مهران پوریان

مهران پوریان

کد ملی 1285695798
30
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 622323
آگهی تصمیمات در موسسه حسابرسی سپاهان تراز شماره ثبت ۱۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی شرکاء و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در موسسه اتخاذ گردید: ۱ آقایان مهران پوریان به کد ملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ و کدپستی ۱۹۴۴۸۹۷۸۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید شهریار نوریان به کد ملی ۱۲۸۷۸۰۷۳۵۶ و کدپستی ۸۵۱۸۶۵۵۶۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا جعفری نسب به کد ملی ۱۲۸۵۶۱۱۰۴۷ و کدپستی ۸۱۹۴۸۱۷۱۵۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه (به استثنای گزارش‌های موضوع ماده ۱۷ اساسنامه) با امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر است؛ ضمنا اختیارات مندرج در صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ عینا به وی تفویض شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۳/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۳۹۶۶۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749009
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه برناسهامی خاص به شماره ثبت۱۴۰۴۷۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه سپاهان تراز به ش م ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ به سمت بازرس اصلی و مهران پوریان به ک م ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۴۶۰۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1584834
آگهی تغییرات شرکت نیک نوش صنم غرب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۴۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰ به سمت بازرس اصلی و مهران پوریان به شماره ملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۶۰۲۲۴۵۱۷۱۱۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586736
آگهی تغییرات شرکت پترو فیلم آیندگان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۲۰۷۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۲به تصویب رسید.۲ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا بشماره ثبت ۴۰۰۴ به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰ اصفهان بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهران پوریان به شماره ملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۳۰۶۰۳۵۸۱۲۴۵۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593433
آگهی تصمیمات شرکت اسب آهنین آریا سهامی خاص شماره ثبت ۶۴۶ بیجار شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۳۰۳۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت اسب آهنین آریا مورخ ۸ ۴ ۱۳۹۳ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید مجمع تصمیمات زیر را اتخاذ و مورد تصویب قرارداد که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: ۱ صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت مربوط به سال منتهی به ۳۰ ۹ ۱۳۹۲ با لحاظ تکالیف مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع، مورد تصویب قرار گرفت. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (بازرس اصلی) و آقای مهران پوریان به کد ملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ سال مالی شرکت از پایان آذرماه هر سال به پایان شهریور ماه (سی و یکم شهریور ماه) هر سال تغییر یافت و ماده ۴۴ اساسنامه شرکت از این بابت اصلاح گردید. ش۱۸۶۲۹۱۶ رئیس ثبت اسناد بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603388
آگهی تغییرات شرکت تولید و بسته بندی آبمعدنی سامان گل البرز (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ثبت ۶۵۷۸ و شماره شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۱۲۵۰ثبت شرکتهای ساری
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳ شرکت مذکورتصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف) اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: ۱ آقای محمد ابراهیم قربانی پاچی بشماره ملی۲۲۵۹۸۱۶۹۴۰ ۲ موسسه بنیاد برکت به نمایندگی آقای محسن سلطانی بشماره ملی ۲۰۶۲۸۴۵۶۰۱ ۳ آقای نورعلی قربانی پاجی شماره ملی ۲۰۹۲۵۳۸۶۴۰ ب) موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به نمایندگی آقای مهران پوریان به شماره ملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. ج) ترازنامه و صورتهای مالی سال۱۳۹۲شرکت مورد تصویب قرار گرفت. د) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای داخلی شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۶۱۲۷۴۴۳۲۱۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659962
آگهی تغییرات
شرکت تولیدی نگین فسفات شمال (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۲۴۳ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۸۶ به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۲۳۷۰ و کدپستی ۴۷۵۵۱۵۸۷۷۴ پیرو آگهی شماره ۲۱۵۲/۹۲/۰۲۳ مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۳ تغییرات ذیل در شرکت حاصل شد که جهت اطلاع عموم آگهی می‌شود: ۱ اساسنامه جدید شرکت در ۵۳ ماده و ۵ تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۲ صورتهای مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ موسسه حسابرسی توسعه دانا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای مهران پوریان به شماره ملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۸۰۰۹۱۰۰۰۰۱۱۱۶۵۳۸۶۰۸۳ رئیس ثبت اسناد و املاک بندپی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660433
آگهی تغییرات شرکت گروه بهداشتی فیروز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۸۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهران پوریان به شماره ملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۲۰۲۹۰۵۵۴۲۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1670653
آگهی تغییرات شرکت بهین پویان صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت سهامی عام کارخانجات تولیدی شیشه داروئی رازی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸ و شرکت سهامی خاص تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۷۰۱۲ و آقای جعفر راثی زاده غنی با کدملی ۰۰۳۱۷۸۵۵۴۹ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی متین خردمند با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهران پوریان با کدملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۵۳۴۲۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۸۰۴۶۸ مسئول ثبت شرکتهای استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678140
آگهی تغییرات شرکت دان آوران بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۰۹۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سال مالی شرکت از اول مهر هر سال شروع و در پایان شهریور ماه (سی و یک شهریور ماه) سال بعد به پایان می‌رسد. ماده ۴۴ اساسنامه اصلاح گردید. ۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای مهران پوریان به کدملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۶۳۴۳۸۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۰۶۸۴۷ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9416964
آگهی تغییرات شرکت دستکش گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۸۴۸۵۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱، موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰ را بعنوان بازرس اصلی و آقای مهران پوریان با کدملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ بعنوان بازرس قانونی علی البدل انتخاب شد. ش۹۳۱۱۱۲۵۳۱۷۳۹۱۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9548390
آگهی تصمیمات در شرکت پیمان ساختمان اصفهان سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۱۴۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۱۸۳۵
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶ و۱۷/۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: شرکت نماد ساختمان اصفهان سهامی خاص به نمایندگی سیدمحمد مهدی هاشمی نسب به شماره ملی۱۲۸۸۱۱۸۳۳۳ و کدپستی۸۱۷۳۹۶۶۶۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صفه سپاهان سهامی خاص به نمایندگی محمد فکری به شماره ملی۰۰۶۷۰۲۲۸۱۲ و کدپستی۱۹۹۷۷۶۳۳۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ساختمان اصفهان سهامی عام به نمایندگی علی مظاهری به شماره ملی۵۶۵۹۳۵۰۹۰ و کدپستی۸۱۹۹۹۵۷۴۷۶ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند وکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهرشرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ و مهران پوریان به شماره ملی۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ و کدپستی۱۴۷۱۶۴۴۵۶۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی منتهی به ۳۱/۵/۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۱/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9569820
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران بیمه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۳۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی سپاهان تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهران پوریان به شماره ملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9719881
آگهی تغییرات شرکت پویندگان تجارت الیت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۴۷۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۹۵۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۰۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی سپاهان تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهران پوریان به شماره ملی۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۰۴/۰۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744815
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی بین المللی رهیاب نوین آینده سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۲۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۲۷۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ بسمت بازرس اصلی و مهران پوریان به ش ملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9773442
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی نما ماد پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۷۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۸۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی سپاهان تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهران پوریان به شماره ملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9925426
آگهی تصمیمات شرکت ایران سازه سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۹۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ به سمت بازرس اصلی و مهران پوریان به کدملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان و عمران تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۲۳۵۰ و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10064451
آگهی تغییرات در شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان سهامی خاص، بشماره ثبت ۱۶۲۳۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/۸۹ و ۵/۳/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ موسسه حسابرسی سپاهان تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهران پوریان بشماره ملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ و کدپستی ۸۱۹۶۱۰۰۰۰۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای اسماعیل نگارش بنمایندگی شرکت کشت و دامداری فکا بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲ را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید کورش هاشمی گل سفیدی بنمایندگی شرکت کشت و دامداری گلشهر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲ را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود سید مرتضایی بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ را بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت باقی مانده تعیین نمودند. کلیه اوراق، اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در موارد ضروری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و هیئت مدیره حدود اختیارات خود را طبق ماده ۴۹ اساسنامه و بندهای مشروحه ماده ۴۵ اساسنامه بشرح پیوست صورت جلسه هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض نموده‌اند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی سال ۱۳۸۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۶/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10078272
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۲۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۴۷۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ بسمت بازرس اصلی و مهران پوریان به کد ملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10230567
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های سبک فولادی افق سپاهانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۵۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۲۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی سپاهان تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهران پوریان به شماره ملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ساختمان اصفهان سهامی خاص با نمایندگی آقای امیر مظاهری و شرکت تعاونی بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان اصفهان با نمایندگی آقای عبداله کوپائی و شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالرضا عزیزی تا تاریخ ۳۱/۱/۹۲. در تاریخ ۱۰/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10265825
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۵۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۳۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ بسمت بازرس اصلی و مهران پوریان به کدملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ به سمت بازرس علی البل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۷/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۸ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۸ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ مربوطه بموجب گواهی شماره ۱۳۱۱ مورخ ۱۳/۷/۹۰ بانک ملی ایران شعبه بورس اوراق بهادار پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲/۸/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10458177
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی بین المللی استوان سپند سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۲۰۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۴۶۷۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ بسمت بازرس اصلی و مهران پوریان به ش ملی۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10564186
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ممتاز سهند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۸۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۸۸۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ بسمت بازرس اصلی و مهران پوریان به کد ملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سامان سلطانی به کد ملی ۰۴۴۰۲۸۲۸۵۳ بسمت عضو هیئت مدیره و سعید آقا سلطانی به کد ملی ۱۲۲۹۶۲۳۱۶۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا سلطانی به کد ملی ۱۲۲۹۲۷۵۷۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10763375
آگهی تصمیمات شرکت پارس سازه تامین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۸۷۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۰۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ بسمت بازرس اصلی و مهران پوریان به کدملی۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان و عمران تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۰۲۳۵۰ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت سرمایه گذاری پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11014148
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری صفه سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۶۲۲۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱ و ۱۷/۹/۱۳۸۹ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: شرکت نماد ساختمان اصفهان به نمایندگی فردین صادقی زنجانی بشماره ملی ۰۰۴۵۱۳۸۶۸۰ و کدپستی ۱۴۳۱۸۹۴۷۷۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت ساختمان اصفهان به نمایندگی محمد مهدی روانفر بشماره ملی ۱۲۸۵۰۷۳۷۹۷ و کدپستی ۸۱۵۳۹۳۵۵۷۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پیمان ساختمان اصفهان به نمایندگی سید یاسر مهدی مهرآور بشماره ملی ۴۳۲۳۴۴۱۵۹۲ و کدپستی ۳۴۱۵۶۷۵۱۳۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال و مدیر عامل برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی سپاهان تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ و مهران پوریان بشماره ملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ و کدپستی ۱۴۷۱۶۴۴۵۶۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی منتهی به ۳۱/۵/۱۳۸۹ تصویب شد و شعبه‌ای از شرکت در تهران به آدرس میدان انقلاب نبش خیابان اردیبهشت ساختمان شماره ۲۵۳ واحد ۴ و ۵ تاسیس شد و آقای محمد مهدی روانفر بسمت مدیر شعبه انتخاب گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11040747
آگهی تصمیمات شرکت فرش گیلان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۳۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۸۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۱۳۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ به سمت بازرس اصلی و مهران پوریان به کدملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12677386
آگهی تغییرات شرکت جهان فوم خراسان شمالی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۲۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شماره ثبت ۵۸۹ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی آقای مرتضی عسگری به کدملی ۰۷۰۰۸۴۲۱۷۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شماره ثبت ۳۵۰۷۳ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰ به نمایندگی آقای مهران پوریان به کدملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۲۰۵۷۹۵۲۶۴۶۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسفراین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12709345
آگهی تغییراتحسابرسی توسعه مدیریت دانا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۲۹۶۶۶/۹۴ مورخ ۳/۱۲/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به کدملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فرشته نوروزی به کدملی ۱۷۵۶۱۵۱۲۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهران پوریان به کدملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۲۲۲۳۳۵۲۵۷۹۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083340
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نگین فسفات شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۲۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) آقای محسن خواجه زاده به کد ملی ۲۰۵۰۱۲۳۰۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مهران پوریان به کد ملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ب) صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مورد بررسی و تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت. ش۹۵۰۷۲۸۹۴۹۵۸۴۷۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندپی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14283444
آگهی تغییرات شرکت معدنی فجر مزینوی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۲۳۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۷ و به موجب نامه شماره ۴۴۱۷۱ مورخه ۲۲/۰۷/۹۷ اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان طبس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از گزارش بازرس صورت‌های عملکرد سود وزیان وترازنامه سال ۹۶شرکت مورد تصویب مجمع قرارگرفت. ۲ موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شماره ثبت۳۵۰۷۳وشناسه ملی۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰ با نمایندگی آقای مهران پوریان به شماره ملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ به سمت بازرس اصلی وحسابرس وآقای حسن زمانیان ۸ ۰۸۳۹۶۶۵۶۹۵ ۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه بیرجند امروز جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۸۰۵۱۹۳۲۵۴۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری طبس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک