سیدمحی الدین سراج

سیدمحی الدین سراج

کد ملی 1287651399
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 706280
آگهی تصمیمات شرکت فراز راهبر صباسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۴۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۳۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۳ به سمت بازرس اصلی و سید محیالدین سراج به کدملی ۱۲۸۷۶۵۱۳۹۹ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۲۴۴۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176684
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی دنیا بار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۶۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحی الدین سراج با کدملی ۱۲۸۷۶۵۱۳۹۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه از ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به ۰۰۰/۲۵۰/۱۴ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ الی ۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۰۴۹۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196331
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی لنت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۷۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محی الدین سراج با کدملی۱۲۸۷۶۵۱۳۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود صیادقربان۰۰۵۰۰۹۳۸۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی۱۳۹۲ انتخاب شدند که با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام کردند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۱۴۰۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1208037
آگهی تغییرات شرکت لنت ترمزهای کویر کاشان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۹۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقای محی الدین سراج ک م ۱۲۸۷۶۵۱۳۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود صیادقربان ک م ۰۰۵۰۰۹۳۸۰۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۲۰۶۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212047
آگهی تغییرات شرکت فرایند معماری سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۱۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۱۵ ماه به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی تهرانی مقدم به شماره ملی ۰۰۴۲۵۱۸۵۳۹ و آقای محمدرضا سربخش به شماره ملی ۶۵۳۹۸۷۵۶۵۷ و آقای عرفان کوهی به شماره ملی ۰۰۷۹۶۷۱۱۸۷. آقای سید محی الدین سراج به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۱۳۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس تاجیک به شماره ملی ۴۹۱۰۳۱۵۳۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۲۰۴۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282857
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور راه ور ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۵۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محی الدین سراج به شماره ملی۱۲۸۷۶۵۱۳۹۹ به عنوان بازرس اصلی و سید حسین لنکرانی به شماره ملی۰۰۵۴۵۵۲۱۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۵۳۸۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10627343
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پویا نخ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۴۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محی الدین سراج به کدملی ۱۲۸۷۶۵۱۳۹۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین سروشه به کدملی ۰۰۴۰۲۸۹۸۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10696784
آگهی تغییرات شرکت رایحه طراوت شرق با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۶۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۱۱۲۶ /////
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال منقسم به بیست هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد بیست هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدمسعود نبوی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۳۳۳۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم یاسمن سادات علوی فومنی به شماره ملی ۰۰۶۷۲۵۸۲۶۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای پیمان مثنوی به شماره ملی ۰۰۵۸۲۵۳۶۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای پیمان مثنوی به شماره ملی ۰۰۵۸۲۵۳۶۷۱ به سمت مدیرعامل. ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت عادل به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدمحی الدین سراج به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۱۳۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10864221
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ماه نخ سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۷ به تصویب رسید. سیدمحی الدین سراج به ک م ۱۲۸۷۶۵۱۳۹۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین سروشه به ک م ۰۰۴۰۲۸۹۸۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10884372
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بیمه آینده اندیش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۴۰۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی عادل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۲۶۲ به سمت بازرس اصلی و محی الدین سراج به ش ملی ۱۲۸۷۶۵۱۳۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۷۰۱۰ به نمایندگی محمود کمالی انارکی به ش ملی ۱۲۴۹۸۶۸۲۰۳ و سعید ایروانی به ش ملی ۱۸۱۶۸۸۲۷۸۱ و پریوش کریم خان زند به ش ملی ۰۰۴۵۵۸۵۵۸۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ سعید ایروانی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود کمالی انارکی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بابکیگ استپانیان (خارج از اعضاء) به ش ملی ۴۱۳۰۳۶۹۶۵۲ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12960221
آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنعت و تولید جمع ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۶۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن مدنی به کدملی ۱۲۲۹۵۳۵۴۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مدنی به کدملی۱۲۲۹۵۵۴۸۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حقیقی به کدملی ۴۸۹۸۳۳۶۸۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی مدنی به کدملی۰۰۶۹۳۷۴۴۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید مدنی به کدملی۰۴۵۲۶۷۷۳۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی هنری به کدملی۵۴۰۹۸۹۴۳۹۱ (خارج از سهامدارن) به عنوان مدیر عامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند، امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت اعتبار دارد و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحی الدین سراج به کدملی ۱۲۸۷۶۵۱۳۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۲۰۱۶۸۹۱۳۹۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966880
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی پاژن سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۶۸۹۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ تصویب گردید. آقای سید محی الدین سراج فرزند سید محمدرضا به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۱۳۹۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم ندا کردار فرزند حسن به شماره ملی ۰۰۵۳۶۹۳۵۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات را به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۲۴۲۵۱۸۱۳۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391705
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارسا سازه آتیه درتاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۸۵۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۱۳۸۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از آجری، چوبی، سنگی، بتنی و فلزی و سازه های ساختمانی و محوطه سازی، دیوارکشی، اجرای پیاده روهای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، تهیه و نصب و نگهداری فنی و تعمییر و تجهیزات راهسازی و عملیات آسفالتی، امور مربوط به بندها، سدها، ساختمان های نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی، تونلهای آب، مخازن آب، تاسیسات شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب، لوله کشی شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، عملیات ساختمانی سیویل تصفیه خانه های آب و فاضلاب و امور مربوط به زیباسازی و خدمات شهری، زیباسازی معابر، بازسازی و مرمت ابنیه و بافت های فرسوده شهری، کلیه خدمات عمرانی از قبیل جدول بندی و ایزوگام و آسفالت خیابانها و معابر، تامین نیروی انسانی، تامین ماشین آلات و تجهیزات مربوط به امور عمرانی، سرمایه گذاری مشارکت با دستگاههای دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی، خدمات بازرگانی و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات پیمانکاری و عمرانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ ولیعصر ـ کوچه نور ـ بلوار میرداماد ـ پلاک ۳۴۹ ـ طبقه پنجم ـ واحد جنوبی ـ کدپستی ۱۹۶۹۶۱۴۹۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی بشماره مورخ بانک شعبه پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای علیرضا جهانی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۲۵۱۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر مهریار به شماره ملی ۰۰۶۸۱۹۰۹۵۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای پیروز ابطحی به شماره ملی ۰۰۷۸۵۱۸۳۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای کورش رمضانی به شماره ملی ۰۰۷۹۵۳۷۶۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و امضاء قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید محی الدین سراج به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۱۳۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی اکبری به شماره ملی ۳۹۳۱۹۳۷۶۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۶۰۱۲۹۲۲۰۵۴۲۵۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501469
آگهی تغییرات شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهرداد مومنی روچی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۸۷۳۰ و بهرام نجفی اردبیلی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۸۴۲۲۵ و احمد محمد زاده به شماره ملی ۴۳۲۱۹۴۵۵۱۸ و خانم سکینه حنانی به شماره ملی ۲۵۹۱۰۷۴۹۴۱ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی ۵۵۱۹۵۷۰۴۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحی الدین سراج به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۱۳۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۴۱۷۸۵۲۵۹۶۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976244
آگهی تغییرات شرکت نیکان کاو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۲۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد مدنی به شماره ملی ۱۲۲۹۵۵۴۸۷۴ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سید محی الدین سراج به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۱۳۹۹ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای یونس بای بوردی به شماره ملی ۲۵۹۳۱۵۳۸۸۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای سید جلال الدین سراج به کدملی۱۲۸۷۸۸۴۷۰۹ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) به مدت دو سال انتخاب شدند. خانم اعظم شیری به کدملی ۰۰۷۵۵۴۶۹۲۲ به عنوان بازرس اصلی وخانم شیرین کرمی به کدملی۰۰۱۴۴۸۴۹۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۱۲۲۵۱۴۶۶۱۱۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079845
آگهی تغییرات شرکت فرمهای تجارتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۴۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. سیدمسعود نبوی با شماره ملی ۱۲۸۴۴۳۳۳۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، طاهره شادروان با شماره ملی ۰۰۴۱۰۰۹۵۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، نوید صمدی با شماره ملی ۰۰۸۰۹۳۴۸۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای سید محی الدین سراج به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۱۳۹۹ به سمت بازرس اصلی آقای وحید یوسفی شیشه گران به شماره ملی ۱۴۶۱۲۷۶۱۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۳۲۸۳۰۰۹۹۱۸۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14272777
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاورسازه پردازی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۲۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی دوره یکساله منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی آریا روش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محی الدین سراج کدملی ۱۲۸۷۶۵۱۳۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۷ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۷۲۹۹۵۸۸۴۸۲۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک