محمدرضا کجانی

محمدرضا کجانی

کد ملی 1286465737
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 727112
آگهی تغییرات در موسسه مجمع خیریه‌ای استان اصفهان شماره ثبت ۲۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۳۴۸۶
بموجب نامه شماره ۲۰۵/۱/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۱۵/۵/۹۱ فرماندهی انتظامی استان اصفهان و برابر صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۰ آقای احمد فامیل در دشتی کد ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ و کدپستی ۸۱۳۸۷۸۳۱۷۶ بسمت رئیس، آقای سید حسین رضازاده کد ملی ۱۲۸۲۷۵۵۵۲۸ و کدپستی ۸۱۳۸۷۸۳۱۷۶ بسمت نایب رئیس، آقای سید مهدی طباطبائی پور کد ملی ۱۲۸۰۲۵۹۸۲۵ و کدپستی ۸۱۳۸۷۸۳۱۷۶ بسمت مدیرعامل، آقای محمد رضا کجانی کد ملی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷ و کدپستی ۸۱۳۸۷۸۳۱۷۶ بسمت قائم مقام مدیرعامل، آقای جمال ملک نائینی کد ملی ۱۲۶۹۴۰۰۹۳۷ و کدپستی ۸۱۳۸۷۸۳۱۷۶ بسمت منشی، آقای مصطفی یراقی کد ملی ۱۲۸۴۳۵۷۷۶۷ و کدپستی ۸۱۳۸۷۸۳۱۷۶ بسمت خزانه دار، آقای علی سلیمان نژاد کد ملی ۱۰۹۰۸۸۳۲۱۸ و کدپستی ۸۱۳۸۷۸۳۱۷۶ و بهرام راستی کد ملی ۵۴۱۹۲۹۹۹۹۲ و کدپستی ۸۱۳۸۷۸۳۱۷۶ و سید حسین مرتضوی کد ملی ۱۲۸۴۳۷۲۷۲۳ و کدپستی ۸۱۳۸۷۸۳۱۷۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای اکبر مرجوی کد ملی ۱۲۸۵۴۲۵۲۸۶ و کدپستی ۸۱۳۸۷۸۳۱۷۶ و علی ابریشمکار کد ملی ۱۲۸۶۴۰۶۵۴۴ و کدپستی ۸۱۳۸۷۸۳۱۷۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با دو امضای رئیس، نایب رئیس، خزانه دار و مدیرعامل و با مهر موسسه معتبر است. اساسنامه جدید مشتمل بر سه فصل و ۴۱ قانون و ۲۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۶/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۰۲۶۹۸۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934847
آگهی تغییرات در موسسه انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حجتیه اصفهان شماره ثبت ۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۳۴۰۱
بموجب نامه شماره ۱۷/۱/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۳۰/۹/۹۱ فرماندهی انتظامی استان اصفهان و برابر صورت جلسات هیئت امنا و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۹۰ آقای محمود فضیلی نژاد کد ملی ۱۲۸۰۹۰۱۷۰۵ و کدپستی ۸۱۶۶۶۶۴۱۵۱ بسمت رئیس، آقای مجید تباشیری کد ملی ۱۲۸۶۶۰۲۹۰۴ و کدپستی ۸۱۶۵۶۳۴۴۳۱ بسمت نایب رئیس، آقای محمد رضا کجانی کد ملی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷ و کدپستی ۸۱۴۳۸۶۴۷۹۱ بسمت مدیرعامل، آقای غلامحسین امیدیان کد ملی ۱۲۹۱۲۱۲۸۱۷ و کدپستی ۸۱۹۷۶۱۳۳۵۱ بسمت قائم مقام مدیرعامل، آقای رحیم اخوان مقدم کد ملی ۱۲۸۶۲۱۰۸۰۱ و کدپستی ۸۱۳۷۶۸۸۷۳۴ بسمت منشی، آقای علی رجالی کد ملی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴ و کدپستی ۸۱۷۳۸۴۵۷۷۱ بسمت خزانه دار، آقای مهدی اذانی کد ملی ۱۱۹۹۴۴۷۵۳۶ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۴۷۴۳ و رضا حاجی رستم کد ملی ۱۲۸۷۵۶۵۷۸۶ و کدپستی ۸۱۵۸۹۱۸۷۶۰۱ و مجتبی نصر اصفهانی کد ملی ۱۲۹۰۹۱۰۱۳ و کدپستی ۸۱۶۵۶۶۳۳۶۳ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقایان علی اولیا پناه کد ملی ۱۲۸۶۳۳۵۱۴۰ و کدپستی ۸۱۷۳۴۳۷۶۱۱ و سید مصطفی موسوی کد ملی ۱۲۸۶۶۷۳۸۴۵ و کدپستی ۸۱۹۹۶۵۴۱۸۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات صندوق با دو امضا از سه امضا رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل، خزانه دار که امضا مدیرعامل ثابت می‌باشد و در غیاب رئیس با امضا نایب رئیس و با مهر موسسه معتبر است. اساسنامه جدید مشتمل بر سه فصل و ۴۲ ماده و ۲۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۸۱۱۱۵۱۴۵۲۳۱۵ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533130
آگهی تغییرات موسسه مجمع خیران قرآنی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان به شماره ثبت۳۸۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۶۸۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی فضیلتی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۴۷۸۰۸ به عنوان رئیس هیئتمدیره، آقای حسین خاکساری هرندی به شماره ملی ۱۲۸۶۶۴۲۹۵۷ به عنوان نائبرئیس هیئتمدیره، آقای احمد قاسمی پزوه به شماره ملی ۱۲۸۷۷۸۴۵۴۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا)، آقایان علی رضایی به شماره ملی ۱۲۸۵۶۱۶۱۵۴ و محمدرضا کجانی به شماره ملی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷ و حمیدرضا مقدمپور به شماره ملی ۱۲۸۶۷۲۹۴۹۱ به عنوان اعضای اصلی هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره و با مهر شرکت معتبر است. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۸۶۴۷۷۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765006
آگهی تغییرات موسسه خیریه امام محمد باقر ع به شماره ثبت ۱۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۳۳۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا کجانی کد ملی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷، آقای اکبر مقارهءعابد۱۲۸۵۳۴۲۷۲۰، آقای مجید تباشیری کد ملی ۱۲۸۶۶۰۲۹۰۴، آقای احمدعلی مدرس کد ملی ۱۲۸۷۵۵۹۸۲۴، آقای رحیم راطبی کد ملی ۱۲۸۷۶۸۲۰۰۶ آقای غلامرضا گشنیزجانی کد ملی ۱۲۸۶۴۰۹۸۹۶، آقای علی رجالی کد ملی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴، آقای محمود فضیلی نژاد کد ملی ۱۲۸۰۹۰۱۷۰۵، آقای عباس حاج رسولیها کد ملی ۱۲۸۵۴۴۴۲۸۰، خانم پروین کلباسی کد ملی ۰۳۸۰۷۶۹۶۷۰، آقای ابراهیم مهران فرکد ملی ۱۲۳۹۸۲۶۹۱۵بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم ملوک پارسائی کد ملی ۱۲۸۷۵۸۲۳۲۱ و آقای سیدمصطفی موسوی کد ملی ۱۲۸۶۶۷۳۸۴۴بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شد. آقای حسین آذین کد ملی ۱۲۸۶۵۳۰۵۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی متین راد کد ملی ۱۲۸۷۶۰۰۷۶۱بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. تراز مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. روزنامه اصفهان زیبا جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۱۰۱۵۱۸۹۴۱۸۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740206
آگهی تغییراتانجمن خیریه امام حسین ع ویژه حمایت از بیماران شکاف کام و اختلالات همراه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۳۰۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ و نامه‌ی شماره‌ی ۹۱۶۲۳/۲۲/۲۰ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباسعلی سلطانیان به شماره ملی ۱۲۸۵۶۱۸۰۷۶ خزانه دار و مصطفی حر به شماره ملی ۱۲۸۱۰۳۲۹۰۵ عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل و علی سلیمان نژاد به شماره ملی ۱۰۹۰۸۸۳۲۱۸ عضو اصلی هیئت مدیره و جلیل طالقانی اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۰۳۵۲۳۰۲ عضو اصلی هیئت مدیره و رسول نصر اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۴۵۲۰۳۷۴ نایب رییس هیئت مدیره و محمدرضا کجانی به شماره ملی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷ به سمت رییس هیئت مدیره و آرش قربانی به شماره ملی ۱۱۱۱۸۰۳۶۵۱ عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضای اسناد و اوراق بهادار و عادی با امضاء مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاء رییس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است ش۹۵۰۱۲۳۲۲۴۸۶۸۱۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814976
آگهی تغییرات شرکت الماس فولاد سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۶۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ آقای امیرحسین کجانی به کدملی ۱۲۹۲۱۳۷۵۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محمدرضا کجانی به کدملی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فروغ اوقانیان به کدملی ۱۲۸۶۵۷۲۵۱۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۰۳۰۴۶۷۰۶۹۹۸۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13004064
آگهی تغییرات خیریه خمسه طیبه اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۵۲۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعلی روضاتی به شماره ملی ۱۲۸۹۹۰۲۹۳۳به سمت رئیس هیئت مدیره، اصغر خلیلی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۵۱۸۰۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیدمصطفی فتحی به شماره ملی ۱۲۸۳۶۰۰۶۹۲ به سمت مدیرعامل، سیدمحمود موسوی به شماره ملی ۱۲۸۵۲۶۰۹۵۳ به سمت خزانه دار، منصور مخملی به شماره ملی ۱۲۶۱۵۲۲۳۰۳ به سمت منشی هیئت مدیره، زهرا صانعی به شماره ملی ۱۲۱۹۲۹۶۱۰۴، بمانعلی صادقی برزانی به شماره ملی ۱۲۹۰۰۰۷۸۰۲، ایرج امیدفر به شماره ملی ۱۲۸۸۵۵۳۹۲۷ و محمدرضا کجانی به شماره ملی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اشخاص ذیل: مدیرعامل و خزانه دار، یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۱۴۷۶۹۹۸۳۱۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13024418
آگهی تغییرات خیریه دیابت اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۵۸۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ و نامه شماره ۱۱۶/۱/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۲/۵/۹۵ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی عطاری کد ملی ۰۸۳۹۴۴۴۷۳۷ سیدمهدی ابطحی کد ملی ۱۱۴۱۵۷۱۹۷۸ سیدجواد رنگ آمیز کد ملی ۱۲۸۲۳۲۷۸۶ جمال ملک نایینی کد ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ سیدمرتضی میرلوحی کد ملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ علی کچویی کد ملی ۱۱۸۹۴۹۰۶۲۵ احمد فامیل دردشتی کد ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ مجید تباشیری کد ملی ۱۲۸۶۶۰۲۹۰۴ ریحانه برکتین کد ملی ۱۲۸۰۹۸۴۱۷۱ حسین سلیمانی کد ملی ۱۱۴۱۸۴۱۹۲۴ مهدی آراستگان کد ملی ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و حسین کشانی کد ملی ۱۲۸۶۱۴۳۵۳۵ همایون صدری کد ملی ۱۲۸۴۵۷۶۴۸۵ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمدرضا کجانی کد ملی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷ بازرس اصلی و بهرام راستی کد ملی ۵۴۱۹۲۹۹۹۹۲ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین شد. ش۹۵۰۶۲۷۸۱۴۶۳۹۹۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287234
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن خیرین مسکن ساز مدیریت استان اصفهان درتاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت۴۹۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۲۱۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ماهیت انجمن حمایتی فرهنگی است که با التزام به رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، وفق مفاد این اساسنامه ضمن پرهیز از هر گونه اغراض سیاسی و انتفاعی با هدف ساخت مسکن مناسب و ارزان قیمت برای اقشار محروم جامعه از طریق جلب حمایت خیرین کشور فعالیت خواهد نمود. اهم وظایف و اهداف انجمن بشرح ذیل می باشد:. اشاعه فرهنگ مشارکت و جلب کمکهای مردمی و خیرین به منظور ساخت و تولید مسکن ارزانقیمت برای نیازمندان. گسترش فرهنگ سنت حسنه وقف در امر تأمین مسکن محرومین از طریق بستر سازی مناسب با رعایت احکام، ضوابط و مقررات وقف، عمری، سکنی و وقف انتفاع. سیاستگزاری و تعیین خط مشی در امر عمران اراضی و فضاهای مناسب با کاربریهای مسکونی (هماهنگ با قوانین و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی) به منظور حداکثر استفاده ازآنها. تلاش در جهت اعتلاء فرهنگ ساخت و تولیدمسکن مناسب و ارزان قیمت. تلاش در جهت تقویت بنیه مالی انجمن و تامین منابع لازم. نظارت بر حسن تحقق منویات و اهداف شرعیه خیرین و واقفین مسکن ساز در طول حیات آنان و بعد از آن. هماهنگی های لازم بین دستگاه های ذیربط و خیرین و واقفان مسکن ساز جهت تحقق اهداف انجمن تلاش در جهت ساخت و ساز وتولید انبوه مسکن ارزان قیمت با استفاده از فن آوریهای جدید مناسب و با هدف واگذاری وخانه دار شدن اقشار آسیب پذیر و نیازمند و کمک در جهت کاهش قیمت مسکن. بررسی و مطالعه ساز و کارها وتجربیات سایرنهادها وهمچنین دیگرکشورها در امر مشارکت های مردمی . تجهیز و تامین منابع بخش خصوصی، تعاونی و دولتی در جهت ساخت مسکن مناسب. قبول تولیت، وصایت، نظارت در موقوفات واقفان وخیرین مسکن ساز مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان ـ شهر اصفهان ـ مدرس ـ خیابان مدرس ـ بن بست ریسمانکارزاده ـ پلاک ۰ ـ ساختمان مسکونی مدرس ـ طبقه همکف ـ واحد ۱۱ ـ کدپستی ۸۱۴۸۸۶۵۶۶۱ اولین مدیران: آقای سیداصغر مستولی زاده به شماره ملی ۱۲۸۰۸۱۱۴۵۵ به سمت مدیرعامل وآقای محسن خلیلی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۴۰۶۰۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای غلامحسین خانی به شماره ملی ۱۲۸۳۵۷۸۷۸۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای عباس حاج رسولیها به شماره ملی ۱۲۸۵۴۴۴۲۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا کجانی به شماره ملی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مصطفی بهبهانی به شماره ملی ۱۲۸۶۵۳۳۱۸۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سیدجمال الدین صمصام شریعت به شماره ملی ۱۲۸۷۷۳۱۰۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین کریمی به شماره ملی ۱۲۸۸۰۹۵۹۶۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای اصغر نصر آزادانی به شماره ملی ۱۲۹۰۰۴۰۱۹۲ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک ؛ سفته ؛ بروات ؛قراردادها و عقوداسلامی با امضاء اقایان سیداصغر مستولی زاده و غلامحسین خانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری باامضاء اقای سیداصغر مستولی زاده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای رضا انصاری به شماره ملی ۱۲۸۰۲۶۰۴۱۶ به سمت بازرس اصلی و جمال ملک نائینی به شماره ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید. به موجب نامه شماره ۵۹۴۸۲/۲۴/۲۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵ دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان ثبت بلامانع می باشد. ش۹۵۱۱۱۲۹۳۶۱۱۶۳۹۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292030
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه فرهنگی اجتماعی محبان سیدالشهداء اصفهان درتاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۶۰۲۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ۱ ـ کمک به سربازان بی بضاعت ۲ ـ خانواده های بی بضاعت و نیازمند ۳ ـ اجرای امور فرهنگی حسینیه سید الشهدا (ع) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان خیابان شهدای صفه نرسیده به بیمارستان خانواده حسینیه سید الشهداء (ع) کدپستی ۸۱۷۴۶۷۳۴۳۱ دارائی موسسه: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال که در اختیار مدیران می باشد. اولین مدیران: آقای سیدعباس قریشی به شماره ملی ۱۱۹۹۳۵۶۱۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای جواد توکلی به شماره ملی ۱۲۸۵۸۸۳۸۱۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا کجانی به شماره ملی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی محسنی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۸۸۸۲۴۶۱ بسمت خزانه دار، آقای رسول جنتی دوست به شماره ملی ۲۲۹۱۶۲۶۹۸۱ و آقای جعفر آقائی به شماره ملی ۱۸۲۹۲۷۹۹۱۲ و آقای محمدعلی جهانیان نجف آبادی به شماره ملی ۱۰۹۱۰۸۹۲۳۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره، آقای منصور شیرازی به شماره ملی ۵۴۹۹۳۶۶۵۲۷ و آقای محمد یاری به شماره ملی ۶۲۱۹۲۹۵۷۸۱ بسمت عضو علی البدل تا تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات سازمان با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر سازمان معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا بیات چناری به شماره ملی ۳۹۳۰۲۱۹۸۰۸ و آقای هوشنگ مرادی عظمی به شماره ملی ۳۳۴۱۵۳۷۷۰۸ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید. * به استناد مجوز شماره ۲۳۷۵۹/۱/۲۰۲۵ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ صادره از فرمانداری اصفهان ش۹۵۱۱۱۶۶۴۶۳۵۸۳۳۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466610
آگهی تغییرات خیریه امداد و درمان کوثر ولایت بیمارستان امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۷۲۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ و به استناد نامه شماره ۱۲۲۴۴/۲۴/۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۶ دفتر امور اجتماعی استانداری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گزارش عملکرد مالی انجمن در سال ۹۲ ۹۴ به تصویب رسید. آقای احمد فامیل دردشتی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ و آقای سید مرتضی میرلوحی۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ و آقای مهدی آراستگان ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶ و آقای جمال ملک نائینی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ و خانم پروین کلباسی۰۳۸۰۷۶۹۶۷۰ و آقای عبدالرضا یوسفیان ۵۱۱۰۴۲۸۶۱۱ و آقای اکبر کلاهدوزان ۱۲۸۱۵۴۶۴۸۸و آقای رضا حاجی رستم ۱۲۸۷۵۶۵۷۸۶ و آقای کریم بیگی۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ و آقای سیدمحمدذاکر فر۱۲۸۴۵۵۴۴۴۹ و آقای علی رجالی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای مهدی اذانی ۱۱۹۹۴۴۷۵۳۶ و آقای مصطفی حجه فروش ۱۲۸۵۳۸۷۵۵۴ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای رحیم راطبی ۱۲۸۷۶۸۲۰۰۶و آقای محمدرضا کجانی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷ بعنوان بازرسان اصلی و آقای احمد علمازاده ۵۵۵۸۶۱۲۹۷۵ و آقای سیدرضا اسحاقی۱۲۸۷۸۹۲۹۲۲ به عنوان بازرسان علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۳۲۱۸۹۵۳۵۵۹۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468414
آگهی تغییرات خیریه دانش اموزی کریم اهل بیت اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۱۹۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۵۵/۱/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ فرماندهی انتظامی اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا کجانی به کدملی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر پویان فر به کدملی ۱۲۸۷۶۷۳۹۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی بک عالی فر به کدملی ۵۴۱۸۸۰۳۰۴۲ به سمت مدیرعامل و حسین کشانی به کدملی ۱۲۸۶۳۹۰۹۱۵ به سمت خزانه دار و معصومه شاه نظری به کدملی ۰۰۵۰۷۰۶۴۴۶ به سمت منشی هیئت مدیره و احمد شریعتی کمال آبادی به کدملی ۱۲۴۹۱۹۹۹۳۱ به سمت عضو اصلی و نوراله شریفی به کدملی ۵۴۱۹۳۴۹۰۹۴ به سمت عضو اصلی و فاطمه آقائی اصفهانی به کدملی ۱۲۸۲۲۲۴۵۱۴ به سمت عضو اصلی و محمدرضا ناظم زاده هرندی به کدملی ۱۲۸۶۸۰۰۰۰۵ به سمت عضو اصلی تا تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۷ تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای دو نفر از اشخاص ذیل و مهر موسسه معتبر است: مدیرعامل و خزانه دار یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار ش۹۶۰۳۲۲۹۶۶۷۲۱۹۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13520622
آگهی تغییرات شرکت زیارتی کوثر گشت اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۸۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمدرضا کجانی به شماره ملی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷، آقای اکبر مقارهء عابد به شماره ملی ۱۲۸۵۳۴۲۷۲۰، آقای رحیم راطبی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۸۲۰۰۶ و موسسه خیریه امام محمد باقر (ع) به شماره ثبت۱۰۳۹ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۳۳۴۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقای احمدعلی مدرس به شماره ملی ۱۲۸۷۵۵۹۸۲۴ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمصطفی میرشاه جعفراصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۴۴۳۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اصفهان زیبا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۴۲۷۸۱۰۴۴۶۹۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701684
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن ترویج فرهنگ اهدای خون سالم استان اصفهان درتاریخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۴۹۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:اهداف انجمن عبارتند از: الف) کلیات:هدف ۱: شناسایی و جذب اشخاص جهت فرهنگ سازی اهدای خون سالم در جامعه: شناسایی و جذب خیرین جهت توسعه فیزیکی مراکز اهدای خون در استان: تبلیغات و آموزش افراد جامعه جهت ترویج فرهنگ اهدای خون سالم: جذب کمک های نقدی و غیرنقدی جهت توسعه زیرساخت های انتقال خون در سطح استان: ساخت مراکزجامع اهدای خون در سطح استان: کمک به امر فرهنگ اهدای خون سالم و هر نوع فعالیتی مرتبط با موارد فوق الذکر: ایجاد وراه اندازی مراکز فعالیت تخصصی چون آفرزیس. تولید فراورده های جدید و... ب) روش اجرای هدف ـ برگزاری همایش و گردهمایی برای شهروندان جهت ترویج فرهنگ اهدای خون سالم ـ برگزاری گردهمایی جهت افراد جامعه و جذب افراد خیر ـ دعوت از خیرین جامعه و تشویق آنها جهت ساخت و تجهیز مراکز اهدای خون ـ جذب کمک های مادی و معنوی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان شهر اصفهان ـ کمال اسماعیل ـ کوچه بوستان ـ میدان خواجو ـ پلاک ۱۶۵ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۸۱۴۳۶۴۳۴۷۱ دارایی موسسه: اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد که از سوی هیات موسس تماما پرداخت و در اختیار انجمن قرار گرفته است اولین مدیران: عباس رضائی به شماره ملی ۱۲۲۹۶۰۱۷۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ، محمدرضا کجانی به شماره ملی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ،محمدمهدی حریری به شماره ملی ۱۱۹۸۹۶۱۲۵۲ به سمت مدیرعامل اصغر عکاف زاده به شماره ملی ۱۲۸۶۶۰۵۴۲۳ بسمت خزانه دار، محمدرضا یزدان پناه به شماره ملی ۱۱۱۱۱۳۳۶۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره، محمدجعفر صرامی به شماره ملی ۱۱۴۱۵۴۱۷۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره ،عباسعلی جوادی به شماره ملی ۱۱۸۹۲۹۷۱۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره ، محسن مومنی به شماره ملی ۱۲۱۹۳۶۷۳۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره ، احمد رضوانی نائینی به شماره ملی ۱۲۴۹۴۵۰۷۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره ، اصغر برشان به شماره ملی ۱۲۸۶۴۱۸۹۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره ، سیدمحمدحسین امامی کرونی به شماره ملی ۱۲۹۰۳۸۷۸۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره، شیوا صمصام شریعت به شماره ملی ۱۲۹۲۵۹۵۷۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره،نصیر ملت به شماره ملی ۵۴۱۸۶۷۸۳۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره ،اسماعیل نادری به شماره ملی ۶۲۹۹۵۰۵۶۲۱ به سمت عضو علی البدل ،حسن آجودانیان به شماره ملی ۱۲۸۲۲۰۹۲۴۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد باامضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار باامضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان موسسه: سیدمرتضی میرلوحی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۱۱۰۹۴۳ بسمت بازرس اصلی ، مجتبی حقایق اصفهان به شماره ملی ۱۲۸۳۵۵۷۴۳۶ بسمت بازرس اصلی و حسن اکلیلی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۵۷۶۵۱ بسمت بازرس علی البدل و سیدمحمد باقر حجازی به شماره ملی ۱۲۹۱۱۰۵۳۲۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. به استناد نامه شماره ۵۴۸۳۱/۲۴/۲۰ ـ ۲۷/۰۷/۱۳۹۶ استانداری اصفهان ش۹۶۰۸۱۷۸۸۹۹۴۷۱۰۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13875417
آگهی تغییرات مجمع فرهنگی خیرین نسیم بهشت امام حسن عسگری ع استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۲۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۷۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ به استناد نامه شماره ۸۶۴۳۶/۲۴/۲۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۶ دفتر امور اجتماعی استانداری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدرضا عقدائی۱۱۸۸۸۱۸۴۰۶ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای محمدرضا کجانی۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای امیرحسین ولی به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای محسن خلیلی۱۲۸۰۸۴۰۶۰۹ بعنوان عضو هیأت مدیره و خزانه دار و آقای سید محمدحسین امامی ۱۲۹۰۳۸۷۸۸۵بعنوان مدیرعامل و آقای علی رجالی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و آقای غلامرضا گشنیزجانی۱۲۸۶۴۰۹۸۹۶ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و آقای سیدرضااسحاقی۱۲۸۷۸۹۲۹۲۲ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و آقای مجید حمیدی منش ۱۲۸۲۷۶۲۶۶۴بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و آقای مهدی عندلیب ۱۲۸۳۴۲۹۶۶۷ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و خانم وحیده حمیدی۰۰۵۸۲۲۷۳۷۷ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و آقای سیدمرتضی میرلوحی۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و منشی (دبیر) هیأت مدیره و آقای مصطفی هادی زاده۰۴۹۱۳۵۹۷۰۵ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و آقای سعیدصادقی۱۲۸۶۷۵۷۳۴۷ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و آقای محمود ابراهیمی ۱۱۸۹۵۳۵۳۴۳ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و آقای محمدحسن قائدیها۱۱۹۹۷۵۳۷۳۴ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و آقای اسداله گرجی زاده۴۲۶۹۰۰۲۷۰۰ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و خانم مرضیه فرشاد۲۴۱۰۹۲۳۲۹۱ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و آقای مهدی آراستگان ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و آقای احمد عندلیب۱۲۸۵۷۸۲۴۷۱ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و آقای مرتضی علینقیان ۱۲۸۳۵۹۹۸۸۰بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق به استناد ماده ۳۱ تبصره ۳ اساسنامه بشرح ذیل است. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار باامضای رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و با مهر مجمع معتبر خواهد بود. ش۹۶۱۱۲۸۷۷۱۸۲۳۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080121
آگهی تغییرات انجمن خیریه دوستداران کودک حضرت علی اصغر ع اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۶۸۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۶ و نامه شماره۶۲۲۰/۹۷ , ۹۱۴ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۷ اداره کل بهزیستی استان اصفهان: افتخارسادات سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۷۵۰۶۳۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره رویا کلیشادی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۸۲۵۷۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره لیلی راستگو به شماره ملی ۲۲۹۵۱۳۰۸۷۵ بعنوان خزانه دار مریم کریمیان به شماره ملی ۱۲۹۰۹۵۸۰۸۴ عضو اصلی محمدرضا کجانی به شماره ملی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷ عضو اصلی حسین آذین به شماره ملی ۱۲۸۶۵۳۰۵۳۹ عضو اصلی ملوک پارسایی به شماره ملی ۱۲۸۷۵۸۲۳۲۱ عضو اصلی اکبر مقارهء عابد به شماره ملی ۱۲۸۵۳۴۲۷۲۰ عضو اصلی رحیم راطبی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۸۲۰۰۶ عضو اصلی و مدیرعامل موهوبه هزارخوانی به شماره ملی ۰۰۳۵۱۹۸۵۱۶ بعنوان عضو علی البدل غلامرضا گشنیزجانی به شماره ملی ۱۲۸۶۴۰۹۸۹۶ بعنوان عضو علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. مگرآنکه این اختیار از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض شود. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود ش۹۷۰۳۲۸۸۳۲۶۳۵۶۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14109283
آگهی تغییرات امام موسی کاظم ع ویژه امور زندانیان استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۷۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۸۹۳۳/۲۴/۲۰ مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۷ استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید. مسعود صرامی به کدملی ۱۲۸۲۲۳۰۶۶۲و محمد حسین صدیقی پور به کدملی ۱۲۸۲۲۲۲۱۶۳و محمد اعتزازیان به کدملی ۱۲۸۱۶۲۱۸۲۱ و محمدرضا کجانی به کدملی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷و رضا امینی به کدملی ۱۲۸۳۵۵۸۵۲۱ و علی بیک عالی فر به کدملی ۵۴۱۸۸۰۳۰۴۲ و سیدمحمدحسین امامی به کدملی ۱۲۹۰۳۸۷۸۸۵ و ناصر ثقفیان به کدملی ۱۲۸۴۴۹۹۲۰۰ و محسن خلیلی به کدملی ۱۲۸۰۸۴۰۶۰۹ و نجفقلی مالکی به کدملی ۵۴۱۹۴۹۳۶۴۰ و غلامحسین وطنی به کدملی ۱۲۸۱۷۸۱۶۷۳ بعنوان اعضای اصلی هیت مدیره و مصطفی متین راد به کدملی ۱۲۸۷۶۰۰۷۶۱ و محسن قائم فر به کدملی ۱۲۹۱۰۱۸۰۲۶ بعنوان اعضا علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سیدمرتضی میرلوحی به کدملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ بعنوان بازرس اصلی ورحیم راطبی به کدملی ۱۲۸۷۶۸۲۰۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. ش۹۷۰۴۱۶۸۵۳۳۹۴۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200300
آگهی تغییرات مجمع مهندسان خیر امام علی ع استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۴۶۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۷ و نامه شماره ۴۳۱۵۲/۲۲/۲۰ مورخ ۲۲/۵/۹۷ استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال و بازرسین برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقای محمدرضا برزو اصفهانی به کدملی ۱۲۸۴۶۳۲۵۱۲ آقای محمدرضا کجانی به کدملی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷ آقای مصطفی بهبهانی به کدملی ۱۲۸۶۵۳۳۱۸۱ آقای عباس حاج رسولیها به کدملی ۱۲۸۵۴۴۴۲۸۰ آقای عباس صنیع زاده به کدملی ۱۲۸۲۲۲۶۷۰۲ آقای احمدعلی مدرس به کدملی ۱۲۸۷۵۵۹۸۲۴ آقای حسن صلواتی به کدملی ۱۲۸۶۴۵۷۸۷۴ آقای فضل اله محلوجی به کدملی ۱۲۸۲۲۸۱۱۶۱ آقای تقی ملک احمدی به کدملی ۱۲۸۷۶۴۷۶۵۰ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب و آقای مصطفی مهربد به کدملی ۱۲۸۱۵۹۶۰۱۹ آقای علیرضا پرهام به کدملی ۱۲۸۸۰۲۶۷۷۳ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای دو سال انتخاب شدند آقای سیدجلال نوریه به کدملی ۱۲۸۶۴۱۵۷۰۵ آقای حسین میرقادری به کدملی ۱۲۸۱۷۱۶۰۹۱ بعنوان بازرسان اصلی و آقای محمدعلی تباشیری به کدملی ۱۲۸۴۴۵۹۴۱۱ و آقای عبدالرضا مرتضوی نائیینی به کدملی ۱۲۸۵۶۰۴۸۵۷ بعنوان بازرس علی البدل هیات مدیره برای یکسال انتخاب شدند ش۹۷۰۶۱۳۲۹۰۳۲۶۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک