مصطفی امیدقائمی

آقای مصطفی امیدقائمی

کد ملی 1286914981
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 858083
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۹/۹۱ واصل گردید: عباس عصاری آرانی به کدملی ۶۱۹۹۵۱۵۳۴۱ به نمایندگی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ مصطفی امید قائمی به کدملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به نمایندگی شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ و فریبرز کریمایی به کدملی ۲۶۶۹۲۲۹۷۱۹ به نمایندگی شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ و پیمان امینی به کدملی ۳۲۳۰۷۱۸۹۹۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ سید جعفر علوی معلم به کدملی ۰۷۹۴۶۹۴۹۴۲ بنمایندگی شرکت پتروشیمی پردیس به شناسه ملی ۱۱۰۲۷۲۳۸۸۸ عباس عصاری آرانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی امیدقائمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید جعفر علوی معلم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۷۹۰۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056000
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تابان فردا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به ش. م ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به نمایندگی مصطفی امیدقائمی به ش. م ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ و شرکت سرمایه گذاری آینده نگر به ش. م ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به نمایندگی ناصر مالکی به ش. م ۰۰۳۵۰۱۱۷۸۵ و شرکت پالایش نفت جی به ش م ۱۰۱۰۳۵۹۳۳۶۱ به نمایندگی اکرم یارمحمدی به ش. م ۱۲۸۲۷۱۷۴۷۲ و شرکت توسعه خدمات بازرگانی و مالی صبا نفت به ش. م ۱۰۳۲۰۸۲۳۷۳۰ به نمایندگی حسینعلی زحمتکش به ش. م ۴۶۵۹۱۲۹۴۴۵ و شرکت نفت سپاهان به ش. م ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ به نمایندگی مهدی تبیان به ش. م ۴۶۲۲۸۴۹۵۷۷. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ ناصر مالکی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسینعلی زحمتکش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی تبیانی به ش. م ۴۶۲۲۴۸۴۹۵۷ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۴۵۶۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187677
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۰۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین میگردد: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به نمایندگی ناصر مالکی به ک م ۰۰۳۵۰۱۱۷۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سامان تجارت مجد سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۵۹ به نمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به کد ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص به شماره ملی ۱۰۳۲۰۲۴۷۶۳۷ به نمایندگی محمدجواد سلیمی به کد ملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت نفت سپاهان سهامی خاص بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ به نمایندگی مصطفی امیدقائمی به کد ملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پالایش نفت جی سهامی عام بشناسه ملی ۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ به نمایندگی رامین سارنگ به کد ملی ۰۰۵۲۰۰۸۴۱۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. پ۱۷۰۹۴۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342965
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آرتیان پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی امید قائمی بشماره ملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی فرقی بشماره ملی ۰۰۶۰۶۵۱۱۰۲۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سیدمحمد حسینی بهشتیان بشماره ملی ۱۲۸۰۹۵۸۲۱۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم احسانی نیا بشماره ملی ۲۱۴۱۱۴۵۶۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم اکرم یارمحمدی حسین آبادی بشماره ملی ۱۲۸۲۷۱۷۴۷۲ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر ی باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۱۱۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425855
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی امیرکبیر سهامی عام شماره ثبت ۱۳۷۶۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور معظمی با کدملی ۱۲۱۹۲۷۷۸۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به جای آقای غلامعلی کیانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود مجیب با کدملی ۰۹۳۷۵۷۰۳۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی امیدقائمی با کدملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن شمس بیرانوند با کدملی ۶۱۲۹۸۷۸۴۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین ناوک پور با کدملی ۰۰۵۵۵۸۲۶۱۳ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به جای آقای مرتضی زرین گل به سمت عضو هیئت مدیره و حمید وفایی کدملی ۴۸۴۹۴۴۱۸۱۵ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۱۳۲۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523464
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۳/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۸۸۰۹/۲۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی امید قائمی به شماره ملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به عنوان عضو هیات مدیره بجای مرتضی عزیزی انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۲۳۷۷۱۴۱۲۹۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10318948
آگهی تصمیمات در شرکت پترو شمیران سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۵۹۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۳۳۱۰
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۰ محمدعلی اکبری به کدملی ۲۲۶۸۸۵۷۵۷ بجای علیرضا فولادآملی به نمایندگی از شرکت پترو شیمی شازند (اراک) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و مصطفی امیدقائمی به کدملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و سعید چیت ساز به کدملی ۰۰۳۱۷۴۲۲۸۹ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره تعیین و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت‎مدیره و مهر شرکت معتبر است. هیئت‎مدیره اختیارات خود را به موجب بندهای ۱۵ ۱۶ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ماده ۱۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713560
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۵۱۹۰/۱۲۲مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عادل نژاد سلیم به کدملی۱۴۶۵۶۲۳۸۷۶ به نمایندگی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ به عنوان رئیس هیات مدیره مصطفی امید قائمی به کدملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به نمایندگی شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵به عنوان نایب رئیس هیات مدیره سیدابوالحسن سیدخاموشی به کدملی۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به نمایندگی شرکت بین المللی فراساحل پترو بینا کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۳۸۸۲ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل بهرام کلانتری به کدملی ۲۷۵۰۵۷۰۰۱۸ به نمایندگی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۸۴۲۷۷ به عنوان عضو هیات مدیره عبدالحمید امامی به کدملی ۰۰۴۷۱۳۴۱۸۶ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره رسول اشرف زاده برنج آباد به کدملی۲۷۵۴۶۰۸۳۲۱ به نمایندگی شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰ به عنوان عضو هیات مدیره عباس کفاش تهرانی به کدملی ۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲ به نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گرددیند و کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاءمدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در بندهای یک، پنج به استثناء ساختار سازمانی، هشت، پانزده در ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۴۱۲۲۵۵۷۱۱۴۶۴۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13139086
آگهی تغییرات شرکت تأمین سرمایه کاردان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۱۳۸۰۲ , ۱۲۲ مورخه ۱۸/۰۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی امیدقائمی با کدملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ بنمایندگی بانک خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶ به سمت رئیس هیات مدیره ولی ضرابیه با کدملی ۰۰۵۴۷۹۹۳۶۸ بنمایندگی بانک سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره محمدابراهیم مقدم نودهی با کد ملی ۲۶۷۹۵۰۹۲۹۳ بنمایندگی بانک تجارت به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ به سمت عضو هیات مدیره پرویز عقیلی کرمانی با کدملی ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵ به سمت عضو هیات مدیره امیر مسعود رزازان با کدملی ۴۵۹۱۱۷۵۷۲۳ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰ به سمت عضو هیات مدیره مجید زمانی با کد ملی ۰۰۶۴۰۳۵۲۱۲ به سمت عضو هیات مدیره یوسف علی شریفی با کد ملی ۶۳۳۹۳۵۹۷۱۱ بنمایندگی شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۵۷۹۷ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره، دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۰۹۰۱۱۸۴۷۵۵۹۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13174039
آگهی تغییرات شرکت اقتصاد گستر قهرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۶۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدهادی حیدرزاده مقدم با کدملی ۰۰۷۱۳۷۰۷۳۰ بعنوان رئیس هیات مدیره بنمایندگی از صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۸۵۱۷۸ آقای صدرالدین علی پور با کدملی۲۲۲۹۶۴۸۹۷۷ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره بنمایندگی از شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۲۹۲۱۴ آقای مصطفی امید قائمی با کدملی۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ بعنوان عضو هیات مدیره بنمایندگی از شرکت بازرگانی پیشکسوتان توسعه سرور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۷۹۱۸ آقای داود کاهه با کدملی ۰۰۵۴۹۲۰۴۴۲ بعنوان عضو هیات مدیره بنمایندگی از شرکت لیزینگ قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۷۲۹۰ آقای مهدی کاظمی اسفه با کدملی ۱۸۲۷۹۳۶۹۵۹ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۲۰۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها و چکها با امضاء مدیرعامل و احدی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران خیابان بلوار فردوس شرقی خیابان وفا آذر شمالی کوچه پانیذ پلاک۲ کدپ ۱۴۸۱۸۵۴۸۵۱ تغییر یافت. پ۹۵۰۹۱۷۶۶۱۵۰۱۶۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13206964
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۴۴۳۵ , ۱۲۲ مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مصطفی امید قائمی با شماره ملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به عنوان نماینده شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۳۵۶به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود صدیقی تنکابنی با شماره ملی ۲۲۲۹۰۳۴۳۷۲ به عنوان نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی سنائی فرد با شماره ملی ۰۰۶۸۶۷۲۷۱۳ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی خاکی با شماره ملی ۰۳۸۳۵۳۳۶۷۸ به عنوان نماینده شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۹۷به سمت عضو هیئت مدیره و آقای روح اله رجبی با شماره ملی ۱۲۳۹۲۰۲۵۹۸ به عنوان نماینده شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح بندهای ۱ ۴ ۵ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۲۱ و ۲۲ مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۱۰۰۴۱۸۳۴۳۶۸۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13393398
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی سامی به کدملی ۱۲۱۹۸۳۵۲۳۴ به عنوان نماینده بانک رفاه کارگران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵ به سمت ریاست هیئت مدیره مهدی راعی به کدملی ۱۰۹۲۰۱۰۳۱۹ به عنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد رضا علی نوری به کدملی ۰۰۴۵۱۶۱۷۳۹ به عنوان به نماینده شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۰۵۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره شعبان مرادی یگان محله به کدملی ۵۷۰۹۶۹۳۷۷۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۰۵۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره مصطفی امید قایمی به کدملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به عنوان نماینده شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران (مپسا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۸۲۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره عباس نظربیگی به کدملی ۳۳۷۹۷۲۷۲۵۳ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو عضو از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۶۰۱۳۰۱۵۶۵۸۵۳۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13412619
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی امید قائمی به شماره ملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای قاسم منظری توکلی به شماره ملی ۳۱۳۰۰۵۷۸۱۱ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا وفا به شماره ملی ۲۲۹۷۳۳۲۶۱۰ به نمایندگی از شرکت صنایع پترو شیمی خلیج فارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقایان حسن پورعبدالهیان به شماره ملی ۰۰۴۲۳۸۰۷۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ و فریدون امیری به شماره ملی ۶۲۰۹۴۶۲۳۱۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی بندر امام باشناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء یک نفر از گروه اول و یک نفر از گروه دوم با مهر شرکت معتبر می‌باشد امضاء گروه اول: آقایان: علیرضا وفا (مدیرعامل) و جلیل قسامی (رئیس مجتمع) امضاء گروه دوم: آقایان: فریدون امیری (رییس امور مالی)، علیرضا هاتفی (رییس حسابرسی داخلی) و حسین بارگاهی (رییس حسابداریمدیریت) ش۹۶۰۲۱۳۶۴۹۶۵۶۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13542531
آگهی تغییرات شرکت آتیه اندیشان سپهر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۹۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین واعظ قمصری به شماره ملی ۰۰۴۱۰۸۵۱۸۳ به سمت رییس هیئت مدیره، به نمایندگی از طرف بانک سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی ۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ به سمت نائب رییس هیئت مدیره، به نمایندگی از طرف شرکت توسعه امید آتیه اندیش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۷۶۰۱ مصطفی امید قائمی به شماره ملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره، به نمایندگی از طرف شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۵۷۹۷ یوسف علی شریفی به شماره ملی ۶۳۳۹۳۵۹۷۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره، به نمایندگی از طرف شرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۴۱۶۴ هادی برخوردار به شماره ملی ۴۷۲۶۳۲۵۸۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره قاسم سرخوش به شماره ملی ۲۹۱۹۵۳۷۸۷۳ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا با امضای رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مفاد بندهای ۱، ۴، ۷، ۹ و ۱۳ از ماده ۳۹ اساسنامه به عنوان حدود اختیارات مدیرعامل تعیین و تنفیذ گردید. پ۹۶۰۵۱۱۵۰۳۳۳۳۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13881027
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۶۲۸۵/۱۲۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحید باقری خیرآبادی به کدملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسین قائمی به کدملی ۱۸۱۵۳۴۱۲۸۹ به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیرحمزه مالمیر به کدملی ۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی کارون به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و کریم بروفرد به کدملی ۳۳۴۱۲۵۷۱۵۲ به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و مصطفی امید قائمی به کدملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱و ۴ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۶ ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قراردادها و چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۱۲۹۹۲۱۴۷۷۲۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14073907
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی امید قائمی با شماره ملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای محمدرضا موثقی نیا به شماره ملی ۰۰۳۴۵۴۶۹۰۱ به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۰۹۵۰۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. ش۹۷۰۳۲۳۵۷۰۶۲۸۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک