حمیدرضا فتاحی

آقای حمیدرضا فتاحی

کد ملی 1285590872
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 925538
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شماره ثبت۲۵۸۱۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۹۰۸۷۲ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. درتاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۴۲۴۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047066
آگهی تغییرات شرکت سینا صدر آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی۱۲۸۵۵۹۰۸۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۴/۱۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن علی آقاجان به شماره ملی۱۲۸۷۱۳۴۹۶۳ و آقای حمیدرضا لقمانی به شماره ملی۱۲۸۲۳۵۶۲۸۳ و آقای محسن کمپانی‌ها به شماره ملی۱۲۸۶۷۹۶۳۳۴ تا تاریخ۲۴/۱۱/۱۳۹۳ در تاریخ۰۴/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۲۳۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664509
آگهی تغییرات موسسه خیریه شهید محمد گلشیرازی شماره ثبت ۴۰۰۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۱۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن معروف به مجتبی گلشیرازی کد ملی ۱۲۸۲۷۶۰۵۳۱، آقای مسعود گلشیرازی کد ملی ۱۲۸۶۹۳۳۸۵۴، آقای حمید رضا فتاحی کد ملی ۱۲۸۵۵۹۰۸۷۲، آقای محسن مشکاتی کد ملی ۱۲۸۱۷۲۰۰۱۱ و آقای علی فضیلتی کد ملی ۱۲۸۵۴۴۷۸۰۸ برای بقیه مدت (تا تاریخ ۲۳/۱۰/۹۴) بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای دکتر محمد علی انصاری کد ملی ۰۹۳۳۰۴۵۲۹۸ (بازرس اصلی) و خانم گلنوش گلشیرازی کد ملی ۱۲۷۰۷۷۴۳۰۱ (بازرس علی البدل) برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۶۹۵۶۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1712635
آگهی تغییرات در شرکت انرژی گستر سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۶۶۱۸ سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۹۱
بموجب نامه شماره ۹۳۱۹۳/الف مورخ ۱/۸/۹۳ شرکت منضم بصورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/۹۳ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۱/۹۳ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و با کدپستی ۸۱۶۴۷۶۶۷۷۳ و آقای حمیدرضا فتاحی با کد ملی ۱۲۸۵۵۹۰۸۷۲ و با کدپستی ۸۱۴۳۶۱۳۶۴۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۵۶۱۶۸۷۲ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9971775
آگهی تغییرات در شرکت راه گستر نخستین سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۱۵۲و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۱۵۴۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان جمشید طائبی بنمایدگی از شرکت سرمایه گذاری فنی مهندسی زرد کوه بشماره ملی ۱۲۸۰۲۸۴۷۸۱ و کدپستی ۸۱۹۴۹۳۶۶۶۳ و رضا گلشیرازی بشماره ملی ۱۲۸۶۳۰۹۹۳۱ و کدپستی ۸۱۹۴۹۳۶۶۶۳ و حمیدرضا فتاحی بشماره ملی ۱۲۸۵۵۹۰۸۷۲ و کدپستی ۸۱۴۷۷۴۵۱۸۸ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و مجید کیانی بشماره ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ و کدپستی ۸۱۷۵۷۳۵۸۴۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای رضا گلشیرازی را بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا فتاحی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید طائبی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فنی مهندسی زرد کوه را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۱۰/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10011058
آگهی تغییرات در شرکت حدید پویان اسپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۳۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۸۷۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان حمیدرضا فتاحی بشماره ملی ۱۲۸۵۵۹۰۸۷۲ و کدپستی ۸۱۴۳۶۱۳۷۶۱ و محمد اکلیلی بنمایندگی شرکت ضایعات کاوان بشماره ملی ۱۲۸۸۱۴۷۳۶۸ و کدپستی ۸۱۹۹۷۶۶۹۱۱ و قاسم ارفع الرفیعی بنمایندگی شرکت ره آوران نخستین سپاهان بشماره ملی ۶۶۰۹۶۶۱۴۹۹ و کدپستی ۸۳۴۱۷۴۷۳۴۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و آقایان بهنام ابراهیمی بشماره ملی ۱۲۸۹۴۶۷۰۰۵ و کدپستی ۸۱۹۶۷۳۵۶۹۱ و سعید حمصی بشماره ملی ۱۲۸۶۸۵۹۸۸۳ و کدپستی ۸۱۴۳۶۱۳۷۶۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای حمیدرضا فتاحی را بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد اکلیلی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی افراسیابی را بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۱۰/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12674293
آگهی تصمیمات شرکت رافع کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۴۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ۲. آقای حمیدرضا فتاحی با کدملی ۱۲۸۵۵۹۰۸۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید کیانی با کدملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۲۰۴۴۰۳۴۰۳۶۴۹ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12957176
آگهی تغییرات شرکت جی پلاست پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۹۷۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴به تصویب کلیه اعضاء رسید. حمید رضا فتاحی با کدملی ۱۲۸۵۵۹۰۸۷۲ و مجید کیانی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۱۹۳۰۲۴۲۷۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966984
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی سرمایه کار آفرین اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۷۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ تصویب شد. آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۹۰۸۷۲بسمت بازرس اصلی و آقای مجید کیانی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۲۴۳۴۶۶۰۹۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968912
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد نیزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۱۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۹۰۸۷۲ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید کیانی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۵۲۵۲۵۵۲۴۰۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972496
آگهی تغییرات شرکت سیناصدرآسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۶۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۴ تصویب گردید. آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۹۰۸۷۲ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید کیانی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۲۷۹۴۲۲۴۸۸۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988934
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۷۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ بسمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فتاحی شماره ملی ۱۲۸۵۵۹۰۸۷۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقای امیر اسداله خسروی راد کدملی۰۰۴۵۵۹۵۵۶۹ و آقای سید محسن صفوی کدملی۱۲۸۶۵۶۱۰۵۱ و خانم مهناز اکلیلی کدملی ۱۲۹۱۰۵۳۵۱۴ به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۱/۹۵ به تصویب رسید. ش۹۵۰۶۰۶۵۷۲۲۱۷۳۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332714
آگهی تغییرات شرکت فر پویان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۶۹۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و حمیدرضا فتاحی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۹۰۸۷۲ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه، تهران خیابان ۱۵ خرداد، ابتدای خیابان پامنار، پاساژ بنیاد و خدمات اسلامی (ساختمان گل) واحد ۲۱ و ۴۳، کدپستی ۱۱۱۷۷۳۳۶۶۸ میباشد. پ۹۵۱۲۱۰۴۳۵۵۷۸۷۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332844
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۳۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۹۰۸۷۲ و آقای مرتضی بارانیان کثیر به شماره ملی ۱۲۸۶۵۸۶۳۰۵ و شرکت توان باطری نخستین۱۰۲۶۰۱۲۴۵۲۵ با نمایندگی آقای مجتبی علی آقاجان به کدملی ۱۲۹۲۴۲۱۲۴۱ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۲۱۰۱۱۵۷۱۳۴۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742611
آگهی تغییرات شرکت پارسیان پارت پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره ثبت ۵۰۸ بشناسه ملی۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۹۰۸۷۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ صورتهای مالی سال ۹۵ به تصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۹۱۳۸۱۷۱۲۳۸۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13812524
آگهی تصمیمات شرکت اک. تک تکنولوژی کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۲۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۶٫۰۹٫۱۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۹۵٫۱۲٫۳۰ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فتاحی با کد ملی ۱۲۸۵۵۹۰۸۷۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۰۲۱۳۶۵۵۰۹۸۵۸ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899812
آگهی تغییرات شرکت توان باطری نخستین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۴۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای حمید رضا فتاحی شماره ملی ۱۲۸۵۵۹۰۸۷۲ بسمت حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۲۰۷۸۵۶۹۰۷۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274563
آگهی تغییرات شرکت کاسپین باطری صفاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۹۰۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب کلیه اعضا قرار گرفت. حمیدرضا فتاحی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۹۰۸۷۲ بسمت بازرس اصلی و مجید کیانی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش۹۷۰۷۳۰۴۴۸۴۸۷۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14291414
آگهی تغییرات شرکت فولاد یاران آتیه سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۸۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۸۵۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی بارانیان کثیر به شماره ملی ۱۲۸۶۵۸۶۳۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۹۰۸۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی علی آقاجان به شماره ملی ۱۲۹۲۴۲۱۲۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱/۵/۱۳۹۸ انتخاب شدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه اسناد و اوراق بانکی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره یا دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۷۰۸۰۷۷۶۷۸۶۶۵۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک