۹۰۹۴۴۸۰۹۶ بنمایندگی از شرکت شهد (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶ و آقای بهمن عبدی بشماره ملی ۲۷۵۱۶۹۳۱۵۶ بنمایندگی از شرکت گلفام ارومیه (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۳۷۳۹ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۳۰۱۷۴۷۶۴۹۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13470812
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۴۱۷۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۶۳۵۱
پیرو آگهی تاسیس صادره به شماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۱۹۷۴۸ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ مواردی بشرح ذیل صحیح می‌باشدکه بشرح ذیل اصلاح میگردد: مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت سه سال است سرمایه صندوق: ۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم بر ۲۱۵۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد. ارکان صندوق عبارتند از: شرکت تأمین سرمایه آرمان به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ وشناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ با نمایندگی آقای محمودرضا خواجه نصیری به شماره ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ به سمت مدیر صندوق مدت تصدی ۳ سال موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ با نمایندگی آقای محمدعلی جلالی گلوسنگ به شماره ملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ به سمت حسابرس به مدت تصدی ۳ سال مؤسسه حسابرسی متین خردمند حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۱۲۴ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ با نمایندگی آقای محمود محمدزاده به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ به سمت متولی صندوق به مدت تصدی ۳ سال نام آقای باقر طاهریان فر فرزند محمد به شماره ملی ۰۷۹۴۶۹۰۲۳۸ به عنوان یکی از دارندگان امضا مجاز صندوق میباشد (که اشتباها یکی از ارکان صندوق ذکر گردیده بود) پ۹۶۰۳۲۴۳۷۸۶۰۲۶۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487708
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۰۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۲۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۶ و به استناد مجوز شماره ۲۰۸۹۲ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۶ اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال از پایان فعالیت فعلی تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ تمدید گردید؛ ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشد: شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ به نمایندگی شهریارشهمیری۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱به کدملی به سمت مدیر صندوق و مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹به نمایندگی علی رحمانی به کدملی به سمت متولی۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ و موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵به نمایندگی محمود محمدزاده به کدملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ به سمت حسابرس و شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ به نمایندگی شهریار شهمیری به کدملی ۰۷۱۶۱۶۸۷۱ به سمت مدیر ثبت انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۴۰۴۶۹۲۴۵۶۵۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504720
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه صندوق بازنشستگی آرمان درتاریخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۲۱۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۹۵۲۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است مدت:از تاریخ ثبت بمدت سه سال مرکز اصلی:تهران شهر تهران-شهید بهشتی-خیابان شهید احمد قصیر-کوچه چهاردهم غربی-پلاک ۶-طبقه اول-- کدپستی ۱۵۱۴۷۵۵۷۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی:سرمایه صندوق متغیر است و زمان تاسیس مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد ارکان صندوق:شرکت تامین سرمایه آرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۴۱۷۰۷ بنمایندگی آقای محمودرضا خواجه نصیری به شماره ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ به سمت مدیر صندوق و موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بنمایندگی آقای محمود محمد زاده به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ بسمت متولی صندوق و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بنمایندگی آقای محمد علی جلالی گلو سنگ به شماره ملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ بسمت حسابرس صندوق به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از سه نفر آقایان محمودرضا خواجه نصیری، یحیی پروانی و باقر طاهریان فر همراه با مهر صندوق دارای اعتبار می باشد اوراق و نامه های عادی و اداری با امضاء آقای محمودرضا خواجه نصیری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر صندوق:طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به موجب مجوز سازمان بورس و اوراق بها دار بشماره ۱۹۰۸۲,۱۲۲ مورخ ۲۳/۱۲/۹۵ آگهی گردید. پ۹۶۰۴۱۸۲۸۶۶۸۰۳۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13526862
آگهی تغییرات حسابرسی رازدار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۷۶۷۴۹/۹۶ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای محمود لنگری کدملی ۲۹۹۱۳۳۹۹۱۸ بسمت رئیس هیئت مدیره محمود محمد زاده کدملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره اقای محمد علی صالحی تجریشی کدملی ۰۰۴۳۶۹۰۰۹ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مجید رضا زاده کدملی ۱۲۸۵۵۴۹۰۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد جواد صفار سفلائی کدملی ۰۹۳۸۴۳۸۲۷۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند بمدت دو سال انتخاب شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق تعهد آور از قبیل قراردادها چک و سفته با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است. پ۹۶۰۵۰۱۱۲۸۳۴۳۵۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13805640
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید درتاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۳۶۹۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۳۴۰۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار ازجمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکرشده است. به استناد مجوز شماره ۲۹۶۲۴,۱۲۲ مورخ ۵/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار منجر به آگهی گردید. مدت صندوق:از تاریخ ثبت به مدت ۳ سال است که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی:تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-هفت تیر-میدان هفت تیر-کوچه زیبا-پلاک ۸-طبقه همکف- کدپستی ۱۵۸۹۹۱۴۵۱۱ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است و در زمان تاسیس مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد که تعداد۱۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری آن با نام ممتاز می باشد. اسامی موسسین: شرکت سبدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴ شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید(سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵ ارکان صندوق: شرکت سبدگردان انتخاب مفید به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴ به نمایندگی حجت اله نصرتیان ثابت کدم ۲۷۰۹۳۹۸۲۰۶ بسمت مدیران صندوق: شرکت کارگزاری مفید به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰ به نمایندگی هادی مهری کدم ۴۲۸۴۶۷۳۵۷۲ بسمت مدیر ثبت موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به نمایندگی محمود محمدزاده کدم ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ بسمت متولی موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به نمایندگی علیرضا رکنیان کدم ۰۴۵۲۵۸۰۱۸۸بسمت حسابرس برای مدت سه سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و... با امضاء آقای حمید آذرخش کدم ۰۰۳۶۳۲۸۹۵۲ یا دو نفر از سه نفر آقایان هادی مهری کدم۴۲۸۴۶۷۳۵۷۲، حجت اله نصرتیان ثابت کدم ۲۷۰۹۳۹۸۲۰۶ و رضا ابراهیمی قلعه حسن کدم ۰۹۴۱۳۲۹۶۳۱ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای حجت اله نصرتیان ثابت یا آقای هادی مهری و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق:طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۱۰۱۸۴۴۶۱۱۳۳۵۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941637
آگهی تغییرات شرکت بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۲۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ومجوز شماره ۳۱۸۱۷/۱۲۲مورخ۲۴/۱۱/۹۶سازمان بور س و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مدت فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ تمدید گردید. بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر است: مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه تمدن شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ تهران متولی مؤسسه حسابرسی رازدار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ تهران حسابرس مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندارشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ تهران نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند: مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه تمدن به نمایندگی محمودرضا خواجه نصیریکد ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ متولی مؤسسه حسابرسی رازدار بنمایندگی محمود محمدزاده کدملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ حسابرس مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به نمایندگی غلامرضا شجری کدملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ پ۹۶۱۲۲۲۵۵۳۹۹۶۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13964831
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۷۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۳۱۲۹۴ , ۱۲۲ مورخ ۱۲/۱۱/۹۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان صندوق به ترتیب عبارتند از: شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید سهامی خاص به شناسه ملی۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴بنمایندگی هادی مهری بشماره ملی ۴۲۸۴۶۷۳۵۷۲ به سمت بازارگردان صندوق شرکت سبدگردان انتخاب مفید سهامی خاص بشناسه ملی۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴ بنمایندگی حجت اله نصرتیان ثابت بشماره ملی۲۷۰۹۳۹۸۲۰۶ بسمت مدیر صندوق موسسه حسابرسی رازدار بشناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ بنمایندگی محمود محمد زاده بشماره ملی۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ بسمت متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بنمایندگی محمد حاجی پور بشماره ملی ۲۱۴۲۵۹۶۱۱ بسمت حسابرس پ۹۷۰۱۱۸۴۲۳۷۷۶۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13979624
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۶۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۱۴۶۹ , ۱۲۲ مورخ ۱۶/۱۱/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام صندوق به «اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. حسابرس صندوق به «موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶» تغییر یافت. متن به شرح «صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد» تحت عنوان ماده ۵۹ به مفاد اساسنامه اضافه گردید و ماده ۵۹ به ماده ۶۰ تغییر یافت. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ به نمایندگی شهریار شهمیری به کدملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ به عنوان مدیر شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ به نمایندگی خاطره پهلوان به کدملی ۰۰۸۳۶۱۹۰۶۲ به عنوان متولی موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به نمایندگی محمود محمدزاده به کدملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ به عنوان حسابرس پ۹۷۰۱۲۶۳۲۴۸۹۳۱۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274541
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۶۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۹۲۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۹۵۲۸ , ۱۲۲ مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دوره فعالیت صندوق به مدت شش ماه از پایان فعالیت فعلی تا تاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۷تمدید گردید. مدیر صندوق از شرکت کارگزاری سهم آشنا به شرکت سبدگردان سهم آشنا تغییر یافت. مدیر ثبت صندوق از بانک قرض الحسنه رسالت به شرکت کارگزاری سهم آشنا تغییر یافت؛ مدیر اجرا صندوق از انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان به بنیاد غیردولتی علم و فناوری مصطفی (ص) تغییر یافت؛ حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به موسسه حسابرسی رازدار تغییر یافت. شرکت کارگزاری سهم آشنا به شماره ثبت ۱۱۹۳۳۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ تعداد ۹۰۰ واحد مدیریتی خود را به شرکت سبدگردان سهم آشنا به شماره ثبت ۵۲۰۵۲۴ وشناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰منتقل نمود؛ ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می‌باشند مدیر اجرا: بنیاد علمی و فناوری مصطفی (ص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۹۵۱۲ به نمایندگی محمود خطیب به شماره ملی ۰۳۲۱۹۲۶۳۸۲ مدیر صندوق: سبد گردان سهم اشنا به شماره ملی ۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰به نمایندگی مهدی شبانی به شماره ملی ۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲ ضامن نقدشوندگی: شرکت تامین سرمایه تمدن ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷به نمایندگی محمودرضا خواجه نصیری به شماره ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ متولی: سرمایه گذاری آرمان آتی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ حسابرس: حسابرسی رازدار به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به نمایندگی محمود محمدزاده به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ مدیر ثبت: کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ به نمایندگی شهریار شهمیری به شماره ملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ پ۹۷۰۷۳۰۶۴۱۳۰۷۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک