محمد جعفر برکتین

محمد جعفر برکتین

کد ملی 1285433270
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 642939
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۲۰۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۵۷۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ به نمایندگی محمد عمرانی فرد به کد ملی ۱۱۸۹۶۵۶۵۴۰ و کدپستی ۸۱۶۸۹۵۶۵۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت تهران میکا سازه به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۳۰۵۰ به نمایندگی علی نادری به کد ملی ۱۱۹۸۹۷۶۴۷۰ و کدپستی ۸۱۶۴۹۹۳۴۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تامکار به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۴۱۲۵ به نمایندگی محمد جعفر برکتین به کد ملی ۱۲۸۵۴۳۳۲۷۰ و کدپستی ۸۳۴۱۶۴۵۹۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی قائم سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵ به نمایندگی ناصر نوری زاده به کد ملی ۱۰۹۰۸۷۳۲۱۲ و کدپستی ۸۱۷۵۹۵۸۴۴۷ و شرکت مجتمع صنایع قائم رضا به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۹۸۵۳ به نمایندگی رضا حاتمی به کد ملی ۰۰۳۲۸۶۲۳۹۳ و کدپستی ۸۱۵۸۹۶۸۹۵۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۳/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۰۹۹۶۱ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018811
آگهی تصمیمات شرکت آلاپاد سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۷۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۶۱۷۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۱ واصل گردید: ابوالفضل حاج حسین طلاساز به ک م ۰۰۴۱۵۰۰۵۴۸ بسمت بازرس اصلی و سید محمد اعتصامی به ک م ۱۲۸۳۱۹۴۴۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی فتحی به ک م ۰۰۵۲۳۰۱۹۳۱ محمدجعفر برکتین به ک م ۱۲۸۵۴۳۳۲۷۰ و محمدرضا خیرابی شبستری به ک م ۰۰۴۷۵۵۹۳۲۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ علی فتحی بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدجعفر برکتین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا خیرابی شبستری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۲۹۰۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1089743
آگهی تصمیمات شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۰۳۳۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ محمد جعفر برکتین با کد ملی ۱۲۸۵۴۳۳۲۷۰ و کدپستی ۸۱۵۸۹۱۸۸۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید ابوالقاسم امام موسوی با کد ملی ۰۴۵۰۳۲۳۷۱ و کدپستی ۱۱۳۷۷۱۹۴۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیر هوشنگ خاکی با کد ملی ۰۰۵۷۰۲۱۶۹۴ و کدپستی ۱۴۷۳۶۸۵۹۹۶ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) و محمد رضا برکتین کد ملی ۱۲۸۵۴۷۶۶۵۴ و کدپستی ۸۱۶۸۶۷۷۴۴۳ و محمد رضا خیرابی شبستری کد ملی ۰۰۴۷۵۵۹۳۲۲ و کدپستی ۱۶۹۵۸۳۷۳۱۴ و علی فتحی کد ملی ۰۰۵۲۳۰۱۹۳۱ و کدپستی ۱۹۴۴۹۲۸۳۳۱۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ رسول فروزمهر با کد ملی ۱۲۸۷۶۵۳۵۳۷ و کدپستی ۸۱۶۴۶۷۶۵۴۳ و ایرج استکی با کد ملی ۱۲۸۵۴۸۰۶۱۹ و کدپستی ۸۱۶۳۷۳۸۱۷۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۳/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۹۸۶۷۸۷ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304345
آگهی تصمیمات در شرکت ریخته‌گری اخگر اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۸۸۰۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵ و ۶/۹/۱۳۹۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است: محمد جعفر برکتین کد ملی ۱۲۸۵۴۳۳۲۷۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا برکتین کد ملی ۱۲۸۵۴۷۶۶۵۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رحیم نصر کد ملی ۱۲۸۹۹۷۷۶۰۷ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و محمد یادگاری قهدریجانی کد ملی ۱۱۱۱۹۸۹۲۲۲ و مجتبی اسماعیلی کد ملی ۵۷۵۹۷۶۹۷۶۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۵۲۷۴۴۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340768
آگهی تغییرات شرکت دهکده هنر لیو با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۲۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۲۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۵/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران , خیابان ولی عصر , قبل از توانیر , شماره۲/۲۴۹۰ کدپستی۱۴۳۴۸۶۴۶۷۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار به شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۸۰۳۳۱ و با نمایندگی آقای امیرهوشنگ خاکی با کدملی۰۰۵۷۰۲۱۶۹۴ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۶۷۰ ریال به صندوق شرکت , در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به۰۰۰/۰۰۰/۶۷۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره به۲ الی۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد: سید میثم ساداتی به شماره ملی۰۰۷۱۷۶۶۱۳۸ دارنده مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۴۹۰ ریال سهم الشرکه محمدجعفر برکتین به شماره ملی۱۲۸۵۴۳۳۲۷۰ دارنده مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال سهم الشرکه علی فتحی دارنده به شماره ملی۰۰۵۲۳۰۱۹۳۱ مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۶ ریال سهم الشرکه شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار به شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۸۰۳۳۱ دارنده مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۶۷۰ ریال سهم الشرکه پ۱۷۷۳۳۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668290
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فرا دید میهن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۰۱۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جعفر برکتین به شماره ملی ۱۲۸۵۴۳۳۲۷۰ به سمت ریاست هیئت مدیره محمد رضا برکتین به شماره ملی ۱۲۸۵۴۷۶۶۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره مسعود نریمانی زمان آبادی به شماره ملی ۱۲۸۷۷۱۱۹۹۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا صانعی به شماره ملی۱۲۹۰۹۶۵۱۶۱ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و هیئت مدیره) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۲۷۹۸۰۴۲۸۸۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9680721
آگهی تصمیمات شرکت پترو کاو آریان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۶۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمدرضا برکتین به کد ملی ۱۲۸۵۴۷۶۶۵۴ و کدپستی ۸۱۶۴۶۷۷۴۴۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر برکتین به کد ملی ۱۲۸۵۴۳۳۲۷۰ و کدپستی ۸۱۵۸۹۱۸۸۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی کوچک زاد با کد ملی ۱۲۸۵۸۲۶۸۰۹ کدپستی ۸۱۳۶۷۵۴۵۹۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و رسول فروزمهر با کد ملی ۱۲۸۷۶۵۳۵۳۷ و کدپستی ۸۱۶۴۷۶۷۶۵۴۳ و ایرج استکی با کد ملی ۱۲۸۵۴۸۰۶۱۹ و کدپستی ۸۱۶۳۸۳۸۱۷۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۷/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12648181
آگهی تغییرات شرکت احیاء مواد نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۲۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۴ آقای محمد جعفربرکتین به کدملی ۱۲۸۵۴۳۳۲۷۰، آقای رحیم نصر به کدملی ۱۲۸۹۹۱۱۰۵ و آقای محمدرضابرکتین به کدملی ۱۲۸۵۴۷۶۶۵۴ بعنوان اعضاءاصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای پیروزنصری به کدملی ۱۲۸۵۹۸۳۱۹۱ و خانم زهره توکلی به کدملی ۱۲۸۸۶۸۱۰۶۲ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۴۱۱۱۹۹۳۷۳۲۶۶۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12795062
آگهی تغییرات شرکت تام کار سنگ آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۹۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۲۴۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا برکتین کدملی ۱۲۸۵۴۷۶۶۵۴ و آقای محمد جعفر برکتین کدملی ۱۲۸۵۴۳۳۲۷۰ و آقای مهدی داوری کدملی ۱۲۸۱۸۲۲۷۸۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای ایرج استکی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۸۰۶۱۹به سمت بازرس اصلی و آقای آرش اختر کاویان به شماره ملی ۱۲۹۲۹۳۳۶۵۸ سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۵۰۲۲۵۳۴۶۵۲۲۴۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13255694
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اس ام اس تامکار پارس درتاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۷۶۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۹۹۲۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست. کلیه فعالیتهای جمعی یا فردی مورد نظر در رابطه با کمک فنی به تولید، طراحی و خدمات مهندسی، ساخت و تامین تجهیزات و ماشین آلات و قطعات یدکی، تعمیرات نوسازی یا به سازی خطوط تولید وماشین آلات موجود بهمراه انجام خدمات در محل کارگاه تولیدی (خدمات فنی و پشتیبانی) برای تعمیرات تجهیزات و نیز تأمین پشتیبانی فنی در سایت بنا به درخواست کارفرما. در صورت لزوم با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان منطقه صنعتی دولت آباد خیابان ۴۶ کدپستی ۸۳۴۱۶۶۵۷۳۱ کدپستی ۸۳۴۱۶۶۵۷۳۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۴۰۰۰۰۰۰ ریالی که مبلغ ۱۴میلیارد ریال نزد بانک تجارت شعبه میر اصفهان واریز گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران است. اولین مدیران: شرکت تام کار سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۴۱۲۵ به نمایندگی آقای محمد جعفر برکتین به شماره ملی ۱۲۸۵۴۳۳۲۷۰ به سمت نایب رییس هیأت مدیره و شرکت اس ام اس گروه پارس سهامی خاص به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۱۲۵۲۰ به نمایندگی آقای پینو تزه به شماره فراگیر ۱۰۰۴۶۶۰۷۷ به سمت رییس هیأت مدیره و آقای علیرضا ملک زاد به شماره ملی ۰۰۴۴۱۴۴۱۹۹ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و آقای حمید برکتین به شماره ملی ۱۲۹۳۰۲۴۲۴۴ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدندکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات تجاری و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشدمدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۰۲۵۸۲۸۲۱۴۱۲۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289640
آگهی تغییرات شرکت پارس ذوب اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۵ آقای محمدجعفر برکتین به شماره ملی ۱۲۸۵۴۳۳۲۷۰، آقای ابراهیم احمدی دستگردی به شماره ملی ۶۳۳۹۸۲۱۵۰۲، آقای رحیم نصر به شماره ملی ۱۲۸۹۹۷۷۶۰۷، آقای مظفر احمدی دستگردی به شماره ملی ۶۳۳۹۸۳۱۴۱۹ و آقای محمدرضا برکتین به شماره ملی ۱۲۸۵۴۷۶۶۵۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای منصور یزدانیان به شماره ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۱۳۷۵۸۶۲۲۲۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13484684
آگهی تغییرات شرکت تامکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۴۱۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جعفر برکتین به شماره ملی ۱۲۸۵۴۳۳۲۷۰ به سمت رییس هیات مدیره و خانم مریم برکتین به شماره ملی ۱۲۸۹۵۹۶۴۸۴ به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقا ی محمد رضا برکتین به شماره ملی ۱۲۸۵۴۷۶۶۵۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۶۰۴۰۳۴۹۴۴۳۸۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581914
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پر فر آتور تام پارس در تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۳۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۲۱۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تولیدلوله های حفاری با تمرکز بر صنعت نفت وگازوطراحی، ساخت ومونتاژ انواع دستگاهها، تجهیزات وقطعات مرتبط باصنعت نفت وگاز، انجام کلیه امور بازرگانی، خریدوفروش، تهیه وتوزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خدمات تولیدکالاوخدمات پس ازفروش لوله های حفاری وکلیه قطعات وتجهیزات متعلقه دربخش نفت وگازوکلیه صنایع مرتبط، خدمات مشاوره فنی ومهندسی، اخذواعطای نمایندگی ازشرکتهای معتبرداخلی وخارجی، واردات وصادرات کلیه کالاهای مجازبازرگانی، اخذوام وتسهیلات ارزی و ریالی ازکلیه بانکها وموسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی داخلی وخارجی در جهت تحقق اهداف شرکت، شرکت درمناقصات ومزایده های دولتی وخصوصی داخلی وخارجی، عقدقرارداد بااشخاص حقیقی وحقوقی، ایجادشعب ونمایندگی داخلی وخارجی، افتتاح حساب ارزی و ریالی دربانکها وموسسات داخلی وخارجی، خرید سهام واموال منقول وغیرمنقول وهرگونه فعالیتی که مرتبط باموضوع شرکت می باشد در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ولیعصر ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان شهید بابک بهرامی ـ پلاک ۵۸ ـ طبقه زیر زمین ـ کدپستی ۱۹۶۸۶۴۴۵۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی بانام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آن به موجب گواهی شماره ۸۸۸/۸۲۰/۹۶ مورخه ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ بانک سامان شعبه آفریقای شمالی پرداخت و بقیه در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۰۳۳۱ به نمایندگی منصور نصیری به شماره ملی ۶۱۸۹۸۲۳۰۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدجعفر برکتین به شماره ملی ۱۲۸۵۴۳۳۲۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت اشمیت کرا نتس منطقه آزاد چابهار به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۳۲۱۱ به نمایندگی سام درکیان به شماره ملی ۴۷۲۳۸۸۶۳۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای منصور نصیری به شماره ملی ۶۱۸۹۸۲۳۰۱۷ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. و کلیه مکاتبات حقوقی و اسناد و اوراق تعهدآور تجاری و بهادار بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل ویکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی هشیار بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی وموسه حسابرسی بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۰۶۳۰۵۸۴۵۹۴۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628181
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زمین زیست پذیر ایرانیان درتاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۹۲۲۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۱۳۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ایجاد و اداره ی شتاب دهنده ی کسب و کار با تمرکز بر زمینه های محیط زیست، انرژی، آب، آلودگی، بازدهی تولید، مدیریت تولید و توزیع ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط.مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان شهر اصفهان ـ ابوذر ـ کوچه باغ جنت ـ خیابان ابوذر ـ پلاک ۲۵ ـ طبقه دوم ـ کدپستی ۸۱۳۳۷۵۳۹۷۵ سرمایه:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم بی نام عادی ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد که تماما طی گواهی شماره ۲۱۵ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۶ بانک ملی شعبه خیابان عباس اباد اصفهان پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای محمد جعفر برکتین به شماره ملی ۱۲۸۵۴۳۳۲۷۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید پرویزیان به شماره ملی ۱۲۸۵۶۶۸۸۲۰ و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد ترکش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۰۹۱۸۸۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رییس یا نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای فرشاد تویسرکانی به شماره ملی ۳۲۵۵۷۲۶۳۶۰ به سمت بازرس اصلی و خانم سارا عاطفی به شماره ملی ۳۲۵۷۰۲۴۸۷۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۷۰۳۶۰۸۱۱۹۵۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13765300
آگهی تغییرات شرکت توسعه کسب و کار و فناوری آرتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۸۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۸۷۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید برکتین با کدملی۱۲۹۳۰۲۴۲۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمدرضا برکتین باکدملی۱۲۷۰۲۵۹۹۱۱به سمت عضو هیئت مدیره آقای جواد نوری با کدملی۴۳۷۱۶۴۸۵۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی باقری نصر آبادی با کدملی ۱۲۵۰۰۰۰۴۰۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد جعفر برکتین با کدملی۱۲۸۵۴۳۳۲۷۰به نمایندگی از طرف شرکت تامکار به شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۷۴۱۲۵به سمت رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات قراردادها و عقود با امضا ثابت مدیرعامل به همراه رئیس هیئت مدیره یا آقای حمید برکتین همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۲۶۲۱۸۲۳۲۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13918878
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری آلیاژی پیشرو سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۱۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا برکتین کد ملی ۱۲۸۵۴۷۶۶۵۴ و رحیم نصر کد ملی ۱۲۸۹۹۷۷۶۰۷ و محمد جعفر برکتین کد ملی ۱۲۸۵۴۳۳۲۷۰ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پیروز نصری به شماره ملی ۱۲۸۵۹۸۳۱۹۱ و مجتبی اسماعیلی به شماره ملی ۵۷۵۹۷۶۹۷۶۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شده‌اند. روزنامه نصف جهان جهت درج و انتشار آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۲۱۵۶۵۸۲۹۵۶۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14050740
آگهی تغییرات شرکت فرا سنجش افزار پردیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۶۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا خیرایی شبستری به شماره ملی ۰۰۴۷۵۵۹۳۲۲ و سیدمجید میر غفوریان به شماره ملی ۰۰۷۳۴۶۶۷۳۵ به نمایندگی از شرکت برنا الکترونیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۸۱۶۲ و محمد جعفر برکتین به شماره ملی ۱۲۸۵۴۳۳۲۷۰ (خارج از شرکا) به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۳۰۶۸۸۸۱۳۹۵۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295086
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد اخگر اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۰۳۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جعفر برکتین کدملی۱۲۸۵۴۳۳۲۷۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا برکتین کدملی ۱۲۸۵۴۷۶۶۵۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رحیم نصر کدملی ۱۲۸۹۹۷۷۶۰۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۷۰۸۱۰۴۷۷۸۲۸۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14337695
آگهی تغییرات شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۰۰۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی طهرانی به شماره ملی ۴۵۹۰۹۹۱۷۹۹ به نمایندگی شهرداری اصفهان به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۷۷۲۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد خوروش به شماره ملی ۱۲۸۶۵۶۸۶۲۵ به نمایندگی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۹۷۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی یارمحمدیان به شماره ملی ۱۲۸۸۸۴۹۳۷۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا)، محمدجعفر برکتین به شماره ملی ۱۲۸۵۴۳۳۲۷۰ به نمایندگی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۴۷۷۰۵ و علیرضا صادقیان کردآبادی به شماره ملی ۱۲۹۱۳۹۰۶۵۰ به نمایندگی شرکت سامان گستر اصفهان سهامی عام به شناسسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱ به سمت اعضای هیئت مدیره از تاریخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب نایب رئیس با امضای آقای علیرضا صادقیان کرد آبادی عضو هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر باشد. اختیارات به شرح زیر به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی وکیفری در مراجع قضائی، شبه قضائی، اداری و انتظامی با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی مصرح در مواد ۳۵و۳۶آئین دادرسی مدنی افتتاح حسابهای جاری، سپرده‌های سرمایه گذاری و قرض الحسنه نزد بانکها و موسسسات اعتباری مجاز و همچنین اختتام حسابهای مذکور تدوین و تنظیم ساختار و چارت سازمانی شرکت و اصلاح آن و بازنگری سند چشم انداز شرکت. برگزاری نمایشگاههای رایگان و همچنین واگذاری غرفه‌های رایگان به ارگان‌های دولتی، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و غیره و همچنین ارائه تخفیف به متقاضیان نصب و عزل کلیه کارکنان و مشاوران شرکت و تعیین پست سازمانی، حقوق و دستمزد، پاداش و ترفیع و توبیخ و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت. تعیین نرخ اجاره بهای غرفه‌ها، بلیط ورودیه اشخاص و غرفه سازی برای برگزاری هر عنوان نمایشگاهی پیشنهاد تهیه و تدوین آئین نامه‌های داخلی شرکت انعقاد قراردادهای همکاری، بازاریابی، مشارکتی، تهاتری، اسپانسری، اجاره و واگذاری سالن با ارگان‌های دولتی، اتحادیه‌ها، سازمان‌ها واشخاص اعم از حقیقی و حقوقی همچنین انتخاب مجری و تعیین مبالغ قراردادها و نحوه و چگونگی پرداخت آنها انعقاد قراردادهای خرید مطابق با آئین نامه معاملات شرکت انعقاد تفاهم نامه‌های همکاری با انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، نشریات. ش۹۷۰۹۱۱۳۲۳۴۵۸۷۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14366012
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه صنایع تام تک درتاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۵۲۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۱۶۹۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طراحی، مشاوره،برنامه ریزی،نظارت و بازرسی،تامین،ساخت،نصب،بهره برداری،خریدوفروش،آموزش،تعمیرات و نگهداری و خدمات پس از فروش و انجام پیمانکاری پروژه های مختلف اعم از مهندسی –تامین –اجرا در زمینه ماشین الات و تجهیزات و خطوط تولید مربوط به صنایع دولتی و غیردولتی من جمله نفت ،گاز،پتروشیمی،معدنی و فولادی، نیرو و برق و انرژی ،آب،فلزی و صنایع مرتبط با راه وابنیه،حمل و نقل ریلی و جاده ای و دریایی،صنایع خودرویی،غذایی و پوشاک،انتقال مواد و جرثقیلها و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی مرتبط و سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، کاووسیه ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهید بابک بهرامی ، پلاک ۵۸ ، طبقه زیر زمین کدپستی ۱۹۶۸۶۴۴۵۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۷۵۰۰۶۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۴۹/۴۴۰ مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۷ نزد بانک سینا شعبه شمس آباد با کد ۴۴۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای غلامحسین غلامی به شماره ملی ۰۳۲۳۰۰۷۸۴۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مصطفی مهرجردی به شماره ملی ۰۶۸۱۸۲۵۱۸۹و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال ساخت تجهیزات گاز تامکار به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۰۳۳۱ و به نمایندگی محمدجعفر برکتین به شماره ملی ۱۲۸۵۴۳۳۲۷۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدرضا ماندگار به شماره ملی ۰۰۶۸۸۶۲۹۰۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک