احمد فامیل دردشتی

آقای احمد فامیل دردشتی

کد ملی 1286216419
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 725435
آگهی تاسیس شرکت پگاه آرتا آسمان قشم (با مسئولیت محدود)
خلاصه مفاد اظهارنامه و اساسنامه شرکت پگاه آرتا آسمان قشم (با مسئولیت محدود) که در مورخ ۲۳/۵/۹۱ تحت شماره ۳۵۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۳۶۳۸۱ در این مرکز به ثبت رسیده برای اطلاع عـموم در روزنامه رسـمی و کثیرالانتشار آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: ایجاد و اداره هتل و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز صادره سازمان منطقه آزاد قشم بشماره ۳۳۴/۹۱ مورخ ۲۲/۵/۹۱ ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: قشمـ مجتمع تجاری اداری پاسارگادـ شماره ۴۹ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یکصد میلیون ریال نقدی میباشد. ۵ـ آقایان احمد فامیلدردشتی به شماره ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ بسمت رئیس هیاتمدیره و سید نصیر روضاتی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۸۶۰۰۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور و بهادار و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیاتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ مدیرعامل مجری مصوبات هیاتمدیره میباشد. ۸ـ آقایان احمد فامیلدردشتی و سید نصیر روضاتی هر یک بتنهایی دارنده پنجاه درصد از کل سهمالشرکه معادل پنجاه میلیون ریال میباشند. ۹ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ۱۰ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۶ ماده و بدون تبصره در مورخ ۲۳/۵/۹۱ بتصویب رسید. د۱۴۱۶۶۱۲ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727112
آگهی تغییرات در موسسه مجمع خیریه‌ای استان اصفهان شماره ثبت ۲۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۳۴۸۶
بموجب نامه شماره ۲۰۵/۱/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۱۵/۵/۹۱ فرماندهی انتظامی استان اصفهان و برابر صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۰ آقای احمد فامیل در دشتی کد ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ و کدپستی ۸۱۳۸۷۸۳۱۷۶ بسمت رئیس، آقای سید حسین رضازاده کد ملی ۱۲۸۲۷۵۵۵۲۸ و کدپستی ۸۱۳۸۷۸۳۱۷۶ بسمت نایب رئیس، آقای سید مهدی طباطبائی پور کد ملی ۱۲۸۰۲۵۹۸۲۵ و کدپستی ۸۱۳۸۷۸۳۱۷۶ بسمت مدیرعامل، آقای محمد رضا کجانی کد ملی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷ و کدپستی ۸۱۳۸۷۸۳۱۷۶ بسمت قائم مقام مدیرعامل، آقای جمال ملک نائینی کد ملی ۱۲۶۹۴۰۰۹۳۷ و کدپستی ۸۱۳۸۷۸۳۱۷۶ بسمت منشی، آقای مصطفی یراقی کد ملی ۱۲۸۴۳۵۷۷۶۷ و کدپستی ۸۱۳۸۷۸۳۱۷۶ بسمت خزانه دار، آقای علی سلیمان نژاد کد ملی ۱۰۹۰۸۸۳۲۱۸ و کدپستی ۸۱۳۸۷۸۳۱۷۶ و بهرام راستی کد ملی ۵۴۱۹۲۹۹۹۹۲ و کدپستی ۸۱۳۸۷۸۳۱۷۶ و سید حسین مرتضوی کد ملی ۱۲۸۴۳۷۲۷۲۳ و کدپستی ۸۱۳۸۷۸۳۱۷۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای اکبر مرجوی کد ملی ۱۲۸۵۴۲۵۲۸۶ و کدپستی ۸۱۳۸۷۸۳۱۷۶ و علی ابریشمکار کد ملی ۱۲۸۶۴۰۶۵۴۴ و کدپستی ۸۱۳۸۷۸۳۱۷۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با دو امضای رئیس، نایب رئیس، خزانه دار و مدیرعامل و با مهر موسسه معتبر است. اساسنامه جدید مشتمل بر سه فصل و ۴۱ قانون و ۲۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۶/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۰۲۶۹۸۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 918551
آگهی تغییرات در موسسه خیریه فرهنگی مکتب الحسین شماره ثبت ۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۴۴۲۰
بموجب نامه شماره ۱۷۹/۱/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۲۱/۸/۹۱ فرماندهی انتظامی استان اصفهان و برابر صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/ و ۳/۱۲/۹۰ سید احمد مومنی حبیب آبادی کد ملی ۶۶۰۹۷۳۵۴۵۱ و کدپستی ۷۱۸۸۷۷۷۷۶۱ بسمت رئیس، احمد فامیل دردشتی کد ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ و کدپستی ۷۱۸۸۷۷۷۷۶۱ بسمت نایب رئیس، فریدون علما زاده کد ملی ۵۵۵۸۶۱۲۹۷۵ و کدپستی ۷۱۸۸۷۷۷۷۶۱ بسمت مدیرعامل، مهدی آراستگان کد ملی ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶ و کدپستی ۷۱۸۸۷۷۷۷۶۱ بسمت قائم مقام مدیرعامل، علی رجالی کد ملی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴ و کدپستی ۷۱۸۸۷۷۷۷۶۱ بسمت منشی، اصغر عندلیب کد ملی ۱۲۸۰۸۴۵۷۱۶ و کدپستی ۷۱۸۸۷۷۷۷۶۱ بسمت خزانه دار، ناصر جنتی کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ و کدپستی ۷۱۸۸۷۷۷۷۶۱ و رضا حاجی رستمی کد ملی ۱۲۸۷۵۶۵۷۸۶ و کدپستی ۷۱۸۸۷۷۷۷۶۱ و سید حسین سیدنا کد ملی ۱۲۸۱۲۸۷۲۳۷ و کدپستی ۷۱۸۸۷۷۷۷۶۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و رضا میر قادری کد ملی ۱۲۸۵۴۴۳۵۷۸ و کدپستی ۷۱۸۸۷۷۷۷۶۱ و غلامحسین امیدیان کد ملی ۱۲۹۱۲۱۲۸۱۷ و کدپستی ۷۱۸۸۷۷۷۷۶۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل خیریه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای دو نفر از اعضای ذیل رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل، نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و با مهر موسسه معتبر است. اساسنامه جدید خیریه مشتمل بر سه فصل و ۴۲ ماده ۲۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۲۷۵۶۸۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234748
آگهی تغییرات در موسسه خیریه امام حسین (ع) شماره ثبت ۳۴۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۷۶۰۷۰
بموجب نامه شماره ۱/۵/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۲۸/۸/۹۲ فرماندهی انتظامی استان اصفهان و برابر صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره مورخ ۹/۳/۹۲ احمد فامیل دردشتی بشماره ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ بسمت رئیس، سید نصیر روضاتی بشماره ملی ۱۲۸۰۸۸۶۰۰۵ بسمت نایب رئیس، حسینعلی صرافان چهار سوقی بشماره ملی ۱۲۸۵۳۹۹۷۸۱ بسمت مدیر عامل، فرهاد تحویلیان بشماره ملی ۱۲۸۶۹۴۰۳۷۰ بسمت منشی، سید محمد باقر حجازی بشماره ملی ۱۲۹۱۱۰۵۳۲۸، کریم بیگی بشماره ملی ۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ سید صادق طباطبایی بشماره ملی ۱۲۸۷۴۷۴۹۵۰ و علی رجالی بشماره ملی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴ و سید رضا ممتاز اصفهانی بشماره ملی ۱۲۸۷۵۵۲۲۴۲ و محسن مشکاتی بشماره ملی ۱۲۸۱۷۲۰۰۱۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و حسین اسدی بشماره ملی ۱۲۹۱۸۲۵۱۲۶ و سید اکبر پرسیایی بشماره ملی ۱۲۸۴۴۹۹۹۹۵ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره و علی ابریشم کار بشماره ملی ۱۲۸۶۴۰۶۵۴۴ بسمت خزانه دار، از تاریخ ۳۰/۸/۹۲ برای مدت دو سال انتخاب شدند و جمال ملک نائینی بشماره ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ و سید مرتضی میر لوحی بشماره ملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با دو امضای رئیس، نایب رئیس هیئت مدیره، خزانه دار، مدیر عامل و با مهر موسسه معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۸/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۳۳۲۰۰۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10594473
آگهی تغییرات در صندوق قرض الحسنه‌ام البنین بازارثبت شده بشماره ۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۷۸۸۷۰
بموجب نامه شماره ۱۸۳/۳/۱۵۶/۱۴۱۴ مورخ ۲۲/۶/۸۹ فرماندهی انتظامی استان اصفهان برابر صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره مورخ ۹/۴/۸۸ آقای رحیم اخوان مقدم بشماره ملی ۱۲۸۶۲۱۰۸۰۱ و کدپستی ۸۱۴۷۸۶۸۷۶۹ بسمت رئیس آقای علی رجالی بشماره ملی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴ و کدپستی ۸۱۴۷۶۵۴۸۸۸ بست نایب رئیس آقای علی ابریشمکار بشماره ملی ۱۲۸۶۴۰۶۵۴۴ و کدپستی ۸۱۴۷۶۵۴۸۸۸ بسمت مدیرعامل آقای نصراله محبی بشماره ملی ۱۱۵۹۴۶۸۷۱۰ و کدپستی ۸۱۴۷۶۵۴۸۸۸ بسمت قائم مقام مدیرعامل آقای احمد فامیل دردشتی بشماره ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ و کدپستی ۸۱۴۷۶۵۴۸۸۸ بسمت منشی آقای اکبر کلاهدوزان بشماره ملی ۱۲۸۱۵۴۶۴۸۸ و کدپستی ۸۱۴۷۸۶۸۷۶۹ بسمت خزانه دار آقای علی کرباسی زاده بشماره ملی ۱۲۸۱۰۵۰۱۶۱ و کدپستی ۸۱۴۷۶۵۴۸۸۸ بسمت عضو اصلی هیئت برای مدت دو سال و آقایان جمال ملک نائینی بشماره ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ و کدپستی ۸۱۴۷۶۵۴۸۸۸ و جواد نقش بشماره ملی ۱۲۸۰۸۶۳۷۱۴ و کدپستی ۸۱۴۷۶۵۴۸۸۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل صندوق برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات صندوق با امضای دو نفر از اعضای ذیل رئیس هیئت مدیره مدیرعامل نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار متفقا و با مهر صندوق معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۷/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11011716
آگهی تغییرات در موسسه خیریه امداد و درمان حضرت زهرا (س) اصفهان شماره ثبت ۲۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۴۱۰۹
بموجب نامه شماره ۲۲۷۳۵/۲۲/۲۰ مورخ ۱۰/۳/۹۱ دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان و برابر صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۰ و ۲۴/۱/۹۱ آقای پرویز کاشفی بشماره ملی ۵۴۱۸۸۷۵۷۹۵ و کدپستی ۸۱۶۴۶۵۴۸۵۳ بسمت رئیس آقای عبدالحسین سیف الهی بشماره ملی ۱۲۸۵۹۲۷۳۶ و کدپستی ۸۱۷۵۸۸۶۹۳۱ بسمت نایب رئیس آقای علی ابریشم کار بشماره ملی ۱۲۸۶۴۰۶۵۴۴ و کدپستی ۸۱۹۹۶۱۵۷۴۳ بسمت مدیرعامل آقای کریم بیگی بشماره ملی ۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ و کدپستی ۸۱۵۸۸۵۸۱۷۱ بسمت قائم مقام مدیرعامل آقای سید مرتضی میرلوحی بشماره ملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ و کدپستی ۸۱۷۴۶۶۸۷۵۱ بسمت منشی آقای احمد فامیل دردشتی بشماره ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ و کدپستی ۸۱۶۵۶۴۳۸۴۱ بسمت خزانه دار آقایان احمد کلاهدوزان بشماره ملی ۱۲۸۱۵۴۶۴۸۸ و کدپستی ۸۱۴۸۷۷۹۷۷۱۸ و علی رجالی بشماره ملی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴ و کدپستی ۸۱۷۳۸۴۵۷۷۱ و مصطفی حجه فروش بشماره ملی ۱۲۸۵۳۸۷۵۵۴ و کدپستی ۸۱۹۸۹۹۴۱۴۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سید حسین سیدنا بشماره ملی ۱۲۸۱۲۸۷۲۳۷ و کدپستی ۸۱۵۸۸۶۴۳۷۱ و خانم مهشید افضل بشماره ملی ۱۲۸۶۶۷۷۹۸۱ و کدپستی ۸۱۹۹۶۱۶۷۳۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقایان مهدی اذانی بشماره ملی ۱۱۹۹۴۴۷۵۳۶ و کدپستی ۸۱۷۳۹۵۵۳۸۱ و جمال ملک نائینی بشماره ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ و کدپستی ۸۱۳۶۷۸۴۳۱۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12720535
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه ثلث حضرت زهرا سلام الله علیها ام ابیها اصفهان درتاریخ ۰۹/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۶۰۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۰۰۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: کمک های مالی بلا عوض به اشخاص نیازمند در زمینه تعلیم و تربیت ادامه تحصیل در مراکز فرهنگی و آموزشی نشر معارف اسلامی کمک های مالی جهت تغذیه تهیه جهیزیه مسکن در مان افراد بی بضاعت کمک های بلا عوض به موسسات درمانی قرض الحسنه احداث مساجد و مدرسه (مناطق محروم) و کمک به مسلمین (موارد مشابه و غیره) مواردی که جزء وصیت نامه موصی است مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: اصفهان، خ فردوسی خ شهید موحدیان کوچه هفت مدرسه پلاک ۷ طبقه پائین کدپستی ۸۱۴۳۹۱۴۸۱۴ دارایی موسسه اعم از نقدی و غیر نقدی: مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد اولین مدیران موسسه: آقای احمد فامیل دردشتی به شماره ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید مجید حسین زاده حجازی به شماره ملی ۱۲۸۶۷۶۹۴۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی حسینعلی زاده خراسانی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۳۰۰۰۱ به سمت مدیرعامل، آقای جمال ملک نائینی به شماره ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ بسمت خزانه دار، آقای عزیزاله رحیمی به شماره ملی ۵۴۱۸۷۲۱۶۷۴، آقای محمد حسن مبشری به شماره ملی ۱۱۴۱۴۸۰۶۷۰، آقای محمد حسین حسینعلی زاده خراسانی به شماره ملی ۱۲۹۰۵۰۷۱۴۷ بسمت اعضا اصلی، آقای مرتضی نیکبخت نصر آبادی ه شماره ملی ۱۲۸۷۷۷۶۸۲۵، آقای محمد حسینعلی زاده خراسانی به شماره ملی ۱۲۹۰۸۵۱۴۳۳ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهرموسسه معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای حسن آجودانیان به شماره ملی ۱۲۸۲۲۰۹۲۴۸ بسمت بازرس اصلی و عبدالرضا یوسفیان جزی به شماره ملی ۵۱۱۰۴۲۸۶۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند./ ش۹۵۰۱۰۹۶۷۹۸۰۹۷۵۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12820391
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری حامیان کسب و کار اجتماعی ایرانیان درتاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۶۶۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۱۴۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: ۱) تامین تسهیلات قرض الحسنه برای اشتغالزایی و کار آفرینی افراد , کانون ها و تشکل های اجتماعی با همکاری بانک های قرض الحسنه و صندوق های قرض الحسنه ۲) اشاعه و ترویج فرهنگ کار گروهی در جامعه هدف ۳) توانمند سازی و ارتقاء مهارت کارآفرینان ۴) ترویج فرهنگ کسب وکار اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی ۵) ایجاد اشتغال و حفظ اشتغال موجود ۶) کمک و حمایت مادی و معنوی از اقشار مختلف جامعه خصوصاٌ جوانان خبره و نخبه و افراد بی بضاعت ۷) ایجاد و توسعه کانون ها و تشکل های اجتماعی و کار آفرینی و دانش بنیان مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: اصفهان خیابان چهارباغ خواجو جنب منوچهری ساختمان بانک قرض الحسنه رسالت طبقه اول کدپستی ۸۱۳۵۷۱۳۱۱۱ دارائی موسسه: دارایی موسسه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد که از سوی هیات موسس تماماً پرداخت و در اختیار موسسه قرار گرفته است. اولین مدیران موسسه:آقای احمد فامیل دردشتی به شماره ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ بسمت رئیس هیات مدیره، آقای سید مرتضی حسام نژاد به شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۱۸۸۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، آقای حسن آجودانیان به شماره ملی ۱۲۸۲۲۰۹۲۴۸ بسمت خزانه دار، آقای مهدی رقایی به شماره ملی ۱۲۸۷۷۰۰۰۷۱ بسمت عضو اصلی هیات مدیره و مدیر عامل و کورش خسروی دارانی به شماره ملی ۱۲۸۱۷۷۴۳۸۳، احمد ورد به شماره ملی ۱۲۹۰۵۷۸۳۶۲، علی رجالی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره و محمداقارب پرست به شماره ملی ۱۲۸۷۴۹۹۱۰۴ و علی فضیلی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۴۷۸۰۸ بسمت اعضا علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدات مالی با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود./ اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. آقای حبیب اله بهرامی به شماره ملی ۱۱۹۹۷۴۴۹۳۱ و علی محمود زاده به شماره ملی ۱۲۸۵۴۶۲۲۹۷ بترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۳۰۸۹۷۹۴۸۷۷۸۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12849491
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن خیریه نور و حضرت علی اصغر خورشید اصفهان در تاریخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۶۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۷۱۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: اهداف موسسه عبارتند از الف کلیات ۱ ـ کمک به درمان بیماران مراجعه کننده به این بیمارستان تهیه داروهای مورد نیاز جهت بیماران نیازمند کمک به بازتوانی بیماران بیماریهای خاص و صعب العلاج تهیه تجهیزات مورد نیاز جهت بیماران نیازمند ب: روش اجرای اهداف استفاده از کمکهای مالی و معنوی خیرین جلوگیری از فشار مضاعف به قشر نیازمند و مستضعف اصلاح فرایندهای درمانی از طریق مشاورهای تخصصی اعضا هماهنگی با هیات امنای دانشگاه جهت خرید داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران نیازمند مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: اصفهان خیابان استانداری بیمارستان حضرت علی اصغر کدپستی ۸۱۴۵۸۳۱۴۵۱ دارایی موسسه: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال می باشد که از سوی هیات موسس تماماً پرداخت و در اختیار انجمن قرار گرفته است. اولین مدیران موسسه: . آقای اکبر کلاهدوزان به شماره ملی ۱۲۸۱۵۴۶۴۸۸ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای غلامرضا معصومی به شماره ملی ۱۲۸۴۷۳۶۹۳۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای احمد فامیل در دشتی به شماره ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ بسمت خزانه دار و آقای رضا حاجی رستم به شماره ملی ۱۲۸۷۵۶۵۷۸۶ بسمت مدیر عامل و آقای جمال ملکی نائینی به شماره ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ و سید مرتضی میر لوحی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ وحمید صانعی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۷۰۵۸۸ و مهدی اذانی به شماره ملی ۱۱۹۹۴۴۷۵۳۶ و آقای امیر کریمی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۹۱۲۳۴ و آقای محمدرضا ساوج به شماره ملی ۱۲۸۴۴۳۰۵۵۳ و خانم پروین کلباسی به شماره ملی ۰۳۸۰۷۶۹۶۷۰ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای حسین اسدی به شماره ملی ۱۲۹۱۸۲۵۱۲۶ و خانم شهلا آکوچکیان به شماره ملی ۱۲۸۵۵۷۸۹۶۱ و آقای محمد شماس اصفهانی به شماره ملی ۱۲۹۰۵۰۱۲۰۳ بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدندو کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و درغیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان موسسه: آقای عبدالامیر عطاپور به شماره ملی ۱۷۵۰۳۸۱۰۴۴ و خانم فریبا پور نصر به شماره ملی ۱۲۸۴۷۲۳۱۱۹ بسمت بازرسان اصلی و آقای مهدی آراستگان به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶ به سمت بازرس علی البدل موسسه برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۲۴۵۹۶۵۱۹۵۴۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12879107
آگهی تغییراتانجمن حمایت از بیماران تالاسمی اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۶۳۵
به استناد نامه شماره ۶۱/۱/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۵ فرماندهی انتظامی استان اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مجتبی حقایق اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۳۵۵۷۴۳۶، کریم بیگی به شماره ملی ۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵، احمد فامیل دردشتی به شماره ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹، عزیزاله رحیمی به شماره ملی ۵۴۱۸۷۲۱۶۷۴، مهدی آراستگان به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶، محمدعلی خامی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۹۲۰۵۵، علی سلیمان نژاد به شماره ملی ۱۰۹۰۸۸۳۲۱۸، محمدحسین صدیقی پور به شماره ملی ۱۲۸۲۲۲۲۱۶۳، محمدجواد ملک نیا به شماره ملی ۵۰۳۹۴۵۵۳۸۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره، بهروز مالکی پور به شماره ملی ۱۲۸۷۸۷۵۹۳۹ و مهری خدری به شماره ملی ۱۸۱۸۸۳۵۱۰۱ به سمت اعضاای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - سیدجواد رنگ آمیز به شماره ملی ۱۲۸۲۳۲۷۸۶۰ و مهدی اذانی به شماره ملی ۱۱۹۹۴۴۷۵۳۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۴۰۸۶۱۲۸۵۳۵۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12937991
آگهی تغییرات شرکت پرنیان پلیمر آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۴۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدمجید سجادیه به کدملی ۱۲۸۷۷۴۵۹۳۸، احمد فامیل دردشتی به کدملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹، مهدی فامیل دردشتی به کدملی ۱۲۸۱۷۳۳۰۹۱، مهرداد نیلی پور طباطبائی به کدملی ۱۲۸۵۴۹۰۰۵۳ و خانم ساراالسادات سجادیه به کدملی ۱۲۷۱۳۵۰۶۱۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی متین خردمند با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدمصطفی رضوانی آقا رضائی به کدملی ۱۲۸۴۵۵۱۳۳۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه نسل فردا بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال ۱۳۹۴ تصویب شد. ش۹۵۰۵۰۷۶۱۲۸۲۳۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954076
آگهی تغییرات مجمع خیران قرآنی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۶۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۴۳۴/۲۰۱۹۵ مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ سازمان تبلیغات اسلامی اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی فضیلتی کدملی ۱۲۸۵۴۴۷۸۰۸ و احمدفامیل دردشتی کدملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ و احمدقاسمی پزوه کدملی ۱۲۸۷۷۸۴۵۴۲ و حسین خاکساری هرندی کدملی ۱۲۸۶۶۴۲۹۵۷ و محمدعلی قیصریان کدملی ۱۲۸۵۴۸۹۴۷ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و علی رضایی کدملی ۱۲۸۵۶۱۶۱۵۴بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. عباس آقا ابراهیمی کدملی ۴۷۲۲۴۲۵۱۹۱ و سیدعلی موسوی زاهد کدملی ۱۲۹۲۱۹۴۷۱۵ به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فرداجهت درج آگهی انتخاب گردید ش۹۵۰۵۱۸۴۶۵۵۹۹۲۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967812
آگهی تغییرات شرکت پرنیان گونی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۰۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۵ آقای احمد فامیل دردشتی به شماره ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ بسمت رئیس هیات مدیره،، آقای مهرداد نیلی پور طباطبایی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۹۰۰۵۳ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل، آقای سیدمجید سجادیه به شماره ملی ۱۲۸۷۷۴۵۹۳۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، خانم سارا السادات سجادیه به شماره ملی ۱۲۷۱۳۵۰۶۱۰ و آقای مهدی فامیل دردشتی به شماره ملی ۱۲۸۱۷۳۳۰۹۱ بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۵۰۵۲۵۸۰۸۴۱۱۳۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110497
آگهی تغییرات انجمن بیماران نقص ایمنی صدیقه الطاهره موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۰۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵ و نامه شماره ۴۲۱۸۱/۲۴/۲۰ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۵ صادره از استانداری اصفهان آقای عبدالرضا یوسفیان جزی به شماره ملی ۵۱۱۰۴۲۸۶۱۱، آقای علیرضا نریمانی زمان آبادی به شماره ملی ۱۲۸۶۶۴۹۹۵۱، خانم رویا شرکت به شماره ملی ۱۲۸۷۷۹۸۴۵۴، آقای کریم بیگی به شماره ملی ۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵، آقای بهزاد شاکریان به شماره ملی ۵۲۷۹۳۰۵۰۹۱، آقای مسعود کاظمی زهرانی به شماره ملی ۱۲۸۴۶۲۰۷۷۸، آقای محمد نصری به شماره ملی ۱۲۹۰۲۹۳۹۴۵، آقای سیدمحمدباقر حجازی به شماره ملی ۱۲۹۱۱۰۵۳۲۸، آقای رسول عبدالهی به شماره ملی ۱۲۸۲۲۴۶۸۷۹، آقای احمد فامیل دردشتی به شماره ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹، آقای محمد معماریان به شماره ملی ۱۲۸۲۴۴۵۵۰۲، آقای حمید عباسی به شماره ملی ۱۲۸۵۷۲۶۴۵۶ و آقای حسن آجودانیان به شماره ملی ۱۲۸۲۲۰۹۲۴۸ بعنوان اعضا اصلی هیات مدیره، آقای مهدی آراستگان به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶ و آقای مهدی رازی به شماره ملی ۱۲۸۱۶۸۶۶۷۰ بعنوان اعضاء علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای سید مرتضی میرلوحی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ و آقای جمال ملک نائینی به شماره ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ بعنوان بازرس اصلی، آقای اصغر رفیعایی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۲۷۱۷۸ و آقای اکبر بیابانی یحیی آبادی به شماره ملی ۱۲۸۷۸۵۷۸۵۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - ترازنامه منتهی به سال ۹۴ انجمن به تصویب مجمع رسید. ش۹۵۰۸۱۵۲۸۷۶۹۲۳۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13116084
آگهی تغییرات انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل علیه السلام ویژه بیماران کلیوی و قلبی اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۵ و نامه شماره ۴۰/۱/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۵ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد فامیل دردشتی کدملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ و جمال ملک نائینی کدملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ و علی رجالی کدملی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴ و محمد سیلانی کدملی ۱۲۸۰۸۳۸۲۶۴ و محمد گل احمر کدملی ۱۲۸۶۲۷۳۵۰۱ و سیدمحمدباقر حجازی کدملی ۱۲۹۱۱۰۵۳۲۸ و عزیزاله رحیمی کدملی ۵۴۱۸۷۲۱۶۷۴ و اکبر کلاهدوزان کدملی ۱۲۸۱۵۴۶۴۸۸ و حسین ذنوبی کدملی ۱۲۸۵۲۰۱۰۳۵ و علیرضا نریمانی زمان آبادی کدملی ۱۲۸۶۶۴۹۹۵۱ و عبدالرضا یوسفیان جزی کدملی ۵۱۱۰۴۲۸۶۱۱ و مهدی اذانی کدملی ۱۱۹۹۴۴۷۵۳۶ و حسین علی صرافان چهارسوقی کدملی ۱۲۸۵۳۹۹۷۸۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و کریم بیگی کدملی ۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ و مصطفی حجه فروش کدملی ۱۲۸۵۳۸۷۵۵۴ و حمید عباسی کدملی ۱۲۸۵۷۲۶۴۵۶ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند و مسعود شهنام نیا کدملی ۱۲۸۵۶۶۱۵۰۸ بعنوان بازرس اصلی و سیدمرتضی میرلوحی کدملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۱۷۲۱۳۵۳۹۴۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13340144
آگهی تغییرات خیریه آسمان کرامت استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۲۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۵۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ و نامه شماره ۸۱۴۲۷/۲۴/۲۰ مورخ ۹/۱۱/۹۵ استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کریم بیگی کدملی ۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ امیربیگی کدملی ۱۲۹۰۷۸۱۲۱۴ محمد جواد غلامعلی بیگی دهکردی کدملی ۱۲۸۰۸۴۰۶۸۴ جناب آقای عزیزاله بیگی کدملی ۱۲۸۵۵۶۱۶۴۳ جناب آقای سعید بیگی کدملی ۱۲۹۱۱۲۶۰۲۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و نصیر اسماعیلیان کدملی ۱۲۸۵۹۷۳۴۶۱ و سیدمحمد باقر حجازی کدملی ۱۲۹۱۱۰۵۳۲۸ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شد. احمد فامیل دردشتی کدملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ بعنوان بازرس اصلی حسینعلی صرافان چهار سوقی کدملی ۱۲۸۵۳۹۹۷۸۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های موسسه انتخاب شدند. تراز مالی سال ۹۴ به تصویب رسید ش۹۵۱۲۱۷۴۵۲۳۳۷۸۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466615
آگهی تغییرات خیریه امداد و درمان کوثر ولایت بیمارستان امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۷۲۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ به استناد نامه شماره ۱۲۲۴۴/۲۴/۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۶ دفتر امور اجتماعی استانداری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد فامیل دردشتی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای سید مرتضی میرلوحی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ عضو اصلی و آقای مهدی آراستگان ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای جمال ملک نائینی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ عضو اصلی هیات و خانم پروین کلباسی ۰۳۸۰۷۶۹۶۷۰ عضو اصلی هیات مدیره و آقای عبدالرضا یوسفیان ۵۱۱۰۴۲۸۶۱۱ عضو اصلی هیات مدیره و آقای اکبر کلاهدوزان ۱۲۸۱۵۴۶۴۸۸به عنوان خزانه دار و آقای رضا حاجی رستم ۱۲۸۷۵۶۵۷۸۶ به عنوان مدیرعامل و آقای کریم بیگی۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ و آقای سیدمحمدذاکر فر۱۲۸۴۵۵۴۴۴۹ و آقای علی رجالی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای مدیرعامل و خزانه دارد و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر است ش۹۶۰۳۲۱۱۲۷۲۸۶۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13667648
آگهی تغییرات شرکت آریا کیسه آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۷۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. اقایان مجید سجادیه به کدملی ۱۲۸۷۷۴۵۹۳۸، احمد فامیل دردشتی به کدملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹، مهدی فامیل دردشتی به کدملی ۱۲۸۱۷۳۳۰۹۱، مهرداد نیلی پورطباطبائی به کدملی ۱۲۸۵۴۹۰۰۵۳ و وحیدفامیل دردشتی به کدملی ۱۲۸۱۹۱۷۷۵۳ بعنوان اعضاءهیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای سیدمصطفی رضوانی آقارضائی به کدملی ۱۲۸۴۵۵۱۳۳۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۷۲۷۱۰۹۴۰۵۷۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13735437
آگهی تغییرات خیریه شش آیات الهی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۱۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ و نامه شماره ۴۰۰۱۴/۲۴/۲۰ مورخ ۴/۶/۹۶ استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرضا یوسفیان جزی به کدملی ۵۱۱۰۴۲۸۶۱۱ آقای احمد فامیل دردشتی به کدملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ آقای اکبر طلایی مینانی به کدملی ۱۲۸۷۴۵۲۱۱۶ آقای علیرضا نریمانی به کدملی ۱۲۸۶۶۴۹۹۵۱ آقای سیدمحمدباقر حجازی به کدملی ۱۲۹۱۱۰۵۳۲۸ آقای حسن آجودانیان به کدملی ۱۲۸۲۲۰۹۲۴۸ آقای حسین سیدنا به کدملی ۱۲۸۱۲۸۷۲۳۷ آقای عزیزاله رحیمی به کدملی ۵۴۱۸۷۲۱۶۷۴ آقای علی ابریشم کار به کدملی ۱۲۸۶۴۰۶۵۴۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای رضا حاجی رستم به کدملی ۱۲۸۷۵۶۵۷۸۶ آقای مسعود کاظمی زهرانی به کدملی ۱۲۸۴۶۲۰۷۷۸ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای جمال ملک نائینی به کدملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی محمودزاده به کدملی ۱۲۸۵۴۶۲۲۹۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. تراز سال مالی ۹۵ تصویب شد ش۹۶۰۹۰۸۶۲۸۶۲۵۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841746
آگهی تغییرات مجمع خیرین عرصه سلامت استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۴۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۹۶۲۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۶ و نامه شماره ۵۱۲۸۲/۲۴/۲۰ مورخ ۱۶/۷/۹۶ استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد فامیل دردشتی به کدملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره علی سلیمان نژاد به کدملی ۱۰۹۰۸۸۳۲۱۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره جمال ملک نائینی به کدملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ بعنوان خزانه دار سیدحسین رضازاده به کدملی ۱۲۸۲۷۵۵۵۲۸ بعنوان مدیرعامل مصطفی امینی به کدملی ۱۲۸۳۶۹۵۶۸۵ بعنوان عضو هیئت مدیره مهدی آراستگان به کدملی ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶ بعنوان عضو هیئت مدیره مهدی اذانی به کدملی ۱۱۹۹۴۴۷۵۳۶ بعنوان عضو هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضای مدیرعامل و خزانه دار و درغیاب خزانه دار باامضای رئیس هیئت مدیره و بامهرموسسه معتبرخواهد بود. ش۹۶۱۱۰۸۲۸۵۱۱۰۹۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14245054
آگهی تغییرات خیریه مسکن حضرت قمر بنی هاشم ع اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۲۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۶/۱۳۹۷ و نامه شماره ۵۳۳۲۹/۲۴/۲۰مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۷ استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به۲۸/۱۲/۱۳۹۶ انجمن به تصویب رسید. حسن آجودانیان به شماره ملی ۱۲۸۲۲۰۹۲۴۸ و عزیزاله رحیمی به شماره ملی ۵۴۱۸۷۲۱۶۷۴ و سیداصغر مستولی زاده به شماره ملی ۱۲۸۰۸۱۱۴۵۵و علیرضا نریمانی زمان آبادی به شماره ملی ۱۲۸۶۶۴۹۹۵۱و محمد ربانی به شماره ملی۱۲۸۸۱۷۵۲۳۱ و علی حسینعلی زاده خراسانی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۳۰۰۰۱و احمدفامیل دردشتی به شماره ملی۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ و جمال ملک نائینی به شماره ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۴و سیدحسن بحرینیان به شماره ملی ۱۲۸۵۵۹۳۱۳۸ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و اصغر پوروحدت به شماره ملی۱۲۸۲۱۷۵۶۵۳و فضل اله دانش پژوه به شماره ملی۱۲۸۰۸۳۳۴۶۷ بعنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سیدپیمان صدرعاملی به شماره ملی۱۲۸۰۹۶۵۲۵۸ بعنوان بازرس اصلی و سیداکبر سجادیه به شماره ملی۱۲۸۶۴۹۴۸۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۷۱۴۹۸۵۶۴۳۱۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14335149
آگهی تغییرات خیریه دیابت اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۵۸۲۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ و نامه شماره ۱۱۶/۱/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۷ نیروی انتظامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی عطاری کدملی: ۰۸۳۹۴۴۴۷۳۷ رئیس هیئت مدیره و سیدمهدی ابطحی کدملی: ۱۱۴۱۵۷۱۹۷۸ نایب رئیس هیئت مدیره و احمد نیلفروشان دردشتی کدملی: ۱۲۸۱۵۸۹۸۱۰ مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) و جمال ملک نایینی کدملی: ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ خزانه دار وسیدمرتضی میرلوحی کدملی: ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ منشی وعلی کچویی کدملی:۱۱۸۹۴۹۰۶۲۵ عضو اصلی و احمد فامیل دردشتی کدملی: ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ عضو اصلی و مجید تباشیری کدملی:۱۲۸۶۶۰۲۹۰۴ عضو اصلی و ریحانه برکتین کدملی ۱۲۸۰۹۸۴۱۷۱ عضو اصلی و حسین سلیمانی کدملی: ۱۱۴۱۸۴۱۹۲۴ عضو اصلی ومهدی آراستگان کدملی:۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶ عضو اصلی و سید جواد رنگ آمیز کدملی:۱۲۸۲۳۲۷۸۶۰ عضو اصلی برای مدت دو سال تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهداور با امضاء دو نفر از اشخاص ذیل: مدیرعامل و خزانه دار یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و خزانه داربا مهر موسسه معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۹۰۸۸۰۶۴۹۹۱۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک