علیرضا اسلامی

علیرضا اسلامی

کد ملی 1281630535
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1087053
آگهی تاسیس شرکت پایا پوشش پارسیس بهرنگ با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۳/۹۲ شماره ثبت ۱۸۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۳۰۴۱۴۴ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید انواع رنگ های ساختمانی و صنعتی و عایق های رطوبتی و صنایع شیمیایی وابسته به صنعت رنگ و رزین همچنین کلیه امور بازرگانی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز اخذ و اعطای نمایندگی های مجاز شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از مراجع بانکی و غیر بانکی جهت شرکت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان گیلان، شهر رشت، فلکه گاز، خیابان لاکانی، لاکانی ۳۷ کوچه عبادی پلاک ۱۲، کدپستی ۴۱۴۵۷۷۵۴۵۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای علی رضا اسلامی بشماره ملی ۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ آقای مهدی فاضل بشماره ملی ۴۶۵۰۴۰۵۱۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای مهدی فاضل بشماره ملی ۴۶۵۰۴۰۵۱۸۱ بسمت مدیر عامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای آقایان مهدی فاضل و علیرضا اسلامی همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضا مهدی فاضل و مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۱۲۳۴۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک رشت واحد ثبتی رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441428
آگهی تغییرات شرکت توسعه کوثر نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۹۷۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۷۶۳۸۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای مجید عمانی بشماره کد ملی ۱۲۸۸۳۱۰۳۲۳ بعنوان مدیر تصفیه برای مدت یک سال و آقای علیرضا اسلامی به کد ملی ۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵ نماینده شرکت بتون ایران بعنوان ناظر تصفیه بمدت یک سال انتخاب گردیدند. محل تصفیه به آدرس: اصفهان خ فردوسی ساختمان نیکان طبقه ۲ واحد ۱۴ به کدپستی ۸۱۴۳۹۹۵۵۱۱ تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۷۲۶۷۵۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1472429
آگهی تغییرات شرکت تولیدات بتونی کاویان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۹۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۸۲۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای اصغر نجفی قدسی کد ملی ۴۷۲۲۸۴۳۷۶۷ بعنوان مدیر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردید. آقایان: محمد رضا ربانی اصفهانی کد ملی ۱۲۸۴۵۲۰۷۸۱ علیرضا اسلامی کد ملی ۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵، سید محمد رضا نحوی کد ملی ۱۲۸۴۵۱۳۵۹۹ بعنوان هیئت نظارت بر تصفیه انتخاب گردیدند. محل تصفیه به آدرس: اصفهان، خ فردوسی، جنب بانک تجارت، ساختمان نیکان، طبقه ۲ واحد ۱۴ کدپستی ۸۱۴۳۹۹۵۵۱۱ تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۷۶۵۳۵۶ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1729091
آگهی تغییرات شرکت دژ سرای نقش جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۵۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا اسلامی کدملی ۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵ وآقای بابک موسوی کدملی ۱۲۸۴۸۹۶۰۶۴ وآقای بهزاد سرائیان کدملی ۱۲۸۸۱۱۳۸۱۱ به سمت اعضا اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۳ آقایان احسان صادقی حسن آبادی به کدملی ۱۲۹۱۹۳۷۰۴۸ و محمد نجفی قدسی به کدملی ۱۲۹۲۵۶۴۸۶۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۳۰۹۲۰۴۳۵۴۸۷۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13095244
آگهی تغییرات شرکت بهرنگ سازان آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۰۳۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار زیر می‌باشد: آقای علیرضا اسلامی به کدملی ۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵ به سمت رئیس هیات مدیره آقای حامد اسلامی به کدملی ۰۰۶۳۱۰۸۸۳۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای مهدی فاضل به کدملی ۴۶۵۰۴۰۵۱۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت اعم از چک، بروات و سفته و غیره با امضای ثابت رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13164878
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان عمران اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۱۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۵ علیرضا اسلامی کدملی ۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵ و احسان صادقی حسن آبادی کدملی۱۲۹۱۹۳۷۰۴۸ و محمدرضا فرهمند کدملی۱۲۸۰۴۳۰۰۴۴ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. محمد نجفی قدسی به کدملی ۱۲۹۲۵۶۴۸۶۵ و غفار جباری نژاد به کدملی ۴۵۷۹۹۳۰۰۳۷ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اصفهان زیبا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۹۱۳۵۳۲۱۴۴۸۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13194795
آگهی تغییرات شرکت مهد فام ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذشد: آقای علیرضااسلامی ۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵ و آقای سید کریم داوودی۱۲۸۶۵۳۹۸۲۱ و آقای محمدرضا فرهمند ۱۲۸۰۴۳۰۰۴۴ (نماینده شرکت بتون ایران ۱۰۲۶۰۲۷۰۰۴۳) بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ش۹۵۰۹۲۸۴۷۷۹۵۶۱۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378646
آگهی تغییرات شرکت بتون ماهان اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۶۸۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا اسلامی بشماره ملی ۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵ رئیس هیئت مدیره مهدی جوانی جونی بشماره ملی ۱۲۸۷۱۱۶۷۶۰ نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل راحیل بلگوری بشماره ملی ۲۵۹۳۸۴۳۲۷۶ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه‌ی اوراق و اسناد تعهد آور شرکت اعم از چک، بروات و سفته و غیره صرفا با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۶۰۱۲۰۹۵۵۶۰۹۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378699
آگهی تغییرات شرکت سروش سازان بتون ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۵۸۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ آقای علیرضا اسلامی به کدملی ۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حامد اسلامی به کدملی ۰۰۶۳۱۰۸۸۳۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم زهره شریفیان پور به کدملی ۱۲۸۰۸۸۳۲۹۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت اعم از چک، بروات و سفته و غیره با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۶۰۱۲۰۹۲۷۸۰۳۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13400401
آگهی تغییرات شرکت پویا بتن نصر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۴۲۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ گروه بین المللی توسعه و عمران نصر سپهر به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۶۲۷۱، شرکت نصیر عمران آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۵۴۰ و آقای علیرضا اسلامی به کدملی ۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت فراز راه معین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۹۹۰۹ بسمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شماره ثبت ۱۵۸۸ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مالیاتی، مؤسسه حسابرسی متین خردمند به شماره ثبت ۱۱۲۴ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۸/۱۳۹۵ شامل ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد به تصویب رسید. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۲۰۴۲۳۲۶۳۴۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550982
آگهی تغییرات شرکت بتون ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۰۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد زیر برای مدت دوسال، به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند: آقای علیرضا اسلامی۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵و آقای محمد حسین ضرابی۱۲۸۴۷۵۲۴۳۷ و آقای یحیی مشایخی موجانی ۱۲۸۲۹۲۸۰۱۵ و آقای محمود موذنی ۱۲۸۷۶۰۰۷۰۰ و خانم ناهید طباطبائی ۰۰۴۱۱۰۰۲۲۰ /. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی: امین حسابرسی افق شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس (مالی) و آقای غفار جباری نژاد به کدملی ۴۵۷۹۹۳۰۰۳۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی و یادداشت‌های همراه عملکرد منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب واقع شد. ش۹۶۰۵۱۷۲۱۴۳۶۰۱۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662549
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت بتون ایران درتاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۹۳۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۹۶۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ـ تهیه زمین مسکونی،ساختمان خانه وآپارتمانهای مسکونی و واگذاری واحدهای مسکونی نقداً یا به اقساط به اعضاء و همچنین ایجاد تأسیسات عمومی مورد استفاده مشترک اعضا. ـ خرید واحدهای مسکونی نیمه تمام ویا تکمیل شده و واگذاری به اعضا.تبصره ۱ ـ تعاونی می تواند برای اجرای تمام یا قسمتی از موضوع و حدود فعالیت مقرر در این ماده با رعایت مقررات قانونی و اساسنامه و قراردادهای منعقده از سرمایه و ذخایر موجود، پس انداز اعضاء برای تهیه مسکن، اعتبارات و سرمایه گذاریهای بخش های دولتی، عمومی، تعاونی ، بانک توسعه تعاون و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ، هدایای نقدی و جنسی اعضاء و غیراعضاء استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات وتسهیلات بانکی وانعقاد قرارداد مشارکت مدنی و یا قراردادهای ذیربط دیگر با بانکها نماید و در این صورت مکلف است طبق قراردادهای منعقده به تکالیف و تعهدات خود در قبال منابع و مآخذ مذکور عمل نماید.تبصره۲ ـ تعهدات عضو و تعاونی در امور مربوط به تهیه زمین ، آماده سازی ، اخذ مجوز ساخت ، احداث ساختمان و چگونگی عقد قرارداد و واگذاری واحد ها به اعضا و امور مربوط به بعد از واگذاری ، لغو عضویت و همچنین ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک آنان و سایر موارد مطابق با فصل چهارم اساسنامه است. تبصره۳ ـ احداث خانه یا آپارتمان وسایراقدامات موضوع این ماده برای غیراعضاء( جز نهادهاوسازمانهای دولتی,عمومی,تعاونی و به اشخاص معرفی شده از سوی آنها که در تامین زمین و یا سرمایه تعاونی مشارکت نموده اند و همچنین سهامداران غیرعضو) ممنوع است.ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط.مدت: از تاریخ ثبت به مدت ۵ سال مرکز اصلی: اصفهان شهر اصفهان ـ فلسطین ـ خیابان موحدیان ـ خیابان فردوسی ـ پلاک ۳۶۳ ـ مجتمع تجاری نیکان ـ طبقه دوم ـ واحد ۱۴ ـ کدپستی ۸۱۴۳۹۹۵۵۳۷ سرمایه: مبلغ ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد منقسم به ۲۲ سهم ۶۰۰۰۰۰۰ ریالی بانام عادی می باشد که تماما طی گواهی مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۵ بانک توسعه تعاون شعبه شمس آبادی اصفهان پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای محمدرضا فرهمند شماره ملی ۱۲۸۰۴۳۰۰۴۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای علیرضا اسلامی شماره ملی ۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جلال اولیابک شماره ملی ۱۲۸۱۸۸۶۲۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای مجید عمانی شماره ملی ۱۲۸۸۳۱۰۳۲۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد عشوری پیزادانی شماره ملی ۱۲۹۱۹۳۷۰۲۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای احسان صادقی حسن آبادی شماره ملی ۱۲۹۱۹۳۷۰۴۸ و آقای محمد نجفی قدسی شماره ملی ۱۲۹۲۵۶۴۸۶۵ و آقای غفار جباری نژاد به شماره ملی ۴۵۷۹۹۳۰۰۳۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند.کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء آقای جلال اولیابک (مدیرعامل) و آقای علیرضا اسلامی (رئیس هیات مدیره) ومهرشرکت معتبر و در غیاب آقای علیرضا اسلامی (رئیس هیات مدیره) آقای احسان صادقی حسن آبادی(عضو هیات مدیره) حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای جلال اولیابک (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می باشد.اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان: حیدر حق پرست ۱۲۸۷۲۲۰۳۸۱به سمت بازرس اصلی و میثم جباری نژاد ۴۵۷۹۹۱۲۶۲۴ به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.روزنامه اصفهان زیبا برای درج تصمیمات و آگهی های تعاونی تعیین گردید. ش۹۶۰۷۲۵۳۶۸۹۸۲۵۶۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13690843
آگهی تغییرات شرکت انبوه سازان توسعه پایدار بدیع ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۲۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۲۱۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا اسلامی به کدملی ۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵، آقای مجید آقائی به کدملی ۱۲۸۸۷۰۴۷۸۱، آقای احمد تولا به کدملی ۱۲۸۶۵۸۱۱۳۳، آقای ابوالفضل ابراهیمی کیا به کدملی ۰۳۸۳۳۱۳۳۳۳ و آقای محسن رحمانی خواجوئی به کدملی ۱۲۸۷۸۹۳۳۰۹ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمد نجفی قدسی به کدملی ۱۲۹۲۵۶۴۸۶۵ و آقای جلال اولیابک به کدملی ۱۲۸۱۸۸۶۲۲۱ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۸۱۱۹۷۳۶۴۸۷۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13808705
آگهی تغییرات شرکت دژ بتن مهر بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۴۲۲۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن آذرنوش به شماره ملی ۱۱۱۰۸۴۸۱۹۶ به عنوان مدیرعامل، آقای علی رضا اسلامی به شماره ملی ۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و خانم رضوان کوچک اندام به شماره ملی ۱۷۵۷۰۲۸۸۴۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اورق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای محسن آذرنوش (مدیرعامل) یا علی رضا اسلامی (رئیس هیئت مدیره) و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۶۱۰۱۹۲۰۹۸۲۹۲۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957613
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص امیران گستر آتیه سبز درتاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت۵۲۴۷۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۳۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: امیران گستر آتیه سبز شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: ثبت موضوع ذیل به منزله ی اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: ارائه کلیه خدمات حسابداری ـ عقد هرگونه قرارد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ خدمات تامین نیروی انسانی موقت مورد نیاز شرکتها و فضای سبز ـ کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی در زمینه خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز ـ اخذ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری جهت تحقق اهداف شرکت ـ انجام کلیه خدمات مدیریتی اعم از مدیریت پروژه ـ مدیریت پیمان ـ خدمات مشاوره ـ خدمات در زمینه سخت افزار نرم افزار به استثناء نرم افزار های فرهنگی اموزشی شبکه های سیستم کامپیوتر سرمایه گذاری در شرکتهای ثالث پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهرک قدس ـ کوچه (پاساژ شهرک غرب) ـ خیابان شهید محمد مهدی فرحزادی ـ پلاک ۰ ـ ساختمان شرکت عمران و توسعه شهرک قدس ـ پ ث ۴۳/۹۴۷/۱۱۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۴۶۶۸۱۳۱۳۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱ مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ نزد بانک ملت شعبه فردوسی اصفهان با کد ۹۲۳۴۶ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا اسلامی به شماره ملی ۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای میثم جباری نژاد به شماره ملی ۴۵۷۹۹۱۲۶۲۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای غفار جباری نژاد به شماره ملی ۴۵۷۹۹۳۰۰۳۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رییس هیت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای زهرا زارعی شمس آبادی به شماره ملی ۱۲۷۲۶۰۹۰۳۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای جواد عشوری پیزادانی به شماره ملی ۱۲۹۱۹۳۷۰۲۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۲۸۷۴۸۹۹۴۱۹۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13963078
آگهی تغییرات شرکت شن و ماسه کوهسار عباس آباد علیا اردستان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۶ و نامه شماره ۵۸۸۲ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ صادره از اداره تعاون شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا اسلامی به کدملی ۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵، زهره شریفیان پور به کدملی ۱۲۸۰۸۸۳۲۹۴ و مسلم احمدی به کدملی ۱۱۸۹۸۲۳۱۱۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره، حامد اسلامی به کدملی ۰۰۶۳۱۰۸۸۳۶ و وحید اسلامی به کدملی ۱۲۹۲۹۳۳۸۶۰ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. محمد نجفی قدسی به کدملی ۱۲۹۲۵۶۸۸۶۵ بسمت بازرس اصلی و احسان صادقی به کدملی ۱۲۹۱۹۳۷۰۴۸ بسمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. صورتهای مالی سال ۹۳ ۹۴ ۹۵ مشتمل بر ترازنامه، عملکرد سود و زیان به تصویب مجمع رسید. آخرین رقم سرمایه مبلغ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال اعلام گردید. ش۹۷۰۱۱۸۵۳۵۶۰۲۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14029907
آگهی تغییرات شرکت بتون آریا طرح اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۰۹۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۷ علیرضا اسلامی به شماره ملی ۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره مجیدعمانی به شماره ملی ۱۲۸۸۳۱۰۳۲۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل حامد اسلامی به شماره ملی ۰۰۶۳۱۰۸۸۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. صاحب امضاء درخصوص کلیه حساب‌های جاری و سپرده شرکت به نام شرکت بتون آریا طرح اسپادانا با امضای ثابت مدیرعامل و مهرشرکت معتبرخواهد بود و همچنین در خصوص سایر اوراق و اسناد تعهدآور شرکت اعم از بروات و سفته و قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش۹۷۰۲۲۵۵۰۲۶۵۴۱۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14253144
آگهی تغییرات شرکت مقاوم سازه کاویان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۱۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای علیرضا اسلامی به شماره ملی ۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵، آقای اصغر نجفی قدسی به شماره ملی ۴۷۲۲۸۴۳۷۶۷ و آقای آرش قربانی به شماره ملی ۱۱۱۱۸۰۳۶۵۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای احسان صادقی حسن آبادی به شماره ملی ۱۲۹۱۹۳۷۰۴۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای غفار جباری نژاد به شماره ملی ۴۵۷۹۹۳۰۰۳۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی و یادداشت‌های همراه عملکرد منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب واقع شد. ش۹۷۰۷۱۸۱۱۲۷۹۳۲۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14260814
آگهی تغییرات شرکت مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۰۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۷ و نامه شماره ۷۵۸۹۵ مورخ ۳۱/۶/۹۷ داره تعاون اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۶ به تصویب مجمع عمومی رسید. آخرین رقم سرمایه به مبلغ ۸۳۶۰۰۰۰۰۰ ریال به سمع اعضاء حاضر در جلسه رسید. مهران امیر پور نجف آبادی ۱۰۹۱۵۹۶۶۵۴ سام جوع عطا ۱۲۸۹۲۳۶۹۴۱ منصور معمار فر ۱۲۸۹۲۳۶۹۴۱ علی رضا اسلامی ۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵ سیدجلال نوریه ۱۲۸۶۴۱۵۷۰۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و منصور غلامیان جزی ۱۲۸۲۲۶۹۲۲۴ حامد موحدیان عطار ۱۲۸۸۱۸۴۴۲۵ به عنوان اعضای علی البدل شرکت تعاونی برای مدت ۳ سال و مرتضی جواهری ۱۲۸۷۷۶۴۰۱ مجید کریمیان ۱۲۸۸۸۲۹۴۸۵ مژگان پهلوانی جزی ۵۱۱۰۱۰۲۵۴۶ به عنوان بازرس اصلی و باقر کتیرائی ۱۲۸۱۵۹۳۶۴۸ به عنوان بازرسان علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۷۲۳۳۵۴۴۷۳۷۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14273316
آگهی تغییرات شرکت کهن خاک نقش جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۴۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۷ علیرضا اسلامی به کدملی ۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵ بسمت رئیس هیات مدیره، مسلم احمدی به کدملی ۱۱۸۹۸۲۳۱۱۱ بسمت نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل و حامد اسلامی به کدملی ۰۰۶۳۱۰۸۸۳۶ بسمت عضو هیات مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت اعم از چک، بروات و سفته با امضای ثابت مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات اداری نیز با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش۹۷۰۷۳۰۳۷۰۳۶۷۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14311451
آگهی تغییرات شرکت مهد فام ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۰۶ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی و عملکرد منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب واقع شد. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. احسان صادقی به کدملی ۱۲۹۱۹۳۷۰۴۸ و محمدنجفی قدسی به کدملی ۱۲۹۲۵۶۴۸۶۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. علیرضا اسلامی کدملی ۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵ و سیدکریم داوودی ۱۲۸۶۵۳۹۸۲۱ ومحمدرضا فرهمند (نماینده شرکت بتون ایران) ۱۲۸۰۴۳۰۰۴۴ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. ش۹۷۰۸۱۹۵۵۵۱۳۸۵۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک