علی مستاجران

علی مستاجران

کد ملی 1283428326
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 715618
آگهی تغییرات شرکت دایا داروئی راد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۴۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۰۶۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد دلآرام به شماره ملی ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی مستاجران به شماره ملی ۱۲۸۳۴۲۸۳۲۶ و آقای نادر نوتاش به شماره ملی ۰۰۴۴۲۰۱۲۳۰ و آقای رامین طلوعی بشماره ملی ۰۰۴۷۷۶۴۵۷۰ تا تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۶۵۸۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981812
آگهی تصمیمات شرکت دایا طب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۸۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۷۱۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی مستاجران به کدملی۱۲۸۳۴۲۸۳۲۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و نادر نوتاش به کدملی۰۰۴۴۲۰۱۲۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد محلوجی به کدملی۰۰۴۳۵۰۱۱۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. موضوع شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: انجام کلیه عملیات بازرگانی مجاز و واردات و صادرات کلیه کالاها و کلیه محصولات دندانپزشکی اعم از تجهیزات و دستگاهها مونتاژ و نصب و راه اندازی خدمات پس از فروش آنها و ابزارآلات و موادمصرفی و داروها و محصولات بهداشتی دهان و دندان. واردات و صادرات کلیه لوازم و دستگاهها و ماشین آلات و تجهیزات پزشکی و رادیو ایزوتپهای پزشکی (پزشکی هسته‌ای) رادیو داروها و دستگاههای شتاب دهنده و مونتاژ و نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش آنها واردات شیر و غذای کودک فرآورده‌های کمک غذایی و غذاهای رژیمی و داروهای انسانی اعم از ساخته شده یا مواد اولیه و بینا بینی دارویی و ماشین‌ها و لوازم و تجهیزات فناوری و دارویی و غذایی و فراورده‌های زیست فناوری و نوترکیب و فراریخته و داروهای گیاهی و فرآورده‌های آن و لوازم تجهیزات بیمارستانی (اتاق عمل بخش‌های تخصصی عمومی) مونتاژ و نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش آنها واردات و صادرات داروهای دامی اعم از ساخته شده و مواداولیه آن و مبادله قراردادها و واردات و توزیع و فروش سموم خانگی و واردات مبل‌های حرارتی و قطعات مربوطه جهت صنایع بهداشتی دارویی و سایر صنایع و مونتاژ و نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش آنها تولید کلیه واردات بشرح فوق پس از اخذ مجوزهای لازم و اخذ نمایندگی از موسسات و شرکت‌های داخلی و خارجی و انجام کلیه عملیات که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوعات فوق مربوط باشد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۴۳۱۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170289
آگهی تغییرات شرکت دایا زمان سنج سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۹۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی مستاجران ب ش م ۱۲۸۳۴۲۸۳۲۶ و ساسان مستاجران ب ش م ۰۴۵۱۵۹۷۰۳۶ و حمید سلامت ب ش م ۳۹۳۲۵۰۵۸۵۹ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد دل آرام دارای کد ملی ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۲۱۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292708
آگهی تغییرات شرکت پخش دایا دارو سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۵۵۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۴۲۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی مستاجران دارای کدملی ۱۲۸۳۴۲۸۳۲۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و نادر نوتاش دارای کدملی ۰۰۴۴۲۰۱۲۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد محلوجی دارای کدملی ۰۰۴۳۵۰۱۱۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بیژن جعفریه دارای کدملی ۳۸۷۳۷۶۳۸۶۹ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چکها، بروات، قراردادها و غیره با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۵۸۰۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9963889
آگهی تغییرات شرکت دایاخانه و آشپزخانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۴۴۲۲
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی مستاجران به شماره ملی ۱۲۸۳۴۲۸۳۲۶ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای ساسان مستاجران به شماره ملی ۰۴۵۱۵۹۷۰۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و خانم مریم ماهر به شماره ملی ۲۲۹۵۰۳۷۴۱۷ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای رضا ابراهیمی‎زنگنه به شماره ملی ۰۰۶۱۷۱۲۹۳۰ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک‎ سفته‎ بروات‎ قراردادها و با امضای تنهای هر یک از اعضای هیئت‎مدیره با مهر شرکت و نامه‎های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10006751
آگهی تغییرات شرکت مجتمع داده‌ها و سیستم‌ها بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۸۱۰۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۷۱۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۹/۹۰ به موضوع شرکت پشتیبانی بانکهای اطلاعاتی مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه‌های انفورماتیکی مرتبط و آموزش در زمینه موضوع فعالیت شرکت اضافه و ماده موبوطه در اساسنامه تغییر یافت. شرکت دایا سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۰۸۹ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۰۰۰/۶۷۰/۴۶ ریال و علی مستاجران به کد ملی ۱۲۸۳۴۲۸۳۲۶ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۰۰۰/۶۷۰/۱۸ ریال و اچه خاچرکادمیان با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۰۰۰/۴۶۰/۳۵ ریال و علیرضا کوسه لر به کد ملی ۰۰۴۶۱۶۳۹۶۴ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۰۰۰/۲۰۰/۱۱ ریال افزایش دادند. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10270773
آگهی تصمیمات شرکت تصویر یاد سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۲۲۰۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۱۴۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به کد ملی ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی مستاجران به کد ملی ۱۲۸۳۴۲۸۳۲۶ و احمد مستاجران به کد ملی ۱۷۵۳۳۳۴۶۸۳ و مهدی مستاجران به کد ملی ۰۴۵۰۳۴۸۵۹۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ علی مستاجران به سمت رئیس هیئت مدیره، مهدی مستاجران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، احمد مستاجران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای تنهای هریک ار اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10365810
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تولیدی دایا تدبیر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۹۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۵۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ به سمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به کدملی ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی مستاجران به کدملی ۱۲۸۳۴۲۸۳۲۶ حمید سلامت به کدملی ۳۹۳۲۵۰۵۸۵۹ پژمان مستاجران به کدملی ۰۰۵۵۰۶۹۱۵۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ علی مستاجران به سمت رئیس هیئت مدیره و پژمان مستاجران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید سلامت به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12745640
آگهی تغییرات شرکت دایا به آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۸۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۹۳۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی مستاجران به شماره ملی ۱۲۸۳۴۲۸۳۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره یاسمن مستاجران به شماره ملی ۰۰۶۱۲۶۹۵۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سارا مستاجران به شماره ملی ۴۷۲۳۳۷۶۲۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره جلیل ادهمی کوزه کنان به شماره ملی ۱۷۲۹۸۲۷۴۱۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهدآور و عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۱۲۵۷۸۱۳۷۷۵۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922214
آگهی تغییرات خیریه همیاری مبتلایان به سرطان مهیار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۱۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۹۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز ناجا بشماره ۹۵۶۵۱۵۹/۲۰۷۰/۵۱۶/۱/۰۲/۰۳/۰۲/۱۷۱۴ مورخ ۲۹/۱/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرعلی خانخلیلی به شماره ملی ۰۰۴۰۵۶۶۹۴۷بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. آقای سعید شاکری فرد ۰۹۳۱۳۱۸۰۲۵ - آقای منصور شاکری فرد ۰۹۳۸۴۴۱۲۶۴ - آقای ناصر پارسا ۰۶۲۱۱۰۳۹۴۲ - خانم آزاده داننده ۰۴۵۰۰۵۱۱۷۱ - خانم لیلا آشوری ۰۰۶۱۴۲۰۵۶۵ بسمت اعضای هیات امنا بجای خانم فاطمه آقاخانی ۰۵۳۲۸۱۰۴۲۲ - خانم فروغ ااسادات سجادی۱۳۷۱۶۵۰۸۰۲ - خانم سیمین اولادی ۲۱۶۱۵۸۲۲۶۷ - خانم فرانک زرافشان ۰۰۴۱۱۷۷۸۸۶ - خانم منیرالسادات صدرزاده ۲۰۶۲۷۷۸۹۹۶ انتخاب شدند اعضاء هیأت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای سعید شاکری فرد ۰۹۳۱۳۱۸۰۲۵ - آقای منصور شاکری فرد ۰۹۳۸۴۴۱۲۶۴ - آقای ناصر پارسا ۰۶۲۱۱۰۳۹۴۲ - خانم آزاده داننده ۰۴۵۰۰۵۱۱۷۱ - خانم لیلا آشوری ۰۰۶۱۴۲۰۵۶۵ - خانم فریده فرهادی ۱۹۷۱۷۶۷۱۰۷ عضو علی البدل - آقای علی مستاجران ۱۲۸۳۴۲۸۳۲۶عضو علی البدل پ۹۵۰۴۳۰۶۳۱۸۷۹۵۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12975549
آگهی تغییرات شرکت دایا گل رخسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۲۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. کیومرث جعفر شقاقی به کدملی ۰۰۳۸۶۶۶۵۳۷ و کاوه جعفر شقاقی به کدملی ۰۰۷۰۸۹۴۰۳۵ و نسرین کیهان به کدملی ۰۰۳۹۵۸۷۷۵۴ برای مدت دو سال بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. موسسه حسابرسی بهمند دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مستاجران دارای کدملی ۱۲۸۳۴۲۸۳۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۳۰۶۶۴۷۲۱۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13095567
آگهی تغییرات شرکت دایاپخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی مستاجران کدملی ۱۲۸۳۴۲۸۳۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید سلامت کدملی ۳۹۳۲۵۰۵۸۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ساسان مستاجران کدملی ۰۴۵۱۵۹۷۰۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عماد سعیدی کدملی ۳۰۳۰۸۰۷۲۹۰ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهدآور و عقود اسلامی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.. پ۹۵۰۸۰۵۱۲۰۸۵۷۸۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13412648
آگهی تغییرات شرکت تولیدی دایا خوراک و بهداشت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۶۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی مستاجران (۱۲۸۳۴۲۸۳۲۶) با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند.. آقای ساسان مستاجران (۰۴۵۱۵۹۷۰۳۶) با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح فوق می‌باشد پ۹۶۰۲۱۳۴۰۲۷۱۸۳۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13607997
آگهی تغییرات شرکت دایا روزنه‌ای به آشیانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۲۱۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۵۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی مستاجران به کدملی ۱۲۸۳۴۲۸۳۲۶ با پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می‌گردد. اسامی شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: علی مستاجران به کدملی ۱۲۸۳۴۲۸۳۲۶ دارنده ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ساسان مستاجران به کدملی ۰۴۵۱۵۹۷۰۳۶ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۶۲۲۷۵۱۷۱۷۲۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14042582
آگهی تصمیمات شرکت ا. ام. ئی کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۳۳۹۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۹۶٫۰۷٫۲۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای پژمان مستأجران با کدملی ۰۰۵۵۰۶۹۱۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای علی مستأجران با کدملی ۱۲۸۳۴۲۸۳۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد مستأجران با کدملی۱۷۵۳۳۳۴۶۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و اسناد محضری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. آقای حمید سلامت با کدملی ۳۹۳۲۵۰۵۸۵۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای جمشید چیذری فرد با کدملی ۰۰۴۴۲۶۴۰۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۳۰۱۹۹۲۱۳۰۲۷۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236066
آگهی تغییرات شرکت دایاسیستم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی مستاجران کدملی ۱۲۸۳۴۲۸۳۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید سلامت کدملی ۳۹۳۲۵۰۵۸۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسن صوفیانی عراقی کدملی ۱۷۵۵۱۷۲۹۱۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت نا محدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهدآور و عقوداسلامی و اسناد عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۷۰۷۳۸۶۸۱۸۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک