اصغر بهنیا

آقای اصغر بهنیا

کد ملی 1284489345
29
شرکت‌ها
29
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 716987
آگهی تغییرات شرکت ماه تابان سپاهانسهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امجد تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای اصغر بهینا به شماره ملی۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم زهرا صادقی به شماره ملی۱۲۸۵۴۵۵۶۶۵ و آقای اکبر گرامی وند به شماره ملی۵۱۱۰۵۱۵۵۱۴ و خانم فرانک خادم آقا به شماره ملی۱۲۸۹۷۵۴۶۰۸ تا تاریخ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۹/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۸۲۰۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726478
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری پگاه یاوران نوینسهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۲۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۳۸۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بسمت بازرس اصلی و اصغر بهنیا به کدملی۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۴۸۰۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 728656
آگهی تصمیمات در شرکت فرآوری محصولات غذایی ماهورسهامی خاص شماره ثبت ۲۶۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۳۴۲۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۲۸/۳ و ۲۸/۵/۹۱ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسید و موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابدار رسمی) شماره ثبت ۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بعنوان بازرس اصلی و اصغر بهینا کد ملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید مراکز اصلی شرکت در اصفهان به آدرس ناحیه صنعتی سروش فاز دو، خیابان نیلوفر پلاک ۷۸ کدپستی ۸۱۶۶۱۸۶۵۷۱ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۶/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۰۲۷۷۷۷ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910697
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی آذر طیف سپاهان با مسئولیت محدود شماره ثبت ۱۴۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۴۴۷۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ و مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ و ۲/۸/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقای بهنام مددی کد ملی ۱۶۳۹۰۵۹۴۳۱ و کدپستی ۸۱۹۶۷۷۶۱۷۳ با پرداخت مبلغ چهار میلیارد و دویست و چهل و سه میلیون ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به چهار میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال افزایش داد، همچنین خانم فرحناز شکارچی کد ملی ۱۶۳۸۵۲۷۷۰۹ کدپستی ۸۱۹۶۷۷۶۱۷۳ آقای محمد رضا مددی کد ملی ۱۱۳۰۱۲۸۵۳۹ و کدپستی ۸۱۹۶۷۷۶۱۷۳ و خانم مریم مددی کد ملی ۱۶۳۰۰۱۳۶۴۱ و کدپستی ۸۱۹۶۷۷۶۱۷۳ هر کدام با پرداخت دویست و چهل و نه میلیون ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به دویست و پنجاه میلیون ریال افزایش دادند، در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون ریال به پنج میلیارد ریال افزایش یافت و ماده سه اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: ماده سه اصلاحی: سرمایه شرکت پنج میلیارد ریال نقدی است که تماما پرداخت شد و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت و اسامی شرکاء و مبلغ سرمایه آنها بشرح ذیل می‌باشد: ۱ بهنام مددی دارنده چهار میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال سهم الشرکه ۲ فرحناز شکارچی دارنده دویست و پنجاه میلیون ریال سهم الشرکه ۳ مریم مددی دارنده دویست و پنجاه میلیون ریال سهم الشرکه ۴ محمد رضا مددی دارنده دویست و پنجاه میلیون ریال سهم الشرکه ۲ نام و نوع شرکت از شرکت مهندسی آذر طیف سپاهان با مسئولیت محدود به شرکت مهندسی آذر طیف سپاهان سهامی خاص تبدیل شد و اساسنامه شرکت سهامی خاص مشتمل بر ۶۳ ماده و ۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد ۳ سهم الشرکه به سهام تبدیل شد: سرمایه شرکت پنج میلیارد ریال نقدی منقسم به پنج هزار سهم یک میلیون ریال با نام عادی است که تماما پرداخت گردیده است. بهنام مددی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد رضا مددی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مریم مددی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای بهنام مددی (مدیرعامل) و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی امجد تراز با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ و اصغر بهنیا با کد ملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۸/۹۱ تکمیل شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۲۷۱۹۹۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 915633
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۷۳۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ و ۲۵/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمود محمود زاده با کد ملی ۱۲۸۵۷۹۵۶۲۸ و کدپستی ۸۱۳۶۸۳۳۴۵۱ بنمایندگی از طرف شرکت عمران و مسکن سازان ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و علی مدرس هاشمی کد ملی ۱۲۸۸۰۳۶۸۶۸ و کدپستی ۸۳۷۵۸۸۸۳۳۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا عمرانی کد ملی ۱۲۸۹۲۵۵۸۸۱ و کدپستی ۸۱۵۹۹۶۳۴۵۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و صالح نقی پور ویجویه کد ملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ و کدپستی ۱۹۸۶۸۷۳۵۳۴ بنمایندگی شرکت عمران و مسکن سازان منطقه غرب و احمد ضیایی کد ملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ و کدپستی ۱۴۳۷۷۳۵۹۵۹ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و جمشید نور صالحی کد ملی ۱۲۸۵۵۵۳۵۹۴ و کدپستی ۸۱۶۳۷۱۳۵۱۳ بنمایندگی شرکت مشاوره و اجرای مشارکت سازه‌های مقاوم میهن بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد موسسه حسابرسی امجد تراز شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ و اصغر بهنیا کد ملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۳۹۸۹۰۸ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 968055
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع سنگ سپاهان رسوب سهامی خاص شماره ثبت ۸۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۷۱۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره و فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمد علی صادقیان فیروز آباد کد ملی ۴۴۸۹۳۳۶۱۷۹ و کدپستی ۸۱۵۸۸۷۴۴۳۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ابوالفضل صادقیان فیروز آبادی کد ملی ۴۴۸۹۹۵۶۰۳۷ و کدپستی ۸۱۵۸۸۷۴۴۳۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد ابراهیم صادقیان فیروز آباد کد ملی ۴۴۸۰۰۰۱۷۹۴ و کدپستی ۸۱۵۸۸۷۴۴۳۳ بسمت عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی فقط با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ و اصغر بهنیا کد ملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مرکز اصلی شرکت به اصفهان ۳۵ کیلومتری جاده اصفهان نائین شهرک صنعتی بزرگ شرق (سنجری) خیابان دوم شرقی صنایع سنگ سپاهان رسوب کدپستی ۸۱۳۹۱۷۳۳۶۸ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد ماده ۳۸ اصلاحی: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۱۱/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۴۵۱۵۳۵ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1064337
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع غذایی ترش و شیرین سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۹۷۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۵۰۵۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ و ۱۷/۱۲/۹۱ و ۳۰/۹/۹۱ که در تاریخ ۲۸/۲/۹۲ واصل گردید تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ اصغر برهانی کد ملی ۱۲۸۹۲۲۴۸۸۱ و کدپستی ۸۱۹۷۶۱۳۷۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی اسماعیلی کد ملی ۱۱۴۱۱۵۸۸۱۷ و کدپستی ۸۴۱۸۸۱۶۵۴۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا برهانی با کد ملی ۱۲۹۲۴۵۵۹۴۲ و کدپستی ۸۱۹۷۶۱۷۵۶۳ به سمت مدیرعامل و خارج از هیئت مدیره و محمد رضا برهانی کد ملی ۱۲۸۹۳۰۱۴۷۶ و کدپستی ۸۱۹۷۶۱۷۵۶۳ برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و اصغر بهنیا با کد ملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیارد ریال به مبلغ شش میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ شش میلیارد ریال منقسم به شش میلیون سهم با نام عادی ۱۰۰۰ ریالی می‌باشد که تماما پرداخت شده است تراز مالی ۱۳۸۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۲/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۸۱۶۰۲۱ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1122023
آگهی تصمیمات در شرکت ساروج اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۵۲۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۴۱۲۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۹ و ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ علیرضا صمدی به کد ملی ۱۲۸۰۸۴۷۱۱۵ بسمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا صمدی به کد ملی ۱۲۸۰۸۸۸۸۶۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا صمدی با کد ملی ۱۲۸۵۴۸۸۷۵۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضای دو نفر از سه نفر رئیس نایب رئیس مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز با کد ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ اصغر بهنیا با کد ملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۶۸۱۵۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149255
آگهی تغییرات شرکت ماه تابان سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۸۰۹۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۷۹۷۵ به سمت بازرس اصلی و آقای اصغر بهینا کدملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۶۹۱۲۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149257
آگهی تغییرات شرکت نامداران شهد سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۲۸۵۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به عنوان بازرس اصلی و اصغر بهنیا به شماره ملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۹۱۲۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167452
آگهی تصمیمات در شرکت پلی پورتان و پوشش لاستیکی پیمان سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۱۹۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۱۱۹۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۵/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱. علیرضا نادری به کد ملی ۱۲۸۳۰۶۶۳۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، زهره نادری باغشاهی به کد ملی ۱۲۸۳۰۶۶۸۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و صبا نادری به کد ملی ۱۲۹۲۲۲۳۴۴۸ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق، اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲. موسسه حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و اصغر بهنیا با کد ملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۶/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۰۹۳۷۶۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186279
آگهی تصمیمات شرکت آجر ماشینی زرنما سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۷۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۷۶۱۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ محمد حسین صادقیان فیروزآباد کد ملی ۴۴۸۹۶۱۶۰۲۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و منصور صادقیان فیروزآبادی کد ملی ۴۴۸۹۵۹۸۲۲۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا صادقیان فیروز آباد کد ملی ۴۴۸۹۶۲۸۴۰۴ بسمت مدیرعامل و عضو علی البدل هیئت مدیره و محمد علی صادقیان فیروز آباد کد ملی ۴۴۸۹۳۳۶۱۷۹ و محمد جمال صادقیان فیروز آباد کد ملی ۴۴۸۹۶۶۱۵۷۶ و مصطفی صادقی میبدی کد ملی ۴۴۸۹۶۱۳۸۱۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و محمد رضا حکیمیان کد ملی ۴۴۳۳۰۶۰۶۴۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و اصغر بهنیا کد ملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۷/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۱۷۴۸۶۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1251916
آگهی تغییرات شرکت توسعه فراگیر لاوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۱۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امجد تراز با کدملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای اصغر بهنیا به کدملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۴۰۲۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581748
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به/۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید –مؤسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای اصغر بهنیا به شماره ملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. – روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع شیر ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۰۲۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان با شناسه ملی ۱۷۲۰۲۱۹۴۲۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳ شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس با شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴ پ۹۳۰۶۰۱۸۴۵۸۵۲۱۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1608169
آگهی تغییرات شرکت لورچ سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۳۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۴۷۴۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۳ آقای علیرضا صمدی بشماره ملی ۱۲۸۰۸۴۷۱۱۵ و آقای حمیدرضا صمدی بشماره ملی ۱۲۸۵۴۸۸۷۵۱ و آقای محمدرضا صمدی بشماره ملی ۱۲۸۰۸۸۸۸۶۵ برای مدت دو سال بسمت اعضای هیات مدیره انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای اصغر بهینا بشماره ملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تراز مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۱۹۶۰۴۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682834
آگهی تغییرات شرکت صنایع متالورژی مصمم اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۹۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ و صورت سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی امجد به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به سمت بازرس قانونی و آقای اصغر بهنیا به شماره ملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۴۰۶۶۴۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1688316
آگهی تغییرات شرکت مبدل تانک سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۱۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱آقایان مسعود مستغاثی کدملی ۱۲۸۶۴۲۱۳۵۷ وکاظم مشتاقی کدملی۱۲۸۴۴۳۵۵۲۰ و سید مسعود درخشانی کدملی ۱۲۷۰۸۹۷۳۶۵بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره و آقای بهشاد مشتاقی کدملی ۱۲۷۰۳۰۶۱۴۶ بعنوان عضوعلی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند ۲روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۳موسسه حسابرسی امجد به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای اصغر بهنیا با کدملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۸۱۵۲۰۸۹۳۲۶۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9573162
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع لاستیکی پیمان صنعت سهامی خاص شماره ثبت ۶۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۵۵۳۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: علی رضا نادری به کد ملی ۱۲۸۳۰۶۶۳۵۱ و کدپستی ۸۱۶۳۹۷۵۴۹۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و زهره نادری درباغشاهی به کد ملی ۱۲۸۳۰۶۶۸۵۸ و کدپستی ۸۱۶۳۹۷۵۴۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید حسن حسینی منش به نمایندگی شرکت پلی یورتان و پوشش لاستیکی پیمان با کد ملی ۱۲۹۰۱۷۸۷۷۱ کدپستی ۳۱۵۵۹۹۶۵۳۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و اصغر بهنیا به کد ملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10026297
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل ساروج کالای سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۵۱ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۵۸۹۲۶
باستناد نامه شماره ۱۴۵۱۰/۲۱ و مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۱ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان اصفهان برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ که در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۱ واصل گردیده تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ ۱. آقای علیرضا صمدی بشماره ملی ۱۲۸۰۸۴۷۱۱۵ و کدپستی ۸۱۶۳۶۴۵۱۵۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، ۲. آقای حمیدرضا صمدی بشماره ملی ۱۲۸۵۴۸۸۷۵۱ و کدپستی ۸۱۵۸۹۱۳۳۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، ۳. آقای محمدرضا صمدی بشماره ملی ۱۲۸۰۸۸۸۸۶۵ و کدپستی ۸۱۶۹۸۶۴۸۶۱ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره، ۴. آقای همایون منصوری بشماره ملی ۰۰۴۹۸۲۲۶۷۵ و کدپستی ۸۳۱۶۷۵۳۱۶۱ بسمت مدیرعامل و خارج از سهامداران شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره نایب رئیس هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت موسسه حسابرسی امجد تراز بشماره ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ و آقای اصغر بهنیا بشماره ملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شدند. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی سال ۱۳۹۰ بتصویب رسید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ تکمیل گردید. مسئول ثبت شرکتهای نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10171298
آگهی تصمیمات در شرکت رشاد میثاق سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۴۶۳۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۴/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: موسسه حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای اصغر بهنیا به کد ملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10177502
آگهی تصمیمات شرکت فروزان یخچال سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۷۰۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۰۹۵۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بنمایندگی محمد حسین واحدی به کد ملی۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ بسمت بازرس اصلی و اصغر بهنیا به کد ملی۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10246338
آگهی تصمیمات در شرکت بازآفرینان شهر سبز سپاهان سهامی خاص بشماره ثبت ۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۳۷۱۵
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۰ و ۲/۵/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقایان احمد قاسمی تودشکچوئیه به کدملی ۵۶۵۹۵۵۰۴۲۸ و کد پستی۸۱۶۴۶۱۶۶۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد لران به کدملی۱۲۸۶۲۵۵۲۱۱ و کد پستی۸۱۵۸۱۴۵۹۴۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا کاوه آهنگران به کدملی۴۲۱۹۳۰۵۶۸۸ و کدپستی۸۱۹۳۹۷۶۴۷۱ به سمت مدیر عامل خارج از اعضاء و محمد طاهری به کدملی۱۲۸۹۹۵۰۳۲۶ و کدپستی۸۱۹۶۸۹۵۱۱۴ و فرشید صیاد نصیری به کدملی۶۲۸۹۷۰۴۳۵۴ و کدپستی۸۱۵۸۶۵۹۹۷۹ و بهمن یزدانی به کدملی۲۰۶۲۶۲۴۹۳۱ و کد پستی۸۱۶۳۸۴۸۶۵۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم اعظم احداصفهانی به کدملی ۱۲۸۰۸۴۳۸۷۱و کدپستی۸۱۶۳۸۴۸۶۵۱ و آقای سیاوش رفیعی به کدملی۱۲۸۲۴۱۹۸۹۴ و کد پستی۸۱۴۳۷۴۶۶۶۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای اصغر بهنیا به کدملی۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ و کدپستی۸۱۶۳۹۳۴۵۹۹ بترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند و روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. ترازمالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل در تاریخ ۱۴/۶/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10251963
آگهی تصمیمات در شرکت اسپینا صنعت اسپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۹۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۰۵۰۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقایان محمدعلی صادقیان به کد ملی ۴۴۸۹۳۳۶۱۷۹ و کدپستی ۸۱۵۸۸۷۴۴۳۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و تقی ملک احمدی به کد ملی ۱۲۸۷۶۴۷۶۵۰ و کدپستی ۸۱۷۳۸۴۶۱۵۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و مهرداد ذهب صنیعی به کد ملی ۴۷۲۳۴۱۳۴۴۸ و کدپستی ۸۱۵۴۷۳۹۱۴۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای اصغر بهنیا به کد ملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10532889
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی سیم و کابل سمنان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۵۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۶/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۷/۹۰ واصل گردید: اصغر بهنیا به کدملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: یحیی رمضانی به کدملی ۲۱۴۱۶۶۱۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و روح اله رمضانی به کدملی ۲۱۴۳۱۶۰۷۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیرا حیدری به کدملی ۲۱۴۱۵۰۶۷۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10560551
آگهی تغییرات در شرکت طراح و تکمیل اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۲۴۱۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ عنایت اله مجلسی کوپائی به کد ملی ۱۲۸۲۳۰۰۸۸۱ و کدپستی ۸۱۶۴۷۸۷۴۶۶ و حسن شفیعی علویجه به کد ملی ۱۰۹۱۹۱۱۴۶۰ و کدپستی ۸۱۷۵۸۵۴۶۵۱ و داریوش مجلسی کوپائی به کد ملی ۵۶۵۹۳۵۷۵۷۱ و کدپستی ۸۱۶۴۷۸۷۴۶۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا و با مهر شرکت معتبر است و موسسه حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و اصغر بهینا به کد ملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد ۳ روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۱۱/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11002296
آگهی تغییرات در شرکت کارگزاری بهین پویا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۷۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۹۶۵۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ شرکت سامان گستر اصفهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱ و بنمایندگی آقای بیژن صدری بشماره ملی ۱۲۸۶۸۸۸۳۲۸ و کدپستی ۸۱۹۹۷۷۴۹۱۳ و شرکت پتروشیمی اصفهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸ و بنمایندگی آقای محمود فروزنده شهرکی بشماره ملی ۱۲۸۷۷۰۶۶۷۳ و کدپستی ۸۱۵۵۸۸۶۸۱۱ و آقایان مسعود ابکاء خواجوئی بشماره ملی ۱۲۸۷۷۵۱۹۴۶ و کدپستی ۸۱۵۳۹۶۴۵۸۱ و مجید نوریان بشماره ملی ۵۶۴۹۸۹۳۰۷۱ و کدپستی ۸۱۵۴۸۱۶۵۹۸ و حمید رضا عباسی بشماره ملی ۱۸۱۹۰۵۷۲۸۳ و کدپستی ۸۱۸۳۸۹۴۴۷۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان فریدون حسینی منجزی بشماره ملی ۱۲۸۴۷۴۱۵۴۰ و کدپستی ۸۱۶۳۶۵۴۳۱۶ و شرکت سرمایه گذاری سامان سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۰۵۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای اصغر بهنیا بشماره ملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای مسعود ابکاء خواجویی را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید نوریان را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فریدون حسینی منجزی خارج از اعضاء را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۱۱/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11070409
آگهی تغییرات در شرکت شادی آفرین سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۴۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۶۱۵۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره و فوق العاده مورخ ۱۶/۹/۸۹ و ۹/۱۰/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ شرکت سامان گستر اصفهان بنمایندگی مجید کیانی بشماره ملی ۱۲۸۴۵۹۱۶۱۱ و کدپستی ۸۱۳۸۹۹۸۶۵۵ و شهرداری اصفهان بنمایندگی آقای سید مرتضی حسام نژاد بشماره ملی ۱۲۸۷۹۹۱۸۸۲ و کدپستی ۸۱۵۴۹۳۷۷۱۴ و شهرداری منطقه ۴ اصفهان بنمایندگی آقای علیرضا قاری قرآن بشماره ملی ۱۲۸۳۵۶۰۲۲۴ و کدپستی ۸۱۹۴۸۳۶۱۹۱ و شرکت لیزینگ ساختمان سپاهان بنمایندگی آقای مهدی جعفر پیشه بشماره ملی ۱۲۸۰۸۶۳۶۰۹ و کدپستی ۸۱۴۳۶۶۳۸۶۱ و شرکت هامون گستر اصفهان بنمایندگی آقای احمدرضا اسدی بشماره ملی ۱۲۸۷۶۸۱۰۳۴ و کدپستی ۸۱۵۴۷۳۳۱۹۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای اصغر بهنیا بشماره ملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ و کدپستی ۸۱۷۵۶۶۴۹۳۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای علیرضا قاری قرآن را بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید مرتضی حسام نژاد را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد رضا اسدی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد ۳ روزنامه جام اصفهان جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب شد. ۵ ماده ۴۱ اصلاحی: سال مالی شرکت از اول تیر ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر خرداد ماه سال بعد به پایان می‌رسد ماده ۳۱ اصلاحی: مجمع عمومی عادی نسبت معینی از سود تقسیمی بین سهامداران هر سال را طبق تصمیم به صورت پاداش در اختیار هیئت مدیره می‌گذارد این نسبت بیش از ده درصد نخواهد بود بموضوع شرکت ماده ۲ اساسنامه عبارات زیر اضافه شد: مبادرت به انجام مدیریت پیمان و کارگزاری در خصوص موضوعات فعالیت شرکت؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۱۱/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13565922
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی میزان نقش جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۷۲۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین ملائی ازیرانی کدملی ۱۲۹۱۸۴۴۰۳۱ و آقای محمد سعید عشاقی کدملی ۱۲۸۷۸۸۵۶۶۷ و آقای مرتضی طهرانی کدملی ۴۵۹۰۹۹۱۷۹۹ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه سال مالی و صورتحساب سود و زیان ۹۵ تصویب شد. موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان باشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ با نمایندگی آقای اصغر بهنیا با کدملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ و آقای مهدی پی سپار با کدملی ۱۲۸۸۷۱۲۱۹۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۲۸۴۸۵۷۸۳۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13830763
آگهی تغییرات حسابرسی امجد ترازحسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۱۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۱۸۳۵/۹۶ مورخ ۵/۹/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای اصغر بهنیا با کدملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ با واریز مبلغ ۸۵۷۵۰۰۰ ریال به حساب صندوق موسسه سهم الشرکه خود را از مبلغ ۱۴۲۵۰۰۰ ریال به مبلغ ده میلیون ریال افزایش داد. - آقای محمد حسین واحدی با کدملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ با واریز مبلغ ۸ میلیون ریال به حساب صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را از مبلغ دو میلیون ریال به مبلغ ده میلیون ریال افزایش داد. - آقای محمد حسن واحدی با کدملی ۱۲۴۹۴۴۳۵۷۱ با واریز مبلغ ۸۴۲۵۰۰۰ ریال به حساب صندوق موسسه سهم الشرکه خود را از مبلغ ۱۵۷۵۰۰۰ ریال به مبلغ ده میلیون ریال افزایش داد. - آقای احمد باقری با کدملی ۴۹۱۰۷۲۹۴۳۷ با واریز مبلغ ده میلیون ریال به حساب صندوق موسسه جزء شرکاء موسسه قرار گرفت. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شرکاء و سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه به شرح زیر است: - آقای اصغر بهنیا با کدملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ داری سهم الشرکه ۱۰۰۰۰۰۰۰ - آقای محمد حسین واحدی با کدملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ داری سهم الشرکه ۱۰۰۰۰۰۰۰ - آقای محمد حسن واحدی با کدملی ۱۲۴۹۴۴۳۵۷۱ داری سهم الشرکه ۱۰۰۰۰۰۰۰ - آقای احمد باقری با کدملی ۴۹۱۰۷۲۹۴۳۷ داری سهم الشرکه ۱۰۰۰۰۰۰۰ پ۹۶۱۱۰۲۲۰۲۹۷۸۸۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک