علی آذین

علی آذین

کد ملی 1286685117
11
شرکت‌ها
11
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1001870
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی ایثار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۹۶۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی آذین به کدملی ۱۲۸۶۶۸۵۱۱۷ به نمایندگی از بنیاد تعاون بسیج به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۵۱۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و غلام عبدالمالکی به کدملی ۲۲۵۱۲۸۱۱۹۴ به نمایندگی از موسسه خدمات علمی و آموزشی رزمندگان اسلام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۸۴۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ایوب مطلب زاده به کدملی ۲۸۰۰۳۲۱۱۱۳ به نمایندگی از موسسه تامین درمان بسیجیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۲۱۶۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مجید نورعلی به کدملی ۰۰۵۵۱۸۳۹۹۹ به عنوان نماینده موسسه فرهنگی هنری رزمندگان اسلام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۰۴۶ و نصراله شادی نسب به کدملی ۴۵۶۹۸۲۸۳۱۰ به عنوان نماینده موسسه تامین مسکن بسیجیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۷۴۴۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان مدیر مالی داریوش رضاپورزیبا به کدملی ۰۰۵۷۱۱۳۳۶۱ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۲۰۴۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046094
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۹۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۵۷۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۱/۹۱ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. علی آذین به ش. م ۱۲۸۶۶۸۵۱۱۷ به نمایندگی بنیاد تعاون بسیج به ش. م ۱۰۱۰۱۳۶۵۱۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدجواد پورسعیدی به ک. م ۱۰۹۱۴۷۶۵۷۸ به نمایندگی موسسه تامین درمان بسیجیان به ش. م ۱۰۱۰۰۳۴۲۱۶۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یعقوب سلیمانی به ک. م ۴۱۷۰۰۷۰۵۵۰ بنمایندگی موسسه خدمات علمی و آموزشی رزمندگان اسلام به ش. م ۱۰۱۰۰۳۳۸۴۶۲ و رضا افشارطونیان به ش. م ۰۰۳۶۸۷۰۸۲۱ به نمایندگی از شرکت ریل ترابر سبا به ش. م ۱۰۱۰۰۳۳۷۴۴۲ و یداله مکاری به ک. م ۶۴۱۹۳۴۳۸۸۷ به نمایندگی از موسسه فرهنگی هنری رزمندگان اسلام به ش. م ۱۰۱۰۰۳۵۰۰۴۶ به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و برات به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء چکها با مدیرعامل و مدیر مالی شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرمالی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۴۱۳۵۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1107610
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ بنیاد تعاون سپاه بنمایندگی محمد حیدری با کد ملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان بنمایندگی سید محمد باقر صدر پور با کد ملی ۰۵۳۰۶۰۸۱۹۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و موسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه (ع) بنمایندگی احمدرضا صبری با کد ملی ۱۲۸۷۶۶۹۲۹۸ بسمت مدیرعامل و شرکت خدمات رفاهی لاله بنمایندگی علی آذین به کد ملی ۱۲۸۶۶۸۵۱۱۷ و شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ بنمایندگی ناصر رحیمی به کد ملی ۰۰۴۲۸۰۹۹۷۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ سهراب تقی پور آهنگر با کد ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ و محمد حسین برخورداری با کد ملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۲۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل در تاریخ ۱۷/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۰۴۳۶۳۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348891
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۰۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به عنوان بازرس علی البدل شرکت به کدملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه جوان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی تعیین گردید. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار زیر تعیین گردید: علی کمیلی به کدملی۱۲۸۰۸۲۷۰۵۱ به نمایندگی از موسسه صندوق ذخیره بسیجیان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۶۷۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. و علی آذین به کدملی۱۲۸۶۶۸۵۱۱۷ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و ایرج دریالعل به کدملی۱۹۵۰۴۱۱۵۱۶ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. پ۱۷۷۶۲۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10939251
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۲۹۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۵۲۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۱۰/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی هوشیارممیز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و شرکت حسابرسی کوثر بنیاد تعاون بسیج به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۱۸۶۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد تعاونی بسیج به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۶۵۱۱۴ به نمایندگی محمدباقر صدرپور به ش ملی۰۵۳۰۶۰۸۱۹۷ و موسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسلام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۸۴۶۲ با نمایندگی علی آذین به ش ملی۱۲۸۶۶۸۵۱۱۷ و موسسه تامین درمان بسیجیان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۲۱۶ با نمایندگی محمدجواد پورسعیدی به ش ملی۱۰۹۱۴۷۶۵۷۸ و موسسه فرهنگی هنری رزمندگان اسلام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۲۱۶۰ با نمایندگی عباسعلی معصومی به ش ملی۶۴۱۹۳۴۳۸۸۷ و موسسه تامین اقلام مصرفی بسیجیان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۷۵۷۳۵ به نمایندگی یعقوب سلیمانی به ش ملی۴۱۷۰۰۷۰۵۵۰ و موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۴۰۴۵ با نمایندگی رضا احمدی به ش ملی۱۵۳۰۱۵۳۲۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13128264
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ابنیه سازان کوثر کیش با شناسه ملی۱۰۹۸۰۲۲۶۴۳۱ با نمایندگی آقای محمدحسین مدهوش طوسی با کدملی۰۹۳۸۶۰۴۵۲۱ به سمت رئیس هیأت مدیره. شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش با شناسه ملی۱۰۹۸۰۲۲۶۴۲۷ با نمایندگی آقای علی آذین با کدملی۱۲۸۶۶۸۵۱۱۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره. شرکت اقتصاد مدبر کیش با شناسه ملی۱۰۹۸۰۲۲۶۴۱۲ با نمایندگی آقای مصطفی دارانی با کدملی۰۰۳۶۱۱۹۴۵۸ به سمت عضو هیأت مدیره. شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد با شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ با نمایندگی آقای علی کمیلی با کدملی به سمت عضو هیأت مدیره. آقای محمدصادق خلفی با کدملی ۴۲۸۰۶۲۵۰۴۲ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای فرهنگ طلوعی فرزند مظاهر به شماره ملی ۲۹۳۸۲۶۷۹۶۷ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اسناد شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۸۲۵۶۳۴۳۲۶۶۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13248559
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز نو آفرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۷۰۵۳
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز نو آفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۷۰۵۳ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی کمال پور به شماره ملی ۰۰۳۶۹۳۵۴۴۱ جایگزین آقای علی آذین به کدملی ۱۲۸۶۶۸۵۱۱۷ بنمایندگی جدید شرکت سازه گستر خودرو دیار شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۶۷۹۴ و آقای مصطفی کمال پور به شماره ملی ۰۰۳۶۹۳۵۴۴۱ جایگزین آقای مصطفی محمدی دارانی به شماره ملی ۰۰۳۶۱۱۹۴۵ بنمایندگی جدید شرکت تدبیر روشن تجارت شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۶۸۱۵ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250821
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیستم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۲۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۵۵۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر استاد حسین به شماره ملی ۰۰۴۷۱۶۲۱۹۸ به جای آقای علی آذین به شماره ملی ۱۲۸۶۶۸۵۱۱۷ به عنوان نماینده شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش با شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۶۴۲۷ و آقای سید مجید میر محمدی به شماره ملی ۰۰۴۵۸۹۷۹۶۴ به جای آقای مصطفی محمدی دارانی به شماره ملی ۰۰۳۶۱۱۹۴۵ به عنوان نماینده شرکت اقتصاد مدبر کیش با شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۶۴۱۲ در هیئت مدیره شرکت تعیین گردیدند. پ۹۵۱۰۲۲۲۴۸۸۰۹۱۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13897909
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان فدک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۵۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۸۲۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد حسین مدهوش طوسی به شماره ملی ۰۹۳۸۶۰۴۵۲۱ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای علی آذین به شماره ملی ۱۲۸۶۶۸۵۱۱۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره. آقای محسن فاتحی زاده کلخوران به شماره ملی ۰۰۷۶۶۹۵۸۷۵ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای محمد صادق خلفی به شماره ملی ۴۲۸۰۶۲۵۰۴۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای وحید رضا باقری به شماره ملی ۰۰۷۴۷۲۲۹۸۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۰۷۱۳۶۳۸۹۸۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996828
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی طرح خرازی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۱۴۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۸۱۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۴۰۰۵۰/۱۵ , ۹۶۲ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی آذین به کدملی ۱۲۸۶۶۸۵۱۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و ذبیح اله بابایی به کدملی ۰۰۴۵۱۰۹۴۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین عرب عامری به کدملی ۵۲۰۹۸۲۴۵۴۳ به سمت منشی هیئت مدیره و مجید فرنوش به کدملی ۰۰۴۵۷۰۳۷۸۷ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای ثابت مدیرعامل (مجید فرنوش) و یکی از دو امضای رئیس هیئت مدیره (علی آذین) و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نائب رئیس هیئت مدیره (ذبیح اله بابایی) به همراه مهر شرکت تعاونی معتبر می‌باشد و همچنین اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت تعاونی معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۲۰۴۴۷۱۷۹۲۸۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376565
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی طرح خرازی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۱۴۱۷۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۸۱۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بشماره ۱۸۶۸۱۴/۱۵ , ۹۷۲ مورخ ۲۹/۷/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی آذین بشماره ملی۱۲۸۶۶۸۵۱۱۷ به سمت رئیس هیأت مدیره وذبیح اله بابائی بشماره ملی۰۰۴۵۱۰۹۴۸۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره بشماره ملی حسین عرب عامری بشماره ملی ۵۲۰۹۸۲۴۵۴۳ به سمت منشی هیأت مدیره و آقای مجید فرنوش بشماره ملی۰۰۴۵۷۰۳۷۸۷ به سمت مدیرعامل تعیین سمت گردیدند. حق امضای کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با دو امضای ۱ مجید فرنوش مدیرعامل به عنوان دارنده امضای ثابت ۲ علی آذین رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد بود. و در غیاب رئیس هیأت مدیره امضای آقای ذبیح اله بابائی نایب رئیس هیأت مدیره معتبر است. همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۹۲۰۱۴۲۳۹۵۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک