سید مرتضی میرلوحی

آقای سید مرتضی میرلوحی

کد ملی 1287610943
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1234748
آگهی تغییرات در موسسه خیریه امام حسین (ع) شماره ثبت ۳۴۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۷۶۰۷۰
بموجب نامه شماره ۱/۵/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۲۸/۸/۹۲ فرماندهی انتظامی استان اصفهان و برابر صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره مورخ ۹/۳/۹۲ احمد فامیل دردشتی بشماره ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ بسمت رئیس، سید نصیر روضاتی بشماره ملی ۱۲۸۰۸۸۶۰۰۵ بسمت نایب رئیس، حسینعلی صرافان چهار سوقی بشماره ملی ۱۲۸۵۳۹۹۷۸۱ بسمت مدیر عامل، فرهاد تحویلیان بشماره ملی ۱۲۸۶۹۴۰۳۷۰ بسمت منشی، سید محمد باقر حجازی بشماره ملی ۱۲۹۱۱۰۵۳۲۸، کریم بیگی بشماره ملی ۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ سید صادق طباطبایی بشماره ملی ۱۲۸۷۴۷۴۹۵۰ و علی رجالی بشماره ملی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴ و سید رضا ممتاز اصفهانی بشماره ملی ۱۲۸۷۵۵۲۲۴۲ و محسن مشکاتی بشماره ملی ۱۲۸۱۷۲۰۰۱۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و حسین اسدی بشماره ملی ۱۲۹۱۸۲۵۱۲۶ و سید اکبر پرسیایی بشماره ملی ۱۲۸۴۴۹۹۹۹۵ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره و علی ابریشم کار بشماره ملی ۱۲۸۶۴۰۶۵۴۴ بسمت خزانه دار، از تاریخ ۳۰/۸/۹۲ برای مدت دو سال انتخاب شدند و جمال ملک نائینی بشماره ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ و سید مرتضی میر لوحی بشماره ملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با دو امضای رئیس، نایب رئیس هیئت مدیره، خزانه دار، مدیر عامل و با مهر موسسه معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۸/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۳۳۲۰۰۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12684825
آگهی تغییراتانجمن عترت معصومین اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۱۷۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ و نامه شماره ۹۰۲۷۸/۲۲/۲۰ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بیلان مالی سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید. محمدسیدحنائی کدملی۱۲۸۵۳۷۱۱۵۱ و محمدگل احمر کدملی ۱۲۸۶۲۷۳۵۰۱ و مصطفی حجه فروش کدملی ۱۲۸۵۳۸۷۵۵۴ و بهرام راستی کدملی ۵۴۱۹۲۹۹۹۹۲ و محمدجواد صدق کدملی ۲۴۷۰۷۱۶۷۸۰ و محمود شریعتی نصرآبادی کدملی ۱۲۹۰۰۵۲۸۱۶ و عبدالرضایوسفیان جزی کدملی ۵۱۱۰۴۲۸۶۱۱ و منصورالسادات رفیعی پورعلوی کدملی ۱۲۸۲۲۴۹۱۴۲ و منصوره زائری اصفهانی کدملی ۱۲۸۲۳۰۲۵۴۱ و محمدرضا جبارزارع کدملی ۱۲۸۵۵۸۲۳۲۲ و ثمینه حجه فروش کدملی ۱۲۸۴۹۹۵۲۸۳ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و علیرضانریمانی زمان آبادی کدملی ۱۲۸۶۶۴۹۹۵۱ و سیدمجیدداودی کدملی ۱۲۸۶۷۴۹۱۸۲ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شد. سیدمرتضی میرلوحی کدملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ بعنوان بازرس اصلی و مریم ابوشهاب کدملی ۱۲۸۱۶۷۱۳۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد. ش۹۴۱۲۱۱۱۱۶۹۵۰۳۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740205
آگهی تغییراتانجمن خیریه امام حسین ع ویژه حمایت از بیماران شکاف کام و اختلالات همراه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۳۰۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ و نامه‌ی شماره‌ی ۹۱۶۲۳/۲۲/۲۰ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباسعلی سلطانیان به شماره ملی ۱۲۸۵۶۱۸۰۷۶ و مصطفی حر به شماره ملی ۱۲۸۱۰۳۲۹۰۵ و علی سلیمان نژاد به شماره ملی ۱۰۹۰۸۸۳۲۱۸ و جلیل طالقانی اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۰۳۵۲۳۰۲ و رسول نصر اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۴۵۲۰۳۷۴ و محمدرضا کجانی به شماره ملی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷ و آرش قربانی به شماره ملی ۱۱۱۱۸۰۳۶۵۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و علی رجالی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴ و سیدمصطفی موسوی به شماره ملی ۱۲۸۶۶۷۳۸۴۴ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سیدمرتضی میر لوحی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا احمدیان به شماره ملی ۰۰۵۲۵۴۴۷۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های موسسه انتخاب شد. ش۹۵۰۱۲۳۹۷۲۴۲۴۳۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12758348
آگهی تغییراتمجمع خیران ورزش یار استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۸۷۰۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۴ و نامه شماره ۹۸۱۵۹/۲۲/۲۰ مورخ ۲۴/۱۲/۹۴ استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اقا محمد سلامتیان به شماره ملی۱۲۸۵۲۰۰۰۱۲ آقای علی لوافان به شماره ملی ۱۲۸۴۴۸۴۰۵۱ آقای اصغر تجدد به شماره ملی۱۲۸۵۴۸۳۵۲۹ اقای عباس حاج رسولیها به شماره ملی ۱۲۸۵۴۴۴۲۸۰ اقای علی محمد سلامتیان به شماره ملی ۱۲۸۸۰۲۵۵۹۹ بسمت عضو هیئت مدیره اقای احمد خوروش به شماره ملی ۱۲۸۶۵۶۸۶۲۵ اقای محمد رضا ساکت به شماره ملی ۱۲۸۱۶۷۰۹۹۵ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره اقای غلامحسین رحمانی خواجویی به شماره ملی ۱۲۸۷۵۹۶۱۸۵ و سید مرتضی میر لوحی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ بسمت اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای محمد رضا کر بکندی به شماره ملی۱۲۸۱۵۸۸۵۱۲ به سمت بازرس اصلی و اقای علیرضا ادیب به شماره ملی ۱۲۸۷۰۸۰۶۷۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. تراز مالی ۹۲ و ۹۳ به تصویب رسید. ش۹۵۰۲۰۱۵۴۳۷۳۸۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12849491
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن خیریه نور و حضرت علی اصغر خورشید اصفهان در تاریخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۶۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۷۱۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: اهداف موسسه عبارتند از الف کلیات ۱ ـ کمک به درمان بیماران مراجعه کننده به این بیمارستان تهیه داروهای مورد نیاز جهت بیماران نیازمند کمک به بازتوانی بیماران بیماریهای خاص و صعب العلاج تهیه تجهیزات مورد نیاز جهت بیماران نیازمند ب: روش اجرای اهداف استفاده از کمکهای مالی و معنوی خیرین جلوگیری از فشار مضاعف به قشر نیازمند و مستضعف اصلاح فرایندهای درمانی از طریق مشاورهای تخصصی اعضا هماهنگی با هیات امنای دانشگاه جهت خرید داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران نیازمند مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: اصفهان خیابان استانداری بیمارستان حضرت علی اصغر کدپستی ۸۱۴۵۸۳۱۴۵۱ دارایی موسسه: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال می باشد که از سوی هیات موسس تماماً پرداخت و در اختیار انجمن قرار گرفته است. اولین مدیران موسسه: . آقای اکبر کلاهدوزان به شماره ملی ۱۲۸۱۵۴۶۴۸۸ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای غلامرضا معصومی به شماره ملی ۱۲۸۴۷۳۶۹۳۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای احمد فامیل در دشتی به شماره ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ بسمت خزانه دار و آقای رضا حاجی رستم به شماره ملی ۱۲۸۷۵۶۵۷۸۶ بسمت مدیر عامل و آقای جمال ملکی نائینی به شماره ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ و سید مرتضی میر لوحی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ وحمید صانعی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۷۰۵۸۸ و مهدی اذانی به شماره ملی ۱۱۹۹۴۴۷۵۳۶ و آقای امیر کریمی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۹۱۲۳۴ و آقای محمدرضا ساوج به شماره ملی ۱۲۸۴۴۳۰۵۵۳ و خانم پروین کلباسی به شماره ملی ۰۳۸۰۷۶۹۶۷۰ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای حسین اسدی به شماره ملی ۱۲۹۱۸۲۵۱۲۶ و خانم شهلا آکوچکیان به شماره ملی ۱۲۸۵۵۷۸۹۶۱ و آقای محمد شماس اصفهانی به شماره ملی ۱۲۹۰۵۰۱۲۰۳ بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدندو کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و درغیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان موسسه: آقای عبدالامیر عطاپور به شماره ملی ۱۷۵۰۳۸۱۰۴۴ و خانم فریبا پور نصر به شماره ملی ۱۲۸۴۷۲۳۱۱۹ بسمت بازرسان اصلی و آقای مهدی آراستگان به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶ به سمت بازرس علی البدل موسسه برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۲۴۵۹۶۵۱۹۵۴۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13304982
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه امداد و درمان حضرت ابوطالب ع سپاهان درتاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۸۲۴۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:الف:کلیات-تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز بیمارستان و ارائه خدمات حمایتی ، رفاهی در راستای انجام امور درمانی به ویژه جهت بیماران نیازمند و همراهان آنها در صورت ضرورت با همکاری واحد مددکاری ، ریاست و مدیریت بیمارستان. -ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات به منظور افزایش کیفیت سطح خدمات درمانی. -توسعه و ترویج فرهنگ تکریم بیماران در بین آحاد جامعه به ویژه جامعه پزشکی و پیرا پزشکی بر اساس قوانین و دستور العمل ها. -پیگیری جهت ، بهبود سرویس دهی آورژانس مرکز آموزشی درمانی ایت ا... کاشانی به بیماران با توجه به موقعیت حساس این آورژانس در سطح شهر و استان اصفهان.-حمایت و پشتیبانی از اجرای طرح های ارائه شده در زمینه امور دارو و درمان توسط وزارت علوم پزشکی و ارتقاء سلامت به ویژه آحاد مردم جامعه تحت پوشش مرکزآموزشی درمانی ایت الله کاشانی. ب: روش اجرای هدف:-همکاری و تعامل با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت ساخت ، تجهیز و راه اندازی واحدهای درمانی وآموزشی مورد نیاز بیماران در راستای انجام خدمات بهینه.-شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی (مؤسسات خیریه ، سازمان های مردم نهاد و سازمان های دولتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی) در عرصه های ملی و بین المللی و برقراری ارتباط با آنان به منظور جذب و دریافت کمک های مادی و معنوی.-ارتباط مستقیم با بیماران و همراه آنان از طریق گفتگو ، فرم نظر سنجی و دریافت نقطه نظرات آنها به منظور برنامه ریزی و اقدام لازم جهت ارتقاء کیفی سطح خدمات.-تجلیل و قدردانی از منابع انسانی دلسوز و ایثارگر و متعهد مرتبط با بیماران به منظور احیاء سنت حسنه تکریم و ایجاد انگیزش در خدمت رسانی مناسب و شایسته به بیماران.-برگزاری همایش ها ، نمایشگاه ها ، مراسم و مشارکت و همکاری در امور آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و تحقیقاتی و انتشار و توزیع نشریات وکتب با هدف اطلاع رسانی و ارتقاء سطح اطلاعات مذهبی ، اجتماعی و بهداشتی درمانی در جهت جلب مشارکت های مردمی پس از اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیربط. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:اصفهان-شهر اصفهان-آیت اله کاشانی-کوچه شهید حمید دهقانی-خیابان ایت اله کاشانی-پلاک ۲۹۰-طبقه همکف-- کدپستی ۸۱۸۳۹۸۳۴۳۴ دارایی اولیه موسسه: مبلغ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد که توسط هیأت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است. اولین مدیران:خانم پروین کلباسی به شماره ملی ۰۳۸۰۷۶۹۶۷۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محسن خلیلی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۴۰۶۰۹ به سمت مدیرعامل و آقای مجید حمیدی منش به شماره ملی ۱۲۸۲۷۶۲۶۶۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمد جاودان به شماره ملی ۱۲۸۴۴۴۶۴۰۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سیدمصطفی بحق به شماره ملی ۱۲۸۴۴۵۲۷۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی اراستگان به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای احمد عندلیب به شماره ملی ۱۲۸۵۷۸۲۴۷۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سیدعلی اصغر طائریان اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۶۷۷۷۷۳۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمدرضا حاتم زاده اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۷۰۱۲۲۷۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سیدمحمدحسین امامی کرونی به شماره ملی ۱۲۹۰۳۸۷۸۸۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر کلاه دوزان به شماره ملی ۱۲۸۱۵۴۶۴۸۸ به عنوان خزانه دار و آقای جمال ملک نائینی به شماره ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و و آقای مصطفی حجه فروش به شماره ملی ۱۲۸۵۳۸۷۵۵۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهد آور با امضای خزانه دار و رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل با مهر انجمن و حساب مؤسسه با امضای خزانه دار و یکی از دو امضای رئیس هیأت مدیره یا مدیر عامل با مهر و امضاء معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل:مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. بازرسان: آقای سیدمرتضی میرلوحی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ و آقای رسول ابریشم کار اصفهان به شماره ملی ۱۲۸۷۶۶۱۳۷۸ به شماره ملی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۲۴۹۵۵۶۸۳۸۹۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466610
آگهی تغییرات خیریه امداد و درمان کوثر ولایت بیمارستان امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۷۲۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ و به استناد نامه شماره ۱۲۲۴۴/۲۴/۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۶ دفتر امور اجتماعی استانداری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گزارش عملکرد مالی انجمن در سال ۹۲ ۹۴ به تصویب رسید. آقای احمد فامیل دردشتی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ و آقای سید مرتضی میرلوحی۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ و آقای مهدی آراستگان ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶ و آقای جمال ملک نائینی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ و خانم پروین کلباسی۰۳۸۰۷۶۹۶۷۰ و آقای عبدالرضا یوسفیان ۵۱۱۰۴۲۸۶۱۱ و آقای اکبر کلاهدوزان ۱۲۸۱۵۴۶۴۸۸و آقای رضا حاجی رستم ۱۲۸۷۵۶۵۷۸۶ و آقای کریم بیگی۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ و آقای سیدمحمدذاکر فر۱۲۸۴۵۵۴۴۴۹ و آقای علی رجالی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای مهدی اذانی ۱۱۹۹۴۴۷۵۳۶ و آقای مصطفی حجه فروش ۱۲۸۵۳۸۷۵۵۴ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای رحیم راطبی ۱۲۸۷۶۸۲۰۰۶و آقای محمدرضا کجانی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷ بعنوان بازرسان اصلی و آقای احمد علمازاده ۵۵۵۸۶۱۲۹۷۵ و آقای سیدرضا اسحاقی۱۲۸۷۸۹۲۹۲۲ به عنوان بازرسان علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۳۲۱۸۹۵۳۵۵۹۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590875
آگهی تغییرات خیریه درمانی مولود بهشتی کعبه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۰۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۳۸۶۳۶/۲۴/۲۰ مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ مدیر کل دفتر امور اجتماعی وفرهنگی استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رسول سدری به کدملی ۱۲۸۰۸۴۶۰۵۴ و مهدی آراستگان به کدملی ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶ و رضا حاجی رستم به کدملی ۱۲۸۷۵۶۵۷۸۶ و کریم بیگی به کدملی۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ و سید حسین امامی به کدملی ۱۲۹۰۳۸۷۸۸۵ و عبدالرضا یوسفیان به کدملی ۵۱۱۰۴۲۸۶۱۱ و رسول صالحی به کدملی ۱۲۸۲۲۳۳۳۹۴ و حمید عصارزادگان به کدملی ۱۲۸۶۸۶۰۶۰۱ و رحیم راطبی به کدملی۱۲۸۷۶۸۲۰۰۶ و بهناز خانی به کدملی ۱۲۴۹۸۸۱۸۹۷ و مهدی اذانی به کدملی ۱۱۹۹۴۴۷۵۳۶ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و جمال ملک نائینی به کدملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ و سید رضا اسحاقی به کدملی ۱۲۸۷۸۹۲۹۲۲ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره به مدت دوسال و سید مرتضی میرلوحی به کدملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ و رسول اله دادی به کدملی ۱۱۱۰۰۳۹۰۱۸ بعنوان بازرسان اصلی و احمد پرورش به کدملی ۱۲۸۴۴۲۳۹۵۶ و علی ابریشم کار به کدملی ۱۲۸۶۴۰۶۵۴۴ بعنوان بازرسان علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۶۰۶۱۲۵۲۹۴۰۳۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13875416
آگهی تغییرات مجمع فرهنگی خیرین نسیم بهشت امام حسن عسگری ع استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۲۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۷۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ و به استناد نامه شماره ۸۶۴۳۶/۲۴/۲۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۶ دفتر امور اجتماعی استانداری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقای محمدرضا کجانی۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷ و آقای محسن خلیلی ۱۲۸۰۸۴۰۶۰۹و آقای علی رجالی۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴ و آقای سیدمحمدحسین امامی ۱۲۹۰۳۸۷۸۸۵و آقای غلامرضا گشنیزجانی ۱۲۸۶۴۰۹۸۹۶و آقای سیدرضا اسحاقی ۱۲۸۷۸۹۲۹۲۲ و آقای مجید حمیدی منش ۱۲۸۲۷۶۲۶۶۴ و خانم مهدی عندلیب۱۲۸۳۴۲۹۶۶۷و آقای وحیده حمیدی ۰۰۵۸۲۲۷۳۷۷ و آقای سیدمرتضی میرلوحی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ و آقای مصطفی هادیزاده ۰۴۹۱۳۵۹۷۰۵ و آقای سعید صادقی ۱۲۸۶۷۵۷۳۴۷و آقای سیدرضا عقدائی۱۱۸۸۸۱۸۴۰۶ و آقای محمودابراهیمی ۱۱۸۹۵۳۵۳۴۳و آقای محمدحسن قائدیها ۱۱۹۹۷۵۳۷۳۴و آقای اسداله گرجی زاده۴۲۶۹۰۰۲۷۰۰ و خانم مرضیه فرشاد۲۴۱۰۹۲۳۲۹۱ و آقای مهدی آراستگان ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶و آقای احمدعندلیب۱۲۸۵۷۸۲۴۷۱ و آقای مرتضی علینقیان ۱۲۸۳۵۹۹۸۸۰و آقای امیرحسین ولی۱۲۸۸۰۷۵۲۱۹ بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و آقای محمدعلی موسی زاده ۴۴۳۲۶۲۷۴۹۲و آقای رحیم راطبی۱۲۸۷۶۸۲۰۰۶ بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب انتخاب شد.. خانم سعیده خردمند ۶۲۲۹۹۸۱۵۰۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود میردامادی ۱۱۴۱۵۱۸۹۲۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۶۱۱۲۸۶۸۲۴۲۳۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13881078
آگهی تغییرات مجمع خیرین بهداشت و سلامت امام هادی ع استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۱۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۹/۱۳۹۶ و نامه شماره ۷۸۰۳۱/۲۴/۲۰ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید محکم کار به کدملی ۱۲۸۷۷۹۶۲۶۵ ومحمدحسین صدیقی پور به کدملی ۱۲۸۲۲۲۲۱۶۳ و کمال حیدری به کدملی ۱۲۸۶۷۳۵۱۱۴ و پروین کلباسی به کدملی ۰۳۸۰۷۶۹۶۷۰ ومنصور شیری به کدملی ۱۲۸۸۷۲۳۷۷۶ وعلی محمد سلامتیان به کدملی ۱۲۸۸۰۲۵۵۹۹ و محمد علی فیض مند به کدملی ۱۲۸۶۶۸۶۹۳۸ وجلال میرزایان به کدملی ۱۲۸۵۹۱۸۳۰۴ و غلامحسین صادقیان به کدملی ۱۲۹۰۲۸۸۳۰۵ و مصطفی حجه فروش به کدملی ۱۲۸۵۳۸۷۵۵۴و عبدالرضا یوسفیان به کدملی ۵۱۱۰۴۲۸۶۱۱ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و رضا حاجی رستم به کدملی ۱۲۸۷۵۶۵۷۸۶ و محمد دهقانی به کدملی ۱۲۸۴۷۳۴۵۷۹ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال و سید مرتضی میرلوحی به کدملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ و مهدی رازی به کدملی ۱۲۸۱۶۸۶۶۷۰ بعنوان بازرسان اصلی ومحسن روحانی به کدملی ۱۲۸۶۷۶۱۱۰۷ و رسول حمامی ریزی به کدملی ۵۱۱۰۲۴۱۰۶۶ بعنوان بازرسان علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ش۹۶۱۱۲۹۳۰۶۶۶۳۷۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13892244
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه‌ام البنین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۷۸۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۴۸۱ مورخ ۲۷/۱۰/۹۶ سازمان اقتصاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات امنا به شرح ذیل تعیین و جایگزین گردیدند: آقایان علی رجالی کدملی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴ سید مرتضی میرلوحی کدملی۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ جمال ملک نائینی کدملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ و مصطفی رجالی کدملی ۱۲۸۵۴۱۱۰۹۹ احمد رضا نواب فرد کدملی۱۲۸۱۸۴۵۷۴۴ سید حسین طباطبائی کدملی ۱۲۹۲۰۶۸۱۷۵ رضا بصیری کدملی ۱۲۸۱۶۸۶۲۷۱ رضا خدمتکن کدملی۱۲۸۱۶۲۱۶۹۲حسین سیلانی کدملی ۱۲۸۵۲۱۰۸۰۸ و مصطفی طباطبائی کدملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ ش۹۶۱۲۰۵۶۹۸۸۰۶۱۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899260
آگهی تغییرات خیریه امداد و درمان حضرت زهرا س اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۴۱۰۹
به استناد نامه شماره ۸۸۳۷۹/۲۴/۲۰ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد فامیل دردشتی به کدملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹، کریم بیگی به کدملی ۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵، حسین اسدی به کدملی ۱۲۹۱۸۲۵۱۲۶، عبدالرضا یوسفیان جزی به کدملی ۵۱۱۰۴۲۸۶۱۱، سیدمحمدباقر حجازی به کدملی ۱۲۹۱۱۰۵۳۲۸، سیدمرتضی میرلوحی به کدملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳، علی رجالی به کدملی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴، محمدحسین صدیقی پور به کدملی ۱۲۸۲۲۲۲۱۶۳، اکبر کلاهدوزان به کدملی ۱۲۸۱۵۴۶۴۸۸، مرتضی نیکبخت نصرآبادی به کدملی ۱۲۸۷۷۷۶۸۲۵، رحیم راطبی به کدملی ۱۲۸۷۶۸۲۰۰۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، مهدی آراستگان به کدملی ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶، مجید تباشیری اصفهانی به کدملی ۱۲۸۶۶۰۲۹۰۴، حسین علی صرافان چهارسوقی به کدملی ۱۲۸۵۳۹۹۷۸۱ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. جمال ملک نائینی به کدملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷، محمد سیدحنائی به کدملی ۱۲۸۵۳۷۱۱۵۱ به عنوان بازرسان اصلی و مهدی اذانی به کدملی ۱۱۹۹۴۴۷۵۳۶ و محمد گل احمر به کدملی ۱۲۸۶۲۷۳۵۰۱ به عنوان بازرسان علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۶۱۲۰۷۳۷۶۴۰۹۸۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13903933
آگهی تغییرات انجمن خیریه دوستداران کودک حضرت علی اصغر ع اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۶۸۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۷۰۵۵/۹۶ , ۷۱۴ مورخ ۱۵/۱۱/۹۶ اداره کل بهزیستی اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی انجمن برای سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ به تصویب رسید.. خانم مریم کریمیان ۱۲۹۰۹۵۸۰۸۴ خانم لیلی راستگو ۲۲۹۵۱۳۰۸۷۵ خانم افتخارالسادات سجادی۱۲۸۱۷۵۰۶۳۸ آقای رحیم راطبی ۱۲۸۷۶۸۲۰۰۶ خانم رویا کلیشادی ۱۲۸۵۵۸۲۵۷۸ آقای محمدرضا کجانی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷ آقای حسین آذین۱۲۸۶۵۳۰۵۳۹ خانم ملوک پارسائی۱۲۸۷۵۸۲۳۲۱ آقای اکبر مقاره عابد ۱۲۸۵۳۴۲۷۲۰ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره خانم موهویه هزار خوانی۰۰۳۵۱۹۸۵۱۶ آقای غلامرضا گشنیزجانی۱۲۸۶۴۰۹۸۹۶ آقای حسین غفرانی ۱۲۴۹۲۹۹۸۵۳ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند.. آقای اکبر توکلی ۱۲۸۲۶۲۸۳۳۱ و آقای مجتبی حاجیان ۱۲۸۸۷۴۷۴۰۳ به عنوان بازرس اصلی آقای سیدمرتضی میرلوحی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ آقای احمد علی مدرس ۱۲۸۷۵۵۹۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۲۰۹۷۷۴۹۵۵۶۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14109283
آگهی تغییرات امام موسی کاظم ع ویژه امور زندانیان استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۷۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۸۹۳۳/۲۴/۲۰ مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۷ استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید. مسعود صرامی به کدملی ۱۲۸۲۲۳۰۶۶۲و محمد حسین صدیقی پور به کدملی ۱۲۸۲۲۲۲۱۶۳و محمد اعتزازیان به کدملی ۱۲۸۱۶۲۱۸۲۱ و محمدرضا کجانی به کدملی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷و رضا امینی به کدملی ۱۲۸۳۵۵۸۵۲۱ و علی بیک عالی فر به کدملی ۵۴۱۸۸۰۳۰۴۲ و سیدمحمدحسین امامی به کدملی ۱۲۹۰۳۸۷۸۸۵ و ناصر ثقفیان به کدملی ۱۲۸۴۴۹۹۲۰۰ و محسن خلیلی به کدملی ۱۲۸۰۸۴۰۶۰۹ و نجفقلی مالکی به کدملی ۵۴۱۹۴۹۳۶۴۰ و غلامحسین وطنی به کدملی ۱۲۸۱۷۸۱۶۷۳ بعنوان اعضای اصلی هیت مدیره و مصطفی متین راد به کدملی ۱۲۸۷۶۰۰۷۶۱ و محسن قائم فر به کدملی ۱۲۹۱۰۱۸۰۲۶ بعنوان اعضا علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سیدمرتضی میرلوحی به کدملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ بعنوان بازرس اصلی ورحیم راطبی به کدملی ۱۲۸۷۶۸۲۰۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. ش۹۷۰۴۱۶۸۵۳۳۹۴۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14184746
آگهی تغییرات مجمع خیرین مدرسه ساز فلاورجان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۴۶۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۷ و نامه شماره ۵۳۲۹/۱/۲۰۴۷ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۷ فرمانداری فلاورجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامحسین رحمانی خواجوئی به شماره ملی ۱۲۸۷۵۹۶۱۸۵ و پروین کلباسی به شماره ملی ۰۳۸۰۷۶۹۶۷۰ و مهین رحیم لباف زاده به شماره ملی ۱۲۸۶۴۴۹۳۱۹ و محمود کیانی به شماره ملی ۱۱۱۰۶۹۹۰۲۶ و علیرضا زارع به شماره ملی ۱۱۱۰۴۲۹۱۹۳ ومحسن جعفرپور به شماره ملی ۱۱۹۹۰۴۴۷۵۱ و علی اکبر کمالی شرودانی به شماره ملی ۱۱۱۰۱۵۷۳۲۰ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و عنایت اله یزدانی به شماره ملی ۱۱۱۰۹۴۵۳۸۸ وشوکت آغا کیانی به شماره ملی ۱۱۱۰۶۸۹۳۳۰ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سید مرتضی میرلوحی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ بعنوان بازرس اصلی و حیدرعلی شریفی به شماره ملی ۱۱۱۱۵۷۹۸۷۳ بعنوان بازرس علی البدل موسسه برای مدت یکسال انتخاب شدندروزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج و نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۶۰۳۴۱۰۴۸۹۵۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14243179
آگهی تغییرات انجمن بیماران نقص ایمنی صدیقه الطاهره موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۰۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۶۹۸۴/۲۴/۲۰ مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۷ استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رویا شرکت کدملی ۱۲۸۷۷۹۸۴۵۴ و سیدمحمد باقر حجازی کدملی ۱۲۹۱۱۰۵۳۲۸ و علیرضا نریمانی کدملی ۱۲۸۶۶۴۹۹۵۱ و احمد فامیل دردشتی کدملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ و عبدالرضا یوسفیان کدملی ۵۱۱۰۴۲۸۶۱۱ و کریم بیگی کدملی ۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ و بهزاد شاکریان کدملی ۵۲۷۹۳۰۵۰۹۱ و سیدرضا طاوسی کدملی ۵۶۴۹۳۴۶۲۵۹ و محمد معماریان کدملی ۱۲۸۲۴۴۵۵۰۲ و حمید عباسی کدملی ۱۲۸۵۷۲۶۴۵۶ و محمد نصری کدملی ۱۲۹۰۲۹۳۹۴۵ و حسن آجودانیان کدملی ۱۲۸۲۲۰۹۲۴۸ و حسین اسدی کدملی ۱۲۹۱۸۲۵۱۲۶ به عنوان اعضای اصلی و مسعود کاظمی کدملی ۱۲۸۴۶۲۰۷۷۸ و رسول عبدالهی کدملی ۱۲۸۲۲۴۶۸۷۹ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره و سیدمرتضی میر لوحی به کدملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ عنوان بازرس اصلی و جمال ملک نائینی به کدملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷به عنوان بازرس اصلی و محمد گل احمر به کدملی ۱۲۸۶۲۷۳۵۰۱ به عنوان بازرس علی البدل و مهدی آراستگان به کدملی ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی و دعوتنامه انجمن انتخاب شد. تراز مالی سال ۹۵ و ۹۶ به تصویب رسید. ش۹۷۰۷۱۱۳۶۲۴۵۲۶۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14256548
آگهی تغییرات خیریه دیابت اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۵۸۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ و نامه شماره ۱۱۶/۱/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ فرماندهی انتظامی محمدعلی عطاری کدملی ۰۸۳۹۴۴۴۷۳۷ و سیدمهدی ابطحی فروشانی کدملی ۱۱۴۱۵۷۱۹۷۸ و سیدجواد رنگ آمیز کدملی ۱۲۸۲۳۲۷۸۶۰ و جمال ملک نایینی کدملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ و سیدمرتضی میرلوحی کدملی: ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ و احمد فامیل دردشتی کدملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ و علی کچویی کدملی: ۱۱۸۹۴۹۰۶۲۵ و مجید تباشیری کدملی ۱۲۸۶۶۰۲۹۰۴ و ریحانه برکتین کدملی ۱۲۸۰۹۸۴۱۷۱ و حسین سلیمانی درچه کدملی ۱۱۴۱۸۴۱۹۲۴ و مهدی آراستگان کدملی ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و همایون صدری لنبانی کدملی: ۱۲۸۴۵۷۶۴۸۵ و حسین کشانی کدملی: ۱۲۸۶۱۴۳۵۳۵ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمدرضا کجانی کدملی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷ به سمت بازرس اصلی و بهرام راستی کدملی ۵۴۱۹۲۹۹۹۹۲ به سمت بارزس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. ش۹۷۰۷۲۱۷۴۲۸۸۰۵۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313441
آگهی تغییرات انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل علیه السلام ویژه بیماران کلیوی و قلبی اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۷ و نامه شماره۱۵۷۰/۱۳۰۳/۱۴۱۴ مورخ۳۰/۷/۱۳۹۷فرماندهی انتظامی استان اصفهان: روزنامه اصفهان زیبا برای چاپ آگهیهای مؤسسه انتخاب شد. احمد فامیل دردشتی به شماره ملی۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ - جمال ملک نائینی به شماره ملی۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ - علی رجالی به شماره ملی۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴ - مهدی اذانی به شماره ملی۱۱۹۹۴۴۷۵۳۶ - اکبر کلاهدوزان به شماره ملی۱۲۸۱۵۴۶۴۸۸ - محمد سیلانی به شماره ملی۱۲۸۰۸۳۸۲۶۴ - کریم بیگی به شماره ملی۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ - علیرضا نریمانی زمان آبادی به شماره ملی۱۲۸۶۶۴۹۹۵۱ - حسینعلی صرافان به شماره ملی۱۲۸۵۳۹۹۷۸۱ - محمد گل احمر به شماره ملی۱۲۸۶۲۷۳۵۰۱ - سیدمحمدباقر حجازی به شماره ملی۱۲۹۱۱۰۵۳۲۸ - عبدالرضا یوسفیان جزی به شماره ملی۵۱۱۰۴۲۸۶۱۱ - حسین ذنوبی به شماره ملی۱۲۸۵۲۰۱۰۳۵ - عزیزاله رحیمی به شماره ملی۵۴۱۸۷۲۱۶۷۴ - مهدی بهبهانی به شماره ملی۱۲۸۷۸۸۱۶۴۵ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و مصطفی حجه فروش به شماره ملی۱۲۸۵۳۸۷۵۵۴ - حمید عباسی به شماره ملی۱۲۸۵۷۲۶۴۵۶ - محسن پوستی به شماره ملی۱۲۸۵۷۴۵۴۹۳ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت۲سال انتخاب گردیدند. مسعود شهنام نیا به شماره ملی۱۲۸۵۶۶۱۵۰۸ به عنوان بازرس اصلی - سیدمرتضی میرلوحی به شماره ملی۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۸۲۳۵۳۱۲۱۹۷۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک