محسن پورسینا

محسن پورسینا

کد ملی 1284629074
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 613167
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی نان سپاس زنده رود سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۵۱۳۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۹/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ محمد عصار زادگان به کد ملی ۱۲۸۶۳۹۸۴۰۱ و کدپستی ۸۱۶۶۶۶۵۳۷۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شهین بیتانه به کد ملی ۱۲۸۰۸۵۵۲۷۴ و کدپستی ۸۱۶۶۶۶۵۳۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن پور سینا به کد ملی ۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴ و کدپستی ۸۱۳۹۶۸۷۶۶۴ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و مرجان عصار زادگان به کد ملی ۱۲۸۲۷۳۸۷۸۱ و کدپستی ۸۱۶۶۶۶۵۳۶۹ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ آقایان احمد خدابنده شهرکی به کد ملی ۶۳۳۹۵۴۰۸۹۹ و کدپستی ۸۱۵۳۸۵۷۱۵۱ و مصطفی دادخواه تهرانی به کد ملی ۱۲۸۹۵۷۸۱۷۶ و کدپستی ۸۱۶۳۸۸۵۸۸۹۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳/۳/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۱۵۰۳۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 664579
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع فرهنگی ورزشی تفریحی فولاد ماهان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۴۷۲و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۲۸۲۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره و فقو العاده مورخ ۱۵/۱ و ۱۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: فولاد ماهان سپاهان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۹۵۰۲ بنمایندگی آقای بهروز ریخته گران اصفهانی به کد ملی ۱۸۱۷۱۵۹۵۷۷ و کدپستی ۸۱۵۳۷۵۳۷۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و فیروز صفه سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۵۱۳۲ بنمایندگی آقای فیروز ریخته گران اصفهانی با کد ملی ۱۲۸۸۱۰۱۶۱۹ و کدپستی ۸۱۵۳۷۵۳۷۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا ساکت با کد ملی ۱۲۸۱۶۷۰۹۹۵ و کدپستی ۸۱۵۸۶۹۶۴۷۳ بسمت مدیرعامل و فروگاز اصفهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۰۵۷۸ بنمایندگی آقای شهروز ریخته گران اصفهانی با کد ملی ۱۲۸۳۵۴۱۹۳۹ و کدپستی ۸۱۵۳۷۵۳۷۴۳ و کوروش ریخته گران اصفهانی با کد ملی ۱۲۸۷۹۷۴۴۹۱ و کدپستی ۸۱۵۸۹۶۷۸۱۹ و محسن پورسینا با کد ملی ۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴ و کدپستی ۸۱۳۹۶۸۷۶۶۴ و محمد ابراهیم یاوری با کد ملی ۱۲۸۷۸۳۱۵۱۶ و کدپستی ۱۹۴۳۹۷۳۷۱۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره بتنهایی و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. مجید خدایی با کد ملی ۱۲۸۶۸۳۶۰۵۰ و کدپستی ۸۱۵۳۷۵۳۷۴۳ و محمدرضا راج پوت با کد ملی ۱۲۸۹۳۳۷۰۴۷ و کدپستی ۸۱۷۷۷۷۶۶۸۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. و سرمایه شرکت از طریق واریز نقدی از مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۴۹۹/۶۹ ریال بمبلغ یکصد میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصلاح شد سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال نقدی که به ده میلیون سهم ده هزار ریالی بانام عادی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۷۱۲۵۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068783
آگهی تصمیمات در شرکت بهسامان تجارت نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۲۵۶۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۹۲ و ۱۴/۸/۹۱ و ۱۱/۷/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت سامان گستر اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱ بنمایندگی مجید کیانی به کد ملی ۱۲۸۴۵۹۱۶۱۱ و کدپستی ۸۱۷۳۷۹۴۵۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سامان اسکان نقش جهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۲۹۸۷ (نام قبلی لیزینگ ساختمان سپاهان) بنمایندگی محسن پور سینا به کد ملی ۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴ و کدپستی ۸۱۷۳۷۹۴۵۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی کرمانی با کد ملی ۱۲۸۲۳۳۰۷۱۳ و کدپستی ۸۱۷۳۷۹۴۵۹۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) و شرکت پردیس ساخت سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۳۵۳ بنمایندگی آقای علی اکبر سقائی به کد ملی ۱۲۸۸۸۴۶۳۷۱ و کدپستی ۸۱۳۵۶۱۴۵۸۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی بهمند با کد ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و رضا آتش با کد ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ و کدپستی ۸۱۷۳۷۹۴۵۴۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه جام اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ تصویب شد. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به میدان امام حسین (ع) ارگ عظیم جهان نما طبقه هفتم کدپستی ۸۱۳۶۶۱۳۷۳۶ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۳/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۸۲۹۷۶۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275167
آگهی تصمیمات شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
برابر صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردیده است: هیئت مدیره از بین خود محمد علی یزدان جو کد ملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۶۹۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و بهرام سبحانی کد ملی ۱۲۸۴۴۶۴۲۹۷ بنمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران شناسه ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ و شرکت سرمایه گذاری استان کرمان شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴ بنمایندگی مرتضی طلایی کد ملی ۱۲۸۵۴۶۰۲۸۶ و سرمایه گذاری استان یزد شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۶۷۹۱ بنمایندگی محسن پورسینا کد ملی ۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴ را بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۴ انتخاب نمودند. ضمنا در حق امضاء مجاز شرکت و اختیارات مدیرعامل تغییر حاصل نشد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۹/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۴۶۳۲۳۶ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282465
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹ و ۲۶/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ صندوق بازنشستگی کشوری به نمایندگی اسداله رستگار پور کد ملی ۱۸۱۶۷۷۷۵۳۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فولاد ماهان سپاهان به نمایندگی محسن پور سینا کد ملی ۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیده ستوده فر کد ملی ۱۲۸۵۵۴۰۷۸۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی امامی کد ملی ۱۲۸۴۶۰۵۰۹۴ و شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل که بصورت کتبی به ایشان ابلاغ می‌شود. مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضا مدیرعامل و در غیاب مشارالیه با امضا قائم مقام مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۴۷۹۳۶۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1296937
آگهی تصمیمات در شرکت مترو منطقه اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۷۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۲۶۸۶
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ آقای محسن پور سینا به کد ملی ۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴ به نمایندگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به جای آقای بهمن مسعودی بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۱۰/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۵۲۵۳۳۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1317410
آگهی تغییرات در موسسه خیریه کریم آل یاسین شماره ثبت ۱۲۸۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۷۹۴۹
بموجب نامه شماره ۱۴۶/۱/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۵/۱۱/۹۲ فرماندهی انتظامی استان اصفهان برابر صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره مورخ ۷/۲/۹۲ سید رضا اخروی کد ملی ۱۲۸۶۳۲۲۷۴۱ بسمت رئیس، محسن پورسینا کد ملی ۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴ بسمت نایب رئیس، محسن اشراقی کد ملی ۱۲۸۵۸۱۶۲۷۷ بسمت مدیرعامل، سید ابوالفضل آکوچکیان کد ملی ۱۲۸۱۶۴۱۳۱۶ بسمت منشی، فریده امجدزاده کد ملی ۴۶۲۲۴۱۲۸۳۷ بسمت خزانه دار، علیرضا صانعی کد ملی ۱۲۸۶۷۸۳۷۵۵ حسنعلی حیدری کد ملی ۱۲۸۶۵۰۹۱۹۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره، شهاب اکبریان کد ملی ۱۷۵۶۰۹۳۱۰۵ محسن طاهری کد ملی ۴۰۷۲۵۶۸۳۳۳ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال، عباس برنجی کد ملی ۱۱۸۹۳۲۱۱۲۲ حسن حاتمی کد ملی ۱۲۸۶۶۲۳۰۶۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات موسسه بامضای دو نفر از اعضای ذیل رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل، نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و بامهر موسسه معتبر است. اساسنامه جدید مشتمل بر ۳ فصل و ۴۱ قانون و ۲۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۱۱/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۵۶۹۲۵۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1670609
آگهی تغییرات شرکت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ابن سینا اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۰۸۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن پورسینا کدملی ۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴ به عنوان مدیرعامل و محمدعلی توسلی کفرانی کدملی ۱۲۸۲۳۳۹۱۰۹ به عنوان رئیس هیات مدیره و بتول توسلی کفرانی کدملی ۱۲۸۲۳۳۹۱۱۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۷۵۶۶۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682830
آگهی تغییرات شرکت توکاریل سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن پورسینا به شماره ملی ۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام بسمت رییس هیات مدیره و عبدالرضا شاملوی گرجایی به شماره ملی ۳۹۳۲۵۱۶۹۳۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیات مدیره و بهرام پرورش به شماره ملی ۱۲۸۴۵۰۸۱۱۰ به نمایندگی شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و علی اکبر محمد ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۱۹۵۸۱۷۱۷ به نمایندگی شرکت صنعتی و معدنی فولاد سنگ مبارکه اصفهان سهامی خاص و محمد حسن اسمعیلی محسن آبادی به شماره ملی ۲۷۳۹۸۴۲۶۳۵ به نمایندگی شرکت سمت و سوی ایرانیان (سهامی خاص) بسمت عضو اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۴ تعیین گردیدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۴۰۷۰۱۷ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9639319
آگهی تغییرات شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای ماهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۶۹۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۶۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۱/۱۰/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدابراهیم یاوری به شماره ملی۱۲۸۷۸۳۱۵۱۶ و آقای امیرحسین ریخته گران اصفهانی به شماره ملی۱۲۹۲۰۲۹۰۱۳ و آقای محمدرضا هوشیار به شماره ملی۱۲۸۸۶۷۴۰۰۷ و آقای محمد کیارشی به شماره ملی۱۷۵۱۵۸۷۸۵۱ و آقای محسن پورسینا به شماره ملی۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴ تا تاریخ۰۱/۱۰/۱۳۹۲ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدابراهیم یاوری به شماره ملی۱۲۸۷۸۳۱۵۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین ریخته گران اصفهانی به شماره ملی۱۲۹۲۰۲۹۰۱۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا هوشیار به شماره ملی۱۲۸۸۶۷۴۰۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد کیارشی به شماره ملی۱۷۵۱۵۸۷۸۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن پورسینا به شماره ملی۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن پورسینا به شماره ملی۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۳/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9746369
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف فولاد مبارکه بشماره ثبت ۲۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۰۲۸۹
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱) آقای علی اکبر کیوانداریان بشماره ملی ۱۲۸۵۴۶۴۱۵۱ و کدپستی ۸۱۳۴۸۸۷۶۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محسن پورسینا بشماره ملی ۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴ و کدپستی ۸۱۳۹۶۸۷۶۶۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام رضایی بشماره ملی ۵۱۱۰۲۸۹۰۸۵ و کدپستی ۸۱۷۷۷۱۴۶۴۴ بسمت مدیرعامل شرکت و آقای محسن حمزه‌ای بشماره ملی ۱۲۸۸۸۵۶۹۱۱ و کدپستی ۸۱۷۵۹۸۶۷۱۴ بسمت منشی شرکت برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس و با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۶/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9781324
آگهی تغییرات در شرکت فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان با مسئولیت محدود، ثبت شده بشماره ۳۴۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۰۲۱۲۴
باستناد نامه ۱۱۲۰۱/۵/۲۰۳ مورخ ۲۵/۵/۸۹ از اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان و برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۸۹ و ۱۷/۳/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان محسن پور سینا به شماره ملی ۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴ و کدپستی ۸۱۳۹۶۸۷۶۶۴ و محمد رضا ساکت به شماره ملی ۱۲۸۱۶۷۰۹۹۵ و کدپستی ۸۱۵۸۶۹۶۴۷۳ و محمد هلاکویی به شماره ملی ۵۵۵۸۶۱۵۳۴۶ و کدپستی ۸۱۵۸۹۴۳۳۴۱ سید مرتضی سقائیان نژاد به شماره ملی ۱۲۸۶۴۲۴۹۴۱ و کدپستی ۸۱۴۴۷۳۵۳۹۳ بهمن مسعودی به شماره ملی ۱۹۷۰۳۶۵۰۴۸ و کدپستی ۸۱۵۸۶۸۴۸۹۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای محسن پور سینا را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد هلاکویی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا ساکت را بسمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا کلیه قراردادها و عقود اسلامی غیر بانکی با امضاء مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۵/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12804500
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن پورسینا به کد ملی ۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴ به جای آقای مرتضی عزیزی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۹۷۰۲۱۰۰۸۷ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۵ تعیین گردید. در سایر سمتها و حق امضای اوراق و اسناد تغییری حاصل نگردید. ش۹۵۰۲۲۹۲۸۹۹۴۲۸۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12810538
آگهی تغییرات شرکت پترو صنعت اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۴۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن پورسینا به شماره ملی ۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای مسعود کیانی به شماره ملی ۱۲۸۳۲۶۰۰۷۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ انتخاب شدند. در سایر سمتها تغییری حاصل نشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره شرکت و حدود اختیارات وی بر اساس بندهای۱۶، ۱۳، ۱۰، ۹، ۷، ۴، ۱ و۱۷ ماده ۳۸ اساسنامه خواهد بود. کلیه اسناد، اوراق مالی تعهدآور و همچنین چک‌های بانکی، سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تجاری با امضاءمدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۳۰۳۱۲۴۷۰۰۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12851643
آگهی تغییرات شرکت مدبران توسعه مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۹۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۲۵۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی جعفرپیشه به شماره ملی ۱۲۸۰۸۶۳۶۰۹، آقای رضا مظاهری به شماره ملی ۰۰۴۹۷۴۶۶۲۶ و آقای علی کیانی به شماره ملی ۰۰۸۱۶۳۷۱۲۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای محسن پورسینا به شماره ملی ۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴ به سمت بازرس اصلی و خانم شراره خادم حسینی به شماره ملی ۲۴۱۰۹۴۳۳۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اصفهان امروز جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۳۲۴۶۴۲۳۶۸۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13229462
آگهی تغییرات شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۰۰۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجمال الدین صمصام شریعت به شماره ملی ۱۲۸۷۷۳۱۰۵۸ نماینده سهام شهرداری اصفهان به عنوان رئیس هیات مدیره آقای محسن پورسینا به شماره ملی ۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴ نماینده سهام اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای محمد هویدا به شماره ملی ۱۲۸۲۳۲۰۰۲۵ نماینده سهام سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان بسمت عضو هیات مدیره آقای حسن سلیمی به شماره ملی ۵۴۹۹۱۵۵۱۰۰ نماینده سهام سازمان عمران شهرداری اصفهان بسمت عضو هیات مدیره آقای مجید نوریان به شماره ملی ۵۶۴۹۸۹۳۰۷۱ نماینده سهام شرکت سامان گستر اصفهان بسمت عضو هیات مدیره عبدالرسول محققیان به شماره ملی ۱۲۹۰۱۰۶۵۳۳ خارج از اعضا به عنوان مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب و شرح وظایف نامبرده بر اساس ماده ۴۵ اساسنامه شرکت ابلاغ گردید. آقای سیدجمال الدین صمصام شریعت به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای محسن پورسینا به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضا نایب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۱۰۱۱۶۹۱۵۷۴۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک