حمید رضا رجالی

حمید رضا رجالی

کد ملی 1282371101
33
شرکت‌ها
33
آگهی‌ها

شرکت های حمید رضا رجالی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1577898
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره مجمع عمومی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۳ شرکت پتروشیمی رجال (سهامی خاص) و مدارک مربوط که در تاریخ ۱۱/۵/۹۳ به این اداره واصل گردیده تغییرات بشرح ذیل می‌باشد. ۱ آقای محمد رضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ مدیر عامل و عضو هیئت مدیره حمید رضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ رئیس هیئت مدیره خانم نعیمه انصاری با کد ملی ۱۲۹۰۴۲۱۳۲۳ نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته برات قراردادها، عقود اسلامی و استفاده از حسابهای جاری در بانکها و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا و مهر شرکت معتبر است. ۳ مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بازرس اصلی و علی اصغر یزدانی با کد ملی ۱۲۸۶۲۳۵۱۵۴ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانون تجارت بتصویب مجمع رسید. ۵ ترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسیده است. ۶ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. مراتب در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۹۳ شماره ثبت ۲۹۷۸ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۴۸۸۳ بثبت رسید. ش۱۸۶۰۷۸۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673378
آگهی تغییرات شرکت یلدا بروجن سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۶۷ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۶۶
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید. تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: آقایان محمد رضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد نریمانی به کد ملی ۱۲۸۷۰۹۱۵۲۰ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۲۳۴۵۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۶۸۸۶۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673379
آگهی تغییرات شرکت ظریف مصور سهامی خاص شماره ثبت ۷۶۵ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۶۰۸
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید. تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: آقایان محمد رضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و سید حسین طباطبائی به کد ملی ۱۲۹۲۰۶۸۱۷۵ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۲۳۴۵۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۶۹۰۳۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673381
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظریف سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۸ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۱۲۶۶۴
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید. تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: آقایان محمد رضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد علی رجالی به کد ملی ۱۲۸۵۲۶۵۳۴۳ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۲۳۴۵۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۶۹۱۳۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673382
آگهی تغییرات شرکت الیاف ظریف سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۰ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۹۹۲
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید. تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: آقایان محمد رضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و سید مصطفی طباطبائی به کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۲۳۴۵۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۶۸۶۵۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673797
آگهی تغییرات شرکت الیاف مصور سهامی خاص شماره ثبت ۷۱۲ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۸۰۱۸
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: آقایان محمدرضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و علی اصغر یزدانی به کدملی ۱۲۸۶۲۳۵۱۵۴ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضا احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۲۳۴۵۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۶۹۲۴۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706644
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی طلائی ظریف مصور بروجن درتاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۲۹۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۲۶۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: موضوع شرکت: شرکت در راستای تحقق اهداف خود و با استراتژیهای مشخص می تواند به عملیات زیر مبادرت نماید: تهیه و تولید، خرید و فروش، واردات و صادرات و توزیع انواع موکتهای نمدی، صنعتی و تافتینگ و مواد اولیه موردنیاز آن خرید و فروش اموال منقول و انجام فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع کالاهای بازرگانی مجاز و تولید و توزیع آنها استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها، موسسات مالی و اعتباری و شرکتهای بیمه داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل یا خارج از کشور شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها، نهادها، وزارتخانه هاوشرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و یا خارجی برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات، انجام کلیه امور و فعالیتهائیکه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد و یا در تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بروجن ـ شهرک صنعتی خادم القرآنی کدپستی سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۲۲/۹۲۳۴۶مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ نزد بانک ملت شعبه فردوسی اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای حمیدرضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی خانم مصطفی طباطبائی به شماره ملی۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره قای محمدهادی روشنی به شماره ملی۰۰۶۸۸۷۵۷۹۷ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای احدی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به شماره ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ به عنوان بازرس اصلی. آقای رسول ابراهیمی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و ارمغان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۴۱۲۲۰۱۷۰۹۳۴۹۸۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791906
آگهی تغییرات شرکت تبلیغاتی آونگ پویای آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۳۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد امیر شاه کرمی به شماره ملی ۱۱۲۹۶۹۱۵۷۸ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر یزدانی به شماره ملی ۱۲۸۶۲۳۵۱۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین گردید. آقای علی محمد رجالی به شماره ملی ۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰، آقای محمد رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ و آقای حمید رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۲۲۲۸۲۶۸۸۲۳۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954289
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت نفیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۹۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی ۱۳۹۴ تصویب شد. آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محمدامیرشاه کرمی به شماره ملی۱۱۲۹۶۹۱۵۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای محمد رضا رجالی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ و آقای حمید رضا رجالی۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ و خانم نعیمه انصاری ۱۲۹۰۴۲۱۳۲۳ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ش۹۵۰۵۱۸۶۹۴۹۷۷۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956407
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تبیان راهبرد پارسی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۸۹۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۵ محمدرضا رجالی به شماره ملی۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸به سمت رئیس هیئت مدیره حمیدرضا رجالی به شماره ملی۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره نعیمه انصاری به شماره ملی۱۲۹۰۴۲۱۳۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره فریدون بوربور به شماره ملی۱۲۸۴۳۷۹۳۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره بهنام توکلی به شماره ملی۰۰۴۳۷۷۰۹۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت۲سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و استفاده از حسابهای جاری در بانکها و اوراق عادی و مکاتبات اداری، در بانکها با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره، به تنهایی (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل شرکت، مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۵۰۵۱۹۲۹۹۶۰۱۱۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959839
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی ظریف مصور چهارمحال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۹۸۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر زارع با کد ملی ۱۲۹۰۲۴۹۹۴۶ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای علیرضا هوائی با کد ملی ۱۲۸۸۰۰۸۳۹۲ به سمت مدیر عامل شرکت (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء نایب رئیس یا عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۰۵۲۰۲۶۷۵۶۵۱۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001851
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی تن آسا بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای محسن بدیعی با کد ملی ۱۲۹۰۵۷۳۴۴۱ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا هیات مدیره) انتخاب نمودند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۰۶۱۳۳۹۷۹۲۴۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001888
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی زربافت چاپ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای محمدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ و آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ و آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردیدند. ش۹۵۰۶۱۳۷۰۵۶۰۴۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001924
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی موکت چاپی مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد امیر شاه کرمی با کد ملی ۱۱۲۹۶۹۱۵۷۸ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) انتخاب نمودند. و مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۰۶۱۳۸۰۴۸۴۹۷۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001943
آگهی تغییرات شرکت ریشه و حاشیه زنی مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۳۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای محسن نیلی پور طباطبائی با کد ملی ۱۲۸۶۷۵۲۶۲۰ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) انتخاب نمودند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۰۶۱۳۸۹۴۹۸۲۴۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002944
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پرزین بازیافت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای محمدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ و آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ و آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ بسمت اعضای هیات برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردیدند. ش۹۵۰۶۱۴۹۷۹۹۵۱۳۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003065
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۴۸۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: نعیمه انصاری به شماره ملی ۱۲۹۰۴۲۱۳۲۳ به سمت نائب هیئت مدیره و محمد رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت مدیرعامل و حمید رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و استفاده از حسابهای جاری در بانکها و اوراق عادی و مکاتبات اداری، با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره، به تنهایی (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۱۴۵۶۰۸۹۰۴۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13433491
آگهی تغییرات شرکت پیشتازان نوآوری در توسعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۲۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ علی محمد رجالی به شماره ملی۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و محمدرضا رجالی به شماره ملی۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره حمیدرضا رجالی به شماره ملی۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و محمد صفیان به شماره ملی۱۲۸۵۷۸۹۵۸۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) برای بقیه مدت۲سال تاتاریخ۱۷/۳/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و استفاده از حسابهای جاری در بانکها و اوراق عادی و مکاتبات اداری، با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره، به تنهایی (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل شرکت انتخاب و مجری مصوبات هیأت مدیره خواهد بود. ش۹۶۰۲۲۶۳۳۷۸۶۰۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13435768
آگهی تغییرات خیریه حضرت خدیجه کبری سلام اله علیها موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۴۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۳۳۸/۱/۲۰۲۵ مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۶ فرمانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد رجالی۱۲۸۵۲۶۵۳۴۳ و آقای محمد رضا رجالی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ و آقای حمیدرضا رجالی۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ و آقای محمد حسین رجالی ۱۲۷۲۱۹۵۸۹۹ و آقای علی کرباسی زاده ۱۲۸۱۰۵۰۲۶۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و خانم نفیسه ابریشم کار و آقای هادی هاشمیان به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۲۲۸۹۸۴۷۱۹۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443896
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی نامداران کارآفرینان زریبار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۳۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ۲ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل و برای مدت دو سال تا تاریخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند: علی محمد رجالی به شماره ملی ۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰ محمد رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ حمید رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ - ۳ بازرسان شرکت به شرح ذیل و برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند: علی اصغر یزدانی با شماره ملی «۱۲۸۶۲۳۵۱۵۴» به سمت بازرس اصلی حسن نصیردوست به شماره ملی: «۱۲۸۴۰۸۴۷۰۱» به سمت بازرس علی البدل - ۴ ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰ /۱۲/ ۱۳۹۸۵ مورد تصویب قرار گرفت. - ش۹۶۰۳۰۳۳۷۶۶۴۱۱۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مریوان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455691
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فرایند بهین راهبرد پارسی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۹۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۷۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱، سید فرهاد سعادتی به شماره ملی ۱۲۸۵۸۱۸۰۱۶، علی ندیمی شهرکی به شماره ملی ۱۸۱۹۱۶۵۵۸۲ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. علی اصغر یزدانی به شماره ملی: ۱۲۸۷۱۰۶۷۲۲ به سمت بازرس اصلی وحسن نصیردوست به شماره ملی۱۲۸۴۰۸۴۷۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال، انتخاب شدند. روزنامهکثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز مالی سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۳۱۰۵۴۰۷۴۹۵۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487830
آگهی تغییرات شرکت سراج گستران رجال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۴۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. محمد رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ علی محمد رجالی به شماره ملی ۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰ و حمید رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به عنوان عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. هادی هاشمیان به شماره ملی ۱۲۸۷۱۰۶۷۲۲ به عنوان بازرس اصلی، حسن نصیردوست به شماره ملی ۱۲۸۴۰۸۴۷۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۶۰۴۰۷۷۸۳۹۵۹۹۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587865
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای علی محمد رجالی با کدملی ۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیات مدیره خانم هاجر رجالی با کدملی ۱۲۸۸۳۲۹۶۷۹ به سمت عضو هیات مدیره خانم هدی رجالی با کدملی ۱۲۸۸۴۰۳۷۰۴ سمت عضو هیات مدیره آقای رسول شاه سنایی با کدملی ۱۲۹۰۰۵۱۱۸۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب نمودند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۶۰۶۰۹۵۶۹۵۱۹۳۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587898
آگهی تغییرات شرکت تیس نساج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مصطفی طباطبائی با کدملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای ابراهیم کاظمی اسفه با کدملی ۱۱۹۹۵۷۹۰۷۶ به سمت مدیرعامل انتخاب نمودند و مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۶۰۶۰۹۲۶۸۳۱۸۸۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587906
آگهی تغییرات شرکت سیمین چاپ نقش جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۶۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸، سیدمصطفی طباطبائی به شماره ملی۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کدملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه جام جم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۶۰۹۴۲۰۴۹۴۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587951
آگهی تغییرات شرکت زیست فن آور ظریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۱۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد رضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸، مصطفی طباطبائی با کدملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ و حمیدرضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به کدملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی به کدملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۶۰۹۱۰۶۷۷۰۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13601088
آگهی تغییرات شرکت خدماتی رهپویان جوان اریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۶۵۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی طباطبائی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای مسلم کریمیان به شماره ملی ۶۲۹۹۵۴۸۴۲۸ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید. با اختیارات حاصله از تبصره ماده ۳۵ و ماده ۳۷ اساسنامه شرکت آقای سیدحسین طباطبائی به شماره ملی ۱۲۹۲۰۶۸۱۷۵ بعنوان معاون مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء معاون مدیرعامل یا احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۶۰۶۱۹۹۶۵۱۱۵۱۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13883243
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری طلیعه سپهر هشتم شاه کرم درتاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۳۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۲۹۳۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:اهداف و موضوع فعالیت مؤسسه به شرح زیر است: الف: اهداف: رشد و تعالی فرهنگ، هنر و اندیشه ی اسلامی ب: موضوع فعالیت ها:عرضة و مبادله محصولات فرهنگی هنری دارای مجوز از قبیل: کتاب، مطبوعات، نوارهای صوتی و تصویری، سی دی، فیلمهای ویدئویی و اقلام رایانه ای مجاز به ویژه در زمینه های معارف اسلامی و ادبیات فارسی.طراحی و اجرای نظامهای اطلاع رسانی، طراحی سایت، بانکهای اطلاعاتی و یا ایجاد کتابخانه برای سازمانها و مؤسسات در زمینه های فرهنگی هنری، علوم قرآنی و معارف اسلامی.انجام مطالعات و تحقیقات در موضوعات متناسب با اهداف و فعالیتهای مؤسسه و اجرای طرحهای پژوهشی.ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه های فرهنگی هنری.تهیه فیلمهای تلویزیونی، ویدئویی، انیمیشن و رایانه ای بلند و کوتاه اعم از داستانی، مستند، آموزشی، صنعتی و تاریخی متناسب با اهداف مؤسسه و مطابق با ضوابط مربوطه.طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مهارتی فرهنگی و هنری (طبق نظر استان). تأسیس مرکز تهیه و تکثیر آثار صوتی و شنیداری. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ دهستان قهاب شمالی ـ روستا امامزاده جعفرابن الرضا ـ خیابان اصلی ـ جاده فرودگاه شهیدبهشتی ـ پلاک ۰ ـ ۵۱ ـ ۲۶ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۱۶۴۱۷۹۶۱۲ سرمایه شخصیت حقوقی: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی می باشدکه از طرف شرکاء پرداخت و در اختیار مدیرعامل قرار گرفت اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: علی محمد رجالی به شماره ملی ۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و محمد رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و حمید رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: علی محمد رجالی به شماره ملی ۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ومحمد رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸به سمت عضو هیئت مدیره وآقای حمید رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سمت مدیرعامل به مدت ۵ سال انتخاب شدند.اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه دارندگان حق امضا:تمامی اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای «هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل» و ممهور به مهر موسسه فرهنگی و هنری « طلیعه سپهر هشتم شاه کرم » معتبر بوده و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل مؤسسه صادر خواهد شد. مراتب فوق طبق نامه شماره ۲۹۷۶۸۳/۹۶مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۹۶مشاور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرهیات رسیدگی به امورمراکز فرهنگی اگهی شد ش۹۶۱۱۲۹۹۰۹۹۷۳۶۵۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14037892
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی نگین ترابر بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی طباطبائی با کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای مهدی میرزاآقائی با کد ملی ۳۳۹۱۶۲۱۸۹۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۷۰۲۳۰۸۱۳۴۵۵۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189485
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی تافت بافت بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۱۷۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مصطفی طباطبائی با کدملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای مهدی رحمانی با کدملی ۳۲۵۷۱۰۹۶۹۵ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا هیات مدیره) برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. با اختیارات حاصله از تبصره ماده ۳۵ و ماده ۳۷ اساسنامه آقای سید حسین طباطبائی به کدملی ۱۲۹۲۰۶۸۱۷۵ بعنوان معاون مدیرعامل انتخاب گردید و مجری مصوبات هیئت مدیره خواهند بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء معاون مدیرعامل یا احدی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199465
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی رزین پلیمر بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای محمدرضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ و آقای سید مصطفی طباطبائی با کدملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ و آقای حمیدرضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) به شماره ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و کدپستی ۶۶۷۷۳ ۸۱۶۴۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کدملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ و کدپستی۸۱۵۳۷۴۴۶۳۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۶۱۲۴۲۲۱۷۹۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14201827
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهین پلمیر آریا در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۰۸۹۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۸۴۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید و فرآوری انواع کاتالیست های پلیمریزاسیون الفین، جاذبها، سوپر جاذبها، امولسیفایرها و پایدار کننده ها، سنتز مواد آلی، تصفیه و بازیابی حلال های شیمیایی، انجام و ارایه خدمات آزمایشگاهی آزمون و کالیبراسیون محصولات در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ـ شهرستان بندرماهشهر ـ بخش بندر امام خمینی ـ شهر بندرامام خمینی ـ محله منطقه سایت ـ کوچه فرعی ـ خیابان منطقه سایت ۳پتروشیمی رجال ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۳۵۶۱۷۸۶۵۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲۳۴۶.۸ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۷ نزد بانک بانک ملت شعبه فردوسی اصفهان با کد ۹۲۳۴.۶ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای علی محمد رجالی به شماره ملی ۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حمید رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن ابدالی بوئینی به شماره ملی ۱۲۸۴۹۷۴۷۳۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و یا عضو هیئت مدیره هر یک منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حسن نصیردوست به شماره ملی ۱۲۸۴۰۸۴۷۰۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای هادی هاشمیان به شماره ملی ۱۲۸۷۱۰۶۷۲۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۱۴۳۳۶۱۲۳۴۵۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14335410
آگهی تغییرات خیریه امام زمان ویژه ایتام ماهشهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۶۴۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی محمد رجالی به شماره ملی ۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰ حمید رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ محمد رضا رجالی به شماره ملی۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ عبدالله طباطبایی به شماره ملی ۱۸۶۰۸۲۹۸۹۹ نافع آلبوغبیش به شماره ملی۱۸۹۸۶۱۹۷۷۸ به عنوان اعضاء اصلی و رسول شاه سنایی به شماره ملی ۱۲۹۰۰۵۱۱۸۶ و سید محمد امیر شاه کرمی به شماره ملی ۱۱۲۹۶۹۱۵۷۸به عنوان اعضاء علی البدل هیات مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. علی اصغر یزدانی با شماره ملی ۱۲۸۶۲۳۵۱۵۴به عنوان بازرس اصلی و هادی هاشمیان با شماره ملی ۱۲۸۷۱۰۶۷۲۲ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی منتهی به ۲۹ ۱۲ ۱۳۹۴ و ترازنامه دوره‌های مالی ۰۱ ۰۱ ۱۳۹۵ الی ۳۱ ۰۶ ۱۳۹۵ و ۰۱ ۰۷ ۱۳۹۵ الی ۳۱ ۰۶ ۱۳۹۶ و ۰۱ ۰۷ ۱۳۹۶ الی ۳۱ ۰۶ ۱۳۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۷۰۹۱۰۹۹۸۶۷۷۶۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک