حسین منصوری

حسین منصوری

کد ملی 1286895057
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 683369
آگهی تصمیماتشرکت وطن اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۰۹۰۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۵ و ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: خدماتی بهسامان ملت بنمایندگی سید احمد میرلوحی به کد ملی ۱۲۹۰۷۸۷۹۶۴ و کدپستی ۸۳۳۵۱۴۶۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت ریسندگی و بافندگی مهریس اصفهان بنمایندگی سید علیرضا میر لوحی به کد ملی ۱۲۸۱۶۳۹۶۷۲ و کدپستی ۸۳۳۵۱۴۶۱۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت بهساز مشارکتهای ملت بنمایندگی مهدی تابش با کدملی ۱۲۸۵۴۵۸۴۸۶ کدپستی ۸۱۷۵۸۷۳۴۵۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی بامضای مدیرعامل و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس با کد ملی ۱۰۵۳۰۱۳۳۷۵۸ و حسین منصوری با کد ملی ۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ و کدپستی ۸۱۶۹۹۷۳۵۹۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۵/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۴۰۴۵۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716549
آگهی تصمیمات در شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهانسهامی خاص شماره ثبت ۲۷۲۴۲و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۹۶۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۱ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: شرکت مجتمع نگین معادن احیا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۴۶۳۵ به نمایندگی آقای احمد دادوند کد ملی ۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸ و کدپستی ۸۱۷۵۸۸۸۹۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان کد ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ به نمایندگی آقای پرویز صفوی همامی کد ملی ۱۲۸۸۷۰۲۹۴۹ و کدپستی ۸۱۶۳۶۷۳۵۷۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی معین احیا سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۰۵۰ و به نمایندگی آقای علی عسگری کد ملی ۵۶۵۹۳۷۲۳۷۶ و کدپستی ۸۱۷۹۹۷۳۵۶۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مرتضی شناور کد ملی ۱۷۲۹۴۳۸۱۳۱ و کدپستی ۸۶۳۹۶۸۸۸۱۵ خارج از اعضا هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱/۸۸ کماکان به قوت خود باقی است. موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۳۳۷۵۸ و آقای حسین منصوری کد ملی ۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ و کدپستی ۸۱۶۶۷۱۴۶۷۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد تراز مالی سال ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ تکمیل شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۴۲۹۰۷۹۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719343
آگهی تصمیمات در شرکت آذر تار پارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۲۲۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: سیروس شهروان به کد ملی ۲۲۹۵۰۰۹۵۸۸ و کدپستی ۱۹۳۱۷۵۶۱۵۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد مهر افر به کد ملی ۶۱۸۹۷۷۶۱۹۱ و کدپستی ۱۳۹۳۹۱۳۸۳۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد به نژاد با کد ملی ۵۱۲۹۷۷۳۲۸۴ کدپستی ۱۹۵۸۸۴۴۴۵۱ بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس بشناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۳۳۷۵۸ و کدپستی ۸۱۶۶۷۱۴۶۷۱ و حسین منصوری با کد ملی ۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ و کدپستی ۸۱۶۶۷۱۴۶۷۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۶/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۴۳۴۶۰۶۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004379
آگهی تغییرات در شرکت بازرگانی سرامیک گستران سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۳۲۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۲۳۲۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۱ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: عبدالجلیل نظارات کد ملی ۱۸۲۸۹۱۸۰۹۱ و کدپستی ۸۱۵۳۶۶۴۱۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ به نمایندگی علی عسگری کد ملی ۵۶۵۹۳۷۲۳۷۶ و کدپستی ۸۱۷۹۹۷۳۵۶۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی گرانیت بهسرام شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۳۵۱ بنمایندگی آقای علی پنبه چی کد ملی ۰۰۴۲۸۲۹۰۴۶ و کدپستی ۱۱۷۴۶۴۳۷۱۵ بسمت عضو هیئت مدیره و علی پنبه چی کد ملی ۰۰۴۲۸۲۹۰۴۶ و کدپستی ۱۱۷۴۶۴۳۷۱۵ بعنوان شخص حقیقی بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۳۳۷۵۸ و حسین منصوری کد ملی ۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ و کدپستی ۷۱۸۵۸۷۴۴۳۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۵۸۴۲۴۷ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037251
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه و تجارت بین الملل دماوند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۳۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۴۳۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۵/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آزمون تراز پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین منصوری به شماره ملی۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۵/۱۰/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ و آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ و آقای جواد فنونی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ تا تاریخ۰۵/۱۰/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۶۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116535
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی پولاد تراش سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۶۱۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۳۶۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱. مجید روغنی با کد ملی ۱۲۸۴۶۵۳۹۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، حمید رضا روغنی با کد ملی ۱۲۸۴۷۲۰۸۲۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، زهرا میر زمانی با کد ملی ۱۲۸۰۸۹۷۷۱۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای منفرد مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲. موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس با کد ملی ۱۰۵۳۰۱۳۳۷۵۸ حسین منصوری کد ملی ۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۸۱۱۱۷۰۰۵۵۱۰۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124635
آگهی تغییرات شرکت ابوریحان اکسیر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۳۱۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس به ش ملی ۱۰۵۳۰۱۳۳۷۵۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای حسین منصوری کدملی ۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۹۰۸۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177722
آگهی تغییرات شرکت ترخیص شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۵۸۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۸۶۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شاهد شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد شرکت بازرگانی شاهد ۲ موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس، شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۳۳۷۵۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین منصوری به شماره ملی ۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت ترخیص انتخاب شد. پ۱۷۰۴۶۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205523
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی مبارکه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۱۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰ و فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷ و بازرگانی شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰ موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس ۱۰۵۳۰۱۳۳۷۵۸۸ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین منصوری ۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۸۸۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1358108
آگهی تغییرات شرکت کفش بهشتیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۳۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس ش م ۱۰۱۰۰۱۲۴۸۸۰ به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای حسین منصوری به کدملی ۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۸۷۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1414340
آگهی تغییرات شرکت آب دشت شهر کرد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۶۴ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۴۴۲۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف آقای بهمن علیمحمدی نافچی به کد ملی ۱۸۱۸۰۰۱۹۳۴ و کدپستی ۸۸۱۷۶۴۴۴۹۷ و آقای احمد علیمحمدی نافچی به کد ملی ۴۶۲۳۳۵۹۹۰۵ و کدپستی ۸۸۱۷۶۴۴۴۹۷ و خانم پوران صداقت به کد ملی ۳۳۹۱۴۱۹۶۲۸ و کدپستی ۸۸۱۷۶۴۴۴۹۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس شماره ثبت ۱۱۱۱ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۳۳۷۵۸ و آقای حسین منصوری به کد ملی ۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ و کدپستی ۸۱۶۹۹۷۳۵۹۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ج روزنامه محلی و کثیرالانتشار قدس جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردید. د صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ را بررسی و تایید نمودند. مراتب در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۹۳ ذیل دفتر ثبت شرکتنامه مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۱۸۵۰۸۹۹ اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1472635
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی شیرین پارت ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۶۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۳۵۳۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیر فربد احمدی. به شماره ملی ۰۰۶۹۲۹۷۶۳۰ خانم اوزولا ویزه. به شماره ملی ۴۷۲۳۰۱۳۲۸۸ آقای علی فیاض. به شماره ملی ۰۰۴۱۴۵۸۲۹۱ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. موسسه آزمون تراز پارس به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۳۳۷۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین منصوری به شماره ملی ۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۱۸۳۳۶۸۴ مسئول ثبت شرکتهای استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711952
آگهی تغییرات شرکت برق افشان سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سود وزیان عملکرد سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس به شناسه ملی۱۰۵۳۰۱۳۳۷۵۸ و آقای حسین منصوری به شماره ملی ۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۳۰۹۰۶۶۹۸۳۲۳۵۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768801
آگهی تغییرات شرکت جهش ترابر جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۲۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت ماموریت هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا مقدسی به شماره ملی ۰۸۷۱۰۷۰۱۶۲ شرکت سفیران صنعت و تجارت مانا به شماره ثبت ۳۹۳۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۳۳۶۸ شرکت جهش ساز به شماره ثبت ۹۰۴۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۸۲۷۲ مؤسسه آزمون تراز پارس به شماره ثبت ۱۱۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین منصوری به شماره ملی۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۰۱۷۷۵۲۶۲۱۱۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9579656
آگهی تصمیمات شرکت شاهد آذربایجان شرقی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۷۱۰۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده: حساب‌های سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب و سپس شرکت فرآوری توسعه ابنیه شاهد بشماره ثبت ۱۱۶۶۴۳ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷ و کدپستی ۱۵۸۷۶۹۴۷۱۷ شرکت هرمز انرژی بشماره ثبت ۱۶۳۹۰۶ تهران شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۳۸۸۰۵ و کدپستی ۱۵۱۵۵۶۵۶۱۵ شرکت شاهد بشماره ثبت ۵۳۵۵۸ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰ و کدپستی ۱۵۸۷۶۹۴۸۱۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس بشماره ثبت ۱۱۱۱ بشناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۳۳۷۵۸ و کدپستی ۸۱۶۶۷۱۴۶۷۱ و آقای حسین منصوری به کد ملی ۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ و کدپستی ۸۱۶۹۹۷۳۵۹۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت قانونی انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای محمد محمدپور به کد ملی ۰۰۳۶۸۱۴۲۵۳ و کدپستی ۱۴۶۹۷۸۴۴۳۱ به نمایندگی از طرف شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید احمد حسینی امامقلی به کد ملی ۰۸۷۱۷۵۵۹۰۴ و کدپستی ۹۱۹۷۸۴۵۸۶۶ به نمایندگی از طرف شرکت هرمز انرژی بسمت عضو هیئت مدیره آقای جلال صفائی به کد ملی ۵۳۰۹۸۳۰۷۲۳ و کدپستی ۳۵۱۴۸۹۷۱۹۸ به نمایندگی از طرف شرکت شاهد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، قراردادها و چک، سفته و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9695134
آگهی تصمیمات شرکت چای شهرزادسهامی خاص به شماره ثبت۱۷۸۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۹۹۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمون تراز فارس به شناسه ملی۱۰۵۳۰۱۳۳۷۵۸ بسمت بازرس اصلی و حسین منصوری به کدملی۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9722160
آگهی تصمیمات در شرکت معین تجارت احیاء سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۹۶۵ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۶۹۰۵۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ شد: ۱ اقای امیرمسعود شهریاری به کدملی۵۴۹۹۶۳۴۵۳۸ و کدپستی۸۱۵۳۷۶۴۱۱۱ به نمایندگی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا حکیمی نجف آبادی به کدملی۰۰۵۷۱۲۶۷۶۳ و کدپستی۸۱۹۴۷۳۵۵۵۶۱ به نمایندگی شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۰۵۰سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجید مومنیان به کدملی۱۲۸۶۷۱۹۱۵۱ و کدپستی۸۱۷۴۷۱۷۱۶۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۶۲۹۰ به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۳۳۷۵۸ و آقای حسین منصوری به کدملی۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ و کدپستی۸۱۶۹۹۷۳۵۹۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۷/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9730984
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع صنایع غذایی بهپودر اصفهان سهامی عام، ثبت شده بشماره ۱۲۲۵۳، شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان غلامحسین جلالی بشماره ملی ۳۹۷۹۱۸۴۶۳۳ و کدپستی ۷۹۱۵۸۷۳۱۴۱ بنمایندگی از شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۰۵۰ و خانم زهرا اخوان نسب بشماره ملی ۱۲۹۱۰۲۱۰۵۱ و کدپستی ۸۱۷۵۹۱۴۱۴۱ بنمایندگی از شرکت آزمون احیاء سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۱ و آقای مجید مومنیان بشماره ملی ۱۲۸۶۷۱۹۱۵۱ و کدپستی ۸۱۷۴۷۱۷۱۶۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۶۲۹۰ و آقای امیر مسعود شهریاری بشماره ملی ۵۴۱۹۶۳۴۵۳۸ و کدپستی ۸۱۵۳۷۶۴۱۱۱ بنمایندگی از شرکت پشتیبانی احیاء فجر کشاورزی بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۲۰۸ و سعادت بهرامی بشماره ملی ۱۱۲۹۰۲۶۴۲۶ و کدپستی ۸۱۹۸۱۱۳۳۷۱ بنمایندگی از شرکت مهندسی قائم سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس بشناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۳۷۵۸ و آقای حسین منصوری بشماره ملی ۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ و کدپستی ۸۱۶۹۹۷۳۵۹۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای غلامحسین جلالی را بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم زهرا اخوان نسب را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سعادت بهرامی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا کلیه اختیارات هیئت مدیره که در ماده ۵۰ اساسنامه شامل ۲۵ بند قید شده به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9931928
آگهی تصمیمات شرکت آذر پلیمر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۹۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۶۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس به شناسه ملی ۱۰۵۰۶۱۳۳۷۵۸ به سمت بازرس اصلی و حسین منصوری به کد ملی ۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10052396
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی پاوان پوشه سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۷۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۶۶۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین منصوری به شماره ملی۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۰/۷/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: افسر محمدزاده و خانم لیلا کوچک منش و آقای محمداحسان کوچک منش تا تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۱ در تاریخ۲۸/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10830761
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی آجر خوشنما سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۸۹۵۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس بشناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۳۳۷۵۸ بعنوان حسابرس قانونی جهت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ انتخاب گردید. ۲ موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای حسین منصوری به کد ملی ۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ و کدپستی ۸۱۶۹۹۷۳۵۹۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ انتخاب گردیدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11004776
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۶۲۹۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۹۰ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: آقایان امیر مسعود شهریاری بشماره ملی ۵۴۹۹۶۳۴۵۳۸ و کدپستی ۸۱۵۳۷۶۴۱۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و جمشید تقسیمی بشماره ملی ۴۱۳۰۶۱۷۴۳۵ و کدپستی ۳۸۱۸۶۳۶۸۸۹ بنمایندگی از شرکت بازرگانی معین احیا سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۰۵۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا حکیمی بشماره ملی ۰۰۵۷۱۲۶۷۶۳ و کدپستی ۸۱۹۴۷۳۵۵۶۱ بنمایندگی از شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۹/۸۵ به قوت خود باقی است موسسه حسابرسی آزمون تراز بشناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۳۳۷۵۸ و آقای حسین منصوری به کد ملی ۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ و کدپستی ۸۱۶۹۹۷۳۵۹۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۴/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11077782
آگهی تصمیمات شرکت الکترو آسانسور سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس به شناسه ملی ۱۰۵۴۰۱۳۳۷۵۸ به سمت بازرس اصلی و حسین منصوری به کدملی ۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13465920
آگهی تغییرات حسابرسی آذرین حساب حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۷۷۷۸۶/۹۶ مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران آقای حسین منصوری به شماره ملی۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ با دریافت دو میلیون ریال سهم الشرکه خود از موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ هشت میلیون ریال کاهش و ماده ۷ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: سرمایه موسسه مبلغ هشت میلیون ریال نقدی می‌باشد که تماما توسط شرکا پرداخت شده است. شرکا فعلی و میزان سهم الشرکه هریک به شرح ذیل می‌باشد: ابوالقاسم معماری دارنده چهار میلیون ریال و پژمان معتمدیان دهکردی دارنده چهار میلیون ریال سهم الشرکه. ش۹۶۰۳۲۱۵۳۶۵۴۰۹۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13650094
آگهی تغییرات حسابرسی معین مشاور مجرب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۸۷۹۲۴/۹۶مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید براتی کدملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ علی وفازاده کدملی ۱۲۸۴۶۰۶۶۹۴ حمید رضا گیوی کدملی ۱۱۹۸۹۶۴۰۴۹ حسن روشن زاده کدملی ۵۵۷۹۸۰۰۴۹۵ حسین منصوری کدملی ۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره موسسه انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۱۷۹۳۰۵۳۷۲۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک