علیرضا جم

علیرضا جم

کد ملی 1286312231
38
شرکت‌ها
38
آگهی‌ها

شرکت های علیرضا جم

مدیریت سرمایه ساخت سازه فرآیند آرین
مدیریت سرمایه ساخت سازه فرآیند آرین
1
نرم افزاری تندر نور
نرم افزاری تندر نور
1
پرداز شگران سامان
پرداز شگران سامان
1
نستله واترز ایرانیان
نستله واترز ایرانیان
1
پیمان الوند همکاران سیستم
پیمان الوند همکاران سیستم
1
کارگزاری بانک سامان
کارگزاری بانک سامان
1
خدماتی آفتاب تجارت سامان
خدماتی آفتاب تجارت سامان
1
بین المللی تبدیل گاز به مایع نار کنگان
بین المللی تبدیل گاز به مایع نار کنگان
1
خدمات بیمه ای اقتصاد نوین
خدمات بیمه ای اقتصاد نوین
1
لیزینگ بانک اقتصاد نوین
لیزینگ بانک اقتصاد نوین
1
همکاران سیستم پناه تهران
همکاران سیستم پناه تهران
1
کارگزاری فیروزه آسیا
کارگزاری فیروزه آسیا
1
گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان
گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان
1
سیکا پارسیان
سیکا پارسیان
1
صرافی کارآفرین
صرافی کارآفرین
1
رایان هم افزا
رایان هم افزا
1
ثابت حامی
ثابت حامی
1
پیمان دماوند همکاران سیستم
پیمان دماوند همکاران سیستم
1
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان
1
همکاران سیستم پناه شرق
همکاران سیستم پناه شرق
1
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان
1
صرافی سامان
صرافی سامان
1
با درآمد ثابت کاردان
با درآمد ثابت کاردان
1
لامپ نور
لامپ نور
1
لیزینگ کار آفرین
لیزینگ کار آفرین
1
بیمه سامان
بیمه سامان
1
آبسال
آبسال
1
اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان
اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان
1
لیزینگ پارسیان
لیزینگ پارسیان
1
ابنیه گستر کارآفرین
ابنیه گستر کارآفرین
1
تامین سرمایه امین
تامین سرمایه امین
1
بانک سامان
بانک سامان
1
صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صندوق سرمایه گذاری امین ملت
1
نیکوکاری لوتوس رویان
نیکوکاری لوتوس رویان
1
پشتوانه طلای لوتوس
پشتوانه طلای لوتوس
1
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
1
حسابرسی بیات رایان
حسابرسی بیات رایان
1
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 592000
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه و ساخت سازه فرآیندآرین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۰۸۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۸۶۴۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 619362
آگهی تصمیمات شرکت نرم افزاری تندر نورسهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۰۳۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به ش ملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت پردازشگران سامان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۴۱۶۴ به نمایندگی احمد مجتهد به کدملی ۰۰۴۱۴۸۴۰۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی قرهی به شناسه ملی ۰۰۳۵۱۹۱۹۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا آقابابائی به کدملی ۰۰۶۴۱۴۷۷۹۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۶۷۵۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620477
آگهی تغییرات شرکت پردازشگران سامانسهامی خاص به شماره ثبت۳۹۳۸۴۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۴۴۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ببات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۲/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۶۷۴۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701159
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آب معدنی آناهیتا پلور سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۴۴۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل: گای بانی به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و فیلیپ ریفی بسمت رئیس هیئت مدیره و یاسر عبدالملک بسمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها و سایر اسنادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید یا از شرکت سلب حق نماید توسط هر دو نفر از آقایان گای بانی و یاسر عبدالملک و ویلیام فونتانیلالیم و علی صفائی نائینی به کدملی ۱۲۴۹۴۸۳۷۵۱ و حسن صفار و محمدرضا نوربخش به کدملی ۰۴۵۲۴۵۱۴۴۲ و سوحان کم ساسان ابراهیمی به کدملی ۰۹۳۹۶۶۵۵۱۴ و طلال اشیتی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد علاوه بر موارد فوق چکهای بانکی با امضای بابک رحمانی به کدملی ۰۰۵۴۶۹۵۹۳۷ متفقا هر یک از افراد فوق الذکر و الصاق مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه اسناد عادی و مکاتبات شرکت توسط مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۷۸۳۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709494
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم پناه عمرانسهامی خاص به شماره ثبت۳۴۷۴۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۳۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت همکاران سیستم سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۹۱۰۸ و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۲۵۶۳ تا تاریخ ۱/۳/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۰۸۴۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 737035
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک سامان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۳۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بیات رایان به ش م ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به ک م ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۹۶۸۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890675
آگهی تغییرات شرکت خدماتی آفتاب تجارت سامان (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۰۵۳۲۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۹۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۴/۳/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک سامان سهامی عام به شماره ثبت۱۵۴۴۴۴ با نمایندگی خانم فرشته ضرابیه و شرکت پردازشگران سامان سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۳۴۴۵ با نمایندگی خانم فروغ السادات حسینی فیروزآبادی و شرکت توسعه و عمران هامین سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۳۴۴۵ با نمایندگی آقای غلامعباس خاکسار تا تاریخ۴/۳/۱۳۹۳. در تاریخ۱۴/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۹۶۲۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972454
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی تبدیل گاز به مایع نارکنگان سهامی خاص شماره ثبت۱۵۶۶۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۹۴۰۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۵/۶/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدمحمدعلی فاطمی به ک م ۲۵۵۹۱۶۷۸۸۳ و امیرهوشنگ جوادی به ک م ۰۵۳۱۹۱۴۹۱۷ و نرسی قربان به ک م ۲۲۹۵۰۰۹۷۵۸ به سمت اعضا اصلی و شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۲۱۵۷ شرکت آسیای آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۳۵۲ سمت اعضا علی البدل انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ آقایان سیدمحمدعلی فاطمی بسمت رئیس هیئت مدیره و امیرهوشنگ جوادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و نرسی قربان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و تعهدآور و بهادار تجاری و بانکی از جمله چک و سفته و قراردادها و عقود اسلامی به امضا مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک از آنها یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۸۳۷۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062178
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای اقتصاد نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۸۴۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۹۸۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1121376
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ بانک اقتصادنوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۴۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۴۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به ش ملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۷۶۷۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146682
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم پناه غرب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۶۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیات رایان به ش م ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به ک م ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. شرکت همکاران سیستم ش م ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱ با نمایندگی آقای مهدی امیری ک م ۲۳۹۰۹۷۵۰۴۱ و شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم ش م ۱۰۱۰۲۰۱۷۹۲ بنمایندگی سید بابک علوی ک م ۳۲۵۷۰۲۹۹۲۶ و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح‌های عمومی ۱۰۱۰۱۷۵۸۴۰۵ با نمایندگی آقای محمدرضا ضیاظریفی ک م ۲۷۰۹۳۰۵۱۳۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۹۰۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382978
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری فیروزه آسیا شرکت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۶۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی بیات رایان ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا جم ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۷۹۳۹۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461971
آگهی تغییرات شرکت آتیه اندیشان سپهر شرق سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۶۲۳۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۹۴۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بعنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم بشماره ملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. پ۱۸۲۸۲۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464396
آگهی تغییرات شرکت سیکا پارسیان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۳۸۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۲۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سیکا آ. گ بنمایندگی آقای ژان دی مارترز به شماره گذرنامه ۰۹pc۶۱۲۹۴ و شرکت سیکا قشم بنمایندگی آقای اولریخ کارل وبر بشماره گذرنامه x۲۶۸۰۹۶۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ و آقای علیرضا جم به شماره ملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۸۷۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518458
آگهی تغییرات شرکت صرافی کارآفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۱۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۶۵۸۵۶ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی بیات رایان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا جم کدملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک کارآفرین (سهامی عام) به ش م ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶ شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین (سهامی خاص) به ش م ۱۰۱۰۳۰۰۱۲۱۲ شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص) به ش م ۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹ شرکت لیزینگ کارآفرین (سهامی خاص) به ش م ۱۰۱۰۲۷۳۶۱۸۴ شرکت عصر امین کارآفرین (سهامی خاص) به ش م ۱۰۱۰۳۳۶۹۱۴۲ پ۹۳۰۴۱۸۵۸۸۵۴۲۳۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539112
آگهی تغییرات شرکت رایان هم افزا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۸۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضاجم با کد ملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت تامین سرمایه نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ شرکت تامین سرمایه سپهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ شرکت گروه آدورامشاور به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۸۸۴ شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۶۴۰۱۲ شرکت مشاورسرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ روزنامه‌ی کثیرالانتشاراطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۵۰۱۴۷۹۳۴۶۵۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576522
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۳۴۴۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۲۴۲۳ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز سازمان بورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و سرمایه گذاری در انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز سرمایه گذاری در انواع سپرده های بانکی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی می باشد و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امید نامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت ۳ سال مرکز اصلی صندوق: تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ کد پ ۱۵۸۹۹۳۳۴۹۱ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است، و سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال میباشد. اولین ارکان صندوق سرمایه گذاری: شرکت کارگزاری مفید سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰ به نمایندگی هادی مهری به شماره ملی ۴۲۸۴۶۷۳۵۷۲ به سمت مدیر صندوق و مدیر ثبت و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت متولی به نمایندگی علیرضا جم به کد ملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به نمایندگی بهروز دارش به شماره ملی ۲۷۵۳۳۵۵۹۷۵ برای مدت ۳ سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء آقای حمید آذرخش یا دو نفر از سه نفر آقایان حسن آذرخش، مهدی آذرخش، هادی مهری به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای هادی مهری و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب شد. پ۹۳۰۵۲۷۴۶۶۲۷۶۹۸۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597673
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم پناه شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۲۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا جم با شماره ملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۰۹۱۳۸۷۱۹۷۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624567
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۳۴۶۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۲۰۴۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع صندوق: بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه وسرمایه گذاری در اوراق بهادارپذیرفته شده در بورس تهران / فرابورس ایران اوراق بادرآمدثابت سپرده ها وگواهی سپرده بانکی درراستای انجام فعالیت بازار گردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری وحد نصاب سرمایه گذاری مربوز درامید نامه ذکر شده است. ـ مرکز اصلی صندوق: تهران، بلوار فرحزادی، خیابان ایوانک، خیابان فلامک شمالی، نبش کوچه درخشان، برج آریو، طبقه پنجم، واحدسه کدپستی ۱۴۶۷۸۶۳۱۶۱ مدت صندوق: از تاریخ ثبت بمدت سه سال ـ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییراست سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال میباشد ـ ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ به نمایندگی آقای علی تیموری شندی ش م ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ به نمایندگی هانیه حکمت ش م ۰۰۷۹۵۴۵۸۷۴ بسمت متولی موسسه حسابرسی بیات رایان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به نمایندگی آقای علیرضاجم ش م ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ بسمت حسابرس بمدت سه سال انتخاب گردیدند ـ دارندگان حق امضا: کلیه صاحبان مجاز برای امضا اوراق و اسناد صندوق عبارتند از: ۱ ـ علی تیموری شندی ۲ ـ ابوالفضل شهرآبادی ش م ۴۳۲۱۲۶۸۲۰۶ ۳ ـ سینا خسرومرادی ش م ۲۵۹۵۴۶۷۲۶۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، قراردادها، چک، سفته، برات با امضا دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری با امضا سینا خسرومرادی به همراه مهر صندوق معتبر است. ـ اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد پ۹۳۰۶۲۹۸۳۶۷۳۶۱۳۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625042
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم پناه شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۱۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا جم با شماره ملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۲۹۵۲۳۹۴۸۹۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669790
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۸ شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
الف: باستناد صورتجلسه مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۳ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی بیات رایان شماره ثبتی ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا جم فرزند حسن با کدملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ب: باستناد صورتجلسه مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ مجمع عمومی بطور فوق العاده شرکت و برابر صورتجلسه مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۳ هیات مدیره شرکت. ۱ آقایان علی اصغر حسینی نژاد فرزند علی اکبر با کدملی ۱۲۶۰۵۴۷۹۹۱ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح بسمت عضو غیر موظف و رئیس هیات مدیره و علیرضا آهی فرزند رجبعلی با کدملی ۰۰۳۵۴۱۷۲۲۶ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه نگاه پویا عضو غیر موظف و نائب رئیس هیات مدیره و آقایان هادی شیخ زین العابدینی فرزند بهائی با کدملی ۲۲۱۸۱۵۴۰۵۶ بنمایندگی از طرف سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و محسن رسولیان فرزند عقیل با کدملی ۲۶۲۸۹۰۸۰۲ بنمایندگی از طرف سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بسمت اعضاء غیر موظف هیات مدیره شرکت و آقای سید حسن حسینی فرزند سید مختار با کدملی ۱۲۶۱۱۸۷۱۹۹ بسمت عضو موظف و مدیرعامل شرکت از تاریخ ۲/۵/۱۳۹۲ برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره شرکت متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۱۹۶۰۰۸۷۱۱۱۳۵۹۵۶۱۳۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705818
آگهی تغییرات شرکت صرافی سامان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۱۵۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۳و تنفس مربوطه و مجوز شماره ۱۸۱۵۱۰/۹۳ مورخ ۵/۷/۹۳بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی وآقای علیرضاجم به شماره ملی۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب شدند: بانک سامان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ شرکت پردازشگران سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۴۱۶۴ شرکت توسعه امید آتیه اندیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۷۶۰۱ شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبارسنجی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۵۷۹۷ شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. پ۹۳۰۹۰۱۴۶۳۱۷۰۸۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418925
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان درتاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری دراوراق بهادار بادرآمدثابت سپرده ها وگواهی های سپرده بانکی سهام پذیرفته شده دربورس تهران وفرابورس ایران وموضوع فعالیت فرعی آن مشارکت درتعهد پذیره نویسی یاتعهدخریداوراق بهادار است خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهدپذیره نویسی یاتعهدخریدوحدنصاب سرمایه گذاری درهریک از آنها درامیدنامه ذکرشده است مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت ۳ سال مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان آفریقا خیابان رحیمی پلاک ۴ واحد۲۰۳ کدپستی ۱۹۶۷۹۱۶۹۷۳ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است در زمان تاسیس ۴۰ میلیارد ریال میباشد ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه کاردان سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵بانمایندگی مونا حاجی علی اصغر به کدملی۰۰۶۶۴۲۱۸۸۸ به سمت مدیر صندوق بانک سامان سهامی عام شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳بانمایندگی یوسف علی شریفی به کدملی ۶۳۳۹۳۵۹۷۱۱به سمت ضامن جبران خسارت یاسودآوری مشاوره سرمایه گذاری آوای آگاه شماره ثبت ۳۹۱۹۳۰شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹بانمایندگی مهدی طحانی به کدملی ۰۰۷۳۰۶۷۶۵۲به سمت متولی موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ثبت ۱۹۱۰به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲بانمایندگی علیرضاجم به شماره ملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱به سمت حسابرس بانک تجارت سهامی عام شماره ثبت۳۸۰۲۷شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰بانمایندگی اسداله جلال آبادی به کدملی ۶۴۴۹۳۲۱۳۴۲ه سمت مدیرثبت وضامن نقدشوندگی بانک خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶بانمایندگی مجید نورمحمدی تقی آباد به شماره ملی ۰۰۴۶۹۵۵۶۰۷به سمت ضامن نقدشوندگی به مدت سه سال انتخاب گردیدند ۶-دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآور باامضای دونفر از سه نفر (آقایان مجیدزمانی علی نوریان و خانم موناحاجی علی اصغر)همراه بامهرصندوق وسایرمکاتبات اداری وعادی باامضای خانم موناحاجی علی اصغر ومهرصندوق معتبراست روزنامه کثیرالانتشار صندوق دنیای اقتصاد میباشد اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه پ۹۳۱۰۳۰۲۴۳۷۱۵۴۷۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9665343
آگهی تصمیمات شرکت لامپ نور سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۳۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۸/۷/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۳۸۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: میر ابوطالب کمائی مقدم به کدملی۲۶۷۹۰۵۸۷۲۰ سید منصور ابن الرضا به کدملی۰۰۹۳۸۳۰۷۳۰۷ سیده آرزو کمائی مقدم به کدملی۴۵۳۶۶۳۰۸۷ سید هانیه کمائی مقدم به کدملی۰۰۷۰۹۶۸۲۵۱ سیده آفرین کمائی مقدم به کدملی۰۴۴۰۰۲۸۶۰۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۴/۱۱/۸۹ میر ابوطالب کمائی مقدم به سمت رئیس هیئت مدیره و سید منصور ابن الرضا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و طاهره سادات کمائی مقدم خارج از هیات مدیره به کدملی۰۰۷۲۷۹۹۵۸۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای میر ابوطالب کمائی مقدم رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9774583
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ کار آفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۶۱۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بسمت بازرس علی البدل و علیرضا جم به ش ملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9776454
آگهی تصمیمات شرکت بیمه سامان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد ضرابیه به کدملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ و علی ضیایی اردکانی به کدملی ۴۴۴۹۴۸۷۴۸۶ و شرکت بانک سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ و شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱ و شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت ایران و غرب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲ و شرکت هزار کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۴۳۵۷ بسمت اعضاء علی البدل به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۵/۹۰ محمد ضرابیه به سمت رئیس هیئت مدیره و اله ویردی رجایی سلماسی به کدملی ۲۸۵۱۱۴۸۱۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی ضیایی اردکانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10199122
آگهی تصمیمات شرکت آبسال سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه بیات رایان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گودرز حکیم نژاد به کدملی۰۰۴۰۹۴۷۲۴۶ و رامین حکیم نژاد به کدملی۰۰۴۰۵۷۹۱۶۶ و علی اکبر صابری زفرقندی به کدملی۱۱۸۹۶۹۴۸۷۵ و شرکت اوصاف به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۷۳۵۲ و شرکت سرامیک طوس به شناسه ملی۱۳۸۰۲۲۲۵۴۴ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و نیما حکیم نژاد به کدملی۰۴۵۱۱۷۰۵۹۸ و شرکت سرمایه گذاری ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10228415
آگهی تغییرات شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبارسنجی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۶۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۵۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10262168
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10263433
آگهی تغییرات شرکت ابنیه گستر کارآفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۸۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10288447
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امین سهامی خاص بشماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۹/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10925853
آگهی تصمیمات شرکت بانک سامان سهامی عام ثبت شده به شماره۱۵۴۴۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کد ملی۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824034
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری امین ملت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۶۲۳۵ , ۱۲۲ مورخه ۳۰/۱/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تأمین سرمایه امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶ به نمایندگی علی سنگینیان به شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به سمت مدیر صندوق شرکت کارگزاری امین آوید به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵ به نمایندگی محسن شهیدی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸ به سمت مدیر ثبت موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به نمایندگی محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت متولی موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به نمایندگی علیرضا جم به شماره ملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ به سمت حسابرس پ۹۵۰۳۰۹۸۱۲۲۲۳۷۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232788
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان درتاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۵۰۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۶۵۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: سرمایه گذاری در سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام و حق تقدم خرید سهام است که خصوصیات آنها و درصد سرمایه گذاری در هر کدام در امیدنامه ذکر شده است. مدت: از تاریخ ثبت به مدت سه سال شمسی می باشد که مطابق اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی: تهران خ ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک ۹۹ کدپستی ۱۹۹۱۷۸۱۹۸۸ سرمایه صندوق:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری مدیریتی بانام هر یک به ارزش ۱۰۰۰۰۰۰ریال می باشد. ارکان صندوق برای مدت سه سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ با نمایندگی علی تیموری شندی به شماره ملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ به سمت مدیر صندوق بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ با نمایندگی کورش پرویزیان به شماره ملی ۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱ به سمت مدیر ثبت پژوهشگاه رویان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۷۰۳۹ با نمایندگی حمید گورابی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۶۹۹۰۷ به سمت مدیر اجرا موسسه حسابرسی بهرا د مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ با نمایندگی فریده شیرازی به شماره ملی ۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹ به سمت متولی موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ با نمایندگی علیرضا جم به شماره ملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱به سمت حسابرس دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات وعقد قرارداد و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از شش نفر آقایان امیر بهداد سلامی، مسعود غلام زاده لداری، علی تیموری شندی، علیرضا مافی بالانی، مهدی محمودی و حسن کاظم زاده به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای علی تیموری شندی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آگهی به موجب مجوز شماره ۱۳۴۹۰، ۱۲۲ مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردیده است. پ۹۵۱۰۱۲۳۲۳۹۶۷۷۵۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432442
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس در تاریخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۱۶۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۲۵۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا اوراق مشتقه مبنی بر سکه طلا، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران ونک خیابان امداد شرقی خیابان شیخ بهائی شمالی پلاک ۹۹ طبقه اول واحد ۱ کدپستی۱۹۹۱۷۸۱۹۸۸ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی می باشد. ارکان صندوق: مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ با نمایندگی علی تیموری شندی به شماره ملی۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ بازارگردان صندوق شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ با نمایندگی علی تیموری شندی به شماره ملی۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ متولی صندوق موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ با نمایندگی فریده شیرازی به شماره ملی۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹ حسابرس صندوق موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ با نمایندگی علیرضا جم به شماره ملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و. . . . با امضاء دو نفر از شش نفر امیربهداد سلامی، مسعود غلام زاده لداری، علی تیموری شندی، علیرضا مافی بالانی، مهدی محمودی، حسن کاظم زاده که یکی از آنها از میان آقایان امیر بهداد سلامی، مسعود غلام زاده لداری و علی تیموری شندی الزامی است، به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای حسن کاظم زاده و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های صندوق تعیین گردید. به موجب مجوز به شماره ۲۰۶۲۱,۱۲۲ مورخ ۱۹/۰۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۶۰۲۲۶۹۵۵۱۲۱۹۱۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13733894
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان درتاریخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۳۳۶۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۳۶۱۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهاردار مبتنی بر سکه طلا که در بورس پذیرفته شده است، می باشد. صندوق می تواند مازاد دارایی های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی سرمایه گذاری نماید. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است. شماره مجوز ۲۷۷۰۷,۱۲۲ تاریخ مجوز ۱۵/۰۸/۱۳۹۶ مرجع صادرکننده سازمان بورس و اوراق بها دار مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ آرژانتین ـ خیابان شهید عماد مغنیه (بهاران) ـ خیابان زاگرس ـ پلاک ۱ ـ طبقه سوم ـ واحد شمال غربی ـ کدپستی ۱۵۱۴۹۳۴۱۴۳ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری آن بانام ممتاز می باشد اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: ارکان صندوق: شرکت شرکت کارگزاری بورس آثل (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۸۵۱۰ و به نمایندگی مجید زمانی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۳۵۲۱۲ به عنوان مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹ بنمایندگی مهدی طحانی بشماره ملی ۰۰۷۳۰۶۷۶۵۲ به عنوان متولی صندوق شرکت گروه مالی نور انوار به شناسه ملی۱۴۰۰۴۵۴۷۸۹۰ بنمایندگی علی نوریان بشماره ملی ۰۰۶۴۲۶۰۶۹۰ به عنوان بازارگردان صندوق موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بنمایندگی علیرضا جم بشماره ملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱به عنوان حسابرس صندوق دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها،سفته و برات.،با امضاء دو نفر از آقایان مجید زمانی،علی نوریان، مسعود فاضلی نیاو خانم مونا حاجی علی اصغر به همراه مهر صندوق معتبر می باشد.سایرمکاتبات اداری و عادی با امضای آقای مجید زمانی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۹۰۷۳۱۶۱۳۹۱۳۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745142
آگهی تغییرات حسابرسی بیات رایان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۰۳۴۰/۹۶ مورخ ۷/۸/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالقاسم مرآتی با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای عبدالحسین رهبری با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای علیرضا جم با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای امیرحسین ظهرابی با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ۱۳۵۰۰۰ به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بشرح ذیل قرار گرفت: ابوالقاسم مرآتی به شماره ملی ۳۲۵۵۵۸۴۴۱۸ دارنده مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه عبد الحسین رهبری به شماره ملی ۴۲۸۴۱۳۷۰۱۸ دارنده مبلغ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه علیرضا جم به شماره ملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ دارنده ۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه امیرحسین ضهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ دارنده ۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۹۱۴۵۸۱۶۴۱۳۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957063
آگهی تغییرات شرکت شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۰۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۳۲۰۹۹ , ۱۲۲ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کارگزاری فیروزه آسیا با شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴ با نمایندگی بهنام چاوشی به کدملی ۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲ به سمت مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه تمدن با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ با نمایندگی محمودرضا خواجه نصیری به کدملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ به سمت بازارگردان شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴ با نمایندگی وداد حسینی به کدملی ۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳ به سمت متولی موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ با نمایندگی علیرضا جم به کدملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ به سمت حسابرس صندوق انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۲۲۸۵۸۴۴۸۴۹۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک