ایمان صفرزاده زفره

ایمان صفرزاده زفره

کد ملی 1282736752
34
شرکت‌ها
34
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 618763
آگهی تصمیمات در شرکت فنی مهندسی پارس کنترل سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۲۵۸۶۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقای وحید شیرین به کد ملی ۱۲۹۲۰۴۸۱۱۵ و کدپستی ۸۵۱۳۷۵۹۷۱۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن شیرینی به کد ملی ۱۲۸۴۵۳۴۷۰۷ و کدپستی ۸۵۱۳۷۵۹۷۱۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی هادیان نجف آبادی به کد ملی ۱۰۹۱۴۳۵۳۶۷ و کدپستی ۸۵۱۳۷۵۹۷۱۳ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا یا رئیس هیئت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ آقایان ایمان صفر زاده زفره به کد ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ و کدپستی ۸۱۷۴۹۵۵۱۶۱ و حسام پور سعید اصفهانی به کد ملی ۱۲۹۲۰۶۷۴۹۷ و کدپستی ۸۱۸۳۷۳۳۵۳۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۷/۳/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۲۴۸۵۸ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007426
آگهی تصمیمات در شرکت خدماتی بهنام گستر اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۴۵۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ویدا معمار زاده کد ملی ۴۶۲۱۸۲۹۳۸۶ و کدپستی ۸۱۶۵۷۷۴۷۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه مرتضویان دهکردی کد ملی ۱۸۱۵۵۹۱۳۷۴ و کدپستی ۸۱۶۵۷۷۴۷۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره علی بهنام فر کد ملی ۱۲۸۲۸۸۷۱۸۱ و کدپستی ۸۱۳۴۸۴۳۵۱۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا علی بهنام فر (مدیرعامل) و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و پژمان آراسته منش و کد ملی ۰۰۶۹۳۳۴۶۰۹ و کدپستی ۸۱۳۴۸۴۳۵۱۱ و ایمان صفر زاده کد ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ و کدپستی ۸۱۷۴۹۵۵۱۶۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان حکیم نظامی مقابل پمپ بنزین رستوران جزیره کدپستی ۸۱۷۳۶۱۷۸۱۴ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۶۰۶۲۲۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1009618
آگهی تصمیمات در شرکت گیتی سپند سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۵۹۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۲۰۰۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: مینا سلیمی به کد ملی ۱۲۹۲۸۷۶۵۵۷ کدپستی ۸۱۷۵۷۱۷۷۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، صدیقه کروند پور به کد ملی ۱۲۸۴۶۳۹۳۹۸ کدپستی ۸۱۷۵۷۸۶۵۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد حسین کریمی حبیب آبادی با کد ملی ۱۲۹۱۹۵۲۰۵۵ کدپستی ۸۱۷۵۷۸۶۵۱۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل منفردا و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. منصور شاهنگیان با کد ملی ۱۲۸۲۶۲۶۲۸۰ کدپستی ۸۱۷۵۸۴۷۱۷۶ و ایمان صفرزاده زفره با کد ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ کدپستی ۸۱۷۴۹۵۵۱۶۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۶۱۶۴۳۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082662
آگهی تصمیمات در شرکت پرستاران آریا سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۳۴۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۱۷۵۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ کریم سخاوتمندی کد ملی ۱۹۷۱۱۰۰۵۹۵ و کدپستی ۸۱۷۴۹۵۳۹۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و رازونه رستمی منجزی کد ملی ۱۹۷۰۵۶۳۶۶۴ و کدپستی ۸۱۷۴۹۵۳۹۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و پیمان سخاوتمندی با کد ملی ۱۸۲۹۳۸۲۵۲۷ و کدپستی ۸۱۷۴۹۵۳۹۴۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ مریم روح نواز با کد ملی ۱۲۸۲۴۱۱۲۶۰ و کدپستی ۸۱۷۴۹۵۳۹۴۱ و ایمان صفر زاده زفره با کد ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ و کدپستی ۸۱۷۴۹۵۵۱۶۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به آدرس امیریه خیابان پنجم نبش فرعی سوم ساختمان تخت جمشید واحد ۶ کدپستی ۸۱۷۴۹۵۳۹۴۱ انتقال یافت و ماده ۴ بشرح فوق اصلاح شد و همچنین شعبه شرکت در تهران به آدرس تهران خیابان شریعتی بالاتر از پل رومی ساختمان ۱۷۲۵ واحد ۳۰ کدپستی ۱۹۳۳۸۱۳۱۵۷ منتقل گردیده و تبصره ماده ۴ بشرح فوق اصلاح گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۳/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۸۷۳۴۵۷ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282442
آگهی تصمیمات در شرکت کنترل کیفیت اطمینان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۵۵۲۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ قاسم رحیم نژاد کد ملی ۱۱۷۰۶۵۶۵۲۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد رحیم نژاد کد ملی ۱۱۷۰۶۳۰۴۲۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا رحیم نژاد کد ملی ۱۱۷۰۷۰۶۰۰۲ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ اکرم باقری پبدنی کد ملی ۱۱۱۰۸۶۳۷۱۳ و ایمان صفرزاده زفره کد ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۸۱۱۱۴۶۴۷۲۸۸۹ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355814
آگهی تصمیمات شرکت گسترش خدمات نوین آسمان کویر سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۱۲۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۸۵۳۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶ و ۲۳/۱۰/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ هاجر صرامی با کد ملی ۱۲۸۲۸۲۲۶۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی منوچهری با کد ملی ۱۱۸۹۳۵۰۴۷۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره حمید جانقربانی با کد ملی ۱۲۹۰۹۹۲۵۹۲ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل منفردا یا رئیس هیئت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ مهدی نادری درباغشاهی با کد ملی ۱۲۹۳۱۴۳۶۱۸ ایمان صفر زاده زفره با کد ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خ رباط اول فرعی ۴۵ کوچه گلچین ۱۱ پلاک ۲۱ طبقه دوم و کدپستی ۸۱۳۸۹۱۱۳۳۸ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد موارد ذیل بموضوع شرکت ماده ۲ اساسنامه اضافه گردید: ثبت موضوع فعالیت ذیل بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد طراحی ساخت اجرا نصب و راه اندازی بهره برداری تعمیر و نگهداری بازرسی فنی و کنترل مانیتورینگ اصلاح و بهینه سازی مربوط به کلیه تجهیزات و سیستمها شامل مکانیک تاسیسات برق الکترونیک ابزار دقیق ساخت مجتمع‌های مسکونی تجاری فرهنگی درمانی صنعتی و راهسازی راه آهن پل سازی تونل سازی اجرای پروژه‌های گاز رسانی فاضلاب تاسیسات برودتی و حرارتی اجرای شبکه‌های مختلف فشار ضعیف و فشار قوی و سیستمهای مخابراتی بجز مواردی که بموجب قانون در انحصار شرکت مخابرات ایران می‌باشد ساخت انواع قطعات پیش ساخته بتنی پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. نام شرکت به مهندسی توسعه صنعت مرداس سهامی خاص تغییر یافت و ماده یک اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد ماده ۳۷ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره و نیز اشخاصی که حق امضا دارند را هیئت مدیره تعیین خواهد نمود، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۵۸۷۶۷۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1366975
آگهی تغییرات شرکت آسمان فراز سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۷۶۶۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا رجال زاده کد ملی ۱۲۸۷۲۷۴۳۳۱ و خانم رها رجال زاده کد ملی ۱۲۸۵۹۴۲۰۹۴ و خانم سولماز سلیمانی اصفهانی کد ملی ۱۲۹۰۵۷۳۲۹۸ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره از تاریخ ۲/۱۱/۱۳۹۲ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مسعود کریمی کد ملی ۱۲۸۷۲۸۵۹۳۷ بسمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره کد ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۰۰۴۱۵ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382338
آگهی تغییرات شرکت آذر گل زنده رود سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۵۹۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۳۰۷۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۲ خانم لیلا بحق شماره ملی ۱۲۸۰۳۷۵۴۹۳، آقای محمد شیرینی شماره ملی ۱۲۹۲۰۸۱۱۱۲، آقای محسن شیرینی شماره ملی ۱۲۸۴۶۹۸۸۳۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای ایمان صفرزاده شماره ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ بعنوان بازرس اصلی سمانه ایروانی محمد آبادی شماره ملی ۱۲۹۲۱۲۱۸۵۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۳۱۰۱۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477172
آگهی تغییرات شرکت کوپال کوشا سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۷۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۸۲۰۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۲/۹۳ آقای حسین راکی سلیمی کد ملی ۱۲۹۲۷۹۰۰۳۲ و آقای اصغر اسلامی کد ملی ۴۶۷۹۳۹۷۱۰۱ و خانم مرجان راکی سلیمی کد ملی ۱۲۸۹۲۲۴۳۱۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای اکبر گلزار کد ملی ۱۲۸۴۰۶۴۷۳۵ بسمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره کد ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۷۷۸۷۸۷ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1623950
آگهی تغییرات شرکت گروه داده ورز بهین روش سازان آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۰۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا رجال زاده به شماره ملی ۱۲۸۷۲۷۴۳۳۱، خانم رها رجال زاده به شماره ملی ۱۲۸۵۹۴۳۰۹۴ و آقای محسن حاجی رسولی‌ها به شماره ملی ۱۲۸۱۵۸۶۷۲۲ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ به سمت بازرس اصلی و خانم پروین ارزانی شهنی به شماره ملی ۱۹۷۱۷۹۰۰۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۵۳۳۳۵ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694592
آگهی تغییرات شرکت بانکت راه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۰۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فریبا صالحی مورکانی به شماره ملی ۱۷۵۴۷۶۰۳۸۴ و خانم فریده صالحی مورکانی به شماره ملی ۱۲۹۰۵۶۶۱۱۹ و آقای نعمت اله عزیزی کرچگانی به شماره ملی ۶۲۰۹۸۶۴۹۶۱ و آقای مهدی کاظمی به شماره ملی ۱۱۱۱۵۲۶۳۷۰ و آقای مهدی رستمی طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۷۴۳۰۹۲ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ به سمت بازرس اصلی وخانم پروین ارزانی شهنی به شماره ملی ۱۹۷۱۷۹۰۰۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۸۲۱۴۵۸۲۰۳۶۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696569
آگهی تغییرات شرکت طلوع نگار سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۳۸۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۳ آقای محمد رضا بحق به شماره ملی ۱۲۸۱۰۴۱۴۶۷ و خانم الهه کاظمی زهرانی به شماره ملی ۱۲۸۵۱۱۴۷۵۲ و آقای محمد رضا محسنی به شماره ملی ۱۲۸۷۳۶۲۴۶۱ به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ به سمت بازرس اصلی و خانم پروین ارزانی شهنی به شماره ملی ۱۹۷۱۷۹۰۰۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی‌ها شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۸۲۴۵۲۲۸۲۶۹۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723227
آگهی تغییرات شرکت هدف عصر طلائی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۳۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سمیه صالحی به شماره ملی ۱۲۸۸۱۴۳۴۵۱ و به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به کد ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۹۱۶۴۱۱۴۷۰۴۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1730074
آگهی تغییرات شرکت گیتی کوثر پارسه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۸۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۳ آقای مرتضی نریمانی به شماره ملی ۶۶۰۹۵۳۷۹۰۹ و خانم ریحانه نریمانی به شماره ملی ۱۲۸۱۹۳۲۸۱۷ و آقای رضا نریمانی به شماره ملی ۱۲۷۰۶۱۳۶۳۴ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای اکبر صفرزاده زفره به شماره ۱۱۱۱۳۳۵۱۵۱ به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به کدملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۹۲۰۱۵۳۲۶۸۱۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735278
آگهی تغییرات شرکت نام تراز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۲۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۳ آقای امیر رضا لطفی فروشانی به شماره ملی ۱۱۴۰۲۲۹۶۵۶ و خانم زهرا لطفی فروشانی به شماره ملی ۱۱۴۰۵۲۱۷۹۹ و خانم محبوبه لطفی فروشانی به شماره ملی ۱۱۴۰۲۲۹۶۴۸ به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم پروین ارزانی شهنی به شماره ملی ۱۹۷۱۷۹۰۰۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۹۲۵۶۶۴۸۸۱۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9759295
آگهی تغییرات در شرکت فنی مهندسی توان سیال اسپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۶۴۸و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۴۰۸۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۶/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان محسن هلاکویی بشماره ملی ۱۲۸۴۷۱۰۹۳۹ و کدپستی ۸۱۶۵۶۴۳۹۱۳ و غلامرضا طاهری بروجنی بشماره ملی ۴۶۵۰۳۴۲۳۰۹ و کدپستی ۸۱۶۶۶۴۴۴۳۵ و اکبر حسن زاده مقیمی بشماره ملی ۱۲۹۰۳۸۸۱۳۱ و کدپستی ۸۱۶۹۱۹۶۳۸۶ و خانم وحیده صابری سیاهکلی بشماره ملی ۵۱۷۹۰۴۷۴۸۱ و کدپستی ۸۱۶۶۶۴۴۴۳۵ و آقای ایرج کاظمی بشماره ملی ۱۸۱۹۳۲۰۷۱۵ و کدپستی۸۱۷۵۸۴۸۸۷۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و آقای ایمان صفر زاده زفره بشماره ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ و کدپستی ۸۱۷۴۹۵۵۱۶۱ و خانم فرزانه داوری دولت آبادی بشماره ملی ۱۲۸۴۵۶۵۲۱۱ و کدپستی ۸۱۴۸۷۷۴۹۱۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای محسن هلاکویی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای اکبر حسن زاده مقیمی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا طاهری بروجنی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۷/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10323851
آگهی تصمیمات در شرکت هم پی سازه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۷۲۶۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۳ و ۱۸/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان کورش نجفی به کد ملی ۵۶۵۹۸۳۴۲۷۲ و کدپستی ۸۴۹۱۹۵۳۷۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا صادقی هفشجانی به کد ملی ۱۲۸۴۸۹۵۰۱۷ و کدپستی ۸۱۷۵۸۴۵۷۸۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید رضائی به کد ملی ۱۲۸۹۴۹۴۴۶۰ و کدپستی ۸۱۴۹۹۷۶۵۹۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد خانم زهرا امامی فیل آبادی به کد ملی ۴۶۷۹۵۲۷۵۷۹ و کدپستی ۸۱۴۹۹۷۶۵۹۱ و آقای ایمان صفر زاده زفره به کد ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ و کدپستی ۸۱۷۴۹۵۵۱۶۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10469538
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی و بازرگانی پیوند گل سرخ سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۳۱۶۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای علیرضا بحق به کد ملی ۱۲۸۵۸۴۸۵۱۹ و کدپستی ۸۱۷۳۸۹۸۶۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانمها صدیقه کروندپور به کد ملی ۱۲۸۴۶۳۹۳۹۸ و کدپستی ۸۱۷۳۸۹۸۶۱۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فروغ کریمی حبیب آبادی به کد ملی ۱۲۸۰۴۲۰۹۷۹ و کدپستی ۸۱۷۳۸۹۸۶۱۹ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا یا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد آقای ایمان صفر زاده زفره به کد ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ و کدپستی ۸۱۷۴۹۵۵۱۶۱ و خانم ماهرخ حسنی به کد ملی ۱۹۷۰۳۰۰۱۶۷ و کدپستی ۸۱۴۴۷۱۳۸۶۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. در ماده ۳۳ اساسنامه سهام وثیقه مدیران به یک سهم تغییر یافت. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۳/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10679038
آگهی تغییرات در شرکت قطعات گستر آفتاب شرق سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۹۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۷۷۵۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱ آقایان بهمن هدایت کلیشادی به شماره ملی ۱۱۱۱۵۰۳۹۱۵ و کدپستی ۸۱۷۴۷۵۶۳۳۴ و علیرضا هدایت کلیشادی به شماره ملی ۱۲۸۰۳۳۶۵۷۹ و کدپستی ۸۱۷۴۷۵۶۳۳۴ و خانم فری ناز چهارباغی سیچانی به شماره ملی ۱۲۸۸۹۳۷۸۳۰ و کدپستی ۸۱۷۴۷۵۶۳۳۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و خانم مهری عشوریون به شماره ملی ۱۲۸۰۸۱۴۵۹۴ و کدپستی ۸۱۷۴۷۵۶۳۳۴ و آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ و کدپستی ۸۱۷۴۹۵۵۱۶۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای بهمن هدایت کلیشادی را به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا هدایت کلیشادی را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فری ناز چهارباغی سیچانی را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشند. ۳ روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است.؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۱۰/۸۹تکمیل گردید رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10992904
آگهی تصمیمات شرکت زمان گستر ابزار نقش پارتاک سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۸۰۶ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۲۸۹۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: رامین طالبی کد ملی ۴۶۷۹۶۸۴۲۷۵ و کدپستی ۸۱۶۸۹۵۶۸۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و کبری نصیری کد ملی ۴۶۷۹۱۳۲۴۸۵ و کدپستی ۸۱۶۸۹۵۶۸۶۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره علیداد طالبی کد ملی ۴۶۷۹۱۳۲۸۳۳ و کدپستی ۸۱۶۸۹۵۶۸۶۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ایل ناز ضیاء مطلبی پور کد ملی ۱۲۹۰۶۸۴۷۸۲ و کدپستی ۴۶۷۹۶۸۴۲۷۵ و ایمان صفر زاده زفره کد ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ و کدپستی ۸۱۷۴۹۵۵۱۶۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649183
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازان کسری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۰۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم ثریا جلیل پیران به شماره ملی ۴۶۶۹۷۶۹۶۷۷، آقای ابراهیم جلیل طهماسبی به شماره ملی ۴۶۶۹۲۹۵۶۱۶ و خانم مریم جلیلی طهماسبی به شماره ملی ۴۶۶۹۷۸۴۸۳۸ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای سعید شمسی ارمندی به شماره ملی ۴۶۶۹۶۹۴۵۹۶ به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۴۱۱۱۹۷۲۴۷۷۰۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12853962
آگهی تغییرات شرکت تجارت سیاه و سفید آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۰۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ولی نصر اصفهانی به کدملی ۱۲۹۰۶۱۷۴۰۶ و آقای امیر رفیعی به کدملی ۱۲۸۸۳۱۰۷۴۹ و خانم محبوبه قوامی به کدملی ۱۲۹۰۶۸۹۳۱۸ به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای رامین قائم مقامی به کدملی ۲۱۶۱۸۹۸۸۸۴ به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به کدملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۳۲۵۷۵۲۸۲۳۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12859155
آگهی تغییرات شرکت نجم شعله شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد احدی اسگوئی به شماره ملی ۱۷۰۹۳۲۰۰۶۰ و آقای نیما احدی اسکوئی به شماره ملی ۰۰۵۵۹۰۶۳۳۸ و آقای نعیم احدی اسکوئی به شماره ملی ۱۲۸۹۵۹۷۸۱۲ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم شهلا جمشیدی قهفرخی به شماره ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ به سمت بازرس اصلی وآقای پیام خضوعی به شماره ملی ۲۲۶۹۳۵۴۸۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۳۲۷۸۶۷۳۹۵۵۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13154250
آگهی تغییرات شرکت برگ سبز مشتاق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۴۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ‍ آقای سید حسین میر معصومی به شماره ملی ۱۲۸۰۹۴۶۹۴۶، آقای سید افشین موسویان قهفرخی به شماره ملی ۴۶۲۲۵۴۵۳۹۱ و آقای بهروز رازی ۱۱۹۸۸۶۷۲۵۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ‍ آقای محمد سعیدی زاده به شماره ملی ۱۲۸۴۶۰۷۰۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۹۰۶۸۹۶۵۰۰۳۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13188087
آگهی تغییرات شرکت تجارت اندیش بخرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۳۹۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ آقای علی شاه کرمی به شماره ملی ۱۲۸۲۹۰۶۴۵۳، آقای حبیب اله شاه کرمی به شماره ملی ۰۵۳۱۹۷۹۴۲۳ و خانم شبنم شاه کرمی به شماره ملی ۰۰۶۴۱۲۸۴۶۶ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای بهزاد احمدی گشنیزجانی به شماره ملی ۱۲۹۱۹۹۱۱۰۷ بسمت بازرس اصلی و آقای حمید طالع دستجردی به شماره ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۹۲۲۳۵۶۶۶۸۸۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256947
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی تکا گشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۴۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ و نامه شماره ۸۹۴۲/۱۲۳/۹۵ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری اصفهان و نامه شماره ۲۴۴۸/۱۳/۹۵ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ سازمان حج و زیارت استان اصفهان و نامه شماره ۵۰۴۰۹ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید شریفی به شماره ملی ۱۲۹۲۰۸۵۸۸۶ خانم صالحه شریفی به شماره ملی ۱۲۹۲۲۱۵۵۵۰ خانم سمیه شریفی به شماره ملی ۱۲۸۴۹۸۹۷۷۱ به سمت اعضاءاصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. یوسف بهشتیان به شماره ملی ۱۲۸۵۰۸۱۹۶۱ سمت بازرس اصلی آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. / ش ۹۵۱۰۲۶۴۵۴۳۷۷۷۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333027
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرشام سبز پارسیان درتاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۷۹۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۲۸۹۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تهیه، طبخ و توزیع مواد غذائی جهت ارگانهای دولتی و خصوصی و رستورانها و هتلها و بیمارستانها و راه اندازی کترینگ غذا و آشپزخانه های صنعتی و غیر صنعتی ـ ارائه کلیه فعالیت های بازرگانی اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالا های مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از گمرک های کشور ـ اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در جهت تحقق اهداف شرکت ـ اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ ارائه کلیه فعالیت های خدماتی اعم از تاٌمین نیروی انسانی موقت متخصص و غیر متخصص جهت ارگان های دولتی و خصوصی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. در صورت لزوم پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان ـ شهر اصفهان ـ کوی امیریه ـ خیابان محمدعلی ساعد اصفهانی ـ خیابان سوم ـ مجتمع تجاری امیر حمزه ـ طبقه اول ـ ـ کدپستی ۸۱۷۴۹۸۴۳۳۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال آن طی گواهی بانکی شماره ۴۱۴/۲۶۰۱/۵۲ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ بانک کشاورزی شعبه شهرک امیرحمزه پرداخت گردید و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: آقای غلامعباس دهقانی شلمزاری به شماره ملی ۴۶۷۹۱۳۶۱۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید دهقانی شلمزاری به شماره ملی ۴۶۷۹۵۶۳۵۸۳ به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهراب دهقانی شلمزاری به شماره ملی ۴۶۷۹۶۶۰۳۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و با مهرشرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد.: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. بازرس اصلی و علی البدل: آقای روزبه زرگری خوزانی به شماره ملی ۱۱۴۱۵۸۶۸۴۳ به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۱۰۴۲۰۸۳۸۸۹۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13400788
آگهی تغییرات شرکت سما لوله سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۳۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای محمدرضا ایزدی به شماره ملی ۱۲۹۰۳۸۶۳۳۱ و خانم سمیرا فولادی نژاد به شماره ملی ۱۲۹۲۹۰۱۳۹۱ و آقای مهدی فولادی نژاد به شماره ملی ۱۲۸۹۵۸۲۲۲۱ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. * خانم شیما خسروی به شماره ملی ۱۲۸۸۳۶۷۴۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به کدملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. * روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۲۰۴۱۵۹۶۲۳۹۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646373
آگهی تغییرات شرکت افق پسند سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۶۰۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماهرخ حسنی به شماره ملی ۱۹۷۰۳۰۰۱۶۷ به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۷۱۶۵۴۲۷۵۲۵۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13847250
آگهی تغییرات شرکت پارسا نگین هیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۴۸۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۶ آقای حسین زکی زاده به شماره ملی ۱۲۸۳۵۶۵۳۳۱ و آقای سعید زکی زاده به شماره ملی ۱۲۹۰۹۴۲۳۸۲ و آقای مجتبی زکی زاده به شماره ملی ۱۲۸۷۳۲۸۵۷۱ به عنوان اعضا اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین ریسمانکارزاده به شماره ملی ۱۲۷۰۱۹۶۳۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۱۱۰۳۶۴۱۶۵۸۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13847252
آگهی تغییرات شرکت پرهام تجارت پارتیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۴۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۶ حسین زکی زاده به شماره ملی ۱۲۸۳۵۶۵۳۳۱ سعید زکی زاده به شماره ملی ۱۲۹۰۹۴۲۳۸۲ مجتبی زکی زاده به شماره ملی ۱۲۸۷۳۲۸۵۷۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ به سمت بازرس اصلی حسین ریسمانکارزاده به شماره ملی ۱۲۷۰۱۹۶۳۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهیها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۱۱۰۹۰۴۲۷۲۱۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13914270
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی پایا بنیان پارتاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۸۳۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محسن الوانی به شماره ملی ۱۲۹۱۹۴۳۰۳۱، آقای محمد رضا ابراهیمی به شماره ملی ۱۲۹۰۷۶۹۲۵۷ و آقای حسین مباشریان به شماره ملی ۱۲۹۲۰۰۳۷۸۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای اکبر اسماعیلی به شماره ملی ۱۲۸۳۳۹۸۰۴۴ به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۲۱۳۲۱۹۹۷۷۸۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13947942
آگهی تغییرات شرکت عصر ارتباطات و انتقال داده‌های سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۱۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی همت کد ملی ۱۱۹۹۲۷۹۶۲۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای امید صفوی کد ملی ۱۲۸۸۱۷۳۷۲۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای رضا رجال زاده کد ملی ۱۲۸۷۲۷۴۳۳۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای ایمان صفرزاده زفره کد ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و اوراق عادی شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. ش۹۶۱۲۲۴۷۶۹۴۳۸۹۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14256926
آگهی تغییرات شرکت خدماتی ساختمانی آریا سپاهان شاهین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۸۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طاهره دیریکوند به شماره ملی ۱۲۸۹۰۹۲۷۴۵ و سیدرضا ابطحی به شماره ملی ۱۲۸۲۲۳۶۳۵۰ و حمیدرضا فرخی زاده به شماره ملی ۰۰۶۱۴۴۹۴۱۵ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمد پرنگ به شماره ملی ۱۸۲۷۸۳۰۲۲۰ و به سمت بازرس اصلی و ایمان صفرزاده به کد ملی ۱۲۸۲۷۳۶۷۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۷۲۱۹۸۴۸۲۵۶۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک