مهدی تولائیان

آقای مهدی تولائیان

کد ملی 1286692113
4
شرکت‌ها
4
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 741633
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ساخت و توسعه و مدیریت صنایع توکا سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۰۹۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۰۸۵
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۹/۳/۹۱ و ۱۱/۶/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت راهبران فولاد اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۷۹۷۰ به نمایندگی مهدی تولائیان کد ملی ۶۳۳۹۶۶۶۵۴۱ و کدپستی ۸۱۶۸۶۳۴۱۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توکا بتن شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۸۸۵ به نمایندگی مختار بخشیان کد ملی ۱۲۸۶۶۹۲۱۱۳ و کدپستی ۸۱۶۸۶۳۴۱۶۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به نمایندگی آقای حبیب اله دروش کد ملی ۱۹۱۱۳۰۵۴۶۸ کدپستی ۸۱۷۵۷۹۴۱۶۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۳۵۷۲ به نمایندگی آقای غلامرضا جوانمردی کد ملی ۱۹۵۰۴۴۸۴۸۷ و کدپستی ۸۱۵۸۶۹۵۶۶۳ و مرتضی جعفری به کد ملی ۴۶۷۹۳۳۷۷۳۷ و کدپستی ۸۱۷۴۶۵۸۴۸۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا و با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل براساس صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۸/۸۸ می‌باشد. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و کریم حسین آبادی کد ملی ۰۰۴۰۰۱۸۴۳۱ و کدپستی ۸۱۵۸۹۱۹۸۶۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۰۸۳۴۸۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980582
آگهی تصمیمات شرکت بهروش سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۷۴۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۸۱۳۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: سیروس تولائیان کد ملی ۱۲۸۶۱۷۷۷۷۴ و کدپستی ۸۱۵۸۱۴۶۴۸۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی تولائیان کد ملی ۱۲۸۶۶۹۲۱۱۳ و کدپستی ۸۱۷۵۷۹۶۹۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و افسانه پسته کد ملی ۱۲۸۷۹۵۱۱۳۹ و کدپستی ۸۱۷۵۷۹۶۹۴۳ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و محمد رضا برکت کد ملی ۰۰۳۵۴۵۵۱۹۵ و کدپستی ۸۱۵۹۱۱۹۷۵۴ و علیرضا احتمالی کد ملی ۱۲۹۱۰۶۰۵۹۶ و کدپستی ۸۱۵۴۸۳۷۵۹۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۴۹۸۳۶۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13097665
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به نمایندگی آقای امیرحسین نادری به شماره ملی ۱۲۸۹۴۳۳۰۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به نمایندگی آقای امیرمسعود هراتیان به شماره ملی ۱۲۸۲۳۸۷۱۵۴ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۴۴۵۰ به نمایندگی آقای فرزاد ارزانی به شماره ملی ۱۹۷۱۸۱۰۲۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد متیل (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۵۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۲۱۰۰ به نمایندگی آقای مختاربخشیان به شماره ملی ۶۳۳۹۶۶۶۵۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۴۶۲۴ به نمایندگی آقای مهدی تولائیان به شماره ملی ۱۲۸۶۶۹۲۱۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد مالی و چکها و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و همچنین پرداختها، اسناد و اوراق بهادار و قراردادها تا سقف ۵۰ میلیارد ریال با امضا مدیرعام ل و معاون مالی و اقتص ادی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۰۸۰۸۸۳۱۳۵۶۸۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169597
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۴۴۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام به نمایندگی آقای مرتضی طلائی به شناسه ملی ۱۲۸۵۴۶۰۲۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام به نمایندگی آقای فرزاد ارزانی بیرگانی به شماره ملی ۱۹۷۱۸۱۰۲۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت آتیه فولاد نقش جهان سهامی خاص به نمایندگی آقای محسن تابش به شماره ملی ۱۲۸۵۸۰۳۷۸۷، شرکت بین المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون سهامی خاص به نمایندگی آقای مهدی تولائیان به شماره ملی ۱۲۸۶۶۹۲۱۱۳ و شرکت توکا بتن سهامی خاص به نمایندگی آقای محمدرضا شریفی قزوینی به شماره ملی ۱۲۸۴۸۷۲۱۸۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. توضیح اینکه تا سقف مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (سیصد میلیون ریال) به جای هر یک از اعضای هیئت مدیره امضای آقای علی اکبر زندیه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۹۱۵۷۱۳۶۰۰۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک