بهروز نوری خواجوی

آقای بهروز نوری خواجوی

کد ملی 1285432347
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 587566
آگهی تغییرات شرکت فرودیار بلند پایهسهامی خاص به شماره ثبت۳۵۵۰۰۹و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۵۱۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۳۲۳۴۷ و آقای بهروز امین فرد به شماره ملی ۰۰۴۷۵۱۶۳۳۱ و آقای محمود میرشریفیان به شماره ملی ۰۰۴۵۳۲۱۸۴۱ و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۰۴ با نمایندگی آقای محمود حجتی نجف آبادی و شرکت فرود یار سامانه ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای اصغر کتابچی تا تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۲ در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۸۱۶۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1076030
آگهی تغییرات شرکت فراز کوه البرز سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۰۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۷۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۳۲۳۴۷ و آقای محمد موحد خواه به شماره ملی ۴۷۲۲۸۷۰۷۱۳ و آقای بهروز امین فرد به شماره ملی ۰۰۴۷۵۱۶۳۳۱ تا تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۳ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۳۲۳۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد موحدخواه به شماره ملی ۴۷۲۲۸۷۰۷۱۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهروز امین فرد به شماره ملی ۰۰۴۷۵۱۶۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حسین صدری نجف آبادی به شماره ملی ۱۰۹۰۲۲۱۵۵۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۳ ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا سید حسین صدری به اتفاق یکی از اعضا هیات مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۶۲۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250483
آگهی تغییرات شرکت بلند پایه بین الملل افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۷۲۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۳۲۳۴۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای جواد توکلی عنبرانی به شماره ملی ۰۹۳۱۹۵۹۰۱۲ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۹۱۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250550
آگهی تغییرات شرکت طرح و توسعه بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ و آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۳۲۳۴۷ و آقای بهمن حقیقی پوده به شماره ملی ۵۱۲۹۷۶۹۳۴۱ و آقای محمود کتابچی به شماره ملی ۲۲۹۷۲۵۴۷۹۲ و آقای سیدعلی روح الامین به شماره ملی ۱۲۸۴۵۳۷۰۹۹ پ۱۷۳۹۱۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298151
آگهی تغییرات شرکت سحر سازه بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۸۶۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۳۲۳۴۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسن پورنادری به شماره ملی ۰۹۱۹۵۳۶۷۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمود کتابچی به شماره ملی ۲۲۹۷۲۵۴۷۹ و غلامرضا علیلو به شماره ملی ۲۸۰۰۷۸۹۲۲۰ بسمت اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره (محمود کتابچی یا غلامرضا صحرائیان) همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر معتبر می‌باشد. پ۱۷۶۲۵۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298153
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۲۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا صحرائیان به شماره ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهروز نوری خواجوی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۳۲۳۴۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامحسین عیوضی به شماره ملی ۴۰۳۰۵۵۸۷۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد گائینی به شماره ملی ۰۳۸۴۴۳۰۳۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و محمود کتابچی به شماره ملی ۲۲۹۷۲۵۴۷۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره (محمود کتابچی یا بهروز نوری خواجوی) همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۶۲۵۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356354
آگهی تغییرات شرکت سرمایه و مسکن بلند پایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۴۰۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا صحرائیان به شماره ملی۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ شرکت بلند پایه به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۴۴۷۸۰ به نمایندگی بهروز نوری خواجوی به شماره ملی۱۲۸۵۴۳۲۳۴۷ هادی نوری خواجوی به شماره ملی۰۰۷۹۷۵۱۶۰۱ و محمد حجتی نجف آبادی به شماره ملی۱۲۸۸۴۰۶۹۱۶ پ۱۷۷۹۵۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9749292
آگهی تغییرات شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۹۳۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۱۸۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمود حجتی نجف آبادی به شماره ملی ۱۰۹۰۹۲۸۹۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی پنجه فولادگران به شماره ملی ۱۲۸۷۶۴۵۸۹۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۳۲۳۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود کتابچی به شماره ملی ۲۲۹۷۲۵۴۷۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهروز امین فرد به شماره ملی ۰۰۴۷۵۱۶۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حسن رسولی به شماره ملی ۰۹۰۱۵۱۶۳۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۳۲۳۴۷ به سمت مدیرعامل ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۲۸/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10148737
آگهی تغییرات شرکت سامان ماشین آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۶۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی سپاهان تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای سید شهریار نوریان به شماره ملی ۱۲۸۷۸۰۷۳۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۳/۱۳۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا فرقانی رئیسی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۴۲۶۰۰ و آقای غلامحسین حقیقی به شماره ملی ۵۱۲۹۷۵۵۷۲۳ و آقای احمد بهرامی به شماره ملی ۵۴۱۹۴۵۶۴۸۶ و آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۳۲۳۴۷ و شرکت بلند پایه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود حجتی نجف آبادی تا تاریخ ۱/۳/۱۳۹۰. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12642662
آگهی تغییرات شرکت دادار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۷۶۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای بهروز نوری خواجوی به کد ملی۱۲۸۵۴۳۲۳۴۷ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای بهروز امین فرد به کدملی ۰۰۴۷۵۱۶۳۳۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمد موحدخواه به کدملی ۴۷۲۲۸۷۰۱۳ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند پ۹۴۱۱۱۴۲۵۵۶۳۸۷۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12671917
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازه بلند پایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۳۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۶۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند - شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه ش م۱۰۱۰۴۰۴۱۸۹۶ به نمایندگی آقای غلامرضا صحرائیان با کد ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ - آقای بهروز نوری خواجوی با کد ملی شماره ۱۲۸۵۴۳۲۳۴۷ - آقای محمدخاکی با کد ملی ۱۰۹۱۰۶۳۹۹۰ - آقای محمدرضا نورمحمدی نجف آبادی با کد ملی ۱۰۹۲۲۷۶۸۷۴ آقای سید حسن رسولی کد ملی ۰۹۰۱۵۱۶۳۶۸ پ۹۴۱۲۰۳۳۴۱۸۴۷۵۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12768323
آگهی تغییرات شرکت اطلس ساخت بلند پایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۰۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۳۱۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۱۸۹۶ به نمایندگی آقای غلامرضا صحرائیان به کدملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ بهروز نوری خواجوی کدملی ۱۲۸۵۴۳۲۳۴۷ محمود کتابچی کدملی ۲۲۹۷۲۵۴۷۹۲ رضا زندی کدملی ۰۴۹۲۴۲۸۵۰۶ سید محمد رضا نبوی کدملی ۰۰۷۲۵۱۸۸۵۵ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۵۰۲۰۷۴۶۷۸۱۰۸۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029470
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تامین تجارت بلند پایه درتاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۸۶۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۳۵۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:) انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید، فروش، واردات و صادرات هرگونه کالا، مواد، تجهیزات، صنعتی، کشاورزی، نفتی، تأسیسات، ماشین آلات به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و یا در قالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از کشور و سایر امور بازرگانی و تجاری.) ایجاد توسعه، راه اندازی و مشارکت در انواع پروژه های بازرگانی، خدماتی، صنعتی، ساختمانی و بسته بندی و انجام مشارکت بازرگانی، اقتصادی، اجرایی و مالی در حوزه های گوناگون کاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور.) انجام مشارکت با بخش های عمومی و خصوصی، داخلی خارجی و بازار سرمایه به منظور اخذ نمایندگی ها در حوزه فعالیت شرکت و یا اعطای نمایندگی و عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.) دریافت وام، تسهیلات مالی، اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و کلیه موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ استاد نجات الهی شمالی ـ پلاک ۲۰۸ ـ طبقه اول کدپستی ۱۵۹۷۸۱۳۹۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۶۰/۹۵,۱۱۱ مورخ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه میردادماد شرقی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سید حسن رسولی به شماره ملی ۰۹۰۱۵۱۶۳۶۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره. بهروز نوری خواجوی به شماره ملی۱۲۸۵۴۳۲۳۴۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. محمد هادی کتابچی به شماره ملی ۱۲۸۸۳۶۸۸۲۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. بهروز امین فرد به شماره ملی۰۰۴۷۵۱۶۳۳۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. هادی نوری خواجوی به شماره ملی۰۰۷۹۷۵۱۶۰۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. محمد حجتی نجف آبادی به شماره ملی۱۲۸۸۴۰۶۹۱۶ به عنوان عضو هیات مدیره. بهزاد امین فرد به شماره ملی ۰۰۷۹۴۸۱۲۲۱ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی. محسن نورمحمدی نجف آبادی به شماره ملی ۱۰۹۱۰۲۲۲۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراقتصاد پویا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۵۰۶۲۹۲۸۰۷۶۶۲۸۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13077606
آگهی تغییرات شرکت انرژی تابان پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۹۰۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر ش م ۱۰۳۲۰۶۶۰۵۳۸ با نمایندگی آقای سیدمهدی متولیان با کدملی ۰۴۹۲۹۳۸۹۲۱به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه ش م ۱۰۱۰۴۰۴۱۸۹۶با نمایند گی آقای بهروز نوری خواجوی با کدملی ۱۲۸۵۴۳۲۳۴۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه انرژی متین تام ش م ۱۰۱۰۳۳۰۳۹۵۲ با نمایندگی آقای علی اکبر زحمتکش با کدملی ۱۲۶۱۶۱۹۰۳۱ به سمت عضوهیئت مدیره و شرکت برق و انرژی خورشیدی غدیر ش م ۱۴۰۰۵۳۱۳۵۱۸ با نمایندگی آقای سعید همتی پور با کدملی ۰۰۶۸۸۴۸۷۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدحسن رسولی کدملی ۰۹۰۱۵۱۶۳۶۸بعنوان عضو هیات و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر مکاتبات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۲۶۷۰۱۲۷۱۴۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239174
آگهی تغییرات شرکت بلندپایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بهروز نوری خواجوی کدم ۱۲۸۵۴۳۲۳۴۷ هادی نوری خواجوی کدم۰۰۷۹۷۵۱۶۰۱ غلامحسین حقیقی کدم ۵۱۲۹۷۵۵۷۲۳ بهروز امین فرد کدم ۰۰۴۷۵۱۶۳۳۱ پ۹۵۱۰۱۴۷۸۶۴۴۸۹۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272485
آگهی تغییرات شرکت تدبیر عمران بلند پایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۶۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا صحرائیان کدملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهروز نوری خواجوی کدملی ۱۲۸۵۴۳۲۳۴۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۱۸۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کیومرث محمدی کدملی ۶۳۱۹۴۲۷۸۰۹به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان محمود کتابچی کدملی ۲۲۹۷۲۵۴۷۹۲ و محمد رضا نصرالهی کدملی ۴۹۸۸۸۲۳۲۲۹ به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (غلامرضا صحرائیان، بهروز نوری خواجوی، محمود کتابچی) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۰۴۶۰۳۵۱۹۸۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک