کیانوش کیانی

کیانوش کیانی

کد ملی 1284633438
39
شرکت‌ها
39
آگهی‌ها

شرکت های کیانوش کیانی

پترو تجهیز سپاهان
پترو تجهیز سپاهان
1
صنایع پیشتاز سوله و کرکره هنر نجف آباد
صنایع پیشتاز سوله و کرکره هنر نجف آباد
1
تولیدی پلی اتیلن ادمان
تولیدی پلی اتیلن ادمان
1
خوراک دام نیوان گلپا
خوراک دام نیوان گلپا
1
پردیس راه اسپادان
پردیس راه اسپادان
1
صنایع صدراذوب
صنایع صدراذوب
1
هامون ذوب نقش جهان
هامون ذوب نقش جهان
1
توسعه و عمران شهرستان نائین
توسعه و عمران شهرستان نائین
1
میلاد شیرین بهار
میلاد شیرین بهار
1
آبانگان نورد اسپادانا
آبانگان نورد اسپادانا
1
صنایع کاشی نائین
صنایع کاشی نائین
1
مهندسی مشاور آبانگان طرح اسپادانا
مهندسی مشاور آبانگان طرح اسپادانا
1
صنایع چدن اصفهان
صنایع چدن اصفهان
1
شیشه ایمنی کبیر
شیشه ایمنی کبیر
1
شیمیایی اصفهان کوپلیمر
شیمیایی اصفهان کوپلیمر
1
تولیدی صنعتی اصفهان در
تولیدی صنعتی اصفهان در
1
مهندسی خدماتی فرنیا پارس
مهندسی خدماتی فرنیا پارس
1
زیست فناوری سیتک
زیست فناوری سیتک
1
آب لوله بسپار
آب لوله بسپار
1
پیمان صنعت محرکه سپاهان
پیمان صنعت محرکه سپاهان
1
مهندسی مشاور توسعه وگسترش استوا
مهندسی مشاور توسعه وگسترش استوا
1
پارسه سازان زاینده رود
پارسه سازان زاینده رود
1
نسوز اکباتان
نسوز اکباتان
1
مهندسی کاوش گستر پایا
مهندسی کاوش گستر پایا
1
پیشرو کوشان سپاهان
پیشرو کوشان سپاهان
1
تولیدی دستمال کاغذی و پوشک برزین نام آور
تولیدی دستمال کاغذی و پوشک برزین نام آور
1
مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا
مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا
1
گیتا موتور
گیتا موتور
1
آلومینیوم کوپال اصفهان
آلومینیوم کوپال اصفهان
1
آریا پلاست آذین
آریا پلاست آذین
1
ایران کشتی بحر
ایران کشتی بحر
1
آب لوله
آب لوله
1
نیکو نساج
نیکو نساج
1
عمران و مسکن سازان استان چهارمحال و بختیاری
عمران و مسکن سازان استان چهارمحال و بختیاری
1
چند منظوره طوبی
چند منظوره طوبی
1
حساب اندیشان اسپادانا
حساب اندیشان اسپادانا
1
حسابرسی امین تدبیر بصیر
حسابرسی امین تدبیر بصیر
1
کیمیا رویال شیمی
کیمیا رویال شیمی
1
مهندسی طرح سیال اصفهان
مهندسی طرح سیال اصفهان
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 583406
آگهی تغییرات شرکت پترو تجهیز سپاهانسهامی خاص به شماره ثبت۳۳۶۹۵۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۸۳۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش کیانی به شماره ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۰۹۷۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 641687
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع پیشتاز سوله و کرکره هنر نجف آباد سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۴۸۶۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳/۲/۱۳۹۱ که در تاریخ ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ خانم صدیقه حق پرستی بشماره ملی ۱۰۹۰۲۳۳۳۵۳ و کدپستی ۸۵۱۳۷۹۴۱۴۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم حمیده موحدی بشماره ملی ۱۰۹۱۳۴۶۴۱۰ و کدپستی ۸۵۱۳۷۹۶۱۹۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی هنرمند نجف آبادی بشماره ملی ۱۰۹۰۲۷۸۹۵۰ و کدپستی ۸۵۱۳۷۹۴۱۵۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و آقای کیانوش کیانی بشماره ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ و کدپستی ۸۱۸۴۹۳۴۸۹۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شدند. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۲۵۵۰۰۰۸۱۱۱۰۳۵۰۰۵۶۷ مسئول ثبت شرکت‌های نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 652829
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی پلی اتیلن ادمانسهامی خاص شماره ثبت ۱۲۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۹۷۱۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقای صالح بنی سکینی به کد ملی ۱۸۱۶۰۷۷۹۸۴ و کدپستی ۶۳۳۴۸۱۸۳۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای صادق استاک به کد ملی ۱۸۱۶۰۶۶۲۵۷ و کدپستی ۶۴۱۹۸۳۵۳۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مسعود علیزاده موسوی به کد ملی ۵۲۶۹۴۲۵۳۷۸ و کدپستی ۸۸۱۵۹۳۵۳۴۱ بسمت مدیرعامل و محمود استاک با کد ملی ۳۵۳۹۶۸۴۸۱۶ و کدپستی ۶۴۱۹۸۳۵۳۵۳ اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و کیانوش کیانی با کد ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ و کدپستی ۸۱۷۵۹۷۹۵۳۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد.. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۷/۴/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۴۰۱۴۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118980
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام نیوان گلپا سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۰۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۴۶۳۸۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱/۴/۹۲ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ با لحاظ موارد تکلیفی مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ بعنوان حسابرس مستقل آقای علی اکبر فضائلی بشماره ملی ۱۲۱۸۶۹۹۰۱۹ بعنوان بازرس قانونی شرکت و آقای کیانوش کیانی بشماره ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۱۰۷۶۰۰۰۰۰۱۱۱۲۰۴۶۰۶۳۵ رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175588
آگهی تصمیمات در شرکت پردیس راه اسپادان سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۹۷۳۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ روح اله قجاوند کد ملی ۶۲۱۹۸۵۴۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و نبی اله قجاوند کد ملی ۱۱۵۹۰۰۷۷۰۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن کاشانی زاده کد ملی ۱۲۸۶۹۸۷۷۱۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر و ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و کیانوش کیانی کد ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان دکتر باهنر مجتمع تجاری اداری مهزیار طبقه چهارم واحد شرقی کدپستی ۸۱۳۸۷۸۵۸۶۶ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد؛ امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱/۷/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۱۳۱۴۱۷ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397473
آگهی تغییرات شرکت صنایع صدر اذوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهرام دروش به کد ملی ۱۲۸۵۹۴۵۵۱۴ و محمدحسین دروش به کد ملی ۱۲۸۵۳۴۸۳۴۶ و شاهین دروش به کد ملی ۱۲۹۱۹۸۹۸۲۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کیانوش کیانی به کد ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ و آقای پرویز اسلامی به کد ملی ۱۲۸۴۶۴۰۲۲۱۰ و به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۹۵۰۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527058
آگهی تصمیمات در شرکت هامون ذوب نقش جهان (سهامیخاص) به شماره ثبت ۱۶۶۵ و شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۴۴۰۲۶ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می‌گردد: ۱ ترازنامه مالی سال ۱۳۹۲ پس از قرائت بازرس به تصویب رسید. ۲ آقایان حمید راهنورد به شماره ملی ۱۹۱۰۳۲۵۲۹۵، مجید ماهرانی برزانی به شماره ملی ۱۲۹۰۶۵۵۲۷۷ و سیاوش ساکی به شماره ملی ۱۹۳۰۷۰۶۵۸۸ به عنوان اعضاء اصلی هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شماره ثبت ۲۲۰۱۸ به سمت بازرس اصلی و آقای کیانوش کیانی به شماره ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ به سمت بازرس علیالبدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهیها و دعوتنامههای شرکت تعیین گردید. ۵ هیئتمدیره از میان خود آقایان سیاوش ساکی را به عنوان رئیس هیئتمدیره و مجید ماهرانی برزانی را به عنوان نائب رئیس و حمید راهنورد را به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمودند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره و با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۰۴۰۰۰۰۰۰۱۱۱۴۹۰۳۴۲۱۴ معاون اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538416
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین سهامی عام شماره ثبت ۱۵۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۲/۹۳ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۳ و دیگر ضمائم واصله در مورخ ۳/۳/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمد: ۱ گزارش فعالیتهای هیئت مدیره و بازرس قانونی مطرح و صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. ۲ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ بنمایندگی ابراهیم پور رمضان شماره ملی ۲۶۷۹۵۷۶۶۸۳ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ بنمایندگی ناصر حیدریان شماره ملی ۶۲۲۹۶۹۰۰۳۹ و شرکت خدمات بیمه ایران خودرو سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ بنمایندگی بهنام ولی نژاد شماره ملی ۱۳۷۵۴۳۲۶۷۲ و حسن شفیعی شماره ملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ و جواد محمدی شماره ملی ۱۲۴۹۶۶۸۳۹۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب که ناصر حیدریان رئیس هیئت مدیره و جواد محمدی نایب رئیس هیئت مدیره و بهنام ولی نژاد مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۴ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را مندرج در ماده ۴۵ اساسنامه شامل بندهای ۵ لغایت ۱۹ و بندهای ۲۱ و ۳۰ را به مدیرعامل تفویض نمود. ۵ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای کیانوش کیانی شماره ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مراتب در مورخه ۲۱/۴/۹۳ ثبت دفتر تغییرات گردید. ش۱۸۵۳۶۴۲ کفیل ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1540031
آگهی تغییرات شرکت میلاد شیرین بهار سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۵۷۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۴۸۹۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ آقای کیانوش کیانی به کد ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی انتخاب شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۹۱۷۷۶۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563182
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آبانگان نورد اسپادانا در تاریخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۸۴۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۰۹۸۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.۱ ـ موضوع شرکت: ـ تولید انواع قطعات فولادی قابل ساخت و تولید با تکنولوژی نورد مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی بهینه سازی و نوسازی تاسیسات و تجهیزات خطوط نورد کارخانجات صنعتی فعال در صنایع فولاد انجام تعمیرات فنی و افزایش قابلیت عملکردی تجهیزات خطوط نورد مشارکت در انتقال تکنولوژی و تربیت و آموزش عملی اپراتورهای خطوط تولید و تربیت نیروی انسانی متخصص مشاوره,طراحی, ساخت,نصب و راه اندازی و نگهداری و پشتیبانی قطعات, تجهیزات و سیستم ها و ماشین آلات خطوط تولید تدوین دانش فنی و توسعه تکنولوژی خطوط نورد فعال در صنایع فولاد انجام کلیه فعالیت های بازرگانی اعم از خرید, فروش, صادرات و واردات مواد, قطعات و تجهیزات خطوط تولید نظارت و بازرسی فنی و کنترل کیفی در تامین, نصب و بهره برداری صحیح از تجهیزات خطوط تولید سرمایه گذاری و مشارکت در ایجاد, احداث و بهره برداری صنایع ارائه خدمات آزمایشگاهی و بازرسی فنی محصولات تولیدی به صنایع ارائه خدمات مهندسی در افزایش بهره وری خطوط تولید و ارتقا کیفی آنها ارائه خدمات فنی در زمینه تخصصی به صنایع دیگر انجام سایر امور مرتبط با اهداف شرکت مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران حسن آباد بلوار امام خمینی شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بهارستان بلوار نارنجستان کدپستی ۱۸۳۴۱۷۵۶۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۸۴ مورخ ۲/۵/۹۳ نزد بانک صنعت و معدن شعبه شهرک صنعتی اصفهان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ـ. محمدرضا بهفر به سمت مدیرعامل کد ملی ۱۲۸۹۱۴۲۵۸۰ (خارج از سهامداران ) ـ. شهرام دروش به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شماره ملی ۱۲۸۵۹۴۵۵۱۴ ـ. محمدحسین دروش به سمت رئیس هیئت مدیره شماره ملی ۱۲۸۵۳۴۸۳۴۶برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته و بروات و عقود اسلامی به امضای دو نفر از سه نفر (رئیس هیئت مدیره, نایب رئیس هیئت مدیره, مدیرعامل) و اوراق عادی و مراسلات اداری بامضا مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ موسسه حسابرسی امین تدبیر به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ به عنوان بازرس اصلی. ـ کیانوش کیانی به شماره ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت ابرار می باشد. پ۹۳۰۵۱۹۹۱۹۹۶۷۷۱۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571224
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت صنایع کاشی نائین سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۴۴۳۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۵/۴/۹۳ واصله در مورخه ۲۵/۴/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمد. ۱ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد به همراه یادداشت‌های پیوست صورتهای مالی مربوط به دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تایید و بتصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال ۹۳ انتخاب شد. ۳ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ بعنوان بازرس اصلی و کیانوش کیانی شماره ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. مراتب در مورخه ۵/۵/۹۳ ثبت دفتر تغییرات گردید. ش۱۸۵۹۲۴۶ کفیل ثبت نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597436
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی مشاور آبانگان طرح اسپادانا در تاریخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۴۷۴۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.۱ ـ موضوع شرکت: ـ نیازسنجی و انجام مطالعات امکان سنجی (فنی,مالی و اقتصادی) طرحها ارائه مشاوره در تحقیقات کاربردی و فن آوری در مورد انواع خطوط تولید و تدوین دانش فنی آنها، ارائه خدمات مشاوره طراحی مفهومی, پایه و تفصیلی طرحها و پروژه ها، ارائه خدمات آزمایشگاهی و بازرسی فنی خطوط تولیدی و ساخت تجهیزات، ارائه خدمات مشاوره در احداث, توسعه و یا بهینه سازی کارخانجات و تاسیسات مرتبط در تمامی مراحل مشاوره در انتخاب تکنولوژی, برنامه ریزی, تعیین مشخصات ماشین آلات و مهندسی تامین، نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرا طرحها و احداث تاسیسات و نصب و راه اندازی و تحویل آنها، برنامه ریزی, آموزش و تعریف سیستماتیک ساختار بهره برداری طرحها و همچنین تدوین برنامه نگهداری و تعمیرات و تکوین دانش فنی آنها مدیریت پروژه های مهندسی و طرحهای توسعه ای با ارائه خدمات و مشاوره های فنی برای استقرار نظامهای نوین مدیریت و مهندسی کلیه فرآیندهای عملیاتی, تجهیزات و قطعات در طول زنجیره ارزش صنایع معدنی و فلزی با نگرش بومی سازی و ارتقاء کیفیت آنها، تبادل خدمات در زمینه های مختلف تخصصی با دیگر صنایع در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مهندسی, مدیریت و فناوری اطلاعات در افزایش بهره وری خطوط تولید و ارتقای کیفی صنایع ؛مشاوره و مدیریت انجام پروژه ها به صورت کلید در دست ـ مدیریت پیمان ـ مدیریت اجرایی ـ قیمت کلی و تضمینی ـ طرح و تدارک و اجرا و فهرست بها، مشاوره در بررسی هزینه های تمام شده کارخانجات و ارائه طریق مدیریتی و مهندسی در جهت کاهش آنها، مشاوره در زمینه تجهیز صنایع و برنامه ریزی و ارائه خدمات آموزشی و تخصصی به پرسنل شرکت، ارائه خدمات کارشناسی در زمینه های مهندسی: مکانیک, برق و ابزاردقیق, متالورژی, صنایع, معدن و زمین شناسی، انجام سایر امور مرتبط با شرح وظایف مهندسین مشاور پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران حسن آباد بلوار امام خمینی شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بهارستان بلوار نارنجستان کدپستی ۱۸۳۴۱۷۵۶۴۱ سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم بر ۱۰۰۰ سهم۱۰۰۰ ریالی بانام می باشد که کلیه ۱۰۰% آن طی گواهی شماره ۴۸۲ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۳ بانک صنعت و معدن شعبه شهرک صنعتی جی اصفهان پرداخت گردید اولین مدیران شرکت: بهروز آقاابراهیمی سامانی به کدملی ۴۶۲۲۸۲۸۳۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل وشهرام دروش به کدملی ۱۲۸۵۹۴۵۵۱۴به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای دو نفر عضو هیأت مدیره متفقا"همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ به عنوان بازرس اصلی. کیانوش کیانی به شماره ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۹۱۳۶۵۵۴۴۸۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1632489
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع چدن اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۹ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۵۱۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/۹۳ که در تاریخ ۴/۶/۹۳ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقای غلامعلی شرفی بشماره ملی ۱۲۸۸۵۶۷۳۸۳ و کدپستی ۸۱۶۸۶۸۴۸۹۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود رحیمی بشماره ملی ۱۰۹۱۰۸۰۹۰۹ و کدپستی ۸۱۶۸۶۸۳۱۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد علی رحیمی نجف آبادی بشماره ملی ۱۰۹۰۸۴۵۵۰۲ و کدپستی ۸۱۶۸۶۸۳۱۴۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و کدپستی ۸۱۶۴۷۶۶۷۷۳ و آقای کیانوش کیانی بشماره ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ و کدپستی ۸۱۸۴۹۳۴۸۹۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شدند. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهیها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی سال ۱۳۹۲ بتصویب رسید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۴/۶/۹۳ تکمیل شد. ش۱۰۲۵۵۰۰۰۸۱۱۱۰۹۶۷۲۴۹۶ کفیل ثبت اسناد و املاک نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1632738
آگهی تغییرات شرکت شیشه ایمنی کبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۹۹۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه امین تدبیر بصیر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای کیانوش کیانی بشماره ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار فوق انتخاب شدند: ناصر سیفی بشماره ملی ۳۹۶۱۷۲۲۲۱۸ و نادر سیفی بشماره ملی ۳۹۶۱۶۷۹۱۹۳ و اصغر سیفی بشماره ملی ۰۰۶۰۹۰۲۳۹۶ و احسان سیفی بشماره ملی ۰۰۱۲۱۲۴۰۷۹ و سحر سیفی بشماره ملی ۰۰۸۲۹۲۳۹۶۵ صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۱ مورد تایید قرار گرفت. ش۹۳۰۷۰۳۱۴۱۴۱۵۶۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633111
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی اصفهان کوپلیمر سهامی خاص شماره ثبت ۷۳۰۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۴۱۴۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی سال ۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به کد ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و آقای کیانوش کیانی بشماره ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۹۶۶۷۵ رئیس اداره ثبت شرکتهای اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657203
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی اصفهان در سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی سال ۱۳۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و کیانوش کیانی به کدملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی الدبل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۲۱۰۰۵ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1684464
آگهی تغییرات شرکت مهندسی خدماتی فرنیا پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۴۲۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و شماره ثبت ۲۲۰۱۸ به عنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای کیانوش کیانی به کد ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا به عنوان روزنامه شرکت جهت درج آگهی و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۸۱۰۲۵۴۳۹۱۳۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700358
آگهی تغییرات شرکت زیست فناوری سیتک سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۴۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۳۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی موسوی به شماره ملی ۱۲۸۸۹۱۲۹۲۷، آقای مهرداد مداح علی به شماره ملی ۱۲۸۷۰۱۳۸۲۱ و خانم آمنه گرشاسبی به شماره ملی ۱۲۸۴۹۶۰۵۳۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و آقای کیانوش کیانی به شماره ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. تراز مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۸۲۶۸۴۵۵۹۶۸۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1710816
آگهی تغییرات شرکت آب لوله بسپار سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۵۹۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۳۱۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۶/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر حیدری کد ملی ۳۸۷۱۰۴۱۲۸۹ و آقای علی شرافت کد ملی ۰۰۷۱۵۹۶۰۰۳ و خانم پیمانه رجب زاده کد ملی ۱۷۵۴۹۵۲۱۱۹ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و آقای کیانوش کیانی کد ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. تراز مالی سال ۹۲ پس از قرائت بازرس تصویب شد. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۴۲۷۲۳۵ رئیس اداره ثبت شرکتهای اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718767
آگهی تغییرات شرکت پیمان صنعت محرکه سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۶۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقدی منتهی به عملکرد سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امین تدبیر (حسابدارن رسمی) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی۱۰۱۰۰۳۵۱۲۶۸۰و آقای کیانوش کیانی به عنوان بازرس علی البدل۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین شد. ش۹۳۰۹۱۱۶۲۷۶۰۲۳۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767240
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور توسعه وگسترش استوا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۷۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس، آقای کیانوش کیانی به شماره ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ش۹۳۱۰۱۶۵۰۴۴۴۷۷۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9634205
آگهی تصمیمات در شرکت پارسه سازان زاینده رود سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۷۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۱۵۲۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای کیانوش کیانی به کد ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ و کدپستی ۸۱۷۵۹۷۹۵۳۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9658073
آگهی تصمیمات در شرکت نسوز اکباتان سهامی خاص بشماره ثبت ۳۰۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۵۹۹۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۴/۳و ۱۸/۷/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ مصطفی گرجی به کد ملی ۱۲۸۱۷۰۷۸۸۰ و کد پستی ۸۱۹۳۶۵۸۵۴۶ به نمایندگی شرکت تکادو به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود عباد سیچانی به کد ملی ۱۲۸۸۸۲۰۲۵۹ و کد پستی ۸۱۷۳۷۳۷۷۷۱ بنمایندگی شرکت نسوز آذر به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و رضا محمدی به کد ملی ۱۷۵۳۴۶۳۲۴۶ و کد پستی ۶۱۴۳۷۶۳۳۹۴ بنمایندگی شرکت تکافو به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۲۷۹۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰و آقای کیانوش کیانی به کد ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ و کد پستی ۸۱۸۴۹۳۴۸۹۱ بترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۷/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9675555
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسی کاوش گستر پایا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۰۶۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابرس مستقل) بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و آقای کیانوش کیانی به کد ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ و کدپستی ۸۱۸۴۹۳۴۸۹۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9722581
آگهی تصمیمات در شرکت پیشرو کوشان سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۷۸۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۷۹۶۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ یکصد میلیون ریال به مبلغ ششصد میلیون ریال افزایش یافت و ماده شش اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ششصد میلیون ریال نقدی است که به شصت هزار سهم ده هزار ریالی بانام عادی منقسم شده و تماما پرداخت گردیده است موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و آقای کیانوش کیانی به کد ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ و کدپستی ۸۱۷۵۹۷۹۵۳۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9961420
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی دستمال کاغذی و پوشک برزین نام آور سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۹۳۱۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: علی مروی به کد ملی ۱۲۸۱۵۶۹۸۱۱ و کدپستی ۸۱۷۳۴۵۷۹۶۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود تابش به کد ملی ۱۲۸۴۴۴۵۹۲۵ و کدپستی ۸۱۶۶۸۳۶۷۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره علی امانی پور با کد ملی ۱۲۸۸۵۸۷۷۷۵ کدپستی ۸۱۷۳۶۶۳۵۵۳ بسمت مدیر عامل خارج از اعضا و حسن فلاحتیان به کد ملی ۱۲۸۱۶۱۱۸۱۶ و کدپستی ۸۱۳۴۴۷۴۴۱۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضاء مدیر عامل و رئیس و یا نایب رئیس متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و کیانوش کیانی به کد ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ و کدپستی ۸۱۸۴۹۳۴۸۹۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9962184
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۱۰۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۲۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۱۷/۳ و ۳۰/۵/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ - شرکت تکادو به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ به نمایندگی سید حسن موسوی به کدملی ۱۲۸۴۴۷۰۸۶۵ و کدپستی ۸۱۶۸۸۱۳۳۱۳ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت مرآت پولاد به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰ به نمایندگی محمد حسین مشرف نوری به کدملی ۳۲۵۵۵۹۰۸۸۴ و کدپستی ۸۱۶۸۸۱۳۳۱۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و شرکت تابان نیرو به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶ به نمایندگی همایون بهروزی نیا به کدملی ۱۲۸۵۴۰۹۲۷۲ و کدپستی ۸۱۶۸۸۱۳۳۱۳ به سمت عضو اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق محمدحسین مشرف نوری و یک نفر از آقایان سید حسن موسوی و همایون بهروزی نیا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲/۲/۱۳۷۸ مجددا به مدیرعامل تفویض شد. ۲ - موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و آقای کیانوش کیانی به کدملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ و کدپستی ۸۱۸۴۹۳۴۸۹۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۶/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9978146
آگهی تصمیمات در شرکت گیتا موتور سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۵۶۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۵۳۰۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/۹۱ تغییرات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان محمد حسین دروش کد ملی ۱۲۸۵۳۴۸۳۴۶ و کدپستی ۸۱۶۸۶۳۵۶۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شاهین دروش کد ملی ۱۲۹۱۹۸۹۸۲۱ و کدپستی ۸۱۶۸۶۳۵۶۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و زهره بنی فر کد ملی ۱۲۸۶۴۸۲۰۹۷ کدپستی ۸۱۶۸۶۳۵۶۷۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و شهرام دروش کد ملی ۱۲۸۵۹۴۵۵۱۴ و کدپستی ۸۱۶۸۶۳۵۶۷۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و آقای کیانوش کیانی کد ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ کدپستی ۸۱۶۸۶۳۵۶۷۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۹۰ تصویب شد امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۹/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10134923
آگهی تصمیمات در شرکت آلومینیوم کوپال اصفهان سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۳۴۵۶۷ و شناسه ملی۱۰۸۴۰۱۱۹۱۸۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ شد: آقایان مهدی رضائیان نجف آبادی به کدملی۱۰۹۰۳۴۰۵۵۹ و کدپستی۸۵۱۵۷۱۶۹۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم محبوبه جان بخش به کدملی۱۰۹۱۵۵۷۱۶۰ و کدپستی۸۵۱۵۷۱۶۹۹۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سیما رضائیان نجف آبادی به کدملی۱۰۹۰۳۳۳۹۷۸ و کدپستی۸۱۶۶۸۴۴۹۵۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و کدپستی۸۱۷۵۹۷۹۵۳۵ و آقای کیانوش کیانی به کدملی۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ و کدپستی۸۱۸۴۹۳۴۸۹۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10524432
آگهی تصمیمات در شرکت آریا پلاست آذین سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۹۵۸۱ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۱ و عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و هفته نامه نصف جهان درج و منتشر می‌گردد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه شرکت بدین شرح اصلاح گردید: هیئت مدیره شرکت مرکب از ۵ یا ۷ یا ۹ نفر می‌باشد که از بین سهامداران انتخاب می‌شود و هر کدام به تنهایی یا تماما توسط مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده قابل عزل می‌باشند. ۲ گزارش سود و زیان، ترازنامه و عملکرد شرکت برای سال ۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بسمت بازرس اصلی و آقای کیانوش کیانی به شماره ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ آقایان محمدعلی براتیان به شماره ملی ۱۲۸۸۵۷۱۲۰۸، سعید براتیان به شماره ملی ۱۲۸۹۰۰۱۸۱۲، محمدعلی مظاهری به شماره ملی ۱۲۸۰۹۲۳۱۲۱، مجتبی مظاهری به شماره ملی ۱۲۸۴۹۷۱۳۴۱، بهرام مظاهری به شماره ملی ۱۲۸۵۷۲۳۶۳۵، امیرحسین براتیان حسین آبادی به شماره ملی ۱۲۸۹۲۵۰۴۰۵، قدمعلی جعفریان صدیق به شماره ملی ۱۲۹۰۰۲۷۱۲۹، جمشید جعفریان صدیق به شماره ملی ۱۲۸۵۷۵۹۲۰۶ و خانم میترا جعفریان صدیق به شماره ملی ۴۴۳۱۸۰۸۸۴۱ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ هیئت مدیره از میان خود آقایان محمدعلی براتیان را بعنوان رئیس هیئت مدیره و سعید براتیان را بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی مظاهری را بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شده‌اند. و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۵ هفته نامه نصف جهان جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10535982
آگهی تصمیمات در شرکت ایران کشتی بحر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۰۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۱۳۹۰تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ بهروز طاهری به کد ملی ۱۹۷۱۳۰۲۵۶۲ و کدپستی ۸۱۳۳۸۱۶۵۵۱ به نمایندگی شرکت تکادو (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و امیر مسعود شهریاری به کد ملی ۵۴۱۹۶۳۴۵۳۸ و کدپستی ۸۱۵۳۷۶۴۱۱۱ به نمایندگی شرکت تکادو بین الملل (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۴۷۲۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهروز طاهری به کد ملی ۱۹۷۱۳۰۲۵۶۲ و کدپستی ۸۱۳۳۸۱۶۵۵۱ بسمت مدیرعامل و حسین اسلامیان کوپایی به کد ملی ۵۶۵۸۸۶۸۴۰۸ و کدپستی ۸۱۵۸۹۸۹۳۷۱ به نمایندگی شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات هیئت مدیره طبق صورت جلسه ۵/۴/۱۳۸۱ به مدیرعامل تفویض شد ۲ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و کیانوش کیانی به کد ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ و کدپستی ۸۱۸۴۹۳۴۸۹۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۰ تکمیل گردید رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10550021
آگهی تصمیمات در شرکت آب لوله سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۵۶۰۶
برابر مجمع عمومی فوق العاده و عادی مورخ ۲/۴/ و ۸/۴/۹۰ تغییرات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمد: ۱ سرمایه شرکت از طریق مطالبات نقدی حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ پنج میلیارد ریال به مبلغ هشت میلیارد ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: سرمایه شرکت هشت میلیارد ریال نقدی است که تماما پرداخت و به۰۰۰/۸۰۰ سهم ده هزار ریالی بانام عادی تقسیم شده است. ۲ تراز مالی سال ۸۹ بتصویب رسید. ۳ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ بسمت حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای کیانوش کیانی به کد ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ و کدپستی ۸۱۸۴۹۳۴۸۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11049460
آگهی تغییرات در شرکت نیکونساج سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۳۵۳۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان علیرضا ایران نژاد بشماره ملی ۱۰۹۰۹۹۹۶۳۱ و کدپستی ۸۵۸۱۸۶۳۳۴۳، مصطفی ایران نژاد نجف آبادی بشماره ملی ۱۰۹۱۴۹۰۱۴۷ و کدپستی ۸۵۱۷۶۴۳۹۱۴، خانم مرضیه فاضل بشماره ملی ۱۰۹۱۵۲۵۳۰۷ و کدپستی ۸۵۸۱۸۶۳۳۴۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و کدپستی ۸۱۷۵۹۶۹۷۱۱، کیانوش کیانی بشماره ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ و کدپستی ۸۱۸۴۹۳۴۸۹۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود مصطفی ایران نژاد نجف آبادی را بسمت رئیس، خانم مرضیه فاضل را بسمت نایب رئیس (هیئت مدیره) و علیرضا ایران نژاد را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند. و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء مدیرعامل و در غیاب وی باامضاء رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. مسئول ثبت شرکتهای نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963544
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان چهارمحال و بختیاری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۶۰۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ پس ازقرائت بازرس موردتصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشارسالداران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای کیانوش کیانی با کدملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای دوره منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۵۲۳۹۰۵۹۶۲۷۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13080205
آگهی تغییرات شرکت چند منظوره طوبی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۶۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۶۲۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۵۰۰۰۶ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۵ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان آقای کیانوش کیانی به شماره ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید رصافچی به شماره ملی ۱۲۸۶۴۹۸۳۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. آخرین رقم سرمایه به میزان ۸۷۸۳۱۵۳۸۷ ریال به مجمع گزارش گردید. تراز مالی سال ۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۷۲۷۲۷۵۷۹۰۵۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438504
آگهی تغییرات شرکت حساب اندیشان اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۱۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۳۷۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ آقای کیانوش کیانی به شماره ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ به سمت بازرس اصلی آقای علی اثنا عشری اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۸۴۹۱۲به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی سال ۹۴ به تصویب رسید. ش۹۶۰۲۳۱۴۶۱۴۴۷۴۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13650499
آگهی تغییرات حسابرسی امین تدبیر بصیر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۶ مجوز شماره ۱۸۸۵۸۶/۹۶ مورخ ۳/۷/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با رعایت ماده ۱۰۳ قانون تجارت و به موجب سند صلح شماره ۱۴۸۱۷۸ و ۱۴۸۱۷۷ و ۱۴۸۱۷۹مورخه ۲۷/۶/۹۶ دفترخانه اسناد رسمی ۳۱ اصفهان آقایان امیرناصر دخانی، کیانوش کیانی و فرهاد نوابخش هر یک مبلغ یک میلیون ریال از سهم الشرکه خود را به آقای علی ظهرابی فر، شماره ملی ۱۲۰۹۵۶۳۹۷۵ واگذار نمودند لیست شرکا و سهم الشرکه بعد از نقل و انتقال امیرناصر دخانی کدملی ۱۲۸۷۸۰۷۷۳۹ دارنده ۹۰۰۰۰۰۰ریال فرهاد نوابخش کدملی ۱۲۸۵۶۴۲۴۵۷ دارنده ۹۰۰۰۰۰۰ ریال کیانوش کیانی کدملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ دارنده ۹۰۰۰۰۰۰ریال علی ظهرابی فر کدملی ۱۲۰۹۵۶۳۹۷۵ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۷۱۸۲۸۲۳۹۲۷۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102428
آگهی تغییرات شرکت کیمیا رویال شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۸۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بشناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ به نمایندگی کیانوش کیانی به شماره ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ و مجیب ذهنی شماره ملی۳۷۳۲۰۴۱۶۷۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقایان پرهام شمیرانی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۸۷۷۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و پیام شمیرانی به شماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۶۰۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۴۱۱۹۵۵۸۵۷۲۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371998
آگهی تغییرات شرکت مهندسی طرح سیال اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۳۴۶۴
به موجب دادنامه شماره۹۴۰۹۹۷۰۳۵۱۰۰۰۷۶۲ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۴ و نامه شماره ۱۳۹۶۰۰۹۰۰۰۸۶۱۱۷۵ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۶ صادره از شعبه دهم دادگاه محترم عمومی (حقوقی) شهرستان اصفهان شرکت ابطال گردید و آقایان کیانوش کیانی به شماره ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ بعنوان مدیرتصفیه انتخاب گردید. محل تصفیه بنا بر اعلام مدیرتصفیه در اصفهان میدان ارتش مقابل موسسه آموزش زبانهای خارجی مجتمع تجاری معظم شماره ۵ کدپستی ۸۱۷۴۷۵۴۳۹۱ تعیین گردید. ش۹۷۱۰۰۲۲۹۹۴۸۳۹۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک