سیدرسول خلیفه سلطانی

سیدرسول خلیفه سلطانی

کد ملی 1285536096
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1140512
آگهی تغییرات شرکت راهوار نیرو آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۲۸۷۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت بهتاش سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۹۶۱۸ به نمایندگی آقای حبیب اله اسمعیل زاده به شماره ملی ۱۱۱۰۹۹۲۷۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت توکاریل شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰ به نمایندگی سیدرسول خلیفه سلطانی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت تدبیر سرمایه نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۸۷۹۶ به نمایندگی غلامحسین عبدالهی سروی بشماره ملی ۴۴۴۴۸۳۴۰۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت تدبیر سلامت کیمیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۴ به نمایندگی سیدحسن موسوی نژاد بشماره ملی ۱۰۶۰۲۵۵۲۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۹۳۸۹ به نمایندگی مسعود استادعظیم به شماره ملی ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۸۶۸۳۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174865
آگهی تصمیمات شرکت توکا ریل سهامی عام شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴ و ۲۰/۵/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ بنمایندگی علی بیات ماکو کد ملی ۰۰۴۶۵۵۰۹۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ بنمایندگی محمد رضا دادور کد ملی ۰۰۵۹۸۲۷۴۷۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت حمل و نقل توکا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶ بنمایندگی سید مهدی صادق کد ملی ۰۰۴۵۲۷۵۶۷۱ و شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۴۶۲۴ بنمایندگی علی اکبر محمد ابراهیمی کد ملی ۰۵۱۹۵۸۱۷۱۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سید رسول خلیفه سلطانی کد ملی ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه هیئت مدیره شماره ۵۶۷ ۸۶ مورخ ۱۶/۵/۸۶ می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۶/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۵۳۰۷۹ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1208764
آگهی تغییرات شرکت بین المللی دنا پارس آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۵۶۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۹۰۰۴
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۷/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ۱/۸/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید ۱ ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح گردید و تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت ۲ موسسه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران شماره ثبت ۷۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۶۴۳۱ واحد ثبتی تهران و شرکت فولاد بتن بویر سهامی خاص شماره ثبت ۵۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۰۵۳۰ واحد ثبتی یاسوج و شرکت دنا زاگرس پارسیان سهامی خاص شماره ثبت ۶۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۲۷۵۰ واحد ثبتی یاسوج و آقایان سید رسول خلیفه سلطانی کد ملی ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ و فریدون احمدی کد ملی ۴۲۸۰۸۹۲۸۶۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بخرد یار شماره ثبت ۲۰۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۲۹۱۸ به نمایندگی مسعود استهمامی کد ملی ۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹بسمت بازرس اصلی و حمید نوریان شماره ۴۲۳۰۱۰۴۵۰۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۴ روزنامه خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۵ مدیران و دارندگان حق امضاء: آقای شهرام باقری با نمایندگی از شرکت فولاد بتن بویر سهامی خاص شماره ثبت ۵۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۰۵۳۰ واحد ثبتی یاسوج بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عباس محتاج با نمایندگی از موسسه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران شماره ثبت ۷۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۶۴۳۱ واحد ثبتی تهران بسمت رئیس هیئت مدیره و سید رسول خلیفه سلطانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد دنیا نور با نمایندگی از شرکت دنا زاگرس پارسیان سهامی خاص شماره ثبت ۶۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۲۷۵۰ واحد ثبتی یاسوج و فریدون احمدی بسمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۷۲۴۰۹ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249190
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سینا ریل پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۱۳۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید رسول خلیفه سلطانی به کد ملی ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ساطعی به کد ملی ۰۰۵۱۵۳۱۳۰۵ به نمایندگی از شرکت ره نگار پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۷۶۰۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم نسیبه متاجی نیمور به کد ملی ۲۲۰۰۷۸۱۹۰۳ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. و کلیه مکاتبات اداری شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۶۳۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1354920
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۷۳۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت توکا ریل به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰ با نمایندگی آقای سید رسول خلیفه سلطانی به کدملی ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت بهتاش سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۹۶۱۸ با نمایندگی آقای شکراله شفیع زاده خولنجانی به کدملی ۱۲۸۴۶۲۲۹۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت آسیا سیر ارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵ با نمایندگی آقای غلامحسین عبدالهی سروی به کدملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تجارت ریلی پارت سهند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۳۳۴۸ با نمایندگی آقای محمدرضا نجفی به کدملی ۳۹۳۴۲۱۸۰۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۰۶۳ با نمایندگی آقای محمد سعیدنژاد به کدملی ۰۰۴۳۷۴۷۵۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجتبی لطفی با شماره ملی ۰۹۴۲۲۱۸۳۴۵ به سمت مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۹۲۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534440
آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدمات بازرگانی حمایت فولاد سازان معین به شماره ثبت ۳۸۷۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۸۸۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره ۵۳۵۷۰/۱۵ , ۹۳۲ مورخ ۴/۳/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر فرنگی زاده به شماره ملی ۱۴۶۰۸۳۴۴۴۵ به نمایندگی از شرکت لوله و اتصالات چدنی کلاچ به سمت عضو هیئت مدیره جایگزین آقای سید رضا شهرستانی کد ملی ۰۰۵۳۰۲۴۵۵۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی ماهکار فلز برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. آقایان حمید رضا طاهری زاده مروست کد ملی ۴۴۳۲۶۰۵۲۲۷ به نمایندگی از شرکت صبا فولاد زاگرس به سمت رئیس هیات مدیره و سید رسول خلیفه سلطانی کد ملی ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و ناصر فرنگی زاده به سمت منشی هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیر عامل آقای عزیز اله طلاوری نشین و رئیس هیات مدیره آقای حمید رضا طاهری زاده مروست همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود ودر غیاب ایشان با امضای نائب رئیس هیات مدیره آقای سید رسول خلیفه سلطانی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود پ۹۳۰۴۲۹۱۶۵۵۹۵۹۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544417
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسد اله رمضانی با کد ملی ۱۱۹۹۰۳۸۳۱۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی راه اهن بهین ریل به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۳۵۲به سمت سمت رئیس هیات مدیره آقای سید محسن میرمحمدی باکد ملی ۰۰۵۴۷۳۱۶۰۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای سید رسول خلیفه سلطانی با کد ملی ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ به نمایندگی از شرکت توکا ریل به شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای مهرداد روشن با کد ملی ۱۲۸۴۸۳۷۶۲۹ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل توکا به شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای احمد کریمی پور با کد ملی ۱۲۸۷۸۱۵۹۴۴ به نمایندگی از شرکت توکا کشش به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۹۴۳۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای غلامحسین عبدالهی سروی با کد ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۵۰۵۶۹۸۱۶۶۱۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9535559
آگهی تغییرات شرکت ناوگان ریل الوند نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۸۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمزه علی بخشی چمازکتی به شماره ملی ۲۱۶۲۴۵۹۴۱۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9823433
آگهی تغییرات شرکت ذوب فولاد نگین خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۷۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۳۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار اقتصادی» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهرداد مصیب زاده به شماره ملی ۰۰۱۳۶۸۸۸۰۴ و خانم گلستان رونقی به شماره ملی ۱۴۶۴۱۴۱۸۸۶ به عنوان عضو علی البدل و آقای سیدرسول خلیفه سلطانی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ و شرکت جهان صنعت فولاد اخوان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۲۲۹ با نمایندگی آقای قدرت اله میراحمدپور و شرکت فولاد البرز تاکستان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۱۱۱ با نمایندگی آقای امیر پرهیزکار و شرکت جهان فولاد غرب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۷۰۴ با نمایندگی آقای جهانبخش شکری و شرکت مجتمع فولاد اردکان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱ با نمایندگی آقای غلامرضا قمیشی تا تاریخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۳ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10512085
آگهی تصمیمات شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۵۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدجواد شمس ابرده به کدملی ۰۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ و احمد دشتی به کدملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ و سید رسول خلیفه سلطانی به کدملی ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۸۹ احمد دشتی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید رسول خلیفه سلطانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا اباذری به کدملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ خارج از اعضا و سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10807498
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۹۰۷۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود استادعظیم به شماره ملی۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۶/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ و آقای احمد دشتی به شماره ملی۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ و آقای علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ و آقای محمد سعیدنژاد به شماره ملی۰۰۴۳۷۴۷۵۴۱ و آقای غلامحسین عبدالهی سروی به شماره ملی۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ تا تاریخ۱۶/۴/۹۲. در تاریخ۳۰/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12825129
آگهی تغییرات شرکت گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۸۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۱۷۷۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اعتبار سنجی حافظ سامان ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۵۷۹۷ با نمایندگی آقای رضا اسفندیاری (۴۰۳۰۵۱۷۵۴۴) به عنوان رئیس هیات مدیره؛ شرکت پردازشگران سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۴۱۶۴ با نمایندگی جناب آقای سیدرسول خلیفه سلطانی (۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶) به عنوان عضو هیات مدیره؛ و شرکت آتیه اندیشان سپهر شرق (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۱۵۱۱ با نمایندگی آقای داریوش بزرگی (۰۰۳۶۲۰۷۵۹۴) به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردید. کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه قراردادها و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل بروات و سفته و چک با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به ترتیب زیر تعیین گردید: "هیات مدیره اختیارات مربوط به بندهای ۱، ۲، ۴، ۱۰، ۱۵، ۱۶و ۱۹ از ماده ۳۹ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۵۰۳۰۹۴۵۳۲۳۴۴۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854369
آگهی تغییرات شرکت سازین فراز ثمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۶۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیأت مدیره عبارتند از آقای سید محمود خلیفه سلطانی به شماره ملی ۱۲۸۱۰۶۸۴۸۹ آقای سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ و آقای رضا مدنی به شماره ملی ۱۲۹۲۰۲۲۹۳۰ که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای حمید نوری به کدملی ۱۲۹۰۷۲۵۵۱۹ به سمت بازرس اصلی و خانم محبوبه نیل فروش زاده به شماره ملی ۱۲۷۰۸۱۴۱۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۳۲۵۸۲۴۴۲۸۸۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12913120
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تدبیر عمران جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۸۰۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید قانع فرد به شماره ملی ۰۰۶۶۷۹۳۶۰۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره و سهامداران) - سید حسن رسولی به شماره ملی ۰۹۰۱۵۱۶۳۶۸ به سمت رئیس هیات مدیره - غلامحسین عبدالهی سروی به شماره ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به سمت عضو هیات مدیره - مسعود استاد عظیم به شماره ملی ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ به سمت عضو هیات مدیره - سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ به سمت عضو هیات مدیره - ولی اله احمدی زاد سرای به شماره ملی ۱۳۷۱۷۷۸۹۱۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه آوراق و اسناد و تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۴۲۶۵۹۱۲۴۸۴۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092324
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ بجای فهیمه مدنی بنمایندگی از شرکت شرکت تدبیر سرمایه سهند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۷۶۰۵ برای بقیه دوره تصدی در هیئت مدیره تعیین نمود. سایر سمت‌های اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و دارندگان امضاء مجاز کما فی السابق میباشد. پ۹۵۰۸۰۴۴۰۸۱۱۹۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213180
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه سهند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۷۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. احمد دشتی به شماره ملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲به سمت بازرس اصلی و سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت شرکت تدبیر سرمایه جم با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴شرکت تدبیر سرمایه نیرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۸۷۹۶ شرکت کیمیا سلامت ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱ پ۹۵۱۰۰۴۳۱۵۱۹۴۴۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532671
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آپادانا فولاد البرز درتاریخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۰۲۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۳۹۴۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تهیه ، تامین،تولید، خریدو فروش مواد اولیه و محصولات فولادی، مشارکت و خرید سهام و راه اندازی و طراحی جهت ایجاد و احداث و بهره برداری از واحد های تولید آهن اسفنجی، کارخانجات تولید میلگرد ومقاطع فولادی و ایجاد و احداث و بهره برداری از معادن و صنایع معدنی و صنایع فولادی در داخل و خارج از کشور، انجام مطالعات فنی و اقتصادی و طراحی و مهندسی پروژه ها و طرحها و مدیریت واحد های صنعتی و کارگاههای تولیدی با اتکا به توان مهندسی و اجرایی داخلی و خارجی اخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طرحهای تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود و تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای این امر، تهیه تامین خرید وفروش ، نصب وراه اندازی خط تولید و تجهیزات صنعتی ،انجام خدمات مجاز بازرگانی مانند واردات ، صادرات ، ترخیص ، انبارداری خرید و فروش کالا و اوراق مربوط به آن،مبادرت به خرید و فروش ، اجاره و استجاره هر گونه اموال و انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی در زمینه فعالیتهای موضوع شرکت، دریافت تسهیلات ارزی و ریالی از منابع داخلی و خارجی، ایجاد شعبات و اعطاء نمایندگیها در داخل و خارج از کشور و قبول نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، تهیه خط مشی ها و روشهای لازم به منظور اداره ، اصلاح ، ادغام، توسعه، واحدهای صنعتی فولادی و بازرگانی وشرکت در مناقصات و مزایدات داخلی خارجی بخش خصوصی ودولتی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران ـ سعادت آباد ـ بلوار شهید پاک نژاد ـ کوچه شهید عبداله عیسی پور ـ پلاک ـ ۲۲ ـ طبقه اول ـ ـ کدپستی ۱۹۹۸۸۷۵۸۳۳ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۵۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰ریال طی گواهی بانکی به شماره ۲۴۱۲۰۲۱۸مورخ ۱۲/۲/۹۶.نزدبانک مسکن شعبه سعادت آباد پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت میباشد اولین مدیران: شرکت آدریان فلزات شریف به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۸۵۸ با نمایندگی احمدرضا راعی نیاکی به شماره ملی ۲۱۴۲۱۵۱۰۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سیدرسول خلیفه سلطانی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال صندوق نوآوری و شکوفائی به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۰۷۵۱۶ با نمایندگی سیدحسین دباغیان به شماره ملی ۰۰۴۵۰۴۲۰۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضا رئیس هیات مدیره (سیدحسین دباغیان به نمایندگی از صندوق نوآوری وشکوفائی) به اتفاق مدیرعامل (احمدرضا راعی نیاکی به نمایندگی از شرکت آدریان فلزات شریف)همراه با مهر شرکت ونامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل بهمراه مهر شرکت دارای اعتبار است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بهرام سحابی به شماره ملی ۰۰۳۶۳۴۲۷۸۵ به سمت بازرس اصلی آقای افشین مسعودی به شماره ملی ۴۸۳۹۷۷۱۷۲۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۰۴۳۷۷۵۸۵۶۷۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583398
آگهی تغییرات شرکت فن آوریهای نوین دارویی آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزما تراز ژرف با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۲۳۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید رسول خلیفه سلطانی ش م ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۰۷۹۶۸۶۸۹۵۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13711414
آگهی تغییرات شرکت تکاپو صنعت نامی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۰۰۳۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم محبوبه نیل فروش زاده به شماره ملی ۱۲۷۰۸۱۴۱۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حمید نوری به شماره ملی ۱۲۹۰۷۲۵۵۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم محبوبه مظاهری کوهانی به شماره ملی ۱۲۹۲۷۵۹۰۹۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۸) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و به طور کلی هر آنچه شرکت را متعهد سازد یا بری نماید با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۶۰۸۲۴۵۵۲۴۲۶۷۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک