کریم بیگی

کریم بیگی

کد ملی 1283601745
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1097990
آگهی تصمیمات در شرکت هتل صدف اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۰۹۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱. کریم بیگی به کد ملی ۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ و کدپستی ۸۱۵۸۸۵۸۱۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید بیگی به کد ملی ۱۲۹۱۱۲۶۰۲۳ و کدپستی ۸۱۴۳۷۳۴۸۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عزیز اله بیگی با کد ملی ۱۲۸۵۵۶۱۶۴۳ و کدپستی ۸۱۷۵۷۷۹۵۱۳ بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲. حسن سخاوت با کد ملی ۱۲۸۰۸۴۶۰۷۰ و کدپستی ۸۱۸۳۷۸۷۵۳۱ و محسن غلامعلی دهکردی با کد ملی ۱۲۸۲۶۸۲۴۶۶ و کدپستی ۸۱۷۳۶۶۹۹۱۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۰۱۱۸۲۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175553
آگهی تغییرات در انجمن خیریه حمایت از بیماران تالاسمی اصفهان شماره ثبت ۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۶۳۵
بموجب نامه شماره ۶۱/۱/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۳۰/۶/۹۲ فرماندهی انتظامی استان اصفهان و برابر صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۲ محمد علی خامی کد ملی ۱۲۸۶۳۹۲۰۵۵ بسمت رئیس، عزیز اله رحیمی کد ملی ۵۴۱۸۷۲۱۶۷۴ بسمت نایب رئیس، مجتبی حقایق اصفهانی کد ملی ۱۲۸۳۵۵۷۴۳۶ بسمت مدیرعامل، سید حسن بحرینیان کد ملی ۱۲۸۵۵۹۳۱۳۸ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره، کریم بیگی کد ملی ۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ بسمت منشی، مهدی آراستگان کد ملی ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶ بسمت خزانه دار، مهری خدری کد ملی ۱۸۱۸۸۳۵۱۰۱ و محمد علی خدائی فر کد ملی ۵۴۹۹۵۵۵۷۸۸ و بهروز مالکی پور کد ملی ۱۲۸۷۸۷۵۹۳۹ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره و آتوسا شیر دل کد ملی ۱۹۷۰۴۳۴۱۶۳ و عبدالرحیم حزینی کد ملی ۲۱۲۱۸۰۶۸۲۲ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و سید جواد رنگ آمیز کد ملی ۱۲۸۲۳۲۷۸۶۰ و سید محمد باقر حجازی کد ملی ۱۲۹۱۱۰۵۳۲۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضاء دو نفر از آقایان رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس، خزانه دار و مدیرعامل و با مهر موسسه معتبر است. اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۱ ماده و ۲۲ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید؛ امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳/۷/۹۲ تکمیل شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۱۳۷۹۵۷ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9644303
آگهی تغییرات در خیریه امام حسین (ع) ثبت شده به شماره ۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۷۶۰۷۰
به موجب نامه شماره ۵/۱/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۰ فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان و برابر صورتجلسات هیات امناء و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۰ آقای احمد فامیل دردشتی به شماره ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ و کدپستی ۸۱۸۸۸۸۸۸۸۸ به سمت رئیس آقای سیدنصیر روضاتی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۸۶۰۰۵ و کدپستی ۸۱۸۸۸۸۸۸۸۸ به سمت نائب رئیس آقای سیداکبر پرسائی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۹۹۹۹۵ و کدپستی ۸۱۸۸۸۸۸۸۸۸ به سمت مدیرعامل آقای سیدمحمدباقر حجاری به شماره ملی ۱۲۹۱۱۰۵۳۲۸ و کدپستی ۸۱۸۸۸۸۸۸۸۸ به سمت قائم مقام مدیرعامل آقای فرهاد تحویلیان به شماره ملی ۱۲۸۶۹۴۰۳۷۰ و کدپستی ۸۱۸۸۸۸۸۸۸۸ به سمت منشی آقای علی ابریشم کار به شمان ۱۲۸۶۴۰۶۵۴۴ و کدپستی ۸۱۸۸۸۸۸۸۸۸ به سمت خزانه دار آقای علی رجائی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴ و کدپستی ۸۱۸۸۸۸۸۸۸۸ و آقای حسینعلی صرافان چهارسوقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۹۹۷۸۱ و کدپستی ۸۱۸۸۸۸۸۸۸۸ و حسین اسدی به شماره ملی ۱۲۹۱۸۲۵۱۲۶ و کدپستی ۸۱۸۸۸۸۸۸۸۸ و آقای محسن مشکاتی به شماره ملی ۱۲۸۱۷۲۰۰۱۱ و کدپستی ۸۱۸۸۸۸۸۸۸۸ و آقای حمید صرافان چهارسوقی به شماره ملی ۱۲۸۴۸۰۵۳۴۴ و کدپستی ۸۱۸۸۸۸۸۸۸۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان سیدصادق طباطبائی به شماره ملی ۱۲۸۷۷۴۹۵۰ و کدپستی ۸۱۸۸۸۸۸۸۸۸ وکریم بیگی به شماره ملی ۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ و کدپستی ۸۱۸۸۸۸۸۸۸۸ ومجیدخادمی هدایت به شماره ملی ۱۲۸۴۴۷۷۰۰۲ و کدپستی ۸۱۸۸۸۸۸۸۸۸ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره موسسه برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقایان سیدرضا ممتاز اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۷۵۵۲۲۴۲ و کدپستی ۸۱۸۸۸۸۸۸۸۸ و رسول ابریشم کار به شماره ملی ۱۲۸۷۶۶۱۳۷۸ و کدپستی ۸۱۸۸۸۸۸۸۸۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل خیریه برای مدت یکسال انتخاب شدند وکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات خیریه با امضاء دونفر از اشخاص ذیل رئیس هیئت مدیره مدیرعامل نائب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و با مهر خیریه معتبر است اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر سه فصل و ۴۲ ماده و ۲۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۰ تکمیل گردید رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13012148
آگهی تغییرات شرکت پردیس صنعت پارت خدمات آرتین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۴۱۵۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن غلامعلی دهکردی۱۲۸۲۶۸۲۴۶۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی غلامعلی دهکردی ۱۲۸۹۱۱۳۹۱۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسین دهکردی ۱۲۸۹۲۳۴۶۶۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کریم بیگی ۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ بسمت مدیرعامل و آقای محمد سوفسطائی ۱۲۸۵۰۳۸۰۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد مالی وتعهدات شرکت باامضا ثابت رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۵۰۶۱۸۳۱۲۳۰۳۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068056
آگهی تغییرات شرکت شبکه هتل‌های آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۶۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن قریب به شماره ملی ۰۰۴۵۶۴۹۲۶۱ به نمایندگی از شرکت آرین پارسه کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۵۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و کریم بیگی به شماره ملی ۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ به نمایندگی از شرکت مهر اندیشان سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۱۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و اصغر آقا نبیل به شماره ملی ۴۴۳۱۵۰۳۸۱۱ به نمایندگی از شرکت مشیر یزد به شناسه ملی۱۰۸۶۰۷۳۴۹۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و سید محسن آقایان به شماره ملی ۰۰۷۳۰۵۳۴۵۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۰۷۱۹۴۱۳۹۵۵۴۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110497
آگهی تغییرات انجمن بیماران نقص ایمنی صدیقه الطاهره موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۰۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵ و نامه شماره ۴۲۱۸۱/۲۴/۲۰ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۵ صادره از استانداری اصفهان آقای عبدالرضا یوسفیان جزی به شماره ملی ۵۱۱۰۴۲۸۶۱۱، آقای علیرضا نریمانی زمان آبادی به شماره ملی ۱۲۸۶۶۴۹۹۵۱، خانم رویا شرکت به شماره ملی ۱۲۸۷۷۹۸۴۵۴، آقای کریم بیگی به شماره ملی ۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵، آقای بهزاد شاکریان به شماره ملی ۵۲۷۹۳۰۵۰۹۱، آقای مسعود کاظمی زهرانی به شماره ملی ۱۲۸۴۶۲۰۷۷۸، آقای محمد نصری به شماره ملی ۱۲۹۰۲۹۳۹۴۵، آقای سیدمحمدباقر حجازی به شماره ملی ۱۲۹۱۱۰۵۳۲۸، آقای رسول عبدالهی به شماره ملی ۱۲۸۲۲۴۶۸۷۹، آقای احمد فامیل دردشتی به شماره ملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹، آقای محمد معماریان به شماره ملی ۱۲۸۲۴۴۵۵۰۲، آقای حمید عباسی به شماره ملی ۱۲۸۵۷۲۶۴۵۶ و آقای حسن آجودانیان به شماره ملی ۱۲۸۲۲۰۹۲۴۸ بعنوان اعضا اصلی هیات مدیره، آقای مهدی آراستگان به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶ و آقای مهدی رازی به شماره ملی ۱۲۸۱۶۸۶۶۷۰ بعنوان اعضاء علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای سید مرتضی میرلوحی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ و آقای جمال ملک نائینی به شماره ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ بعنوان بازرس اصلی، آقای اصغر رفیعایی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۲۷۱۷۸ و آقای اکبر بیابانی یحیی آبادی به شماره ملی ۱۲۸۷۸۵۷۸۵۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - ترازنامه منتهی به سال ۹۴ انجمن به تصویب مجمع رسید. ش۹۵۰۸۱۵۲۸۷۶۹۲۳۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13116084
آگهی تغییرات انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل علیه السلام ویژه بیماران کلیوی و قلبی اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۵ و نامه شماره ۴۰/۱/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۵ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد فامیل دردشتی کدملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ و جمال ملک نائینی کدملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ و علی رجالی کدملی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴ و محمد سیلانی کدملی ۱۲۸۰۸۳۸۲۶۴ و محمد گل احمر کدملی ۱۲۸۶۲۷۳۵۰۱ و سیدمحمدباقر حجازی کدملی ۱۲۹۱۱۰۵۳۲۸ و عزیزاله رحیمی کدملی ۵۴۱۸۷۲۱۶۷۴ و اکبر کلاهدوزان کدملی ۱۲۸۱۵۴۶۴۸۸ و حسین ذنوبی کدملی ۱۲۸۵۲۰۱۰۳۵ و علیرضا نریمانی زمان آبادی کدملی ۱۲۸۶۶۴۹۹۵۱ و عبدالرضا یوسفیان جزی کدملی ۵۱۱۰۴۲۸۶۱۱ و مهدی اذانی کدملی ۱۱۹۹۴۴۷۵۳۶ و حسین علی صرافان چهارسوقی کدملی ۱۲۸۵۳۹۹۷۸۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و کریم بیگی کدملی ۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ و مصطفی حجه فروش کدملی ۱۲۸۵۳۸۷۵۵۴ و حمید عباسی کدملی ۱۲۸۵۷۲۶۴۵۶ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند و مسعود شهنام نیا کدملی ۱۲۸۵۶۶۱۵۰۸ بعنوان بازرس اصلی و سیدمرتضی میرلوحی کدملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۱۷۲۱۳۵۳۹۴۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13328034
آگهی تغییرات شرکت مهر اندیشان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیزا بیگی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۶۱۶۴۳، آقای کریم بیگی به شماره ملی ۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ و آقای سعید بیگی به شماره ملی ۱۲۹۱۱۲۶۰۲۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای محسن غلامعلی دهکردی به شماره ملی ۱۲۸۲۶۸۲۴۶۶ به سمت بازرس اصلی و آقای کورش خدا دوستان به شماره ملی ۴۶۲۲۴۲۹۲۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۲۰۸۸۱۵۳۲۱۵۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13340144
آگهی تغییرات خیریه آسمان کرامت استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۲۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۵۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ و نامه شماره ۸۱۴۲۷/۲۴/۲۰ مورخ ۹/۱۱/۹۵ استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کریم بیگی کدملی ۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ امیربیگی کدملی ۱۲۹۰۷۸۱۲۱۴ محمد جواد غلامعلی بیگی دهکردی کدملی ۱۲۸۰۸۴۰۶۸۴ جناب آقای عزیزاله بیگی کدملی ۱۲۸۵۵۶۱۶۴۳ جناب آقای سعید بیگی کدملی ۱۲۹۱۱۲۶۰۲۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و نصیر اسماعیلیان کدملی ۱۲۸۵۹۷۳۴۶۱ و سیدمحمد باقر حجازی کدملی ۱۲۹۱۱۰۵۳۲۸ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شد. احمد فامیل دردشتی کدملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ بعنوان بازرس اصلی حسینعلی صرافان چهار سوقی کدملی ۱۲۸۵۳۹۹۷۸۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های موسسه انتخاب شدند. تراز مالی سال ۹۴ به تصویب رسید ش۹۵۱۲۱۷۴۵۲۳۳۷۸۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466615
آگهی تغییرات خیریه امداد و درمان کوثر ولایت بیمارستان امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۷۲۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ به استناد نامه شماره ۱۲۲۴۴/۲۴/۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۶ دفتر امور اجتماعی استانداری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد فامیل دردشتی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای سید مرتضی میرلوحی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ عضو اصلی و آقای مهدی آراستگان ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای جمال ملک نائینی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ عضو اصلی هیات و خانم پروین کلباسی ۰۳۸۰۷۶۹۶۷۰ عضو اصلی هیات مدیره و آقای عبدالرضا یوسفیان ۵۱۱۰۴۲۸۶۱۱ عضو اصلی هیات مدیره و آقای اکبر کلاهدوزان ۱۲۸۱۵۴۶۴۸۸به عنوان خزانه دار و آقای رضا حاجی رستم ۱۲۸۷۵۶۵۷۸۶ به عنوان مدیرعامل و آقای کریم بیگی۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ و آقای سیدمحمدذاکر فر۱۲۸۴۵۵۴۴۴۹ و آقای علی رجالی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای مدیرعامل و خزانه دارد و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر است ش۹۶۰۳۲۱۱۲۷۲۸۶۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590875
آگهی تغییرات خیریه درمانی مولود بهشتی کعبه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۰۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۳۸۶۳۶/۲۴/۲۰ مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ مدیر کل دفتر امور اجتماعی وفرهنگی استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رسول سدری به کدملی ۱۲۸۰۸۴۶۰۵۴ و مهدی آراستگان به کدملی ۱۲۸۵۳۳۹۲۶۶ و رضا حاجی رستم به کدملی ۱۲۸۷۵۶۵۷۸۶ و کریم بیگی به کدملی۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ و سید حسین امامی به کدملی ۱۲۹۰۳۸۷۸۸۵ و عبدالرضا یوسفیان به کدملی ۵۱۱۰۴۲۸۶۱۱ و رسول صالحی به کدملی ۱۲۸۲۲۳۳۳۹۴ و حمید عصارزادگان به کدملی ۱۲۸۶۸۶۰۶۰۱ و رحیم راطبی به کدملی۱۲۸۷۶۸۲۰۰۶ و بهناز خانی به کدملی ۱۲۴۹۸۸۱۸۹۷ و مهدی اذانی به کدملی ۱۱۹۹۴۴۷۵۳۶ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و جمال ملک نائینی به کدملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ و سید رضا اسحاقی به کدملی ۱۲۸۷۸۹۲۹۲۲ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره به مدت دوسال و سید مرتضی میرلوحی به کدملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ و رسول اله دادی به کدملی ۱۱۱۰۰۳۹۰۱۸ بعنوان بازرسان اصلی و احمد پرورش به کدملی ۱۲۸۴۴۲۳۹۵۶ و علی ابریشم کار به کدملی ۱۲۸۶۴۰۶۵۴۴ بعنوان بازرسان علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۶۰۶۱۲۵۲۹۴۰۳۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13735234
آگهی تصمیمات شرکت مهر اندیشان سپاهان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۵۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۱۸۱۷۷
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۳۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۰۸٫۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای کریم بیگی با کدملی ۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای عزیز اله بیگی با کدملی ۱۲۸۵۵۶۱۶۴۳به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید بیگی با کدملی ۱۲۹۱۱۲۶۰۲۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. آقای محسن غلامعلی دهکردی با کدملی ۱۲۸۲۶۸۲۴۶۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای کورش خدا دوستان با کدملی ۴۶۲۲۴۲۹۲۴۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۹۰۷۷۹۹۷۱۵۹۶۶ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13771973
آگهی تغییرات خیریه صدیقه طاهره س اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۱۱۸۱
به استناد نامه شماره ۶۷۵۸۲/۲۴/۲۰ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استان اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. کریم بیگی به کدملی ۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵، مرتضی خراسانی به کدملی ۱۲۹۰۱۰۴۴۷۶، محمود غلامعلی دهکردی به کدملی ۱۲۸۱۸۰۲۰۹۳، حسین چپریان به کدملی ۱۲۸۴۵۱۲۰۸۸، سعید بیگی به کدملی ۱۲۹۱۱۲۶۰۲۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و عباس صرامی فروشانی به کدملی ۱۲۸۵۳۷۵۷۹۳ و علی سبقت الهی به کدملی ۱۲۸۰۸۰۰۱۷۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حسن سخاوت به کدملی ۱۲۸۰۸۴۶۰۷۰ به عنوان بازرس اصلی و حسین جمدی خیابانی به کدملی ۱۲۸۴۵۱۱۴۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۹۲۹۷۷۴۶۸۲۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13782448
آگهی تغییرات شرکت ستاره پردیس نقش جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۹۸۲۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کریم بیگی به شماره ملی ۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و عزیزاله بیگی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۶۱۶۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد جواد غلامعلی بیگی دهکردی به شمارملی ۱۲۸۰۸۴۰۶۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره وامیر بیگی به شمارملی ۱۲۹۰۷۸۱۲۱۴ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا برای بقیه مدت دو سال تا تاریخ۰۱/۰۸/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۱۰۰۴۶۱۳۱۴۱۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899261
آگهی تغییرات خیریه امداد و درمان حضرت زهرا س اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۴۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد فامیل دردشتی به کدملی ۱۲۸۶۲۱۶۴۱۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره، کریم بیگی به کدملی ۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، سیدمحمدباقر حجازی به کدملی ۱۲۹۱۱۰۵۳۲۸ بعنوان خزانه دار، حسین اسدی به کدملی ۱۲۹۱۸۲۵۱۲۶ بعنوان مدیرعامل، سیدمرتضی میرلوحی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۱۰۹۴۳ بعنوان منشی هیئت مدیره، عبدالرضا یوسفیان جزی به شماره ملی ۵۱۱۰۴۲۸۶۱۱، علی رجالی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴، محمدحسین صدیقی پور به شماره ملی ۱۲۸۲۲۲۲۱۶۳، اکبر کلاهدوزان به شماره ملی ۱۲۸۱۵۴۶۴۸۸، رحیم راطبی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۸۲۰۰۶، مرتضی نیکبخت نصرآبادی به شماره ملی ۱۲۸۷۷۷۶۸۲۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. ش۹۶۱۲۰۷۹۵۷۴۹۰۱۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14357444
آگهی تغییرات شرکت مهر اندیشان آسمان کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۰۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۱۸۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای کریم بیگی به شماره ملی ۱۲۸۳۶۰۱۷۴۵ و آقای عزیزا … بیگی به شماره ملی۱۲۸۵۵۶۱۶۴۳ و آقای سعید بیگی به شماره ملی ۱۲۹۱۱۲۶۰۲۳ و آقای رسول عندلیب به شماره ملی ۱۲۹۲۲۲۸۶۶۰ و آقای مجتبی عندلیب به شماره ملی ۱۲۸۴۸۵۳۱۲۸ که برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای محسن غلامعلی دهکردی به شماره ملی ۱۲۸۲۶۸۲۴۶۶ به سمت بازرس اصلی و آقای کورش خدا دوستان به شماره ملی۴۶۲۲۴۲۹۲۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۹۲۲۸۴۳۵۶۷۳۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک