مجید رضازاده

مجید رضازاده

کد ملی 1285549066
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 584381
آگهی تصمیمات در شرکت نصر اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۶۲۷۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷ و ۱۸ و۳۰/۱/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: مهدی گلی به کد ملی ۱۲۹۱۳۰۷۵۹۱ و کدپستی ۱۴۱۶۸۴۳۶۱۳بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید اسلامیان به کد ملی ۱۲۸۵۵۵۴۰۹۴ و کدپستی ۱۹۴۳۸۸۳۷۷۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و جلال سبحانی به کد ملی ۱۲۸۶۶۹۷۷۲۷ و کدپستی ۸۱۷۷۶۵۴۳۱۴ بسمت مدیرعامل و حسینعلی مهدیه به کد ملی ۱۰۹۰۹۷۳۳۴۹ و کدپستی ۸۵۱۷۷۳۳۷۱۴ و سید محمد میرسعیدی به کد ملی ۱۲۸۴۵۷۵۲۹۲ و کدپستی ۸۱۷۴۷۱۷۱۷۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و رحمن حسن پور به کد ملی ۱۲۸۴۵۱۸۳۶۱ و کدپستی ۸۱۸۵۷۸۴۴۱۱ و غلامرضا سفیدگر نائینی به کد ملی ۱۲۴۹۴۷۹۹۶۷ و کدپستی ۸۱۵۴۹۵۴۶۶۱ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۱۸/۱/۹۱ می‌باشد، موسسه حسابرسی متین خردمند بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ و کدپستی ۸۱۶۸۶۷۵۳۶۳ و مجید رضا زاده به کد ملی ۱۲۸۵۵۴۹۰۶۶ و کدپستی ۸۱۶۸۶۷۵۳۶۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید، سرمایه شرکت از طریق سود انباشته از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ ریال نقدی که به ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ سهم یکهزار ریالی با نام تقسیم گردیده و تماما پرداخت شده و هجده میلیون سهام ممتاز می‌باشد و سهام ممتاز متعلق به موسسه جهاد نصر می‌باشد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۹/۲/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۱۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۰۳۷۵۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683372
آگهی تصمیمات در شرکت عمران و احیاء بافت‌های فرسوده بهار خوراسگان سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۹۱۴۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شهرداری خوراسگان بنمایندگی آقای محمد هویدا به کد ملی ۱۲۸۲۳۲۰۰۲۵ و کدپستی ۸۱۵۸۹۸۷۴۱۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی بنمایندگی غلامرضا عمرانی به کد ملی ۱۲۸۹۲۵۵۸۸۱ و کدپستی ۸۱۵۹۹۶۳۴۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، اصغر قرآنی با کد ملی ۱۲۸۶۴۲۸۳۸۶ کدپستی ۸۱۷۵۶۳۳۶۴۴ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و شرکت تعاونی میثاق بهار جی بنمایندگی آقای منصور برومند به کد ملی ۱۲۸۷۶۶۳۹۶۶ و کدپستی ۸۱۵۳۹۶۴۴۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی متین خردمند بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و مجید رضازاده با کد ملی ۱۲۸۵۵۴۹۰۶۶ و کدپستی ۸۱۵۸۹۶۵۶۵۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۵/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۴۰۲۴۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 752303
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی چشم انداز جهانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۰۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی متین خردمند به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید رضازاده به شماره ملی ۱۲۸۵۵۴۹۰۶۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی فلزات شاهد سهامی خاص بشماره ثبت ۲۹۳۱۷۳ و شرکت فروشگاههای آزاد شاهد سهامی خاص بشماره ثبت ۴۷۴۴۳ و شرکت بازرگانی شاهد سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۶۱۴۹ تا تاریخ ۶/۳/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۶۳۲۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1131819
آگهی تصمیمات شرکت آریا کیسه آپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۷۰۰۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ سید مجید سجادیه کد ملی ۱۲۸۷۷۴۵۹۳۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد فامیل دردشتی کد ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی فامیل دردشتی کد ملی ۱۲۸۱۷۳۳۰۹۱ بسمت مدیرعامل و وحید فامیل دردشتی کد ملی ۱۲۸۱۹۱۷۷۵۳ و مهرداد نیلی پور طباطبائی کد ملی ۱۲۸۵۴۹۰۰۵۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره باتفاق امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و مجید رضازاده کد ملی ۱۲۸۵۵۴۹۰۶۶ بسمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۶۴۴۴۰۹ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141560
آگهی تغییرات و تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت جهاد تعاون اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۰۳۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۰۹۶۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۲۶/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و مجید رضا زاده کد ملی ۱۲۸۵۵۴۹۰۶۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تبصره ۵ ماده ۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ۲۶ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماده ۱۳۴۷ بوده و با امضاء قلمی یا چاپی رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می‌گردد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۲۰۸۳۹۳۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151558
آگهی تغییرات شرکت نصیر عمران آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۵۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی متین خردمند ش ملی بسمت بازرس اصلی و آقای مجید رضازاده به شماره ملی ۱۲۸۵۵۴۹۰۶۶ به عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۲ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدمصور خوراسگانی به شماره ملی ۱۲۹۱۷۲۳۳۲۳ و آقای عباس سخنگو به شماره ملی ۱۲۶۲۳۰۷۴۴۹ و آقای عبدالحسین سیف الهی به شماره ملی ۱۲۸۸۵۹۲۷۳۶. و آقای محمدهادی وحیدمقدم به شماره ملی ۰۳۸۴۰۵۲۴۷۹ و شرکت نصر اصفهان ش ثبت ۹۵۴۱ پ۱۶۹۲۵۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174120
آگهی تصمیمات در شرکت زغال سنگ مهر آذین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۹۲۱۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت معادن منگنز ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴ به نمایندگی هادی گلزار به کدملی ۰۸۳۹۰۹۸۸۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری معدنی لاله سبلان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۱۳۳۳ به نمایندگی مرتضی شناور به کدملی ۱۷۲۹۴۳۸۱۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید علی موسوی با کدملی ۵۴۱۹۱۳۹۷۳۱ به سمت مدیرعامل و خارج از اعضاء هیئت مدیره و محمد واحدی به کدملی ۰۰۶۰۲۶۲۳۱۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۸۹ کماکان به قوت خود باقی است. ۲ موسسه حسابرسی متین خردمند با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ و مجید رضازاده با کدملی ۱۲۸۵۵۴۹۰۶۶ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۶/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۷۰۳۳۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219211
آگهی تصمیمات در شرکت آروین تاژ سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۵۴۲۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۸ و ۲۵/۷/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ مهری زنگنه کد ملی ۱۲۸۹۴۲۸۸۷۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و اعظم زنگنه کد ملی ۱۲۸۰۸۷۴۶۲۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فاطمه زنگنه کد ملی ۱۲۸۹۱۰۹۹۷۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ و مجید رضا زاده کد ملی ۱۲۸۵۵۴۹۰۶۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. سرمایه شرکت از طریق مطالبات نقدی و حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ ده میلیارد ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد سرمایه ده میلیارد ریال نقدی است که به یک میلیون سهم ده هزار ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماما پرداخت شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۸/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۲۸۴۴۵۱ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244481
آگهی تغییرات شرکت بازار بین الملل شاهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۲۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و مجید رضازاده به کدملی ۱۲۸۵۵۴۹۰۶۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۳۲۵۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272209
آگهی تصمیمات در شرکت تکنام پلاست پاسارگاد سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۹۴۵۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است: اکبر امین کد ملی ۱۲۸۷۷۹۸۸۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و کریم صلاح اصفهانی کد ملی ۱۲۸۶۶۹۱۴۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید اصغر زاده کد ملی ۱۲۸۷۲۱۹۹۸۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و شایان تابان کد ملی ۱۲۸۸۴۱۲۶۸۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ و مجید رضازاده کد ملی ۱۲۸۵۵۴۹۰۶۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. تعداد سهام وثیقه مدیران در ماده ۴۰ اساسنامه به یک سهم اصلاح شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۴۵۲۲۲۹ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292812
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر سهامی خاص به شماره ثبت۴۷۸۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۰۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید رضازاده به شماره ملی ۱۲۸۵۵۴۹۰۶۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۵۸۲۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443261
آگهی تغییرات شرکت فراز راه معین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۹۹۰۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف‎ ترازنامه و سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ب‎ مؤسسه حسارسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید رضازاده به شناسه ملی ۱۲۸۵۵۴۹۰۶۶ بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۰۱۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461938
آگهی تغییرات شرکت پایند آب کوشا سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۴۴۷۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۹۹۱۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی متین خردمند بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بسمت بازرس اصلی و مجید رضا زاده بشماره ملی ۱۲۸۵۵۴۹۰۶۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۸/۱۳۹۲ بتصویب رسید. پ۱۸۲۷۵۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600553
آگهی تغییرات شرکت تکافو با شماره ملی ۱۰۲۶۰۱۱۲۷۹۵ (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۵۷۲
بموجب نامه شماره ۹۳۰۷۲۰ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۳ شرکت تکافو منضم به صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه عملکرد و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی متین خردمند با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ و با کدپستی ۸۱۶۸۶۷۵۷۳۱ و آقای مجید رضازاده با کدملی ۱۲۸۵۵۴۹۰۶۶ و با کدپستی ۸۱۵۸۹۶۵۶۵۳ را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده‌اند. ش۱۰۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۷۰۷۰۳۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633176
آگهی تغییرات شرکت پرنیان گونی شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۰۷۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۰۸۱۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۳ آقایان احمد فامیل دردشتی به کد ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ و مهدی فامیل دردشتی به کد ملی ۱۲۸۱۷۳۳۰۹۱ و سید مجید سجادیه به کد ملی ۱۲۸۷۷۴۵۹۳۸ و سید سعید سجادیه به کد ملی ۱۲۷۰۵۶۴۵۰۱ و مهرداد نیلی پور طباطبائی به کد ملی ۱۲۸۵۴۹۰۰۵۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مجید رضا زاده بشماره ملی ۱۲۸۵۵۴۹۰۶۶ بسمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال ۹۲ بتصویب رسید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۷۸۴۶۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674907
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری آذرین اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۵۳۵۷
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۳ و هیات مدیره مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۳ تغییرات زیر در شرکت فوق اعمال گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و اطلاعات آگهی می‌گردد: ۱ موسسه حسابرسی متین خردمند ثبت ۱۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و مجید رضازاده کدملی ۱۲۸۵۵۴۹۰۶۶ کدپستی ۷۵۳۶۳۸۱۶۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ شرکت تکادو سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ مرات پولاد سهامی خاص ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰ مهندسی صنایع ساخت فولاد سایا سهامی خاص ثبت ۱۰۶۱۹ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۲۴ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ مرتضی رضی زاده کدملی ۱۲۸۷۶۲۴۴۴۸ کدپستی ۸۱۶۳۶۴۳۶۷۱ به نمایندگی شرکت مرات پولاد به سمت رئیس هیات مدیره و کامران بدیعی کدملی ۰۰۴۴۷۵۳۷۹۹ کدپستی ۱۹۸۵۶۷۶۱۵۶ به نمایندگی شرکت ساخت صنایع فولاد سایا به سمت نائب رئیس و علیرضا سعیدی کدملی ۱۱۹۹۶۱۴۵۳۱ کدپستی ۸۱۵۸۷۴۸۱۴۱ به نمایندگی شرکت تکادو به سمت عضو هیات مدیره و مجید قهرمان نژاد کدملی ۱۲۸۷۶۴۳۵۳۱ کدپستی ۸۱۶۹۷۴۸۸۳۱ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چکها سفته‌ها و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیات مدیره مدیرعامل و بازرسان نمی‌باشد. ش۱۰۳۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۳۳۰۶۲۲۳ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان لنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10496692
آگهی تصمیمات در شرکت بسپار گستر پویا سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۱۵۴۶۱ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۶۴۳۰۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ شد: آقایان مصطفی شماعی زاده به کدملی۱۲۸۶۲۱۶۴۶۱و کدپستی۸۱۷۳۶۳۴۴۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا شماعی زاده به کدملی۱۲۸۵۷۴۰۵۹۹ و کدپستی۸۱۸۴۸۴۴۷۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی شماعی زاده به کدملی۱۲۸۸۱۱۱۸۵۱ و کدپستی۸۱۵۸۸۷۴۶۳۹ به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به سمت بازرس قانونی و حسابرس و آقای مجیدرضازاده به کدملی۱۲۸۵۵۴۹۰۶۶ و کدپستی۸۱۶۸۶۷۵۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۴/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10827017
آگهی تصمیمات شرکت مخازن ساحل سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۲۱۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۶۱۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بسمت بازرس اصلی و مجید رضازاده به کد ملی ۱۲۸۵۵۴۹۰۶۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11060854
آگهی تصمیمات در شرکت همکاران سیستم اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره۱۷۰۵۶ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۷۹۸۲۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ۳/۳ و۱۰/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمد عزیزاللهی به نمایندگی شرکت همکاران سیستم به کدملی۰۰۵۷۹۱۶۳۱۴ و کدپستی۸۹۱۷۶۹۴۴۸۱ بسمت رئیس هیات مدیره و محمدحسین جوکار به نمایندگی از شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به کدملی۴۴۳۳۱۲۳۲۰۱ و کدپستی۸۹۱۷۸۴۶۴۸۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره محمدرضا ضیا ظریفی با کدملی۲۷۰۹۳۰۵۱۳۵ کدپستی۱۹۵۱۷۳۵۹۶۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و علی وزیری به نمایندگی شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی به کدملی۲۵۹۴۱۹۲۲۶۰ و کدپستی۱۴۳۳۷۳۴۵۷۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی متین خردمند با کدملی۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ و کدپستی۸۱۶۸۶۷۵۳۶۳ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و مجید رضازاده با کدملی۱۲۸۵۵۴۹۰۶۶ و کدپستی۱۸۸۶۸۶۷۵۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید تراز مالی۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ۷/۵/۹۱ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11089772
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی اسپید شاهد (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۰۶۳۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۵۶۴۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی متین خردمند به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید رضازاده به شماره ملی۱۲۸۵۵۴۹۰۶۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۰/۳/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی شاهد سهامی عام به شماره ثبت۱۱۶۱۴۹ و شرکت بازرگانی چشم انداز جهان سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۴۰۰۷ و شرکت فروشگاههای آزاد شاهد سهامی خاص به شماره ثبت۴۷۴۴۳ و شرکت خدمات فرودگاهی شاهد سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۷۸۲۱ و شرکت شاهد کیش سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۹ تا تاریخ۱۰/۳/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۱/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۰/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002633
آگهی تغییرات حسابرسی متین خردمند حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ژرژ همبرچیان به شماره ملی ۱۲۸۸۵۸۹۳۳۶ با دریافت سهم الشرکه خود به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق موسسه از جمع شرکای موسسه خارج گردید و سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده ۷ و ۸ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه موسسه مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال است که تماما توسط شرکاء پرداخت گردیده است. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک: مجید رضا زاده به شماره ملی ۱۲۸۵۵۴۹۰۶۶ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، آقای محمود محمدزاده به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، آقای حمیدرضا فروزان به شماره ملی ۱۲۸۸۶۸۹۷۲۱ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، آقای سعید قاسمی به شماره ملی ۱۷۵۵۹۲۵۴۲۵ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ش۹۵۰۶۱۴۶۴۷۸۲۵۲۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13381632
آگهی تغییرات حسابرسی رازدار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۳۶۷۱/۹۵ مورخه ۲۸/۱۲/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جواد صفار سفلائی بشماره ملی ۰۹۳۸۴۳۸۲۷۱ با پرداخت ۴۸۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را از ۴۲۰۰۰۰۰ ریال به ۹۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند. آقای محمود لنگری بشماره ملی ۲۹۹۱۳۳۹۹۱۸ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را از ۴۰۰۰۰۰۰ ریال به ۹۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند. آقای محمدعلی صالحی تجریشی بشماره ملی ۰۰۴۳۶۹۰۰۰۹ با پرداخت ۶۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را از ۳۰۰۰۰۰۰ ریال به ۹۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند. آقای مسعود پارسایی بشماره ملی ۰۰۵۴۶۸۳۱۸۱ با پرداخت ۲۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را از ۲۸۰۰۰۰۰ ریال به ۳۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند. آقای محمود محمدزاده، شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱، با پرداخت مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه در آمدند. آقای سعید قاسمی، بشماره ملی ۱۷۵۵۹۲۵۴۲۵، با پرداخت مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه در آمدند. آقای حمیدرضا فروزان، شماره ملی ۱۲۸۸۶۸۹۷۲۱، با پرداخت مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه در آمدند. آقای مجید رضا زاده، شماره ملی ۱۲۸۵۵۴۹۰۶۶، با پرداخت مبلغ ۷، ۵۰۰، ۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه در آمدند. آقای حسن حدادی، شماره ملی ۰۰۵۳۴۷۵۸۸۷، با پرداخت مبلغ ۵، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه در آمدند. خانم مریم عبدالهی طادی بشماره ملی ۱۲۸۲۸۷۸۰۷۷، با پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه در آمد. آقای احمد رضا پاک گوهر شماره ملی ۲۲۹۶۸۷۸۴۰۷، با پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه در آمدند. سرمایه موسسه از مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال به ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه بشرح مذکور اصلاح گردید پ۹۶۰۱۲۳۹۵۲۷۰۷۳۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13417092
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز به شماره ۱۹۱۰۲/۱۲۲مورخ ۲۳/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان جدید به شرح ذیل انتخاب گردیدند: مدیر صندوق شرکت سبدگردان انتخاب مفید به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴ به نمایندگی حجت اله نصرتیان ثابت به شماره ملی ۲۷۰۹۳۹۸۲۰۶ و متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱به نمایندگی محمد حاجی پور به شماره ملی ۲۱۴۲۵۹۶۱۱ و حسابرس موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵به نمایندگی مجید رضازاده به شماره ملی ۱۲۸۵۵۴۹۰۶۶ و مدیر ثبت شرکت کارگزاری مفید به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰ به نمایندگی هادی مهری به شماره ملی ۴۲۸۴۶۷۳۵۷۲ پ۹۶۰۲۱۷۶۶۴۵۴۱۵۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک