صادره اصفهان

صادره اصفهان

کد ملی 1282263994
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 652871
آگهی تصمیمات در شرکت نو آوران صنایع دقیق سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۵۲۴۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای غلامرضا سالاری به کد ملی ۰۸۵۹۶۲۸۰۷۸ و کدپستی ۸۱۶۶۸۶۵۵۶۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرش ستار به کد ملی ۱۲۹۰۴۲۵۳۳۷ و کدپستی ۸۱۶۶۸۶۵۵۶ بسمت مدیر عامل و آقای داود سالاری باغستانی با کد ملی ۰۰۶۸۸۶۵۱۸۱ و کدپستی ۸۱۵۷۹۵۵۴۹۹ بسمت نایب رئیس برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و سعید برهانی کد ملی ۱۲۸۲۲۶۳۹۹۴ و کدپستی ۸۱۵۴۷۹۳۱۱۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۴/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۳۷۴۵۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687002
آگهی تصمیمات در شرکت سیمین سنگ سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۶۴۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شماره ثبت ۲۳۱۸ و کد ملی ۰۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ و سعید برهانی با کد ملی ۱۲۸۲۲۶۳۹۹۴ و کدپستی ۸۱۵۴۷۹۳۱۱۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۵۸۸۷۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687014
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع آسیای مواد اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۱۲۶۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: حسین آقایی به کد ملی ۱۲۸۷۶۰۱۷۹۰ و کدپستی ۸۱۷۳۷۱۸۳۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و اکبر سیف الدین به کد ملی ۵۴۹۹۱۵۵۹۴۱ و کدپستی ۸۸۱۵۷۱۴۳۸۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی فرهی با کد ملی ۴۴۳۲۵۴۶۳۷۹ و کدپستی ۸۱۷۳۷۱۸۳۷۱ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق دو عضو از اعضای هیئت مدیره و نامه‌های اداری با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شماره ثبت ۲۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ و سعید برهانی با کد ملی ۱۲۸۲۲۶۳۹۹۴ و کدپستی ۸۱۵۴۷۹۳۱۱۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۵۸۷۷۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 713638
آگهی تصمیمات در شرکت پیچش فولاد سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۲۷۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: اکبر جوادی به کد ملی ۰۳۸۳۵۱۲۵۲۲ و کدپستی ۸۱۷۴۹۳۵۴۴۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر جوادی به کد ملی ۰۳۸۳۵۰۲۲۵۱ و کدپستی ۱۹۷۵۸۶۸۳۸۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره اصغر اربابیون با کد ملی ۰۳۸۰۷۴۴۵۰۳ کدپستی ۸۱۶۸۶۱۵۱۶۹ بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ و سعید برهانی به کد ملی ۱۲۸۲۲۶۳۹۹۴ و کدپستی ۸۱۵۴۷۹۳۱۱۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۶/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۴۳۳۷۹۸۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753443
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسی فرآور پودر سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۹۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۶۵۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۸/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت ماسه ریخته‌گری چیروک شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵۷ بنمایندگی آقای سید رضا معزالدینی به کد ملی ۴۴۳۱۴۹۷۵۳۶ و کدپستی ۸۱۵۶۶۳۳۸۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جعفر ناظر به کد ملی ۱۲۸۷۷۵۱۸۷۳ و کدپستی ۸۱۵۳۹۴۵۶۸۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد ناظر به کد ملی ۱۲۹۲۲۴۰۹۴۶ کدپستی ۸۱۵۳۹۴۵۶۸۱ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت بازرگانی صفاهان پارس یدک شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۰۲۰۴۷ بنمایندگی آقای یعقوب اسماعیلی به کد ملی ۴۸۱۸۸۰۸۴۱۵ و کدپستی ۶۱۳۴۸۱۱۱۶۹ و آقای محمد حسین مسجدیان به کد ملی ۱۲۹۰۸۱۳۷۷۹ و کدپستی ۱۷۵۹۶۱۳۱۴۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ و آقای سعید برهانی به کد ملی ۱۲۸۲۲۶۳۹۹۴ و کدپستی ۸۱۷۳۹۹۹۴۳۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۷/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۱۱۲۱۵۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994349
آگهی تصمیمات در شرکت ساخت تجهیزات متک سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۴۳۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۴۸۳۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۳ و ۲۱/۵/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محسن خادمی هدایه به کد ملی ۰۰۵۳۰۴۰۶۸۶ و کدپستی ۸۱۶۸۹۸۷۳۹۳ خارج از اعضاء بسمت مدیر عامل و شجاع وارسته تفتی به کد ملی ۴۴۵۹۶۹۵۵۸۸ و کدپستی ۸۳۱۳۸۴۷۴۹۱ به نماینگی شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۴۴۹۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند در سمت سایر اعضاء و صاحبان امضا مجاز تغییری حاصل نشد. ضمنا اختیارات مدیر عامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱/۹۰ می‌باشد و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و سعید برهانی به کد ملی ۱۲۸۲۲۶۳۹۹۴ و کدپستی ۸۱۷۳۹۹۹۴۳۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۶/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۵۶۰۰۱۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029830
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سهام پژوهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۰۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۶۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ بسمت بازرس اصلی و سعید برهانی به ک م ۱۲۸۲۲۶۳۹۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۲۸۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1104022
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی آسیا گستر سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۹۲۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۸۲۳۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳ و ۶/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقایان سیروس موتمن کد ملی ۲۲۹۷۱۶۴۲۷۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن مقاره زاده اصفهانی کد ملی ۱۲۸۵۳۹۸۹۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا فرقدانی چهار سوقی کد ملی ۱۲۸۴۴۱۷۲۰۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا مدیرعامل بعنوان امضا ثابت و امضا دوم توسط یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ و آقای سعید برهانی کد ملی ۱۲۸۲۲۶۳۹۹۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۰۳۰۰۹۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1104026
آگهی تصمیمات شرکت نساجی تجارت سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۰۵۹ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۱۲۱۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ مجید نوریان کد ملی ۵۶۴۹۸۹۳۰۷۱ و کدپستی ۸۱۶۶۶۶۴۱۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید منصور ابوطالبی اصفهانی کد ملی ۱۲۸۱۹۰۱۳۳۴ و کدپستی ۸۱۶۶۶۶۴۱۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول رضایی کد ملی ۱۱۱۱۷۲۱۲۶۲ و کدپستی ۸۱۶۶۶۶۴۱۳۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق و نامه‌های داخلی و قراردادها با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ و سعید برهانی کد ملی ۱۲۸۲۲۶۳۹۹۴ و کدپستی ۸۱۶۶۶۶۴۱۳۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۴/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۰۲۹۲۲۴ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119989
آگهی تصمیمات در شرکت بیسکویت اصفهان فرخنده سهامی خاص شماره ثبت ۷۹۴۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۴۶۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ سعید برهانی با کد ملی ۱۲۸۲۲۶۳۹۹۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۰۱۴۵۸۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135669
آگهی تصمیمات در شرکت کوثر دوست سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۰۸۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۰۳۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸ و ۱۶/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ مهدی دانشمند به کد ملی ۵۴۱۸۸۴۹۰۵ بسمت رئیس هیئت مدیره امیر زارع به کد ملی ۱۱۱۰۰۳۷۱۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره اکبر توری با کد ملی ۶۲۰۹۸۵۷۴۶۹ بسمت مدیرعامل حسین زائری به کد ملی ۱۱۸۹۴۰۸۳۳۳ کاظم یزدانی به کد ملی ۱۲۸۴۴۲۰۶۵۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره محمدرضا واهب به کد ملی ۱۲۸۹۰۳۶۸۸۸ حمید مولوی به کد ملی ۱۶۵۲۸۲۱۲۸۷ بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با دو امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر با کد ملی ۰۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ سعید برهانی با کد ملی ۱۲۸۲۲۶۳۹۹۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۷۸۲۷۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387092
آگهی تاسیس
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت گلوله های سرامیکی دیباسرام نوین کسرا سهامی خاص که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۲ شماره ثبت ۱۲۸۹ در این اداره بثبت رسیده و از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم آگهی می شود. ۱ ـ موضوع شرکت: تولید انواع گلوله های سرامیکی و سرامیک های صنعتی صادرات تولیدات و خرید مواد اولیه و واردات آن ۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: میبد شهرک صنعتی جهان آباد بلوار مریم کدپستی ۸۹۶۵۱۳۶۶۹۳ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۷ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۷ سهم یکهزار ریالی بانام که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰/۹ ریال آن بموجب گواهی شماره ۸۴/۱۷۱ مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ بانک صادرات شهرک صنعتی میبد پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: شرکت سرامیک های صنعتی اردکان شماره ثبت ۱۲۴۶۲ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۶۰۸ به نمایندگی آقای اصغر برهانی با کد ملی ۱۲۸۹۳۳۴۸۸۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی گرانیت بهسرام شماره ثبت ۱۲۴۰۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۳۵۱ به نمایندگی آقای عبدالجلیل نظارات با کد ملی ۱۸۲۸۹۱۸۰۹۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا ذوالفقاری با کد ملی ۴۴۸۹۷۵۴۹۴۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسین دشتی اردکانی بشماره ملی ۴۴۴۹۶۲۳۰۱۰ خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل کلاً برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۷ ـ حدود و اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه و قانون تجارت می باشد. ۸ ـ بازرسین: موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شماره ثبت ۲۳۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ بعنوان بازرس اصلی و سعید برهانی با کد ملی ۱۲۸۲۲۶۳۹۹۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۹ ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۴۴۸۰۰۰۰۱۱۱۲۶۳۱۴۷۹۶ رئیس ثبت میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1591237
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ریوا تحقیق سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۷۸۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۴۶۵۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین فنائی بشماره ملی ۲۹۹۲۳۳۸۴۱۹ و آقای وحید حسینی هرات بشماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶ و آقای مجید هنرمند بشماره ملی ۱۲۸۲۳۲۸۷۷۸ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس آقای سعید برهانی بشماره ملی ۱۲۸۲۲۶۳۹۹۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۷۳۶۴۵۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592421
آگهی تغییرات شرکت نگین عسل هرند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۳۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ آقای محمدرضا واعظ شوشتری با کدملی ۱۲۸۰۹۲۱۰۲۱ و خانم نسرین سجادیه با کدملی ۱۲۸۸۰۲۶۹۰۰ و خانم نگین واعظ شوشتری با کدملی ۱۲۷۱۵۰۹۶۹۵ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی اگاه تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ و آقای سعید برهانی با کدملی ۱۲۸۲۲۶۳۹۹۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. تراز مالی سال۹۲ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۰۶۲۵۳۹ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657139
آگهی تغییرات شرکت پگاه رزم آوران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ صورتهالی مالی و ترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید ۲ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی ۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید برهانی به شماره ملی ۱۲۸۲۲۶۳۹۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب نمودند ۳ روزنامه‌های دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۲۷۱۲۷ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657199
آگهی تغییرات شرکت پگاه گستر آپادانا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۷۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ ترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید ۲ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۳ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای سعید برهانی به شماره ملی ۱۲۸۲۲۶۳۹۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۲۰۵۲۴ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660861
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات برق و سیالات فولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۸۱۹۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲شرکت مورد تصویب قرار گرفت ۲ مؤسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای سعید برهانی بشماره ملی ۱۲۸۲۲۶۳۹۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۷۲۰۳۵۶۶۱۹۷۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664506
آگهی تغییرات شرکت معدنی ماسه چسبدار چیروک سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۴۳۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۲۹۷۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سعید برهانی با کد ملی ۱۲۸۲۲۶۳۹۹۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۷۰۸۶۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673792
آگهی تغییرات در شرکت فنی مهندسی تولیدی مهرافروز صنعت سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۸۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۸۸۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده ۱۰/۷/۹۳ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر حسابداران رسمی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ و سعید برهانی با کد ملی ۱۲۸۲۲۶۳۹۹۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید و روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد و نام شرکت به مهر افروز صنعت سپاهان تغییر یافت و آدرس شرکت از شهرستان شهرضا به شهرستان اصفهان سه راه حکیم نظامی بسمت خیابان ارتش کوچه شهید عباس عباس پور شماره ۳۵ پلاک ۱۱۷ طبقه دوم واحد شمالی کدپستی ۸۱۷۵۹۹۷۳۷۹ تغییر یافت و مواد مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و در تاریخ ۱۷/۷/۹۳ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۱۰۳۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۷۴۳۷۹۷۵ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699218
آگهی تغییرات شرکت آمایش و توسعه زنده رود سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۴۴۳۸۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ و آقای سعید برهانی کدملی ۱۲۸۲۲۶۳۹۹۴ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال ۱۳۹۲ تصویب شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۴۲۸۹۶۹ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10296570
آگهی تصمیمات شرکت شبنم شهر پایدار سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۰۷۵ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۵۳۳۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۵/۹۱ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر کد ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و سعید برهانی کد ملی ۱۲۸۲۲۶۳۹۹۴ و کدپستی ۸۱۷۳۹۹۹۴۳۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۹/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10697414
آگهی تصمیمات در شرکت توسعه ساخت سپاهان صدرا مهر سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۲۴۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۵۸۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۷/۶/۹۰ که در تاریخ ۲/۸/۹۰ به این اداره واصل شد تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقایان محمود فضیلی نژاد به کد ملی ۱۲۸۰۹۰۱۷۰۵ و کدپستی ۸۱۹۹۶۵۵۱۴۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۶۶۰۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و هومان پیکری به کد ملی ۲۳۹۱۶۵۲۷۸۱ و کدپستی ۱۸۶۶۶۶۴۱۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا نبی زاده به کد ملی ۰۰۵۶۳۱۶۶۹۰ و کدپستی ۸۱۶۶۶۶۴۱۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ و سعید برهانی به کد ملی ۱۲۸۲۲۶۳۹۹۴ و کدپستی ۸۱۵۴۷۹۳۱۱۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲/۸/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308045
آگهی تغییرات حسابرسی آگاه تدبیر حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ و نامه شماره۱۶۷۱۰۱/۹۵ مورخ ۵/۱۱/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیامک فتحی دهکردی با شماره ملی ۵۲۷۹۴۴۲۸۷۹ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سعید برهانی با شماره ملی۱۲۸۲۲۶۳۹۹۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای مهدی کیانی با شماره ملی۱۱۱۱۴۳۸۶۷۶ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب نمودند. ضمنا اختیارات مندرج در بندهای ۲ الی۱۰ ماده ۲۷ اساسنامه مؤسسه به مدیر عامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری (به استثنای گزارشهای موضوع ماده۱۷ اساسنامه) با امضای یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است. ش۹۵۱۱۲۵۵۴۳۲۳۲۹۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک