علی شمس اردکانی

آقای علی شمس اردکانی

کد ملی 1285332571
8
شرکت‌ها
8
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1303073
آگهی تغییرات شرکت همیار ماشین اسیا سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۴۶ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۲۸۱۰۲
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۰/۹/۹۲. ۱ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است. ۲ ادیک کریمیان با کد ملی ۰۰۴۰۵۰۰۹۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل علی شمس اردکانی با کد ملی ۱۲۸۵۳۳۲۵۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد محمودی با کد ملی ۲۹۹۱۷۳۳۹۵۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۱۳۲۲۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1508760
آگهی تغییرات شرکت آب و برق و تاسیسات قشم سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۲۳۲۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۲/۹۳ شرکت مزبور: ۱ شرکتهای فرودگاه بین المللی قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی شمس اردکانی بشماره ملی ۱۲۸۵۳۳۲۵۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره بازرگانی عمومی قشم (سهامی خاص) (در حال تصفیه) با نمایندگی آقای مسعود حجت بشماره ملی ۰۰۴۱۹۹۰۸۲۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره سرمایه گذاری و توسعه قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی صافی بشماره ملی ۱۲۱۹۲۰۳۸۸۲ نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای نیما امیر شکاری بشماره ملی ۰۶۴۰۹۵۸۰۰ بسمت اعضای هیئت مدیره و سازمان منطقه آزاد قشم با نمایندگی آقای محمدرضا لشگری بشماره ملی ۴۳۲۲۰۴۸۴۵۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ مکاتبات اسناد و عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری باامضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. ۳ انجام اقدامات مندرج در بند ۱۲ ۱۹ (به استثنای معاملات مربوط به اموال غیر منقول) و اختیارات بند ۱۶ ۱۹ و ۱۹ ۱۹ ماده ۱۹ اساسنامه (به استثنای انصراف از دعاوی و حق سازش و ارجاع به داوری و انتخاب و عزل داور) به مدیرعامل تفویض گردید. ش۱۸۴۴۷۳۸ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1511181
آگهی تغییرات شرکت پالایشگاه نفت ستاره قشم سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۶۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۸۶۰۹
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۳ شرکت مزبور که در مورخ ۲۰/۳/۹۳ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکت سرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مرتضی هلاکوئی بشماره ملی ۰۰۴۲۴۲۵۳۸۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، سازمان منطقه آزاد قشم با نمایندگی آقای علی شمس اردکانی بشماره ملی ۱۲۸۵۳۳۲۵۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکتهای سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمدرضا علی اکبری بشماره ملی ۰۰۵۲۶۳۹۱۲۶، ملی نفت کش ایران (سهامی خاص)، با نمایندگی آقای پرویز زعفرانی بشماره ملی ۰۰۴۶۳۵۸۸۸۹، ALPHABET GROUP INTERNATIONAL (سهامی خاص) با نمایندگی آقای شهرام حاتمی بشماره ملی ۴۱۳۲۱۸۳۴۱۶ بسمت اعضای هیئت مدیره و خانم فرانک ایوبی بشماره ملی ۰۴۵۱۳۳۸۶۹۳ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند. ۲ مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری باامضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ انجام اقدامات مندرج در بندهای ۱، ۳، ۴، ۵، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳ و ماده ۳۹ اساسنامه و بند ۷ ماده ۳۹ در چهارچوب آیین نامه معاملات مصوب به مدیرعامل تفویض گردید. ش۱۸۴۶۹۴۷ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10821563
آگهی تصمیمات شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۰ علی شمس اردکانی به کدملی ۱۲۸۵۳۳۲۵۷۱ به نمایندگی از شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۴۲۲۰ و علی اکبر سهیلی به کدملی ۱۲۰۹۰۶۶۵۹۹ به نمایندگی از شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و ضمنا نحوه امضای اسناد تعهدآور و سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به قوت خود باقی است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710977
آگهی تغییرات شرکت توسعه حمل و نقل ریلی کامیاب تحرک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۱۸۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴: ۱شرکت توسعه ساحل وفرا ساحل نگین کیش به کد ملی ۱۰۹۸۰۱۷۱۱۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای علی شمس اردکانی به کد ملی ۱۲۸۵۳۳۲۵۷۱ شرکت مادر تخصصی توسعه معادن وصنایع معدنی خاورمیانه به کد ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای محمد جعفر اکرام جعفری به کد ملی ۱۳۷۷۸۳۵۰۶۵ شرکت حمل ونقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر به کد ملی ۱۰۹۸۰۲۹۶۹۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به نمایندگی آقای سید مهدی طبیب زاده به کد ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان به کد ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به نمایندگی آقای ابراهیم صادقی به کد ملی ۵۱۴۹۵۴۶۱۳۵ شرکت توسعه وآبادانی استان کرمان به کد ملی ۱۰۶۳۰۱۳۴۸۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل با نمایندگی آقای مجید آنتیکی نژاد به کد ملی ۲۹۹۲۰۳۹۱۵۲ شرکت توس امید امین به کد ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به نمایندگی آقای غفور خرامهر به کد ملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ آقای امیر حسین سعید به کد ملی ۲۹۹۲۸۴۱۱۰۲ به سمت مدیرعامل به مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ۲کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق اداری و عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۴۱۲۲۴۷۱۴۸۹۶۲۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817501
آگهی تغییرات شرکت توسعه فراگیر جاسک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۸۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۸۵۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود ترکان ش ملی ۰۰۶۳۹۱۰۸۸۸ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی شمس اردکانی ش ملی ۱۲۸۵۳۳۲۵۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پدیده ایرانیان ش ملی ۱۰۱۰۲۹۴۷۶۰۲ به نمایندگی آقای مهدی عطریان فر ش ملی ۱۲۸۵۴۲۲۲۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۳۰۵۳۵۵۹۳۲۶۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238396
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی امیر کبیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۰۰۱۴۳۷۱ به جای آقای علی صدقی به شماره ملی ۱۶۵۲۴۲۳۶۸۰ به عنوان نماینده شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۳۷۴ در هیئت مدیره و آقای سید جواد سلیمانی به شماره ملی ۱۵۳۰۲۳۶۴۳۶ به جای آقای علی باباخانی سنگری به شماره ملی ۰۰۶۳۹۵۵۱۰۵ به عنوان نماینده شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷ در هیئت مدیره انتخاب گردیدند. سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی به شرح ذیل تعیین گردید: آقای سید جواد سلیمانی به شماره ملی ۱۵۳۰۲۳۶۴۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمود مجیب به شماره ملی ۰۹۳۷۵۷۰۳۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۰۰۱۴۳۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مهدی راعی به شماره ملی ۱۰۹۲۰۱۰۳۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی شمس اردکانی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۲۵۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق، اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود. اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۱۴۲۹۴۷۹۱۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453260
آگهی تغییرات تحقیق و توسعه صنعت احداث آریا پیوند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۱۹۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس موسسه به نشانی جدید: تهران، میدان هفت تیر، خیابان کریم خان زند، خردمند جنوبی، پلاک ۴۷، طبقه‌ی پنجم، واحد ۲۰ به کدپستی ۱۵۸۴۸۵۳۱۸۶ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نام موسسه به موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی آریا پیوند تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده ۹ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح و تغییر یافت: اعضاء هیأت امناء توسط تشکل‌های عضو موسسه انتخاب خواهند شد. هر تشکل عضو موسسه، چهار نفر از اعضای خود را بعنوان عضو هیأت امناء کتبا به موسسه معرفی خواهد کرد. اعضای معرفی شده بعنوان نمایندگان تشکل‌ها در هیأت امناء بوده و دوره عضویت این نمایندگان در هیأت امناء چهارسال بنا بنظر و صلاحدید تشکل‌ها می‌باشد به هرحال تا انتخاب و معرفی اعضای جدید، یا ابقا اعضاء موجود، هیأت امناء موجود به کار خود ادامه خواهد داد. هیأت امناء در اولین جلسه خود از میان اعضاء یک نفر را بعنوان رئیس و یک نفر را بعنوان نایب رئیس و یک نفر را بعنوان دبیر برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. تبصره: هیئت مدیره هرتشکل عضودر صورت امکان حداقل ۵۰ درصد ازاعضای دوره قبل خود را برای دوره جدید هیأت امناء ابقا می‌کنند. بند پ ماده ۱۰ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح و تغییر یافت: حداکثر تا ده نفر از شخصیت‌ها و مدیران آگاه و آشنا مرتبط با هدف موسسه، منجمله صاحبان صنعت مرتبط، بانک‌ها و بیمه‌ها و استادان دانشگاه‌ها برای عضویت چهارساله در هیأت امناء با رأی موافق حداقل سه چهارم نمایندگان تشکل‌ها به عضویت هیئت امنا انتخاب میگردند. ماده ۱۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح و تغییر یافت: دوره تصدی اعضا هیئت مدیره دو سال می‌باشد. در ابتدای هر دوره نمایندگان هر تشکل عضو در هیات امنا از بین خود دو نفر را به عنوان عضو هیئت مدیره و همچنین دو نفر را از میان مدعوین خارج از تشکل‌های عضو، مذکور در بند پ ماده ۱۰ اساسنامه به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب می‌کنند. هیئت مدیره از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر نائب رئیس هیئت مدیره و یک نفر منشی و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهد کرد. انتخاب مجدد در همه موارد بالا بلامانع خواهد بود. هیئت مدیره یک نفر را از میان خود و یا خارج از موسسه به عنوان مدیرعامل انتخاب خواهد کرد. سندیکای صنعت برق ایران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۸۸۹ با پرداخت ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت وانجمن صنفی تولید کنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۵۲۳۴۴با پرداخت ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ افزایش یافت ماده مربوطه (ماده ۵) در اساسنامه اصلاح گردید. آقای علی عبدالعلی زاده کدملی ۲۷۵۰۴۲۲۲۷۲ و آقای شهرام حلاج کدملی ۰۰۶۰۲۹۶۲۰۸ و آقای علی شمس اردکانی کدملی ۱۲۸۵۳۳۲۵۷۱ و آقای محمد غنی زاده کدملی ۲۲۹۷۲۱۷۸۷۰ و آقای جعفر غفاری شیروان کدملی ۰۸۲۹۲۷۷۸۶۲و آقای مجتبی احمدوند کدملی ۰۰۴۵۲۴۱۲۹۵ و آقای پرویز غیاث الدین کدملی ۴۵۹۰۹۷۸۸۷۳ و آقای محمدرضا طبیب زاده کدملی ۰۰۴۴۱۴۴۳۴۲ به عنوان اعضای هیات امنا خارج ازتشکل انتخاب گردیدند. تعداد اعضای هیات امنا به ۳۹ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۰۳۰۹۷۸۸۴۴۴۷۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک