سید مصطفی طباطبایی

سید مصطفی طباطبایی

کد ملی 1286317630
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 712354
آگهی تصمیمات در شرکت کارآفرینان رجال سهامی عام شماره ثبت ۲۲۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷ و ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ محمدرضا رجالی به کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ و کدپستی ۸۱۵۸۹۱۳۵۱۱ بنمایندگی ظریف مصور به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۶۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی طباطبائی به کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ و کدپستی ۸۱۳۳۷۴۷۸۹۳ بنمایندگی شرکت الیاف ظریف به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۹۹۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول شاه سنائی به کد ملی ۱۲۹۰۰۵۱۱۸۶ و کدپستی ۸۱۷۵۶۵۸۶۵۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و حمیدرضا رجالی به کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ و کدپستی ۸۱۵۸۹۱۳۴۶۱ بنمایندگی شرکت تیس نساج به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۲۵۹ و علی محمد رجالی به کد ملی ۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰ و کدپستی ۸۱۵۳۶۸۵۸۱۶ بنمایندگی شرکت پتروشیمی رجال به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۴۸۸۳ و محمد امیر شاه کرمی به کد ملی ۱۱۲۹۶۹۱۵۷۸ و کدپستی ۸۱۵۷۹۴۷۷۶۱ بنمایندگی شرکت چاپی مصور به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۴۷۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ آقایان مرتضی میرشمس شهشهانی به کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ و کدپستی ۸۱۲۴۶۳۶۵۶۳ و محمدرضا نوید مهر به کد ملی ۱۲۸۶۶۱۸۳۴۷ و کدپستی ۸۱۵۵۸۸۶۶۶۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۶/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۴۳۴۲۰۵۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673377
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی ظریف مصور سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۰۹ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۹۸۱۱
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید. تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: آقایان محمد رضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و علیرضا هوائی به کد ملی ۱۲۸۸۰۰۸۳۹۲ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۲۳۴۵۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۶۸۹۶۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673381
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظریف سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۸ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۱۲۶۶۴
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید. تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: آقایان محمد رضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد علی رجالی به کد ملی ۱۲۸۵۲۶۵۳۴۳ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۲۳۴۵۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۶۹۱۳۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673382
آگهی تغییرات شرکت الیاف ظریف سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۰ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۹۹۲
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید. تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: آقایان محمد رضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و سید مصطفی طباطبائی به کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۲۳۴۵۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۶۸۶۵۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673798
آگهی تغییرات شرکت پرزین بازیافت سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۶۸ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۸۵
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: آقایان محمدرضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مجید حسینی به کدملی ۱۲۸۶۸۹۶۴۳۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضا احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۲۳۴۵۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۶۸۵۵۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673802
آگهی تغییرات شرکت ریشه و حاشیه زنی مصور سهامی خاص شماره ثبت ۷۵۵ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۳۱۰
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: آقایان محمدرضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و محسن نیلی پور طباطبائی به کدملی ۱۲۸۶۷۵۲۶۲۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضا احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۲۳۴۵۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۶۸۱۳۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970398
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظریف مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۶۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سید حسین طباطبائی با کد ملی ۱۲۹۲۰۶۸۱۷۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب نمودند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۰۵۲۶۵۶۹۴۱۷۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970433
آگهی تغییرات شرکت تولیدی یلدا بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۶۶
آگهی تغییرات شرکت تولیدی یلدا بروجن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۶۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد نریمانی با کد ملی ۱۲۸۷۰۹۱۵۲۰ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) انتخاب نمودند. و مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970477
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی رزین پلیمر بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید سعید فیاضی با کد ملی ۴۶۵۰۴۳۷۲۲۹ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا هیات مدیره) انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۰۵۲۶۴۵۵۵۰۴۱۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001912
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی زربافت چاپ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای کاظم امینی با کد ملی ۱۱۱۱۳۹۸۵۴۲ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا هیات مدیره) انتخاب نمودند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۰۶۱۳۶۳۹۱۲۴۹۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002886
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی تافت بافت بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۱۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸و سید مصطفی طباطبائی به کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰وحمیدرضا رجالی به کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱بعنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵به سمت بازرس اصلی آقای رسول ابراهیمی با کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۶۱۴۴۱۷۶۶۴۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002895
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۸۰۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیات مدیره - آقای علی اصغر یزدانی با کد ملی ۱۲۸۶۲۳۵۱۵۴ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. و مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۰۶۱۴۷۹۹۲۳۰۹۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587898
آگهی تغییرات شرکت تیس نساج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مصطفی طباطبائی با کدملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای ابراهیم کاظمی اسفه با کدملی ۱۱۹۹۵۷۹۰۷۶ به سمت مدیرعامل انتخاب نمودند و مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۶۰۶۰۹۲۶۸۳۱۸۸۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587906
آگهی تغییرات شرکت سیمین چاپ نقش جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۶۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸، سیدمصطفی طباطبائی به شماره ملی۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کدملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه جام جم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۶۰۹۴۲۰۴۹۴۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587919
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلائی ظریف مصور بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۲۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸، مصطفی طباطبائی با کدملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ و حمیدرضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کدملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۶۰۹۷۹۶۶۴۳۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587951
آگهی تغییرات شرکت زیست فن آور ظریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۱۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد رضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸، مصطفی طباطبائی با کدملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ و حمیدرضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به کدملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی به کدملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۶۰۹۱۰۶۷۷۰۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13601035
آگهی تغییرات شرکت خدماتی رهپویان جوان اریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۶۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸، مصطفی طباطبائی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به شماره ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۶۱۹۸۴۰۴۰۹۹۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13865996
آگهی تغییرات خیریه مددکاری ایتام امام زمان عج شهرستان بروجن موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۸۲۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ منضم به نامه شماره ۹۶۴۳۲۵/۱/۵۱۶/۲/۱۸۱۴ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان چهارمحال وبختیاری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مصطفی طباطبائی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰، سیدسیف الله فیاضی به شماره ملی ۴۶۵۰۳۴۶۶۸۱، احمدرضا بحرینی بروجنی به شماره ملی ۴۶۵۰۲۷۸۴۴۹، خدابخش خدارحمی به شماره ملی ۴۶۵۰۲۸۷۱۳۸، سیدحشمت الله افضلی به شماره ملی ۴۶۵۰۳۴۹۳۵۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره بر ای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان سیدمحمد تقوی به شماره ملی ۴۵۷۹۰۵۰۲۱۵، ابراهیم منصوری بروجنی به شماره ملی ۴۶۵۰۲۷۶۷۳۱ ومحمد حسین پیراسته به شماره ملی ۴۶۵۰۲۸۴۷۳۲ به سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره بر ای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان جعفرقلی ایرانپوربروجنی به شماره ملی ۴۶۵۰۳۰۹۳۷۹ به سمت بازرس اصلی واحسان اله پیکار به شماره ملی ۴۶۵۰۳۱۰۵۴۷ به سمت بازر س علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. محل موسسه در واحد ثبتی بروجن به آدرس بروجن کیلومتر ۲ جاده مبارکه مجتمع خدمات رفاهی ایتام کدپستی ۸۸۷۱۸۹۱۹۹۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. هفته نامه ارمغان جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین شد. صورت حسابها و تراز نامه مالی وعملکرد سالهای ۹۴و۹۵ بررسی و مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. ش۹۶۱۱۱۹۸۲۵۹۵۱۷۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13892244
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه‌ام البنین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۷۸۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۴۸۱ مورخ ۲۷/۱۰/۹۶ سازمان اقتصاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات امنا به شرح ذیل تعیین و جایگزین گردیدند: آقایان علی رجالی کدملی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴ سید مرتضی میرلوحی کدملی۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ جمال ملک نائینی کدملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ و مصطفی رجالی کدملی ۱۲۸۵۴۱۱۰۹۹ احمد رضا نواب فرد کدملی۱۲۸۱۸۴۵۷۴۴ سید حسین طباطبائی کدملی ۱۲۹۲۰۶۸۱۷۵ رضا بصیری کدملی ۱۲۸۱۶۸۶۲۷۱ رضا خدمتکن کدملی۱۲۸۱۶۲۱۶۹۲حسین سیلانی کدملی ۱۲۸۵۲۱۰۸۰۸ و مصطفی طباطبائی کدملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ ش۹۶۱۲۰۵۶۹۸۸۰۶۱۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189495
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی تن آسا بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸، مصطفی طباطبائی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی به کدملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۶۰۵۶۲۲۴۴۲۱۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199484
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی نگین ترابر بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸، مصطفی طباطبائی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای رسول ابراهیمی به کدملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای شهاب کاظمیاسفه به کدملی ۱۲۷۱۰۶۹۴۲۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار و محلی ارمغان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۶۱۲۸۰۹۲۸۷۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237888
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی موکت چاپی مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مصطفی طباطبائی با کدملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید محمد امیر شاه کرمی با کدملی ۱۱۲۹۶۹۱۵۷۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۷۰۷۰۸۱۶۷۸۹۷۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک