سیدمحسن سجادی

سیدمحسن سجادی

کد ملی 1281855642
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9390216
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی متین تجارت طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی ارکان توسعه پایدار ایرانیان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۱۷۰، شرکت بازرگانی آذین فیروزه ایرانیان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۲۰۵، بازرگانی اعتماد تجارت زرین پاک شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۶۰۴به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۱۰۲۷۸۸۱۳۹۴۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11037854
آگهی تصمیمات در شرکت مطهر ضمیر سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۳۳۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی و هیات مدیره مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ - شرکت حایر پلاست به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۰۱۰۵ به نمایندگی عباس دیانی به کدملی ۱۲۸۶۳۴۷۸۵۸ و کدپستی ۸۱۴۳۹۳۸۷۱۶ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹ به نمایندگی علیرضا شیرانی فر به کدملی ۱۲۸۵۶۲۸۲۱ و کدپستی ۸۱۳۷۹۱۴۷۶۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷ به نمایندگی سیدمحسن سجادی به کدملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ و کدپستی ۸۱۹۹۸۱۶۵۸۱ و شرکت حایر تهران به شناسه ملی ۱۰۸۱۹۴۵۳۹۴ به نمایندگی حامد نوابخش به کدملی ۱۲۸۵۹۳۰۸۸۶ و کدپستی ۸۱۹۴۹۱۷۵۸۱ و شرکت حایر آسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۷۶۸ به نمایندگی ناصر رجالی به کدملی ۱۲۸۶۵۰۶۵۱۴ و کدپستی ۸۱۹۶۷۳۶۷۷۹ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدندو کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ - موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای محمد حسین واحدی به کدملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ و کدپستی ۸۱۵۸۶۷۷۹۹۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12893359
آگهی تغییرات شرکت حایر آسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای سیدمحسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت نعیین گردید. آقای عباس دیانی ۱۲۸۶۳۴۷۸۵۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹، آقای محمد جنتیان ۱۲۸۴۸۲۱۴۵۵به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیر۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷، آقای علیرضا شیرانی فر ۱۲۸۵۸۶۲۸۲۱ به نمایندگی از شرکت حایر تهران۱۰۱۰۱۲۲۴۶۸۷، آقای محسن حلاج باشی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷و آقای امین منانی ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی حایر پلاست ۱۰۱۰۲۹۳۰۱۰۵به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۴۱۴۶۰۶۳۴۲۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12896049
آگهی تغییرات شرکت سپید مطهر انتخاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای سیدمحسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روز نامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹ و شرکت حایراسا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۷۶۸و شرکت مطهر ضمیر شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷ وشرکت حایر تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۴۶۸۷ و شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۴۱۵۱۶۹۹۹۷۳۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003852
آگهی تغییرات شرکت اصفهان زلال کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۲۲۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/ ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امجد تراز شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای سیدمحسن سجادی شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای امین منانی کدملی ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ و آقای محمدرضا عنوانی کدملی ۱۲۸۴۷۷۳۷۹۵ به نمایندگی شرکت مطهر ضمیر شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷ و آقای محسن حلاج باشی کدملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمایندگی شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۶۱۴۷۸۰۵۵۱۴۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028325
آگهی تغییرات شرکت پترو رامشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۶۳۶۵
آگهی تغییرات شرکت پترو رامشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۶۳۶۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ورتهای مالی و تراز شرکت سال مالی ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای سید علی نواب فر با کد ملی ۱۲۸۹۷۰۸۸۱۹ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب (سهامی خاص) ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹، آقای مهران تربیت با کد ملی ۱۲۸۸۷۵۳۹۱۸ به نمایندگی از شرکت آذین فیروزه ایرانیان (سهامی خاص) ۱۰۲۶۰۶۹۱۲۰۵ و آقای مهدی عطریان فر با کد ملی ۱۲۸۵۴۲۲۲۳۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی آرمان تجارت میلاد سپاهان (سهامی خاص) ۱۰۲۶۰۶۹۱۳۵۵ به عنوان اعضائ هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13093288
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رها گستر آذین پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۸۰۴۷۷۵۷۱۰۹۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245149
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۷۷۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شماره ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای احسان اله خادمی به شماره ملی ۲۲۱۹۰۱۹۴۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا دیانی با کدملی ۱۲۸۲۸۴۵۸۹۶ به نمایندگی ازشرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب (سهامی خاص) و آقای مهران تربیت به شماره ملی ۱۲۸۸۷۵۳۹۱۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی اعتماد تجارت زرین پاک (سهامی خاص) و آقای محسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ به نمایندگی ازشرکت آریا تجارت نیک سپاهان (سهامی خاص) و آقای علی نواب فر با کدملی ۱۲۸۹۷۰۸۸۱۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی آرمان تجارت میلادسپاهان و آقای مهدی عطریانفر با کدملی ۱۲۸۵۴۲۲۲۳۶ به نمایندگی از شرکت کیان تجارت فیروزه اصفهان ش۹۵۱۰۱۸۸۵۱۷۲۰۲۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13246520
آگهی تغییرات شرکت انتخاب سرویس حامی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۳۰۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: lوسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شماره ثبت۲۶۵۱۷ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز مالی سال ۱۳۹۴ تصویب شد. / ش۹۵۱۰۱۹۸۳۱۲۴۷۹۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13305439
آگهی تغییرات شرکت پترو صنعت نفتا لیان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۳۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورت‌های مالی و ترازنامه شرکت منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. - روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های شرکت، انتخاب گردید. - مؤسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی برای مدت یک سال و آقای سید محسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۱۲۴۶۱۵۳۵۳۸۲۱اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13387284
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی اعتماد تجارت زرین پاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه پایش پرگاس کاردان به شماره ثبت۴۷۶۱ وشناسه ملی۱۴۰۰۶۰۹۳۹۹۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۱۲۷۶۸۳۴۳۳۵۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13427160
آگهی تغییرات شرکت پلیمر نوین دانش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۴۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ آقای محمد جواد زمانی به شماره ملی ۱۱۴۱۳۵۰۱۰۶ و آقای سیدمحسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۲۲۳۴۱۰۷۶۱۱۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13427168
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ارکان ساختار نوین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ تراز نامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۵ تصویب شد. موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و سیدمحسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۲۲۳۷۵۶۲۵۸۶۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453810
آگهی تغییرات شرکت سیمین تجارت افرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۰۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه پایش پرگاس کاردان شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۳۹۹۶به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمحسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند پ۹۶۰۳۰۹۹۹۳۶۹۴۱۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454151
آگهی تغییرات شرکت فولاد سازان نوین آیریک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۴۷۵۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ آقای شهریار قدریجان به شماره ملی ۱۸۱۵۳۳۹۱۲۸ به نمایندگی از شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان سهامی خاص بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدمحسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی آذین فیروز ایرانیان سهامی خاص بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا صنوبری به شماره ملی ۰۰۷۹۶۶۱۳۶۱ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۳۱۰۴۸۶۳۵۳۳۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13464101
آگهی تغییرات شرکت مبین طاها انتخاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۴۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹ شرکت حایرآسا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۷۶۸ شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی و تراز نامه سود زیان سال مالی ۹۴ و ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۳۲۰۹۷۲۵۶۴۱۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13569385
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا دیانی به شماره ملی ۱۲۸۲۸۴۵۸۹۶ و آقای عباس دیانی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۴۷۸۵۸ و آقای علی دیانی به شماره ملی ۱۲۸۲۴۰۹۳۵۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای سیدمحسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۲۹۷۹۳۲۵۶۴۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13613851
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۴۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵تصویب شد. شرکت بازرگانی متین تجارت طوس به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۱۹۹ با نمایندگی محمد کریمیان به شماره ملی ۱۲۸۹۰۵۳۳۴۰، شرکت بازرگانی اعتماد تجارت زرین پاک به شناسه ملی۱۰۲۶۰۶۹۱۶۰۴ با نمایندگی محمدجنتیان به شماره ملی ۱۲۸۴۸۲۱۴۵۵، شرکت بازرگانی رها گستر آذین پویا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۲۸۱ با نمایندگی جواد صاحبان احمدی به شماره ملی ۱۲۸۷۱۹۳۸۶۲ برای مدت دو سال به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه غیرتجاری پایش پرگاس کاردان به شماره ثبت ۴۷۶۱ وشناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۳۹۹۶ به سمت بازرس اصلی و سیدمحسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ به به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۶۲۶۴۶۷۱۷۵۷۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13741700
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل کالابران انتخاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۳۷۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۶۱۱۰ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ اداره کل حمل ونقل جاده‌ای استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین منانی به شماره ملی ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ و عباس دیانی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۴۷۸۵۸ و هومن پشنگیان به شماره ملی ۵۱۱۰۲۹۲۲۲۱ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. تراز مالی سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ تصویب شد. موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شماره ثبت ۲۶۵۱۷ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ به عنوان بازرس اصلی و سیدمحسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه نسل فردا بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۹۱۲۵۶۸۳۷۴۵۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13754820
آگهی تغییرات شرکت پلیمری پویا جم خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۲۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت چوایل سنتسیس به نمایندگی سانگ اوچوی به کد فراگیر ۶۱۰۹۹۳۰۵ شرکت پویا پلیمر تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۴۶۴۵۱ با نمایندگی محسن هنریان به شماره ملی۱۲۸۵۵۴۶۴۲۳ بیوک علیمرادلو به شماره ملی۲۸۰۲۴۱۲۷۲۸ شرکت بازرگانی امین تجارت پایدار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۶۱۹با نمایندگی سید علی نواب فر به شماره ملی ۱۲۸۹۷۰۸۸۱۹ شرکت بازرگانی کاوش تجارت صالحان امید به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۳۴۰ با نمایندگی سید محسن سجادی به شماره ملی۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود وزیان منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ تصویب گردید. ش۹۶۰۹۲۱۳۶۴۶۱۶۶۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14007798
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۰۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس دیانی کدملی ۱۲۸۶۳۴۷۸۵۸به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب و محمدرضا عنوانی کدملی۱۲۸۴۷۷۳۷۹۵ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیر و امین منانی کدملی ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰به نمایندگی از شرکت حایر آسا و علیرضا شیرانی فر کدملی ۱۲۸۵۸۶۲۸۲۱به نمایندگی از شرکت حایر تهران و محسن حلاج باشی کدملی۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. تراز نامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۰۹/۳۰/ ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و سیدمحسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت نعیین گردید. ش۹۷۰۲۱۰۷۳۳۴۲۸۷۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14020781
آگهی تغییرات شرکت حایر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۴۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹، شرکت مطهر ضمیر ۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷، شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷، شرکت حایر آسا ۱۰۱۰۲۱۰۷۷۶۸ و شرکت بازرگانی حایر پلاست ۱۰۱۰۲۹۳۰۱۰۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۰۹/۳۰/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای سیدمحسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۲۲۰۲۳۳۳۷۲۸۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14094257
آگهی تغییرات شرکت کیا صنعت کاران آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۰۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی۳۰/۹/۱۳۹۶ پس از گزارش بازرس قانونی مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه نسل فردا بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۴۰۵۹۳۶۹۴۱۶۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14100160
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سیما لوازم میهن اندیشان در تاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۵۷۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۸۷۳۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ‏ تولید انواع کالاهای مجاز، تولید انواع لوازم خانگی اعم از لوازم برودتی شامل انواع یخچال و فریزر، لوازم شوینده شامل لباسشوئی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک و ‏ظرفشوئی، لوازم خانگی گازسوز، لوازم خانگی کوچک و لوازم صوتی و تصویری، لوازم آشپزخانه ولوازم بهداشتی، تولید قطعات مورد نیاز، انجام امور بازرگانی مجاز ‏از قبیل خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور، خرید ماشین آلات صنعتی و تولیدی و لوازم خانگی ـ ‏خرید و فروش مواد تزریقی پلیمری و تولیدات پتروشیمی، خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز صنعت، انعقاد قرارداد و سرمایه گذاری های مجاز با اشخاص ‏حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور، استفاده از تسهیلات بانکی و موسسات مالی در ‏داخل و خارج از کشور جهت پیشبرد اهداف شرکت و هرگونه عمل و اقدامی که با موضوع شرکت مرتبط باشد. انجام مفاد موضوع پس ازکسب مجوزهای لازم از ‏مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش سلفچگان ـ شهر سلفچگان ـ منطقه ویژه سلفچگان ـ کوچه صنعت ۲ ـ خیابان هدف ـ پلاک ۰ ـ ساختمان ۰۳۴/۳۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۷۴۶۱۳۷۱۶۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۰۲۳۵, ۶۲۴ مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ نزد بانک ملت شعبه وفائی اصفهان با کد ۹۱۸۶۸ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای امیرحسین مسیبی عمروآبادی به شماره ملی ۱۱۹۹۲۲۷۲۵۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدرضا احمدی بنی به شماره ملی ۱۲۸۸۰۷۳۷۴۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مجتبی رنجکش به شماره ملی ۱۲۹۰۴۸۳۰۰۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در ‏غیاب هریک نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ‏ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی امجد ترازحسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سیدمحسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۴۱۰۱۶۵۵۷۴۶۲۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک