بهرام سبحانی

آقای بهرام سبحانی

کد ملی 1284469271
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 563290
آگهی تصمیمات شرکت فنی و مهندسی در کاوشسهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۹۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۳۵۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی به کدملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تعداد اعضای هیئت مدیره ۷ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا اشرف سمنانی به کدملی ۰۰۴۲۰۲۷۸۹۶ محمد فیاض به کدملی ۰۰۷۴۸۰۵۴۴۴ بهرام سبحانی به کدملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ محمد کارگر به کدملی ۳۱۴۹۲۳۳۷۲۰ شهناز نوائی به کدملی ۲۵۲۹۵۸۶۹۲۶ به سمت اعضای هیئت مدیره علی اصغر پورمند به کدملی ۲۱۲۱۲۷۹۱۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی پالیزدار به کدملی ۰۰۴۶۰۱۸۸۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا غلامرضائی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از ایشان یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره جایگزین عضو غایب خواهدشد همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۱۶۱۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1245490
آگهی تصمیمات شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۷۸۴۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴ و ۵/۹/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ محمدعلی یزدان جو کد ملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۶۹۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، بهرام سبحانی کد ملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ بنمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، بهرام سبحانی بسمت مدیرعامل و غلامحسن تقی نتاج ملکشاه کد ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران بشناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ شرکت سرمایه گذاری استان کرمان شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴ سرمایه گذاری استان یزد بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۶۷۹۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل بامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا نمایندگان آنان بتصویب هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا بجز مدیرعامل سایر اعضای هیئت مدیره برای مواقع لزوم حق امضا خود را برای امضای چک تا سقف هفتاد میلیارد ریال و امضا قراردادها و سایر موارد تا سقف یکصد میلیارد ریال به امیر حسین نادری معاون اقتصادی و مالی شرکت و در غیاب ایشان به آقای حمید مردانی مدیر امور مالی شرکت تفویض نمودند. ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره ۵/۹/۹۲ میباشد. ۲ سازمان حسابرسی بسمت بازرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۹/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۳۶۵۲۳۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284210
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام سبحانی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ به نمایندگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۱۷۵۶۹۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1294465
آگهی تصمیمات در شرکت پرشیا سفال آب اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۲۸۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۸۲۶۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره و فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ عبداله کوپایی به کد ملی ۱۲۸۵۳۷۳۶۲۶ بسمت رئیس هیئت مدیره بهرام سبحانی به کد ملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره مسعود ابکاء خواجویی با کد ملی ۱۲۸۷۷۵۱۹۴۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه اوج سپهر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۹۶۶۶ بنمایندگی عزیز اله شمس سولاری به کد ملی ۱۷۵۵۶۴۹۶۱۱۹ محمد حسین اژدری به کد ملی ۰۶۵۱۶۸۸۳۱۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره محمد جعفر خوش خلق به کد ملی ۱۲۸۸۰۰۹۳۳۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ مسعود قاری زاده با کد ملی ۱۱۴۰۱۲۷۷۶۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ بسمت بازرس علی البدل و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۱۰/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۵۰۱۵۲۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1317594
آگهی تغییرات در موسسه انجمن آهن و فولاد ایران شماره ثبت ۹۱۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۵۱۶۲۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰ و ۲۸/۹/۹۲ تغییرات زیر در موسسه نامبرده اتخاذ گردیده است: ۱ صورتهای مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۲ آقای عباس نجفی زاده به کد ملی ۱۲۸۷۵۸۵۶۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی علی اکبریان به نمایندگی شرکت توسعه راه سبز فولادین به کد ملی ۱۲۸۵۳۷۵۷۸۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن جولا زاده به کد ملی ۱۷۲۹۰۸۴۱۲۵ بسمت خزانه دار و آقای علی شفیعی به کد ملی ۱۰۹۱۴۵۲۶۹۵ بسمت دبیر، آقای بهروز رادفر به نمایندگی شرکت ملی فولاد ایران به کد ملی ۰۴۰۷۲۱۹۴۱۲۳، آقای بهرام سبحانی به کد ملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ به نمایندگی شرکت فولاد مبارکه، آقای اردشیر سعد محمدی به کد ملی ۰۰۳۹۳۵۲۲۶۹ به نمایندگی شرکت ذوب آهن اصفهان، آقای عبدالمجید شریفی به کد ملی ۴۴۳۰۵۳۴۸۳۷ به نمایندگی شرکت فولاد خوزستان، آقای رامین کیهان به کد ملی ۲۱۶۰۰۵۸۹۶۳ به نمایندگی شرکت فولاد آلیاژی ایران، آقای سید جواد میر معینی به کد ملی ۳۲۵۲۵۷۴۰۲۰ به نمایندگی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، آقای سیروس موتمن به کد ملی ۲۲۹۷۱۶۴۲۷۰ به نمایندگی شرکت فولاد تکنیک، آقای عبداله اعزازی اردی به کد ملی ۰۰۴۲۴۱۵۰۵۵ به نمایندگی شرکت آمیار فولاد، آقای علی محمد شهر باف به کد ملی ۱۷۵۱۱۱۲۰۵۵ به نمایندگی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، آقای اسکندر کشاورز علمداری به کد ملی ۰۴۵۱۰۲۶۲۴۱ و آقای علیرضا کیانی رشید به کد ملی ۳۶۲۰۹۱۳۴۶۳ و آقای آرش فتاح الحسینی به کد ملی ۴۱۳۲۴۸۷۳۵۰، آقای سید علی اصغر خبیری به کد ملی ۴۴۳۳۰۶۲۴۴۸ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان غلامعلی رئیسی اردلی به کد ملی ۱۲۸۴۴۷۳۲۸۷ شرکت فولاد آلیاژی اصفهان به نمایندگی آقای محمد علی سلطانی به کد ملی ۱۲۹۰۲۳۴۴۳۴ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات انجمن با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و با مهر انجمن معتبر است و در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود و نامه‌های رسمی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود. ۳ آقای احمد شریفی ویسمانی به کد ملی ۰۶۰۲۶۸۲۹۵۹ و آقای تقی دلالی اصفهانی به کد ملی ۴۷۲۳۵۸۷۳۷۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۱۱/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۴۶۵۶۲۸۶۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424472
آگهی تغییرات شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۳۰۹۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۷۵۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا اشرف سمنانی کد ملی ۰۰۴۲۰۲۷۸۱۶ را به نمایندگی از شرکت فولاد سیرجان ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۸۲۲۵ به جای آقای بهرام سبحانی کد ملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقی دوره تصدی انتخاب گردید. پ۱۸۱۲۵۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492313
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۱۲۱/۲۶۴۹۶۱ مورخ ۶/۲/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام سبحانی بشماره ملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴جایگزین آقای مسعود سمیعی نژاد برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ۲۸/۴/۹۳ انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۰۲۱۹۷۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532527
آگهی تغییرات شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۸۶۴۵
به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم/آقای بهرام سبحانی کد ملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ به سمت رئیس هیئتمدیره ۲ خانم/آقای امیرحسین اکبری لولاکی کد ملی ۲۲۵۹۳۸۸۲۶۷۳ به سمت نائبرئیس ۳ خانم/آقای خسرو جوزدانی کد ملی ۱۲۴۹۶۰۹۷۰۴ به سمت مدیرعامل ۴ خانم/آقای سعید طالب کد ملی ۰۰۳۵۰۹۰۵۹۶ به سمت اعضا ۵ خان/آقای شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه به نمایندگی آقای مهدی خندقآبادی کد ملی ۰۰۴۲۴۲۵۸۴۰ به سمت اعضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت به امضا مدیرعامل و کلیه نامههای اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۲۱۵۱۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765015
آگهی تغییرات شرکت فولاد زرند ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۴۴۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید آقای علی اصغر پورمند با کدملی ۲۱۲۱۲۷۹۱۵۶ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۷۱۸۸ به سمت رئیس هییت مدیره آقای علی پالیزدار با کدملی۰۰۴۶۰۱۸۸۸۳ به نمایندگی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان باشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۵۸۲۹ به سمت نائب رئیس هییت مدیره آقای بهرام سبحانی با کدملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ به نمایندگی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان باشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۸۲۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ابوالقاسم جمشیدی با کدملی ۴۳۱۰۷۱۴۷۱۴ به نمایندگی شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۴۶۴ به سمت عضو هییت مدیره آقای ماشاءا … سهراب نژاد با کدملی۳۰۷۱۶۲۶۶۸۱ به نمایندگی شرکت بابک مس ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۲۸۰۶ به سمت عضو هییت مدیره ومدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار بوده و مقرر گردید در غیاب هریک از نامبردگان امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره جایگزین و دارای اعتبار باشد. پ۹۳۱۰۱۵۵۶۲۸۰۲۲۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9824552
آگهی تصمیمات در شرکت آذرنگ فولاد اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۲۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴ و ۱۶/۷/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقایان بهرام سبحانی به کد ملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ و کدپستی ۸۱۷۶۷۳۴۸۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حبیب اله خدامی به کد ملی ۲۲۹۱۳۲۷۲۸۳ و کدپستی ۸۱۵۸۹۷۵۱۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اصغر لطفی به کد ملی ۱۲۹۰۰۱۳۸۴۵ و کدپستی ۸۱۹۴۹۷۷۱۳۵ بسمت مدیر عامل خارج از اعضاء و مهدی فخاری به کد ملی ۱۱۴۰۱۳۴۳۶۱ و کدپستی ۸۱۵۸۶۸۵۸۷۳ و ماشاءاله سهراب نژاد به کد ملی ۳۰۷۱۶۲۶۶۸۱ و کدپستی ۸۱۷۳۹۴۸۳۶۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد جعفر نوفلی به کد ملی ۳۲۵۱۲۷۰۶۵۶ و کدپستی ۱۸۵۳۹۴۳۸۹۷ به نمایندگی شرکت مرآت کیش بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۳۱۴۰ و محمد رضا کسایی به کد ملی ۱۲۸۷۵۹۹۱۱۷ و کدپستی ۸۱۵۳۹۶۳۹۸۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا هیئت مدیره کلیه اختیارات بندهای ۱ و ۶ تا ۱۰ و ۱۳ تا ۱۷ ماده ۴۵ اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمودند. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای محمد حسین واحدی به کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۰ تصویب شد. ۳ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان ۲۲ بهمن، جنب مادی نیاصرم، مجتمع تک، طبقه یک، واحد یک، کدپستی ۸۱۵۸۶۵۰۰۰۰ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. ۴ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۷ ماده و ۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11004052
آگهی تغییرات شرکت فولاد سیرجان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۸۲۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی اصغر پورمند به شماره ملی ۲۱۲۱۲۷۹۱۵۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی پالیزدار به شماره ملی ۰۰۴۶۰۱۸۸۸۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا اشرف سمنانی به شماره ملی ۰۰۴۲۰۲۷۸۹۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود ابکا خواجویی به شماره ملی ۱۲۸۷۷۵۱۹۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهرام سبحانی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهرام سبحانی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضا ثابت مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۶/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13267535
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست پرتو مهر سبحان در تاریخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۱۴۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: موضوع فعالیت موسسه خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیت های حوزه های امور اجتماعی و حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را شامل می شود. اهداف موسسه عبارتند از: تاسیس خانه کودک و نوجوان ـ ارتقاع رشد کودکان ـ ارتقاع رشد نوجوانان ـ خدمت رسانی به جامعه کودک و نوجوان ـ روش های اجرایی اهداف موسسه عبارتند از: استفاده از نیروهای مجرب تحصیلی و تربیتی ـ آموزشی ـ روشهای نوین مهارت های زندگی.تبصره ۱: انجام هرگونه فعالیت مغایر با اهداف اساسنامه موسسه ممنوع است.تبصره ۲: تمامی فعالیت های موسسه غیرسیاسی است. تبصره ۳: موسسه برای هریک از اهداف و فعالیت های تخصصی خود باید از سازمان بهزیستی و مراجع ذیصلاح مجوز لازم را اخذ کند. فعالیت موسسه در زمینه های مزبور قبل از کسب مجوز از سازمان بهزیستی ممنوع است. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان، خیابان حکیم نظامی، مقابل خیابان مهرداد، کوچه شکوفه، پلاک ۴۴ کدپستی ۸۱۷۵۸۶۶۵۷۱ دارایی اولیه موسسه: یک میلیون ریال می باشد که تماما توسط اعضا پرداخت شده و در اختیار موسسه قرار گرفته است. اولین مدیران: خانم فیروزه سبحانی به شماره ملی ۱۲۷۰۹۵۲۱۰۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خانم نگین سبحانی به شماره ملی ۱۲۷۱۷۸۴۴۳۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خانم مهری گلبان به شماره ملی ۱۲۸۰۸۳۳۴۷۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای بهرام سبحانی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای بهروز سبحانی به شماره ملی ۱۲۸۴۵۵۸۰۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم فریبا حاجی احمدی به شماره ملی ۱۲۸۹۳۱۲۲۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت سه سال و خانم مهری گلبان به شماره ملی ۱۲۸۰۸۳۳۴۷۵ به سمت مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان موسسه: آقای ایمان جمشیدی کدملی ۱۲۷۰۶۳۰۱۵۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدشهاب الدین مدرس اسفه کدملی ۱۲۸۷۷۶۲۲۴۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۰۲۷۷۹۵۰۱۹۰۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14012946
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۴۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود ابکاء خواجوئی به شماره ملی ۱۲۸۷۷۵۱۹۴۶ به نمایندگی شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۶۷۴ به سمت ریاست هیات مدیره و بهرام سبحانی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱به نمایندگی موسسه خیریه قائم الرضا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۴۴۸۰ به سمت نایب رییس هیات مدیره وعبدالحسین سیف الهی به کدملی ۱۲۸۸۵۹۲۷۳۶ به نمایندگی شرکت مجتمع صنایع قائم رضا به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۹۸۵۳ به سمت عضو هیات مدیره و احمد صادقی به شماره ملی ۴۴۳۲۰۵۸۸۹۷ به نمایندگی شرکت تجهیزات برق و سیالات فولاد به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۸۱۹۹ به سمت عضو هیات مدیره و مرتضی ملکیان دستجردی به شماره ملی ۶۶۰۹۷۵۵۸۴۱ به نمایندگی شرکت مهندسی ساخت میلاد سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۵۸۳ به سمت عضو هیات مدیره و محمد علی شفیعی پورفرد به کدملی ۱۲۸۶۵۸۳۳۰۶ خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا"و با مهر شرکت معتبر است. به استناد بند ۲۲ ماده ۲۱ اساسنامه در خصوص اجازه تفویض اختیار، هیات مدیره موافقت نمود اختیارات بشرح زیر به مدیرعامل تفویض گردد: ۱ هیات مدیره نمایندگی شرکت را در برابر کلیه مراجع قضایی و دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتها و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی را دارا می‌باشد و جز در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در صلاحیت مجمع عمومی است هیات مدیره می‌تواند در حد موضوع شرکت هرگونه عملیات و معاملاتی را انجام دهد. بند ذکر شده به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ۲ ارجاع کلیه و یا هر یک از اختلافات شرکت به داوری و دفاع از دعاوی و تعیین وکیل حقوقی برای این منظور. ۳ تصویب و انعقاد هر گونه موافقت نامه، قرارداد و اصلاحیه‌های آنها به منظور خرید و یا فروش هر نوع کالا و تولیدات و خدمات و یا واگذاری آنها. ۴ تصویب شرکت در هر گونه مناقصه و یا مزایده. ۵ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و مؤسسات خصوصی و غیره با حق توکیل. ۶ اجاره، استجاره، واگذاری مورد اجاره، فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره. ۷ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی و یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات نسبت به امر دادرسی و حق سازش و همچنین ارجاع مورد دعوی به داوری و تعیین و عزل داور و هرگونه اقدام قانونی دیگر که برای پیشبرد دعوی و نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا چه در دادگاهها و چه در دفاتر ثبت اسناد. ش۹۷۰۲۱۵۹۹۱۸۷۴۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185565
آگهی تغییرات انجمن مدیریت ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۲۷۴۰۴۵/۳ مورخه ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ و نامه شماره ۸۲۵۶۹ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به عنوان بازرس اصلی و محمدرستین به شماره ملی ۲۱۸۱۲۹۴۸۸۷به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. مجید قاسمی ش م۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره عباس شعری مقدم ش م ۰۰۴۱۹۶۳۶۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حیدر مستخدمین حسینی ش م ۵۳۰۹۸۰۳۲۵۴ به سمت خزانه دار منوچهر منطقی ش م۰۰۴۴۹۳۶۸۰۱ به عنوان عضو اصلی رضا صحرایی ش م ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ به عنوان عضو اصلی و مجتبی خسروتاج ش م۰۷۹۳۱۷۸۶۹۱ به عنوان عضو علی البدل و بهرام سبحانی ش م ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ و احمدفیاض بخش ش م ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ به عنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های انجمن مدیریت ایران انتخاب شد. پ۹۷۰۶۰۴۵۹۵۵۴۱۱۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14283239
آگهی تغییرات خیریه قائم الرضا س موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۴۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۱۷/۰۱/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ فرماندهی انتظامی اصفهان. بهرام سبحانی کدملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ و عبدالحسین سیف اللهی کدملی ۱۲۸۸۵۹۲۷۳۶ و مسعود ابکاء خواجوئی کدملی ۱۲۸۷۷۵۱۹۴۶ و مرتضی ملکیان دستجردی کدملی ۶۶۰۹۷۵۵۸۴۱ و احمد صادقی کدملی ۴۴۳۲۰۵۸۸۹۷ به عنوان اعضای اصلی و محمود اسلامیان کدملی ۱۲۸۶۵۰۴۴۳۰ و محمد ابکاء خواجوئی کدملی ۱۲۸۷۵۸۹۶۷۷ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰به سمت بازرس اصلی و مرتضی آل مختار کدملی ۱۲۸۳۴۳۰۱۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۸۰۳۵۱۸۶۸۴۳۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14297423
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری تعالی پویا ایرانیان درتاریخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۵۸۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۲۵۴۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عبارت است از توسعه فعال سازی و بهره برداری از ظرفیت ها و توانمندی های مدیریتی، حرفه ای و تخصصی موجود در کشور، برای کمک به سازمان های ایرانی در جهت ارتقای تعالی سازمانی از طریق مطالعه،آموزش ارزیابی و ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات موفق سازمان های ایرانی و خارجی و فراهم ساختن نظام های تشویقی برای ترغیب سازمان ها به حرکت پیوسته در مسیر تعالی به منظور دست یابی به نتایج پایدار.موسسه به صورت غیرانتفاعی و غیردولتی فعالیت می نماید و دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از استقلال مالی برخوردار است و کلیه فعالیتهای آن با رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران منطبق با مفاد این اساسنامه انجام می شود.اشاعه تعالی سازمانی.توسعه دانش و پژوهش در حوزه تعالی سازمانی.مشارکت گروهی و همکاری بانهادهای مرتبط برای تصمیم سازی ها وتهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مقررات مرتبط با تعالی سازمانها.ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف موسسه،فعالیت های اعضا و اطلاع رسانی از طریق شبکه های اطلاع رسانی و نشر مجلات و بروشورهای تخصصی،.فعالیت برای مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی.انجام فعالیتهای علمی،مطالعاتی در داخل و خارج کشور در چارچوب قوانین موضوعه برای نیل به اهداف موسسه.تلاش برای توسعه مدیریت تعالی سازمانی موضوع فعالیت موسسه.کمک به تحقق هدف های کمی و کیفی تعیین شده برای مدیریت تعالی سازمانی موضوع فعالیت موسسه.حمایت از منافع مشترک اعضا در سطح ملی و بین المللی،.سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی در موضوع فعالیت موسسه.تلاش برای افزایش دسترسی به بازارهای جهانی برای صادرات خدمات در حوزه فعالیت های موسسه و ایجاد فرصت های مناسب برای کلیه اعضا جهت ورود به این بازارها. تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز ویا مشارکت در تدوین آن ها در حوزه موضوع فعالیت موسسه.اجرای آن دسته از وظایف اجرایی مرتبط با موضوع موسسه از جانب دستگاه ها، نهادها و سازمان های اقتصادی ارجاع شده به موسسه.انجام مطالعات علمی،صنعتی و تجاری مورد نیاز اعضا و برگزاری همایش های تخصصی و میز گردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی وخارجی. تایید گواهینامه های آموزشی و حرفه ای در زمینه موضوع فعالیت موسسه.برگزاری و یا حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط. کوشش برای جذب سرمایه، فناوری،مدیریت،دانش فناوری، نیروی انسانی ماهر خارجی برای رشد و ارتقاء زمینه های موضوع فعالیت موسسه.همکاری با نهاد های اجرایی،علمی پژوهشی در زمینه ارزیابی طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش وپژوهش در زمینه های علمی فعالیت موسسه.تلاش برای توسعه دانش و مهارت اعضا.تشکیل گردهمایی های علمی و برگزاری جشنوارهای مرتبط با موضوع فعالیت در سطح ملی،منطقه ای و بین المللی.طراحی و اجرای برنامه های تشویقی و اعطای جوایز در جهت استقرار نظام های مبتنی بر تعالی سازمانی و در ارتباط با موضوع فعالیت فعالیت موسسه در سطح کشور.انجام فعالیت های درآمدزا در ارتباط با موضوع فعالیت و مصرف در آمدهای حاصل در راستای اهداف و سرمایه گذاری مجدد،.اخذ نمایندگی از بنیادها، موسسات و شرکت های دیگر اعم از داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی به آنها در ارتباط با موضوع فعالیت.جذب موقوفات،هدایا و کمک های بلاعوض از اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادها و سازمان های دولتی،عمومی و خصوصی.اخذ وام و قرض الحسنه از اشخاص و موسسات مالی و بانک ها و توثیق اموال نزد آنها،.انجام سایر عمیلیات مجاز در چارچوب قوانین و مقررات که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف موسسه مفید بوده و یا در جهت اجرای وظایف تعهیین شده برای موسسه ضرورت داشته باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله والفجر ـ خیابان دوم ـ خیابان نهم ـ پلاک ۶ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۴۳۷۸۳۴۳۳۴ سرمایه شخصیت حقوقی: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محسن خلیلی عراقی به شماره ملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۰۴ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای رضا اشرف سمنانی به شماره ملی ۰۰۴۲۰۲۷۸۹۶ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدعلی محمدی به شماره ملی ۰۰۴۲۸۰۲۱۳۱ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مجید قاسمی به شماره ملی ۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای منوچهر نجمی به شماره ملی ۰۰۴۷۷۱۹۲۰۶ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای هومن نصرالهی شیراز به شماره ملی ۰۰۵۷۰۹۸۴۱۷ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای بهرام سبحانی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سید محمد جعفر مرعشی شوشتری به شماره ملی ۱۷۵۵۱۹۷۶۰۸ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا ظهیرامامی به شماره ملی ۲۴۱۰۸۹۷۲۹۰ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی اصغر آزادی به شماره ملی ۳۹۳۲۵۴۰۹۶۴ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای عبدالمحمد رازانی به شماره ملی ۴۱۳۱۸۷۴۰۴۰ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مسعود همایونفر به شماره ملی ۴۳۲۲۶۵۶۴۰۴ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسین سلاح ورزی به شماره ملی ۴۸۵۹۲۰۲۳۱۷ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علیرضا بختیاری به شماره ملی ۵۸۴۹۳۹۸۵۸۹ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای رضا اشرف سمنانی به شماره ملی ۰۰۴۲۰۲۷۸۹۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای منوچهر نجمی به شماره ملی ۰۰۴۷۷۱۹۲۰۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای یوسف عسکری به شماره ملی ۰۵۳۱۲۹۸۸۲۵ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۳ سال آقای علی اصغر آزادی به شماره ملی ۳۹۳۲۵۴۰۹۶۴ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای مسعود همایونفر به شماره ملی ۴۳۲۲۶۵۶۴۰۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای حسین سلاح ورزی به شماره ملی ۴۸۵۹۲۰۲۳۱۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای محمد ناظمی هرندی به شماره ملی ۵۶۵۹۷۰۴۶۴۶ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۳ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و در غیاب هرکدام با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۸۱۲۸۱۳۸۸۴۵۷۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14364724
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن هلدینگ های ایران درتاریخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۶۱۲۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۱۴۷۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع : به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید ، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد ، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقوقی عضو،انجمن هلدینگ های ایران به استناد بند (ک) ماده (۵) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران و ماده ( ۵ ) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد. تعریف شرکت مادر (هلدینگ): شرکتی که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع، آنقدر حق رأی کسب میکند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیئت مدیره مؤثر باشد.( بند ۲۲ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار) کمک به افزایش تراز اقتصادی کشور از طریق هم افزایی زنجیره ارزش هلدینگ ها - ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف “ انجمن” و اطلاع رسانی از طریق شبکه اطلاع رسانی -کوشش در جهت انتقال تکنولوژیهای نو به کشور از طریق سرمایه گزاری مشترک اعضا وکمک به مشارکت با شرکتهای معتبر خارجی - کوشش برای ایجاد فرصتهای اقتصادی و سرمایه گذاری اعضا و ارزش آفرینی هلدینگها -کمک به تقویت رقابت پذیری صنایع کشور بر اساس مزیت های رقابتی و نسبی اعضا - ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضا؛ - حمایت از منافع مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به آنها - شناسایی تهدیدها و معرفی فرصت‌ها ی اقتصادی و کمک و ارایه مشاوره در جهت همسویی اعضا با روندهای بینالمللی ،کمک به تقویت تابآوری اعضا در شرایط نامتعادل اقتصادی - ایجاد فرصتهای همکاری اعضاو ارائه خدمات مشاوره ای به آنها - مشارکت و همکاری با دولت و نهادهای سیاست گذاری جهت تقویت بخش خصوصی در راستای بند ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر کسب و کار - هماهنگی و کمک در معرفی اعضا جهت عضویت در سازمانهای تخصصی ، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با فعالیتهای انجمن - ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها ، تفاهم نامه ها و پروتکل های فنی بین اعضا انجمن با نهادهای داخلی و خارج - جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضا ،خصوصا در کشورهای هدف صادراتی از طریق هماهنگی های درون تشکلی - کوشش برای رفع اختلافات فی مابین اعضا و پذیرش حکمیت در این خصوص؛ - صیانت از حقوق معنوی اعضا از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط - تشویق و راهنمایی اعضا به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون اقتصادی کشور و مفاد اساسنامه و ضوابط انجمن عنداللزوم از طریق گروه داوری - کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینههای مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن - دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی اعضا - معرفی اعضا به وزارتخانه ها ، سفارتخانه هاو سازمان های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه - انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت انجمن در داخل و خارج کشور؛ - اعزام هیئت های اقتصادی به کشورهای خارجی و نیز دریافت هیات های متناظر ازکشورهای خارجی - برگزاری و حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط در راستای اهداف و برنامه های انجمن - برگزاری همایشها ،کنفرانس های تخصصی و دوره های آموزشی مورد نیاز اعضا - انتشار کتب و مجلات و بروشورهای تخصصی در جهت ارائه اطلاعات درست به اعضا - سایر اقدامات مرتبط با موضوع فعالیت انجمن بموجب مجوز شماره ۹۷۵۳ / ۴۳ / ص مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۷ اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران آگهی گردید . مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، آرژانتین-ساعی ، خیابان سی و یکم ، خیابان زاگرس ، پلاک ۱۹ ، ساختمان زاگرس ، طبقه سوم ، واحد ۳۱ کدپستی ۱۵۱۶۶۶۳۱۳۳ انجمن فاقد سرمایه می باشد . اولین مدیران : سرمایه گذاری الوند به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸ بنمایندگی سید حامد واحدی به ک م۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶ بسمت رئیس هیئت مدیره ،شرکت آذرآب به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰بنمایندگی ابوالفضل روغنی گلپایگانی به ک م۰۵۳۰۶۱۱۷۸۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ،شرکت پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱بنمایندگی جعفر ربیعی به ک م۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ،شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴بنمایندگی مهدی شریفی نیک نفس به ک م۰۰۴۵۹۵۱۹۶۹ بسمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره ،شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹بنمایندگی محمدرضا بنی اسدی راد به ک م ۲۹۹۰۵۴۵۲۲۰بسمت منشی و عضو هیئت مدیره ،گروه صنعتی زر ماکارون به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۷۷۷۳ بنمایندگی مرتضی سلطانی به ک م۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ بسمت عضو هیئت مدیره ،سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۵۴۰۹بنمایندگی ابراهیم جمیلی به ک م۴۲۸۴۱۵۹۸۲۸ بسمت عضو هیئت مدیره ، شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴بنمایندگی بهرام سبحانی به ک م۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره ،شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶بنمایندگی مرتضی عزیزی به ک م۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند. شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷بنمایندگی عزیزاله عصاری به ک م۳۹۶۱۶۳۶۷۲۹ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره وشرکت تراکتور سازی ایران به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷بنمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به ک م۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند .علی نقیب به ک م ۰۰۴۶۲۳۴۱۴۴بسمت بازرس اصلی و محمدرضا جابر انصاری به ک م ۰۰۳۰۰۵۹۷۹۸بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند. محمدمهدی راسخ به ک م۲۲۹۶۶۶۵۶۴۰ بسمت دبیر کل انجمن انتخاب شدند دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و مدارک مالی تعهد آور با امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دار مشترکا و درغیاب رئیس هیئت مدیره یکی از نواب رئیس و درغیاب خزانه دار یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر انجمن معتبر خواهد بود.کلیه اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضای رئیس هیئت مدیره انجمن یا دبیر کل انجمن همراه با مهر انجمن معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک