عباس عاصمی زواره

آقای عباس عاصمی زواره

کد ملی 1286415683
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 688358
آگهی تصمیمات در شرکت نیرو گستران کار پژوه سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۹۲۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: عباس عاصمی زواره به کد ملی ۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳ و کدپستی ۸۱۴۳۹۸۳۱۱۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهری کریمی به کد ملی ۱۱۳۰۲۰۴۶۵۰ و کدپستی ۸۱۴۳۹۸۳۱۱۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره محمدرضا پاکت چیان با کد ملی ۱۲۸۶۳۹۱۹۲۰ کدپستی ۸۱۶۵۶۳۴۱۵۳ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و حمیدرضا عاصمی زواره به کد ملی ۱۲۸۸۳۹۶۰۶۶ و کدپستی ۸۱۴۳۹۸۳۱۱۳ عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ محمد زمانی با کد ملی ۱۲۸۸۰۲۴۱۹۳ و کدپستی ۸۱۷۶۶۶۶۴۹۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید تراز مالی ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۵۰۶۵۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 854756
آگهی تغییرات شرکت اسب ریس تهران (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۲۹۱۷۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای نادر معصومی رستمی به شماره ملی۰۰۳۵۶۱۳۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مهری کریمی به شماره ملی۱۱۳۰۲۰۴۶۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هومن منصوریان به شماره ملی۱۲۹۰۵۴۶۱۳۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۴/۶/۱۳۹۳. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبراست. در تاریخ۲۹/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۹۰۵۸۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 949224
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سد و سازه سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۱۶۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعیدرضا عاصمی زواره به شماره ملی ۱۲۸۴۸۵۵۱۳۹ و خانم سمیه باباشکوری بشماره ملی ۲۲۹۶۳۰۱۹۴۰ و آقای عباس عاصمی زواره بشماره ملی ۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳ تا تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۳ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعیدرضا عاصمی زواره به شماره ملیه ۱۲۸۴۸۵۵۱۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سمیه باباشکوری بشماره ملی ۲۲۹۶۳۰۱۹۴۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس عاصمی زواره بشماره ملی ۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و اقای عباس عاصمی زواره بشماره ملی ۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳ بسمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۰۳۸۱۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099568
آگهی تغییرات شرکت گسترش اقتصاد جام جم سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۵۴۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۴۹۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی ۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳ و شرکت مهندسی سدو سازه سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۱۶۹ با نمایندگی آقای حمیدرضا عاصمی زواره و شرکت راه وران گستر کیش سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۰۰ با نمایندگی آقای مسعود ترکاشوند تا تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ ۲. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی ۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهندسی سدو سازه سپاهان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا عاصمی زواره به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت راه وران گستر کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود ترکاشوند به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی ۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد در تاریخ ۸/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۷۸۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224429
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوری‌های سنجش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۸۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به سمتهای ذیل برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای عباس عاصمی زواره با کدملی۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳ بسمت رییس هیئت مدیره آقای علی ممیزان با کدملی۰۰۵۲۸۶۲۱۱۹ بسمت نایب رییس هیئت مدیره آقای علی مینایی تهرانی با کدملی۰۰۷۴۹۶۳۶۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره محمدرضا مقامی کیا با کدملی۰۰۶۷۰۰۱۱۲۲ بسمت عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا عاصمی زوا ه با کدملی۱۲۸۸۳۹۶۰۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود مینایی تهرانیئ با کدملی۰۰۴۴۴۲۲۹۴۶ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۲۷۷۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1596847
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع نوین فرابین آپامه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۸۸۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس عاصمی زواره به کدملی ۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳، حمیدرضا عاصمی زواره به کدملی ۱۲۸۸۳۹۶۰۶۶ و سید مهران شاهچرا به کدملی ۱۲۹۲۵۵۷۷۸۸ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال و منصور ماهشانیان اصفهانی به کدملی ۱۲۸۷۹۴۰۰۳۰۷ به سمت بازرس اصلی و سعید خانجانی به کدملی ۶۲۱۹۲۸۹۳۳۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۱۲۴۱۱۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692088
آگهی تغییرات شرکت سد و سازه سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۲۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید رضا عاصمی زوا ه به کدملی۱۲۸۴۸۵۵۱۳۹ بسمت رییس هیت مدیره و آقای عباس عاصمی زواره به کد ملی۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳ بسمت مدیرعامل و عضوهیت مدیره و خانم سمیه بابا شکوری به کد ملی۲۲۹۶۳۰۱۹۴۰ بسمت نایب رییس هیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل ورئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۸۱۹۲۰۴۵۸۸۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10880489
آگهی تاسیس شرکت ساجگون سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۶/۶/۹۱ تحت شماره ۴۲۹۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۲۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۶/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: اکتشافات بهره برداری و استخراج از کلیه معادن فلزی وغیرفلزی پس از اخذ مجوزهای لازم مشاوره و پیمانکاری در حوزه معادن و صنایع تولید فراورده های معدنی و راه اندازی صنایع وابسته راه اندازی و مدیریت کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور در خصوص کلیه کالاهای مجاز واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز دریافت تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها از داخل و خارج کشور. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آفریقا کوچه طاهری پ ۲۱ـ کدپستی ۱۹۶۶۸۶۵۴۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد نهصد و هشتاد سهم با نام، تعداد بیست سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۷۹۱۳۷۳ مورخ ۲۵/۵/۹۱ نزد بانک تات شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی ۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای حسن خلیلی سعدآبادی بشماره ملی ۰۰۴۷۰۲۸۳۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ خانم مهری کریمی بشماره ملی ۱۱۳۰۲۰۴۶۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ خانم مهری کریمی بشماره ملی ۱۱۳۰۲۰۴۶۵۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای پویان نقوی بشماره ملی ۱۲۸۵۸۹۵۴۷۹ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای امیرهمایون عشقی بشماره ملی ۰۰۷۱۲۳۹۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670156
آگهی تغییرات شرکت امیران آفاق مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۰۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۴ عباس عاصمی زواره به شماره ملی ۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳ مهری کریمی به شماره ملی ۱۱۳۰۲۰۴۶۵۰ احسان چلونگر به شماره ملی ۱۲۸۹۲۳۲۲۰۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دوسال تاتاریخ۴/۴/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا برای چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۴۱۲۰۲۵۴۵۸۱۵۷۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707343
آگهی تغییرات شرکت دلتا پارس کنترل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت لاله کامپیوتر سهامی خاص بنمایندگی اقای مهدی سید هاشمی به کدملی ۰۰۶۸۸۶۳۸۷۱ بسمت رییس هیئت مدیره و شرکت پژوهش و توسعه ناجی به بنمایندگی اقای سید مجید موسوی به کدملی ۲۱۴۰۲۲۳۹۴۲ بسمت نایب رئیس هیت مدیره، شرکت سدو سازه سپاهان سهامی خاص بشماره ثبت ۲۷۴۱۶۹ به نمایندگی آقای عباس عاصمی زواره به کدملی ۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳ بسمت عضو هیئت مدیره، اقای حمید رضا عاصمی زواره به کدملی ۱۲۸۸۳۹۶۰۶۶بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و اقای سعید رضا عاصمی زواره به کدملی ۱۲۸۴۸۵۵۱۳۹بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعدآور چک، سفته، بروات، قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی احمدیان کدملی ۰۰۷۲۲۶۶۴۱۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۳ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۴۱۲۲۲۶۹۱۷۸۸۶۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707380
آگهی تغییرات شرکت خدماتی فنی کارا هیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۱۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا عاصمی زواره کد ملی ۱۲۸۸۳۹۶۰۶۶ بسمت رئیس هیأت مدیره آقای عباس عاصمی زواره کد ملی ۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی سدوسازه سپاهان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۷۴۱۶۹ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۸۱۲۴بنمایندگی خانم مهری کریمی کد ملی۱۱۳۰۲۰۴۶۵۰ به بسمت مدیر عامل وعضو هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است. پ۹۴۱۲۲۲۴۱۲۲۷۲۸۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707395
آگهی تغییرات شرکت برودت ساز فاتح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس عاصمی زواره به شماره ملی ۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مهری کریمی به شماره ملی ۱۱۳۰۲۰۴۶۵۰ بعنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و حمیدرضا عاصمی زواره به شماره ملی ۱۲۸۸۳۹۶۰۶۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره با یکی از اعضای هیت مدیرهو با مهر شرکت معتبر است ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۴۱۲۲۲۵۲۲۸۳۸۹۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12826509
آگهی تغییرات شرکت خشت بام پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۰۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا علی بابایی به شماره ملی ۰۰۶۸۹۲۸۸۱۵ خارج از اعضا هیأت مدیره به سمت مدیرعامل، آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی ۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای سعیدرضا عاصمی زواره به شماره ملی ۱۲۸۴۸۵۵۱۳۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای هومان نقوی به شماره ملی ۱۲۸۸۸۶۴۵۳۱ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد اداری به امضاء مدیرعامل و مهرشرکت و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها به امضاء مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتیر می‌باشد. پ۹۵۰۳۱۰۴۴۱۱۷۹۵۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980008
آگهی تغییرات شرکت تامین گستران افق سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۵۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی ۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳، خانم مریم کوه کن علی آبادی به شماره ملی ۱۲۷۲۳۷۱۷۶۱ و آقای سیدمهران شاهچرا به شماره ملی ۱۲۹۲۵۵۷۷۸۸ بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت دو سال (تا تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶) انتخاب گردیدند. - آقایان احسان چلونگر به شماره ملی ۱۲۸۹۲۳۲۲۰۲ و منصور ماهشانیان اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۴۰۳۰۷ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی هاو دعوت نامه‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۶۰۱۶۱۱۲۵۳۱۳۲ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003342
آگهی تغییرات شرکت پایا سل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۴۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت راه وران گسترکیش شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۸۲۹۳بنمایندگی عباس عاصمی زواره ک م۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳ به سمت رئیس هیت مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسی سدو سازه سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۲۴۴۵بنمایندگی آقای سید علی میر طالبی ک م ۰۰۶۷۳۱۸۵۲۵ بعنوان نایب رئیس برای مدت ۲سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاءمدیر عامل یا رئیس هیت مدیره به تنهایی وبا مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۶۱۴۲۴۶۷۵۲۱۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564778
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن مشکاتی به شماره ملی ۱۲۸۱۷۲۰۰۱۱ به نمایندگی از موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۹۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی کهنموئی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۱۵۸۸۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همدانیان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۴۵۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسن صالح عاشق آبادی به شماره ملی ۱۲۹۰۱۰۴۳۸۷ به نمایندگی از شرکت صنایع نساجی همدانیان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۵۸۷۴ به سمت مدیرعامل، آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی ۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳ به نمایندگی از شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵ و آقای اسحاق اسدی خشوئی به شماره ملی ۱۸۱۹۳۰۰۹۴۳ به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۴۳۱۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است. مدیرعامل مطابق با اختیارات تصویب شده، مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۶۰۵۲۶۲۸۸۴۵۴۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13697169
آگهی تغییرات شرکت تامین نیاز تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و دامی اتحاد اصفهان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۲۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۵۴۲۳ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اصفهان آقای اردشیر فرهمندپور به شماره ملی ۱۱۴۰۹۱۳۴۵۱ وآقای محمدجعفر فوده ء به شماره ملی ۱۲۸۷۸۵۲۹۵۵ و آقای محمد نعمت بخش به شماره ملی ۱۲۸۱۵۱۷۴۷۱ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای سهراب فرهمندپور به شماره ملی ۱۱۴۰۸۹۴۹۹۴ و آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی ۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. آقای سعیدرضا نعمت بخش به شماره ملی ۱۲۸۶۶۲۱۸۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نعمت بخش به شماره ملی ۱۲۸۱۷۹۵۸۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز مالی سال ۹۵ به تصویب رسید. آخرین رقم سرمایه به میزان ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مجمع گزارش گردید. ش۹۶۰۸۱۵۳۳۸۸۸۳۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13842125
آگهی تغییرات خیریه مجید عاصمی زواره موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۳۰۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ و نامه شماره ۷۹۵۸۳/۲۴/۲۰ مورخ ۱۹/۱۰/۹۶ فرمانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا عاصمی زواره کدملی ۱۲۸۸۳۹۶۰۶۶ بعنوان رئیس هیأت مدیره - خانم مهری کریمی کدملی ۱۱۳۰۲۰۴۶۵۰ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره - آقای حسین عاصمی زواره کدملی ۴۵۹۱۰۹۲۶۶۶ بعنوان خزانه دار - خانم فاطمه عاصمی زواره کدملی ۴۵۹۱۰۷۵۶۵۶ بعنوان عضواصلی هیأت مدیره - آقای عباس عاصمی زواره کدملی ۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳ به عنوان مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای. مدیرعامل و خزانه دار ودرغیاب خزانه دار با امضاء رئیس هیأت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. ش۹۶۱۱۰۸۳۱۸۴۹۴۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک