خسرو لطفی زاده

آقای خسرو لطفی زاده

کد ملی 1284559432
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 565078
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسی فرا سرام آپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۸۳۵۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۵۷۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ بسمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای خسرو لطفی زاده به کد ملی ۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲ و کدپستی ۸۱۷۳۷۸۶۷۷۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضاء ذیل ثبت ۲۷/۱/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۱۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۱۸۱۷۶۸ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 614521
آگهی تصمیمات در موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شماره ثبت ۱۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره و فوق العاده مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در موسسه اتخاذ گردید: ۱ آقای فرشید محبی با پرداخت مبلغ دویست هزار ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به سیصد هزار ریال افزایش داد و سرمایه موسسه از یک میلیون و سیصد هزار ریال به یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش داد و سرمایه موسسه از یک میلیون و سیصد هزار ریال به یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. ۲ آقایان خسرو لطفی زاده به کد ملی ۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲ و کدپستی ۸۱۷۳۷۸۶۷۷۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا معصوم زاده به کد ملی ۱۲۸۴۶۱۱۱۱۶ و کدپستی ۸۱۸۳۷۴۷۴۵۱ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و فرشید محبی به کد ملی ۲۵۷۲۴۴۳۰۰۷ و کدپستی ۸۴۹۱۶۵۵۵۷۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر است. ۳ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ بعنوان حسابرس موسسه برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۱۳۹۱ انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. تراز مالی منتهی به ۳۰/۸/۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۰۷۷۵۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679268
آگهی تصمیمات شرکت صنایع برش ورق فولادی مبارکهسهامی خاص شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۱۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ و ۶/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: فولاد متیل شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۲۱۰۰ به نمایندگی آقای بهرام زمانی قراقوشی کد ملی ۴۶۲۲۹۵۴۷۵۳ و کدپستی ۸۱۶۸۶۳۴۱۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به نمایندگی محمد رضا آبدار اصفهانی کد ملی ۱۲۹۳۲۳۷۴۲۶ و کدپستی ۸۱۴۳۷۶۷۷۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آتیه فولاد نقش جهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۵۰۰۷ به نمایندگی آقای محسن سعید بخش کد ملی ۱۲۸۴۶۳۹۲۷۴ کدپستی ۸۱۳۳۹۶۷۷۴۷ بسمت عضو اصلی و علی ادیبی نیا کد ملی ۱۸۴۱۴۵۲۳۷۸ و کدپستی ۸۴۹۱۶۳۴۳۹۱ خارج از اعضاء به مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا و کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه مورخ ۲۲/۸/۹۱ می‌باشد و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ و خسرو لطفی زاده کد ملی ۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲ و کدپستی ۸۱۴۳۹۹۵۹۵۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۱۷۴۴۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679269
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه توکاسهامی خاص شماره ثبت ۲۳۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲ و ۲۷/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: علی محمد سهرابی کد ملی ۱۲۸۹۹۲۴۸۰۵ و کدپستی ۸۱۳۴۸۷۸۴۹۳ به نمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و اسداله رمضانی کد ملی ۱۱۹۹۰۳۸۳۱۸ و کدپستی ۸۱۷۵۹۶۹۷۸۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره غلامرضا زمانیان کد ملی ۳۶۲۱۰۷۳۱۰۸ کدپستی ۹۷۱۸۸۹۹۶۱۷ به نمایندگی شرکت فولاد متیل شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۲۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره و فرامرز مظاهری کد ملی ۱۲۹۱۱۵۹۶۱۴ و کدپستی ۸۱۷۳۸۷۶۷۵۴ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه مورخ ۲۱/۶/۸۷ می‌باشد و موسسه اندیشگران پویا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و خسرو لطفی زاده کد ملی ۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲ و کدپستی ۸۱۴۳۹۹۵۹۵۱ بازرسان علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۱۷۲۴۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753454
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی خدماتی توکا سبز سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۴۳۱۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: شرکت توکا فولاد شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ بنمایندگی مظفر حاجیان به کد ملی ۵۶۴۹۶۲۰۱۵۶ و کدپستی ۸۱۹۹۷۳۴۷۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱ بنمایندگی علیرضا صانعی به کد ملی ۱۲۸۶۷۸۳۷۵۵ و کدپستی ۸۴۹۴۱۳۳۴۸۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۳۵۷۲ بنمایندگی حمید قنبری مبارکه به کد ملی ۵۴۱۹۱۰۰۷۸۹ کدپستی ۸۱۶۸۹۸۹۸۹۵ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و بازرگانی توکا تدارک شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷ بنمایندگی محمدرضا کچویان فینی به کد ملی ۰۰۵۰۰۷۷۷۳۲ و کدپستی ۱۶۳۹۳۴۳۶۱۴ و شرکت توکل نسوز شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹ بنمایندگی جواد محمدی زاده به کد ملی ۱۲۴۹۸۷۷۶۳ و کدپستی ۸۱۶۸۸۱۴۴۱۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ و خسرو لطفی زاده به کد ملی ۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲ و کدپستی ۸۱۴۳۹۹۵۹۵۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۷/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۱۱۰۲۵۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159241
آگهی تصمیمات در شرکت راهبران فولاد اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۹۱۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۷۹۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۶/۵ و ۲۲/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ بنمایندگی منصور شهسواری به کد ملی ۰۰۴۶۶۵۳۵۹۷ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی ساخت و توسعه و مدیریت صنایع توکا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۰۸۵ بنمایندگی سید مهرزاد میر هادی به کد ملی ۱۲۸۸۷۸۲۳۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره مجید چوپانکاره به کد ملی ۰۹۳۷۶۱۲۳۰۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۳۵۷۲ بنمایندگی مصطفی متقی به کد ملی ۱۲۸۸۸۵۵۸۳۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس آقای خسرو لطفی زاده به کد ملی ۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲ بترتیب بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۰۹۰۷۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174867
آگهی تصمیمات شرکت توکا تولید اسپادان سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶ و ۱۲/۶ و ۲۹/۵ و ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت بهسازان غلطک فولاد اصفهان سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۰۷۶۹ بنمایندگی علیرضا بنکدار پور کد ملی ۱۲۸۴۴۶۳۹۲۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی لاستیک‌های صنعتی مبارکه سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱ بنمایندگی محمود ارباب زاده کد ملی ۴۶۵۰۳۱۷۸۹۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع برش ورق فولادی مبارکه سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۱۱۸ بنمایندگی حمید احمدی دارانی کد ملی ۱۱۵۹۴۷۹۲۳۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ بنمایندگی امین ابراهیمی کد ملی ۰۰۶۰۶۷۲۴۵۵ و شرکت صنایع نسوز توکا سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹ بنمایندگی فاطمه السادات هاشمی فشارکی کد ملی ۱۲۹۰۴۵۸۳۵۹ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد بند ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۴۴ اساسنامه شرکت بدین شرح تعیین می‌گردد بندهای ۵، ۶، ۸، ۱۶، ۱۹ ماده ۴۴ اساسنامه عبارت «تایید پرداخت‌های جاری شرکت تا سقف ۲۰ میلیون ریال» ۲ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و خسرو لطفی زاده کد ملی ۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۲ تصویب شد. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۷ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۶ ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و آورده نقدی طبق گواهی شماره ۵۰۴/۶۴۱۰/۵۳ مورخ ۱۹/۶/۹۲ بانک تجارت شعبه مرکزی مبارکه نقدا پرداخت شده است و ماده ۷ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: ماده ۷ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ یکصد و شش میلیارد ریال منقسم به یکصد و شش میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی می‌باشد که تماما پرداخت شده است؛ امضا ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۵۳۹۲۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636953
آگهی تغییرات شرکت توکا بتن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۸۲۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی ۱۲۶۰۱۸۵۰۴۶ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرو لطفی زاده به شماره ملی ۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها ی شرکت تعیین گردید. شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴، سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ و بین المللی مهندسی ایران (سهامی خاص) شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۹۱۱۸۰ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۷۰۷۹۸۶۷۸۶۳۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678763
آگهی تغییرات شرکت خدمات توکا کشش سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۹۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید ۲ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرو لطفی زاده به شماره ملی ۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۸۰۵۴۱۱۹۰۴۶۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9395531
آگهی تغییرات شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۶۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرولطفی زاده بشماره ملی ۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۱۰۳۰۳۹۴۵۲۶۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9532468
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴ و ۴/۵/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرو لطفی زاده به کد ملی ۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲ و کدپستی ۸۱۷۳۷۸۶۷۷۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. ۲ کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9557045
آگهی تصمیمات در شرکت ایثار اصفهان سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۱۸۵۶۵
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ۳۱/۲/۹۰ تصمیمات در شرکت ذیل اتخاذ شد: بنیاد شهید وامور ایثارگران به نمایندگی آقای محمدرضا رجایی به کدملی۱۲۸۶۶۰۲۸۵۸ و کدپستی۶۷۱۵۶۳۱۱۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آیت ایثار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۸۹۰۲ به نمایندگی آقای محمدعلی مورج به کدملی۰۳۲۰۷۷۱۵۷۱ و کدپستی۳۱۶۶۶۴۶۴۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین بانک به کدملی۱۲۸۷۶۲۷۲۳۴ و کدپستی۸۱۵۴۸۹۴۳۶۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و منصور بنائی زاده به کدملی۶۶۰۹۳۰۲۸۹۸ و کدپستی۸۱۳۴۹۶۵۱۶۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دوسال انتخاب شدند وکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و سایر اوراق اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. و اختیارات تفویض شده به مدیرعامل طی صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۸۶ همچنان به قوت خود باقی است. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ به سمت بازرس قانونی وحسابرس و آقای خسرو لطفی زاده به کدملی۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲و کدپستی۸۱۷۳۷۸۶۷۷۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازمالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۴/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9960280
آگهی تغییرات در شرکت ایثار سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۰۳۶۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان اصغر صبوری بشماره ملی ۱۲۸۳۷۷۵۱۳۱ و کدپستی ۸۱۷۳۶۹۷۵۶۱ و رضا اثنی عشری بشماره ملی ۱۲۸۶۴۶۵۰۸۷ و کدپستی ۸۱۴۳۶۵۳۸۶۱ و شرکت ایثار اصفهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۸۵۶۵ بنمایندگی آقای محمد علی مورج بشماره ملی ۰۳۲۰۷۷۱۵۷۱ و کدپستی ۸۱۴۳۹۹۵۹۴۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و آقایان خسرو لطفی زاده بشماره ملی ۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲ و کدپستی ۸۱۴۳۹۹۵۹۵۱ و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای محمد علی مورج را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای اصغر صبوری را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا اثنی عشری را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10132732
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳ و ۱۱/۴/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت توکا تولید اسپادان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱ بنمایندگی آقای جواد کریمی به کد ملی ۱۲۸۶۴۱۸۱۳۵ و کدپستی ۸۱۷۳۹۴۴۹۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذرای توکا فولاد بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ بنمایندگی آقای احمد دادوند به کد ملی ۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸ و کدپستی ۸۱۷۵۸۸۸۹۳۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی توکا تدارک بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷ بنمایندگی آقای مجتبی حسینی بالام به کد ملی ۱۲۸۷۹۲۲۹۹۶ و کدپستی ۸۱۶۳۹۴۳۹۹۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت نسوز قشم بشناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۶۸۲۰۳ بنمایندگی آقای حسن صابریان به کد ملی ۴۶۵۰۳۶۰۹۱۹ و کدپستی ۸۸۷۱۶۵۸۳۱۳ و شرکت تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱ بنمایندگی آقای نصرت اله افتخاری به کد ملی ۳۹۶۱۶۵۹۶۰ و کدپستی ۸۱۵۴۸۷۵۴۱۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرو لطفی زاده به کد ملی ۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲ و کدپستی ۸۱۷۳۷۸۶۷۷۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10757994
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳ و ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به نمایندگی مهدی کهنموئی با کد ملی ۱۲۸۰۸۱۵۸۸۴ و کدپستی ۱۹۹۸۸۱۴۱۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه و مدیریت بافناز به نمایندگی مهرداد رومی با کد ملی ۴۰۷۲۱۸۱۳۸۲ و کدپستی ۸۱۶۴۹۸۳۷۳۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان بنمایندگی حسن صالح عاشق آبادی با کد ملی ۱۲۹۰۱۰۴۳۸۷ و کدپستی ۸۱۳۴۷۴۳۷۳۱ بسمت مدیرعامل و شرکت بازرگانی همدانیان به نمایندگی اردشیر فرهمند پور کد ملی ۱۱۴۰۹۱۳۴۵۱ و کدپستی ۸۱۷۵۹۴۴۳۴۹ و شرکت صنایع نساجی همدانیان به نمایندگی سعید شیرانی کد ملی ۰۰۴۳۶۴۵۵۳۴ و کدپستی ۸۱۵۳۸۵۵۶۹۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ و خسرو لطفی زاده با کد ملی ۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲ و کدپستی ۸۱۷۳۷۸۶۷۷۶ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۹/۵/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10987813
آگهی تصمیمات در شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۳۹
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۵/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است۱ آقایان محمود زمانی به کد ملی ۱۲۸۶۴۶۲۲۶۶ و کدپستی ۸۱۳۶۸۴۶۱۹۱ به نمایندگی شرکت تکادو به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا صادقی به کد ملی ۱۸۱۷۴۵۵۰۷۹ و کدپستی ۸۱۶۶۶۵۱۱۶۵ به نمایندگی شرکت فرآورده‌های نسوز آذر به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی گرجی به کد ملی ۱۲۸۱۷۰۷۸۸۰ و کدپستی ۸۱۹۳۶۵۸۵۴۶ بنمایندگی شرکت معادن منگنز ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا ء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا ء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا ء رئیس و یکی دیگر از اعضا ء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات تفویضی به مدیرعامل در صورت جلسه مورخ ۱۹/۵/۸۳ مجددا به مدیرعامل تفویض شد ۲ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ و آقای خسرو لطفی زاده به کد ملی ۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲ و کدپستی ۸۱۷۳۷۸۶۷۸۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضا ء ذیل ثبت در تاریخ ۸/۶/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12641444
آگهی تغییراتآزمون پرداز ایران مشهود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز جامعه حسابداران رسمی به شماره ۱۲۶۹۲۶/۹۴ مورخ ۷/۱۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر سنگسریزدی با کدملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ با واریز نقدی مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای فریبرز طاهری با کدملی ۰۰۳۹۸۷۴۹۸۲ با واریز نقدی مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای محمود میوند با کدملی ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ با واریز نقدی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای فرشید محبی با کدملی ۲۵۷۲۴۴۳۰۰۷ با واریز نقدی مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای خسرو لطفی زاده با کدملی۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲ با واریز نقدی مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای رضا معصوم زاده با کدملی ۱۲۸۴۶۱۱۱۱۶ با واریز نقدی مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای مصطفی اعلایی با کدملی ۱۱۴۱۶۰۷۳۵۲ با واریز نقدی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. لذا سرمایه شرکت از مبلغ ۸۶۴۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: عباس وفادار کدملی۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ دارای۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال محمدحسن سعادتیان فریور کدملی ۰۰۴۰۳۸۷۴۶۱ دارای ۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال عباس شجاعی کدملی ۰۴۵۰۹۶۳۵۴۳ دارای ۹۳۵۰۰۰۰۰ ریال فرزاد شهدادفرد کدملی ۱۲۸۵۶۷۵۹۵۹ دارای ۸۳۵۰۰۰۰۰ ریال محمد رضا گلچین پور کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ دارای۱۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال علیرضا عطوفی کدملی۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ دارای ۱۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن کدملی۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ دارای ۱۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال علی اکبر اورعی کدملی۰۰۵۸۲۰۲۷۲۲ دارای ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال محمد صادق حشمتی کدملی ۰۰۴۷۳۳۷۶۶۴دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال نیما جناب کدملی ۰۰۶۲۶۶۳۵۲۶ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال محمود بابائی رهنی کدملی۰۹۱۹۵۹۲۱۴۷ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سیدحمید علائی ورکی کدملی ۰۰۶۶۳۰۷۸۵۶ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال رضا محمد خانلو کدملی ۰۰۶۱۵۳۰۸۰۸ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ناصر سنگسر یزدی کدملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال فریبرز طاهری کدملی ۰۰۳۹۸۷۴۹۸۲ دارای ۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال محمود میوند کدملی ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال فرشید محبی کدملی ۲۵۷۲۴۴۳۰۰۷دارای ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال خسرو لطفی زاده کدملی ۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال رضا معصوم زاده کدملی ۱۲۸۴۶۱۱۱۱۶ دارای۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال مصطفی اعلایی کدملی ۱۱۴۱۶۰۷۳۵۲دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال تبصره ماده ۲۹ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: اعضای هیئت مدیره می توانند تمام یا قسمتی از اختیارات و نیز حق امضای خود را (به استثنای گزارشات خدمات حرفه‌ای) به مسئولیت خود به یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره یا یکی از شرکای موسسه تفویض کنند. هیچ یک از اعضای هیئت مدیره یا شرکای موسسه نمی‌توانند تفویض اختیار بیش از یک عضو دیگر از اعضای هیئت مدیره را داشته باشد. این تفویض اختیار باید کتبی بوده و به تنفیذ شورای راهبردی برسد. پ۹۴۱۱۱۴۶۸۹۴۳۳۸۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12644375
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستران بجنورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۷۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین تراز آریا با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ به نمایندگی آقای اکبر هاشمیان به شماره ملی ۱۱۹۹۱۰۵۰۸۲ سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ به نمایندگی آقای خسرو لطفی زاده به شماره ملی ۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آتیه فولاد نقش جهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۵۰۰۷به نمایندگی آقای سید علی شمسی نیا به شماره ملی ۶۵۱۹۴۲۷۲۸۴ به و شرکت فولاد زاگرس چهارمحال به شماره ملی ۱۰۳۴۰۰۸۰۳۱۰ به نمایندگی آقای علی فرخنده به شماره ملی ۰۹۴۰۴۳۷۹۷۱و شرکت پارس فولاد مبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۴۱۷۰ به نمایندگی آقای ایرج امینی باغبادرانی به شماره ملی ۶۲۰۹۶۳۵۴۳۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۱۱۷۲۶۹۳۴۶۵۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک