محمدعلی میرمحمدصادقی

محمدعلی میرمحمدصادقی

کد ملی 1285337239
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1086396
آگهی تغییرات شرکت نیکما دارو شیمی با مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۹۰۱۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۹۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای امیر میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۴۵۲۸۹۷۵۳۱ به شماره شناسنامه ۱۸۶۹ تاریخ تولد ۱/۱/۱۳۵۴ فرزند محمدعلی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای علی میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۵۶۰۰۴ به شماره شناسنامه ۶۹۷۲ تاریخ تولد ۱/۱/۱۳۵۲ فرزند محمدعلی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمدعلی میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ به شماره شناسنامه ۷۴۸ تاریخ تولد ۱/۱۱/۱۳۲۲ فرزند بها با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فاطمه ربوبی به شماره ملی ۰۰۳۹۵۳۸۹۱۵ و آقای محمدعلی میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ و خانم عسل میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۶۷۸۵ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم فاطمه ربوبی به شماره ملی ۰۰۳۹۵۳۸۹۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم عسل میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۶۷۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم عسل میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۶۷۸۵ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی با امضا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضا اوراق عادی و مراسلات با یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۹/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۰۵۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150525
آگهی تغییرات شرکت پخش فردوس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۱۳۹۲ که در تاریخ ۶/۵/۹۲ به این اداره واصل گردید نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: شرکت داروسازی حکیم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱ با نمایندگی محمدعلی میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت داروسازی تهران شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۱۵۴ با نمایندگی سعید سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت داروسازی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲ با نمایندگی محمود بانکی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۲۶۴۱ و شرکت داروسازی لقمان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۴۸ با نمایندگی خسرو داوری به شماره کدملی ۲۶۹۱۳۴۸۱۴۸ و شرکت داروسازی ایران هورمون به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۲۶۰ با نمایندگی محسن پرنیان پور به شماره کدملی ۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره و فریدون سیامک نژاد به شماره ملی ۰۰۴۲۲۹۴۵۷۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق تعدآور از جمله چک سفته قرارداد با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و در غیاب هر یک از اعضای هیئت مدیره خسرو دهقانی مدیرعامل شرکت به شماره ملی ۲۲۹۵۰۲۷۸۵۳ حق امضاء دارد بعلاوه کلیه مراسلات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را مندرج در مواد ۲۱ و ۲۲ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۶۹۱۷۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212048
آگهی تغییرات شرکت لیکا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۲۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمدعلی میرمحمدصادقی شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد میرمحمدصادقی شماره ملی ۰۰۴۹۵۱۴۸۲۲ به سمت نائب رئیس و مدیرعامل آقای سید نورالدین عرفانی شماره ملی ۲۱۲۱۲۶۸۳۲۴ و آقای احمد عابدینی شماره ملی ۱۲۸۱۴۹۴۰۵۴ و آقای محسن میرمحمدصادقی شماره ملی ۰۰۵۴۱۸۴۱۴۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی و یا یک نفر از اعضاء همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. آقای عبدالوهاب محمدیان خراسانی به شماره ملی ۰۹۳۸۲۰۹۸۴۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای قدرت اله سعیدی به شماره ملی ۴۶۵۰۲۳۱۴۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۲۰۴۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228385
آگهی تغییرات شرکت خانه سازی عمران شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ آقای خسرو خمجانی به شماره ملی ۰۰۴۶۰۱۹۱۰۳به عنوان بازرس اصلی و آقای سید صدر الدین عرفانی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۵۶۸۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. ۳. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۴ اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علاء میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ به نمایندگی موسسه خیریه ۲۲ بهمن رئیس هیئت مدیره آقای محسن پرنیانپور به شماره ملی ۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹ نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ به نمایندگی بنیاد خیریه رفاه مسلمین عضو هیئت مدیره آقای حسن میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ عضو هیئت مدیره آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ عضو هیئت مدیره خانم مریم میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۳۶۲۱۹۷۲۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء رئیس هیئت مدیره با اتفاق مدیرعامل و یآ یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۲۹۶۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1251955
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۴۵۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان احمد کریمی اصفهانی با کدملی ۰۰۴۲۰۶۶۰۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدعلی میرمحمدصادقی با کدملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ به سمت نائب رئیس، محمد نکوئیان فتحی با کدملی ۰۰۴۳۵۱۹۹۶۲ به سمت مدیرعامل، علیرضا نکوئیان فتحی با کدملی ۰۰۶۶۵۱۴۰۱۰ و مصطفی نکوئیان فتحی با کدملی ۰۰۴۳۵۸۹۰۷۳ به سمت اعضاء هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و کلیه مکاتبات و نامه‌های رسمی به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۷۴۰۷۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267069
آگهی تغییرات شرکت گچ صنعتی امید سمنان سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ تصویب گردید. آقایان علاء میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و محمدعلی میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ و احمد میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۵۱۴۸۲۲ و حسن میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ و سید نورالدین عرفانی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۶۸۳۲۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای علی اکبر اخوان به شماره ملی ۰۹۳۸۴۵۸۷۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید صدرالدین عرفانی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۵۶۸۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۴۳۵۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360721
آگهی تغییرات موسسه خیریه امام صادق (ع) مرکز به شماره ثبت ۲۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علاء میرمحمدصادقی به کد ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال افزایش داد. احمد عبداللطیف حسن الصراف با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال افزایش داد. علی حسن علی الصراف با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال افزایش داد. عبدالطیف حسن علی الصراف با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۹۶۲/۴۶ ریال افزایش داد. عبدالله احمد عبدالطیف حسن الصراف با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰/۲۵۰ ریال افزایش داد. نجاه عبدالطیف حسن علی الصراف با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال افزایش داد. حسین میرمحمدصادقی به کد ملی ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال افزایش دادند. محمدعلی میرمحمدصادقی به کد ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲۵ ریال و بها میرمحمدصادقی دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵ ریال و احمد عابدین به کد ملی ۱۲۸۱۴۹۴۰۵۴ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳۷ ریال سهم الشرکه می‌باشند. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۹۰/۷ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. پ۱۷۸۱۳۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627936
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته قراردادهای شرکت و نظایر آن با امضای آقای محمد علی میرمحمدصادقی ک. م۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ رییس هیئت مدیره آقای سعید سعیدی نژاد ک. م ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد علیمیان مدیرعامل ک. م ۰۴۵۰۹۸۵۷۵۱ و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از آقایان حسن میرمحمد صادقی ک. م ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ یا حسین میرمحمد صادقی ک. م ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ یا خانم عسل میرمحمد صادقی و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از آقایان محمد پرنیانپور ک. م ۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷ یا حاج محسن پرنیانپور ک. م ۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹ و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا یکی از آقایان حسین میرمحمد صادقی ک. م ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ یا حسن میر محمد صادقی ک. م ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ و نائب رئیس هیئت مدیره یا یکی از آقایان محمد پرنیانپور ک. م ۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷ یا محسن پرنیانپور ک. م ۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹ و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۶۳۱۳۵۶۳۶۷۷۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413799
آگهی تصمیمات شرکت معارف کیش سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۸۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۸۱۸۸
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای علا میر محمد صادقی با کد ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای فریبرز حقیقی طلب با کد ملی ۰۰۳۸۶۸۱۷۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فرزام حقیقی طلب با کد ملی ۰۰۵۸۳۰۵۲۳۸ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمد علی میر محمد صادقی با کد ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یا نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی میر محمد صادقی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ آقای سید نورالدین عرفانی بعنوان بازرس اصلی و آقای سید نوید هدایتی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۹۰۲۴۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9914570
آگهی تصمیمات موسسه بنیاد خیریه رفاه مسلمین ثبت شده بشماره ۲۶۳۸ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۹۵۶۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. فروغ السادات میرمحمدصادقی به کدملی ۰۰۵۲۱۸۲۹۶۷ بسمت بازرس اصلی و طاهره میرمحمدصادقی به کدملی ۰۴۵۱۳۱۱۴۸۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. علاء میرمحمدصادقی به کدملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و محمدعلی میرمحمدصادقی به کدملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ و احمد میرمحمدصادقی به کدملی ۰۰۴۹۵۱۴۸۲۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۹/۸۹ علاء میرمحمدصادقی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی میرمحمدصادقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن میرمحمدصادقی خارج از اعضا به کدملی ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669548
آگهی تغییرات شرکت صادراتی بنادر جنوب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۸۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۸۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سهم الشرکه آقای بهاء میرمحمد صادقی کد ملی ۱۲۸۰۵۷۶۶۴۲ به میزان ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به موجب آگهی حصر وراثت به شماره ۲۳۱/۱۰۶/۸۹ مورخ ۲۵/۵/۸۹ و گواهی نامه واریزمالیات برارث شماره ۲۶۴۲۶ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ بین ورثه قانونی ایشان به شرح ذیل تقسیم گردید در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان پس از نقل و انتقال بشرح زیر می‌باشد: - خانم فروغ السادات میرمحمدصادقی کد ملی ۰۰۵۲۱۸۲۹۶۷ دارای ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال - خانم عصمت فرهنگ اصفهانی کد ملی۱۲۸۵۲۵۰۵۷۵ دارای ۴۰۶۲۵۰۰۰ ریال - آقای محمدعلی میرمحمدصادقی کد ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ دارای ۴۰۹۷۲۲۲۳ ریال - آقای احمد میرمحمدصادقی کد ملی ۰۰۴۹۵۱۴۸۲۲ دارای ۴۰۹۷۲۲۲۲ ریال - آقای علاء میرمحمدصادقی کد ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ دارای ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال - خانم بدری مدرس صادقی کد ملی ۱۲۸۵۲۶۵۷۱۸ دارای ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال - آقای حسین میرمحمدصادقی کد ملی ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ دارای ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال - آقای حسن میرمحمدصاد قی کد ملی ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ دارای ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال - آقای محسن میرمحمدصادقی کد ملی ۰۰۵۴۱۸۴۱۴۲ دارای ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال - خانم صدیقه میرمحمدصادقی کد ملی ۱۲۸۵۳۶۷۹۷۹ دارای ۱۱۱ ۹۸۶ ۲۴ ریال - خانم زینت السادات میرمحمدصادقی کد ملی ۱۲۸۴۴۵۹۳۸۱ دارای ۱۱۱ ۴۸۶ ۲۰ ریال - خانم اشرف السادات میرمحمدصادقی کد ملی ۰۰۴۹۴۲۲۲۷۸ دارای ۱۱۱ ۴۸۶ ۲۰ ریال - خانم مریم میرمحمدصادقی کد ملی ۰۰۳۶۲۱۹۷۲۱ دارای ۱۱۱ ۴۸۶ ۲۰ ریال - خانم طاهره میرمحمدصادقی کدملی ۰۴۵۱۳۱۱۴۸۵ دارای ۱۱۱ ۴۸۶ ۲۰ ریال - آقای سید حسن فتحی کد ملی ۱۲۸۴۳۴۰۶۵۱ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال بنیاد خیریه رفاه مسلمین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۵۶۴۰ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال - شرکت ارک میربهاء شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۰۸۲۸ دارای ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۴۱۲۰۲۵۱۷۷۰۶۸۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13043716
آگهی تغییرات شرکت صنایع گچ ماشینی بلور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۸۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حاج علاء میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای احمدمیرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۵۱۴۸۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدنورالدین عرفانی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۶۸۳۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره خانم مریم میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۳۶۲۱۹۷۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدمیرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۴۴۰۰۳۳۲۳۳ از سهامداران شرکت و خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق بهاداراز قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی باامضاء رئیس هیئت مدیره منفردا «همراه بامهر شرکت و یامدیرعامل همراه بایکی از اعضای هیئت مدیره متفقا» همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء اوراق عادی و مراسلات باامضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهائی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۰۷۳۷۸۵۸۷۳۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13339517
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات گچ آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۱۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حاج علاء میرمحمدصادقی بشماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۴۹۱ محمدعلی میرمحمدصادقی بشماره ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ رحیم جامبرصادقیان بشماره ملی ۱۳۸۰۵۴۴۶۵۳ بدری مدرس صادقی بشماره ملی ۱۲۸۵۲۶۵۷۱۸ محمدرضا ظروفچی بشماره ملی ۰۰۵۴۷۲۴۸۹۹ بعنوان هیئت مدیره به مدت ۲ سال شمسی انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند بشماره ثبت ۲۳۹۵۲ وشناسه ملی ۲۰۶۲۷۱۲۲۶۱ بعنوان بازرس اصلی و سیدنورالدین عرفانی شماره ملی ۲۱۲۱۲۶۸۳۲۴ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال شمسی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار فجر آذربایجان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۲۱۷۹۳۳۹۲۰۸۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577104
آگهی تغییرات کانون خیریه دوستان صادق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۵۸۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶و مجوز شماره ۱۱۳۷/۹۶۸/۹۱۷مورخ ۱۱/۵/۹۶سازمان بهزیستی استان تهرانتصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم زینت السادات میر محمد صادقی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۵۹۳۸۱ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای محمد علی میر محمد صادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای احمد میر محمد صادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۵۱۴۸۲۲به سمت خزانه دار - اشرف السادات میر محمد صادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۲۲۲۷۸به سمت عضو اصلی هیات مدیره - مریم میر محمد صادقی به شماره ملی ۰۰۳۶۲۱۹۷۲۱ به سمت عضو اصلی هیات مدیره - صدیقه میر محمد صادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۶۷۹۷۹به سمت عضو علی البدل هیات مدیره - طاهره میر محمد صادقی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۱۱۴۸۵به سمت عضو علی البدل هیات مدیره و ضمنا خانم فریده سقازاده واعظ به شماره ملی ۰۰۴۱۵۵۵۶۲۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) انتخاب شدند حق امضای تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و خزانه دار همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۶۰۴۸۸۴۹۲۹۴۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13624220
آگهی تغییرات شرکت گچ مازندران سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۸۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب گردید. موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اکبر اخوان به شماره ملی ۰۹۳۸۴۵۸۷۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. حاج علاء میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و محمدعلی میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ و احمد میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۵۱۴۸۲۲ و محسن میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۴۱۸۴۱۴۲ و زینت السادات میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۵۹۳۸۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره بر ای مدت دوسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۷۰۲۷۱۷۱۷۹۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625035
آگهی تغییرات شرکت اجر ماشینی ورع شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۱۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ تصویب گردید آقای خسرو امین موید به شماره ملی ۱۳۷۷۸۳۹۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اکبر اخوان به شماره ملی ۰۹۳۸۴۵۸۷۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی برگزیده شدند. محمد علی میرمحمد صادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ و احمدمیر محمد صادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۵۱۴۸۲۲ و محسن میرمحمد صادقی به شماره ملی ۰۰۵۴۱۸۴۱۴۲ و سیدنورالدین عرفانی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۶۸۳۲۴ و فروغ السادات میرمحمد صادقی به شماره ملی ۰۰۵۲۱۸۲۹۶۷ به عنوان اعضای هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۷۰۲۴۵۷۱۲۹۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675258
آگهی تغییرات شرکت ظروف کاغذی البرز قزوین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۸۸۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۵۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سهم الشرکه مرحومه خانم عصمت فرهنگ اصفهانی به میزان ۱۵۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به موجب آگهی حصر وراثت شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۰۷۰۰۷۴۷ مورخ ۵/۱۱/۹۴ و گواهی نامه واریز مالیات بر ارث شماره ۱۵۵۵ مورخ ۱۳/۲/۹۶ بین ورثه ایشان که از شرکاء شرکت میباشند به شرح ذیل تقسیم گردید: احمد میرمحمدصادقی ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰۰ ریال زینت السادات میرمحمدصادقی۲۶٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال اشرف السادات میرمحمدصادقی ۲۶٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال مریم میرمحمدصادقی ۲۶٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال طاهره میرمحمدصادقی ۲۶٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال اسامی شرکاء پس از نقل و انتقال به شرح ذیل می‌باشد: محمد علی میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ دارای ۱۸۷٫۲۲۲٫۲۲۳ ریال احمد میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۵۱۴۸۲۲ دارای ۲۳۹٫۷۲۲٫۲۲۲ریال صدیقه میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۶۷۹۷۹ دارای ۱۱۳٫۶۱۱٫۱۱۱ ریال زینت السادات میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۵۹۳۸۱ دارای ۱۳۹٫۸۶۱٫۱۱۱ ریال اشرف السادات میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۲۲۲۷۸ دارای ۱۳۹٫۸۶۱٫۱۱۱ ریال مریم میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۳۶۲۱۹۷۲۱ دارای ۱۳۹٫۸۶۱٫۱۱۱ ریال طاهره میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۱۱۴۸۵ دارای ۱۳۹٫۸۶۱٫۱۱۱ ریال بدری مدرس صادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۲۶۵۷۱۸ دارای ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال فروغ السادات میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۲۱۸۲۹۶۷ دارای ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال حسین میرمحمدصادقیبه شماره ملی ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ دارای ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال حسن میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ دارای ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال محسن میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۴۱۸۴۱۴۲ دارای ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پ۹۶۰۸۰۲۸۳۹۱۶۵۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13852381
آگهی تغییرات شرکت ارک میر بها شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۷۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۰۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب گواهی حصر وراثت به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۰۷۰۰۷۴۷ مورخه ۵/۱۱/۱۳۹۴ صادره از شعبه ۸ مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف شهر تهران و گواهی نامه واریز مالیات برارث به شماره ۱۵۵۵ مورخ ۱۳/۲/۹۶ سازمان امورمالیاتی کشور وراث حین الفوت خانم عصمت فرهنگ اصفهانی و میزان سهم الشرکه هریک از آنان به شرح ذیل می‌باشد آقای احمد میرمحمدصادقی دارای ۶۸/۶۶۶ر۳۷۵ر۱ ریال خانم زینت السادات میرمحمدصادقی دارای ۳۳/۸۳۳ر۶۸۷ ریال خانم اشرف السادات میرمحمدصادقی دارای ۳۳/۸۳۳ر۶۸۷ ریال خانم مریم میرمحمدصادقی دارای ۳۳/۸۳۳ر۶۸۷ ریال خانم طاهره میرمحمدصادقی دارای ۳۳/۸۳۳ر۶۸۷ ریال تغییری در سرمایه شرکت حاصل نگردید و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا بعد از نقل و انتقال قهری به شرح ذیل می‌باشد آقای محمدعلی میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ دارای ۱۰۱۹۴۰۰۰ ریال آقای احمدمیرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۵۱۴۸۲۲ دارای ۶۸/۶۶۶ر۵۶۹ر۱۱ ریال خانم صدیقه میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۶۷۹۷۹ دارای ۵۰۹۷۰۰۰ ریال خانم زینت السادات میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۵۹۳۸۱ دارای ۳۳/۸۳۳ر۷۸۴ر۵ ریال خانم اشرف السادات میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۲۲۲۷۸ دارای ۳۳/۸۳۳ر۷۸۴ر۵ ریال خانم مریم میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۳۶۲۱۹۷۲۱ دارای ۳۳/۸۳۳ر۷۸۴ر۵ ریال خانم طاهره میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۱۱۴۸۵ دارای ۳۳/۸۳۳ر۷۸۴ر۵ ریال پ۹۶۱۱۱۴۹۱۷۸۷۴۱۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973205
آگهی تغییرات شرکت گچ قافلانکوه میانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۲۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی میرمحمدصادقی به کدملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ و آقای محمدرضا ظروفچی به کدملی ۰۰۵۴۷۲۴۸۹۹ و آقای محسن میرمحمد صادقی به کدملی ۰۰۵۴۱۸۴۱۴۲ و آقای رحیم جامبر صادقیان به کدملی ۱۳۸۰۵۴۴۶۵۳ و آقای رحیم یغمائی به کدملی ۱۵۳۲۳۶۱۴۲۴ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای همایون توفیقی به کدملی ۱۵۳۰۱۹۰۶۲۲ و آقای سیدنورالدین عرفانی به کدملی ۲۱۲۱۲۶۸۳۲۴ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای مرتضی مداح به کدملی ۰۰۵۰۲۲۱۹۴۹ و آقای علی طاهری حسین آبادی به کدملی ۴۷۲۳۷۵۱۱۴۹ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه سال مالی ۱۳۹۴ شرکت به تصویب رسید. ش۹۷۰۱۲۱۳۶۲۹۴۵۱۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080251
آگهی تغییرات شرکت ایران ساک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۰۴۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۰۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب گواهی حصر وراثت به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۰۷۰۰۷۴۷ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴و گواهی نامه واریز مالیات بر ارث شماره ۵۶۷ مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ کلیه سهم الشرکه مرحومه حاجیه خانم عصمت فرهنگ اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۵۲۵۰۵۷۵ به میزان ۳۱۸۹۳۹۰۰۰ ریال به وراث آقای احمد میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۵۱۴۸۲۲دارای ۱۰۶۳۱۳۰۰۰ ریال خانم زینت السادات میرمحمدصادقی به شماره ملی۱۲۸۴۴۵۹۳۸۱دارای ۵۳۱۵۶۵۰۰ ریال خانم اشرف السادات میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۲۲۲۷۸دارای ۵۳۱۵۶۵۰۰ ریال خانم مریم میرمحمدصادقی به شماره ملی۰۰۳۶۲۱۹۷۲۱دارای ۵۳۱۵۶۵۰۰ ریال خانم طاهره میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۱۱۴۸۵دارای ۵۳۱۵۶۵۰۰ ریال واگذار گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه‌ها بعد از نقل و انتقال: آقای علاء میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱دارای ۱۶۸۷۵۰۰۰۰ریال آقای محمدعلی میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹دارای ۲۲۳۹۵۸۰۰۰ ریال آقای احمد میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۵۱۴۸۲۲ دارای ۳۳۰۲۷۱۰۰۰ریال خانم صدیقه میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۶۷۹۷۹دارای ۱۱۵۷۲۹۰۰۰ ریال خانم زینت السادات میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۵۹۳۸۱ دارای ۲۲۸۸۸۵۵۰۰ریال خانم اشرف السادات میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۲۲۲۷۸ دارای ۱۶۸۸۸۵۵۰۰ریال خانم مریم میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۳۶۲۱۹۷۲۱ دارای ۲۵۲۱۳۵۵۰۰ریال خانم طاهره میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۱۱۴۸۵ دارای ۱۶۸۸۸۵۵۰۰ریال خانم بدری مدرس صادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۲۶۵۷۱۸ دارای ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ریال آقای حسین میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶دارای ۳۰۰۷۵۰۰۰۰ ریال آقای حسن میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱دارای ۳۰۰۷۵۰۰۰۰ ریال آقای محسن میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۴۱۸۴۱۴۲دارای ۴۵۰۷۵۰۰۰۰ ریال خانم فروغ السادات میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۲۱۸۲۹۶۷دارای ۱۶۲۷۵۰۰۰۰ ریال آقای علی میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۵۶۰۰۴دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای امیر میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۴۵۲۸۹۷۵۳۱دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال خانم عسل میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۶۷۸۵دارای ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال خانم زینب میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۷۵۶۸۵دارای ۶۰۰۰۰۰۰۰ آقای محمودرضا میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۴۵۱۶۹۳۶۴۷دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای معین میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۴۵۳۷۵۶۷۵۱دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای سید مصطفی فتحی به شماره ملی ۱۲۸۳۶۰۰۶۹۲دارای ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ ریال آقای سید محسن فتحی به شماره ملی ۱۲۸۴۶۱۸۱۱۰دارای ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ آقای سید مهدی فتحی به شماره ملی ۱۲۹۰۷۱۹۴۲۱دارای ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ ریال خانم نسرین فتحی به شماره ملی ۱۲۸۴۸۲۹۲۵۱دارای ۵۲۵۰۰۰۰۰ ریال آقای سلمان تهمتن به شماره ملی ۰۴۵۱۴۹۹۰۹۳دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای سلیم تهمتن به شماره ملی ۰۴۵۳۵۹۴۴۰۹دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال خانم صنم تهمتن به شماره ملی ۰۴۵۳۴۲۸۵۱۷دارای ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای علی طاهری حسین آبادی به شماره ملی ۴۷۲۳۷۵۱۱۴۹دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال خانم ملیکا طاهری حسین آبادی به شماره ملی ۰۰۱۵۹۰۲۴۴۷دارای ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال خانم لیلی بنی هاشمی به شماره ملی ۰۰۴۹۹۸۰۸۰۷دارای ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال خانم گلناز بنی هاشمی به شماره ملی ۰۰۷۰۷۶۷۳۰۰دارای ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای بهزاد بنی هاشمی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۳۰۶۵۲دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال - آقای محمد میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۴۴۰۰۳۳۲۳۳دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال خانم سارا میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۴۴۱۹۶۱۴۶۰دارای ۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال خانم ساجده میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۸۶۱۸۳دارای ۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال خانم الهه میرمحمدصادقی به شماره ملی ۴۷۱۰۳۵۳۷۵۱دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال خانم زهره سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۴۵۰۴۵۷۹۹۰ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای سید علی عرفانی به شماره ملی ۰۴۵۳۲۹۱۸۰۵ دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای سید محمدرضا عرفانی به شماره ملی ۰۴۴۰۲۷۰۱۸۹دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال خانم نفیسه عرفانی به شماره ملی ۰۴۵۳۵۲۲۹۶۳دارای ۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۷۰۳۲۸۲۱۵۲۷۵۲۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14208845
آگهی تغییرات شرکت صنایع گچ خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۲۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به شماره ثبت ۲۳۹۵۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۹۲۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای خسرو امین موید به شماره ملی ۱۳۷۷۸۳۹۴۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقایان: حاج علاء میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱و محمدعلی میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ و احمد میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۵۱۴۸۲۲ و سیدنورالدین عرفانی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۶۸۳۲۴ و خانم مریم میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۳۶۲۱۹۷۲۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های رسمی شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. پ۹۷۰۶۱۹۵۴۱۷۷۶۲۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14208865
آگهی تغییرات شرکت شرکت کارخانجات گچ یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۶۹۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای دکترمحسن میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۴۱۸۴۱۴۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای دکتر حسن میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره خانم صدیقه میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۶۷۹۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمحسن فتحی به شماره ملی ۱۲۸۴۶۱۸۱۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق بهاءدارازقبیل چک، سفته، بروات وعقود اسلامی وکلیه اسناد تعهدآور باامضاء رئیس هیئت مدیره منفردا «بامهر شرکت و درغیاب ایشان با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره متفقا» همراه بامهر شرکت معتبرمی باشد. امضاء اوراق عادی ومراسلات باامضاء هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهائی همراه بامهر شرکت معتبرمی باشد. پ۹۷۰۶۱۹۳۸۰۱۲۹۶۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک