علیرضا نیلفروش زاده

آقای علیرضا نیلفروش زاده

کد ملی 1286552559
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 753710
آگهی تغییرات شرکت تدبیر آتیه الوندسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۴۵۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۵۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۲/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۱۹۶۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140514
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۸۷۹۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود استادعظیم به شماره ملی ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۸۶۸۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203419
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب شد: الف شرکت تامین آتیه شفیق ش. م ۱۰۳۲۰۵۴۳۵۸۸ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده ک. م ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ رئیس هیئت مدیره شرکت تامین آتیه سبز سما ش. م ۱۰۳۲۰۶۳۴۴ به نمایندگی آقای احمد دشتی ک. م ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد سعیدنژاد ک. م ۰۰۴۳۷۴۷۵۴۱ و آقای علیرضا نیلفروش زاده ک. م ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ و آقای غلامحسین عبدالهی سروی ک. م ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ اعضاء هیئت مدیره و حمیدرضا اباذری ک. م ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۱۹۵۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277419
آگهی تغییرات شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده با کد ملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ بسمت ریاست هیئت مدیره، شرکت تدبیر سلامت کیمیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۷ به نمایندگی آقای عباس قنادرضایی با کد ملی ۰۹۳۹۴۱۴۷۲۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ به نمایندگی آقای علیرضا نیلفروش زاده با کد ملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن کرجالیان چایجانی با کد ملی ۲۶۹۰۵۸۶۹۴۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای بقیه مدت تصدی توسط هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۵۳۰۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457678
آگهی تغییرات شرکت سینا واکسن شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۲۲۳۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۵۹۴۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد جواد شمس ابرده بشماره ملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ بعنوان بازرس اصلی و غلامحسین پلاسچی بشماره ملی ۰۰۴۱۸۶۳۲۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال تعیین شدند. اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: عباس کبریائی زاده بشماره ملی ۱۱۸۹۵۲۸۸۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تدبیر کالای جم ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵ به نمایندگی آقای احمد دشتی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت داروسازی الحاوی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴ به نمایندگی آقای علیرضا نیلفروش زاده ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای اباسلط نعمتی بشماره ملی ۵۰۹۸۷۶۳۵۲۵ (خارج از هیئت مدیره) مدیرعامل انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۶۰۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570353
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تدبیر کالای جم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد دشتی به کد ملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای سلامت شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای علیرضا نیلفروش زاده به کد ملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۹۳۸۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره وآقای علیرضا پورعباسی به کد ملی ۰۰۶۹۰۱۱۱۲۵ به نمایندگی از شرکت کیمیا سلامت ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۵۲۲۳۱۷۵۴۹۹۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1599681
آگهی تغییرات شرکت الحاوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: عباس کبریایی زاده به کد ملی ۱۱۸۹۵۲۸۸۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱ عباس قناد رضائی به کد ملی ۰۹۳۹۴۱۴۷۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰ علیرضا نیلفروش زاده به کدملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ احمد دشتی به کد ملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر کالای جم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵ و غلامعلی سعید نژاد به کد ملی ۰۰۴۳۷۲۰۷۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، برات، و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و امضا یکی از اعضا هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ۹۳۰۶۱۰۳۸۷۳۹۱۲۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620069
آگهی تغییرات شرکت کیمیا سلامت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد دشتی به کدملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴به سمت رئیس هیأت مدیره وآقای علیرضا نیلفروش زاده به کدملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره وآقای علیرضا پورعباسی به کدملی۰۰۶۹۰۱۱۱۲۵ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای مهدی نیلفروش زاده به کدملی ۱۲۹۱۹۴۵۲۷۱ به نمایندگی از شرکت تاپ اونیک پنجره به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۸۸۸۸ به سمت عضو هیأت مدیره وخانم آرزو متولی به کدملی۱۲۴۹۴۸۶۱۵۷ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای محسن آقاجانی فشارکی به کدملی ۰۰۷۲۵۳۵۹۷۰ به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضاء) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد وتعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و یا امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خ بهشتی پ۱۴۶ ط۲ کدپستی ۱۵۷۷۹۵۴۹۱۴ تغییر یافت. پ۹۳۰۶۲۵۲۳۸۴۸۹۴۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713989
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۳ و مجوز سازمان حمل و نقل پایانه‌ها بشماره ۳۰۴۱۳/۱۱ مورخ ۰۴/۰۸/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای مجید زجاجی به شمارة ملی ۰۰۳۷۲۴۱۹۷۴ به نمایندگی از شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران به شناسة ملی ۱۰۱۰۰۱۲۷۸۳۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عباس حیدرزاده ساری به شمارة ملی ۰۴۵۰۴۵۸۶۰۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی فارابی به شناسة ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین کوچک منش به شمارة ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۷۳ به نمایندگی از شرکت پارس دارو به شناسة ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶به عنوان عضو هیئت مدیره و معاون مالی و آقای علیرضا نیلفروش زاده به شمارة ملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسة ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سعید سعیدی نژاد به شمارة ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسة ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضاء مدیرعامل و بنا به تشخیص و مسئولیت ایشان، توسط معاونین مدیرعامل مهر و امضاء خواهد شد. امضاء اوراق، اسناد و مدارک بهادار از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره، متفقا با مهر شرکت نافذ خواهد بود. حدود وظایف و اختیارات هیئت مدیره در چارچوب مادة ۱۲۸ قانون تجارت و همچنین مادة ۳۷ اساسنامة شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۳۰۹۰۸۴۱۱۹۱۳۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412323
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر آرنگ بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۱۷۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۷۳۹۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا نیلفروش زاده با کد ملی۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مصطفی صدوقی را با کد ملی۳۲۵۶۱۹۲۷۷۷ به نمایندگی از شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره خانم معصومه بشاری با کد ملی۱۶۵۱۷۹۸۷۲۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه البرزبه شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۷۳۳۷ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد حسن مرادی با کد ملی ۰۶۵۲۷۲۶۹۷۶به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و یا امضای مدیرعامل با یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۱۱۰۸۷۲۱۳۵۸۳۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9575930
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر سلامت کیمیا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۰۱۸۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۶/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیرکالای سلامت به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۶/۸۹ احمد دشتی به کدملی۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به نمایندگی شرکت تدبیر کالای سلامت بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا نیلفروش به کدملی۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی سعیدنژاد به کدملی۰۰۸۱۲۷۸۶۰۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و علیرضا پورعباسی به کدملی۰۰۶۹۰۱۱۱۲۵ به نمایندگی از شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10604867
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه سهند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۰۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۱۷۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی نیلفروش زاده به شماره ملی۱۲۹۱۹۴۵۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲۸/۰۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10909091
آگهی تصمیمات شرکت آسیا سیر ارس (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۱۰/۸۹ و هیئت مدیره مورخ۹/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ به نمایندگی زهرا اخوان نسب به کدملی۱۲۹۱۰۲۱۰۵۱ و شرکت تدبیر کالای جم به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵ به نمایندگی علیرضا نیلفروش زاده به کدملی۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ و عباس قنادرضائی به کدملی۰۹۳۹۴۱۴۷۲۴ و شرکت تدبیر سلامت کیمیا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۷ به نمایندگی محمود شهشهانی پور به کدملی۱۲۸۷۸۹۶۰۵۷ و غلامحسین عبدالهی سروی به کدملی۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳، عباس قنادرضایی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود شهشهانی پور به نمایندگی شرکت تدبیر سلامت کیمیا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامحسین عبدالهی سروی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12908622
آگهی تغییرات شرکت فن آوریهای نوین دارویی آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۹۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد دشتی به کدملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر کالای جم سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی رضا نیل فروش زاده به کدملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به نمایندگی از طرف شرکت کیمیا سلامت ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین کیوانی ک م ۱۲۸۳۶۰۳۲۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدعلیرضا دبیرسیاقی با کدملی ۰۴۵۱۱۷۹۱۸۸ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و نظایر آنها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود. مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض شد: اجرای مصوبات مجامع و هیئت مدیره. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی. تنظیم آیین نامه‌های داخلی شرکت از قبیل مالی، اداری، بازرگانی، فنی و غیره و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. استخدام، عزل و نصب کارکنان شرکت بر اساس چارت سازمانی تصویب شده هیئت مدیره و همچنین تنبیه و تشویق آنان طبق آیین نامه مربوطه که به تصویب هیئت مدیره می‌رسد. تعیین حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و پرداخت مخارج و هزینه‌های مربوطه در چارچوپ قوانین جاری کشور و بودجه و ضوابط مصوب هیئت مدیره. انجام هزینه‌های شرکت در قالب بودجه و اعتبارات مصوب هیئت مدیره اعم از جاری و سرمایه‌ای. تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از جاری و سرمایه‌ای بر اساس برنامه زمانبندی پروژه‌ها و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. ضمنا هرگونه افزایش در بودجه‌های تصویبی تا سقف ۱۰٪ مجاز است و بیش از آن بایستی همراه با گزارش توجیهی آن به تصویب هیئت مدیره برسد. افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاء‌های مجاز به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات با تصویب هیئت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه. پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها مؤسسات و واخواست اینگونه اوراق وارائه گزارش آن به هیئت مدیره. انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت. خرید مواد اولیه، لوازم یدکی، قطعات، ملزومات، خدمات و سایر لوزام مورد نیاز برای شرکت در قالب بودجه مصوب وآیین نامه معاملات. دریافت اعتبار به هر مبلغ و یا وام از بانکها و مؤسسات در چارچوب بودجه مصوب بعد از تصویب در هیئت مدیره. تعیین برنامه تولید محصولات شرکت در قالب بودجه مصوب. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. تعیین و انتصاب هر نوع نماینده و وکیل و مشاور و تعیین جانشین آنها و دادن وکالتنامه به غیربمنظورامورجاری و در چارچوب ضوابط شرکت. اعزام کارشناسان به خارج ازکشوردرراستای برگزاری کنگره و تعیین حق ماموریت با تصویب هیئت مدیره تنظیم وارائه استراتژی بلندمدت شرکت جهت تصویب هیئت مدیره ارائه برنامه توسعه شرکت به هیئت مدیره. پ۹۵۰۴۲۳۲۸۸۸۷۴۵۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218038
آگهی تغییرات شرکت پخش تدبیر داروی تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۰۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به نمایندگی از شرکت تدبیرکالای جم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا اباذری به شماره ملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ به نمایندگی از موسسه تدبیر امداد کوثر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۹۴۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و کاظم سخنور به شماره ملی ۰۸۵۹۲۸۶۶۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و مؤسسات مبادرت و اقدام به ثبت هرگونه اختراع و علائم تجاری و یا خرید و یا تحصیل هرگونه حق الامتیاز و کسب پیشه (سرقفلی) اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و پیشنهاد اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از شرکتها و مؤسسات با هر مدت و با هر گونه شرایطی که مقتضی باشد طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن اختیارات کامل و تامین اموال طرفهای دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و پیگیری اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و دعاوی تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آیین نامه‌های موجود استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی در چهار چوب آیین نامه مصوب شرکت تعیین اولویت در برنامه‌های اجرایی بر اساس سیاست‌های مصوب هیئت مدیره پیگیری دریافت مطالبات شرکت و دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمامی مراحل و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر به رأی صادره یا اجرای آن در چهارچوب آیین نامه معاملات پیشنهاد نمودار و ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح مدیران اجرایی و تعیین وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت در چهار چوب آیین نامه استخدام مطالعه و بررسی فعالیت رقبا هدایت و رهبری مجموعه برای نیل به اهداف تنظیم شده بر اساس خط مشی و برنامه‌های مصوب شرکت تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پ۹۵۱۰۰۶۱۷۸۷۰۴۹۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570084
آگهی تغییرات شرکت تابان داروی مهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمدحسین اعتمادزاده کدملی۰۰۶۸۲۰۲۵۵۵دارنده۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ریال سهم با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارند. خانم نعیمه نصیری کدملی۰۴۳۹۷۲۵۶۲۳ دارنده۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ریال سهم با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارند. آقای مجتبی سرکندی کدملی۰۰۵۲۴۲۹۴۴۱ دارنده۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ریال سهم با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارند. آقای علی رضانیل فروش زاده کدملی۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ بادریافت مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۷ ریال میزان سهم الشرکه خودرابه مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ ریال کاهش داد. آقای مصطفی صدوقی رادکدملی۳۲۵۶۱۹۲۷۷۷ بادریافت مبلغ۰۰۰ر۰۰۰ر۸ ریال ازصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خودرابه مبلغ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵ ریال کاهش داد. خانم سیمین ملایوسفی کدملی۰۰۶۹۱۹۷۹۱۱ بادریافت مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ ریال ازصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خودرابه مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ ریال کاهش داد. لذا سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰ر۰۰۳ر۱۵۵ریال به مبلغ۰۰۰ر۰۰۳ر۹۵ریال کاهش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای علی رضانیل فروش زاده دارنده مبلغ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ریال سهم الشرکه آقای مصطفی صدوقی راد دارنده مبلغ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵ریال سهم الشرکه آقای جوادعبدالحسینی کلخورانی دارنده مبلغ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰ریال سهم الشرکه خانم سیمین ملایوسفی دارنده مبلغ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ریال سهم الشرکه آقای سیدحسن اعتمادزاده دارنده مبلغ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ریال سهم الشرکه آقای علیرضا احسانی آزاد دارنده مبلغ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵ریال سهم الشرکه شرکت پژوهش ومشاور ه تدبیر آراء دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰ دارای مبلغ ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه موسسه تدبیر امدادکوثر دارای شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۹۴۹۰ دارای مبلغ ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت تدبیر سرمایه البرز شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۳۷ دارای ۱۰۰۰ ریال پ۹۶۰۵۲۹۴۱۵۸۳۴۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651616
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین عبدالهی سروی با شماره ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای مسعود استاد عظیم با شماره ملی ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای عباس قناد رضایی با شماره ملی ۰۹۳۹۴۱۴۷۲۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای علیرضا نیل فروش زاده با شماره ملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره. خانم فهیمه مدنی با شماره ملی ۱۲۸۶۵۹۲۲۷۵ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه سهند با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۷۶۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قرارداد‌ها و چک و سفته با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۴ ۶ ۷ ۹ تا سقف یک میلیارد ریال ۱۲ ۱۴ ۱۵ ۱۷ و ۱۹ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۰۷۱۸۸۱۸۹۴۹۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13934597
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تدبیر عمران جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۸۰۷۲
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تدبیر عمران جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۸۰۷۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام ش. م ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی رضا نیلفروش زاده ک. م ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205200
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت.، آقای علی رضا نیل فروش زاده به شماره ملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به سمت بازرس اصلی وآقای مهدی نیلفروش زاده به شماره ملی ۱۲۹۱۹۴۵۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۶۱۷۵۴۳۳۰۳۱۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک