مرتضی میر شمس شهشهانی

مرتضی میر شمس شهشهانی

کد ملی 1281609455
37
شرکت‌ها
37
آگهی‌ها

شرکت های مرتضی میر شمس شهشهانی

سرمایه گذاری کار آفرینان رجال
سرمایه گذاری کار آفرینان رجال
1
گروه تولیدی شیر آلات صنعتی اصفهان
گروه تولیدی شیر آلات صنعتی اصفهان
1
فرش شیخ صفی اصفهان
فرش شیخ صفی اصفهان
1
1
1
1
تولیدی شیر گاز ایران
تولیدی شیر گاز ایران
1
نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان
نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان
1
ماشین سازی ظریف مصور چهارمحال
ماشین سازی ظریف مصور چهارمحال
1
تولیدی الیاف ظریف بروجن
تولیدی الیاف ظریف بروجن
1
تولیدی پرزین بازیافت
تولیدی پرزین بازیافت
1
سیمین چاپ نقش جهان
سیمین چاپ نقش جهان
1
تیس نساج
تیس نساج
1
ریشه و حاشیه زنی مصور
ریشه و حاشیه زنی مصور
1
مجتمع کشت و صنعت نفیس
مجتمع کشت و صنعت نفیس
1
مهندسی تبیان راهبرد پارسی
مهندسی تبیان راهبرد پارسی
1
تولیدی صنعتی زربافت چاپ
تولیدی صنعتی زربافت چاپ
1
دارو سازی رها اصفهان
دارو سازی رها اصفهان
1
شهر آذین اصفهان
شهر آذین اصفهان
1
پیشرو سیر سران زنده رود
پیشرو سیر سران زنده رود
1
باز آفرینان شهر سبز سپاهان
باز آفرینان شهر سبز سپاهان
1
تولیدی الیاف بن جهان
تولیدی الیاف بن جهان
1
طرح آفرینان پارس
طرح آفرینان پارس
1
تولیدی ظریف مصور
تولیدی ظریف مصور
1
درمان گاز
درمان گاز
1
تولیدی ظریف
تولیدی ظریف
1
تولیدی صنعتی تن آسا بروجن
تولیدی صنعتی تن آسا بروجن
1
خدماتی رهپویان جوان اریا
خدماتی رهپویان جوان اریا
1
تولیدی صنعتی تافت بافت بروجن
تولیدی صنعتی تافت بافت بروجن
1
تولیدی الیاف مصور
تولیدی الیاف مصور
1
احرار سپاهان
احرار سپاهان
1
چند منظوره کارکنان شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
چند منظوره کارکنان شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
1
مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال
مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال
1
به نسج سپاهان
به نسج سپاهان
1
تولیدی یلدا بروجن
تولیدی یلدا بروجن
1
تولیدی صنعتی موکت چاپی مصور
تولیدی صنعتی موکت چاپی مصور
1
تولیدی صنعتی رزین پلیمر بروجن
تولیدی صنعتی رزین پلیمر بروجن
1
زیست فن آور ظریف
زیست فن آور ظریف
1
حمل و نقل داخلی نگین ترابر بروجن
حمل و نقل داخلی نگین ترابر بروجن
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 605091
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان رجالسهامی عام, ثبت شده بشماره۲۲۷۹۲و شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
باستناد نامه شماره۱۷۹۹۳۴/۱۲۱ مورخ۳/۳/۱۳۹۱ سازمان و بورس و برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ۲۴ و۲۶/۴/۱۳۸۹ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ محمدرضا رجالی به کدملی۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ و کدپستی۸۱۵۸۹۱۳۵۱۱ به نمایندگی ظریف مصور به شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۲۹۶۰۸ به سمت رئیس هیات مدیره و سید مصطفی طباطبائی به کدملی۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ و کدپستی۸۱۳۳۷۴۷۸۹۳ به نمایندگی شرکت الیاف ظریف به شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۲۰۹۹۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و رسول شاه سنائی گنیرانی به کدملی۱۲۹۰۰۵۱۱۸۶ و کدپستی۸۱۷۵۶۵۸۶۵۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء و حمیدرضا رجالی به کدملی۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ و کدپستی۸۱۵۸۹۱۳۴۶۱ به نمایندگی شرکت تیس نساج به شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۳۱۲۵۹ و علی محمد رجالی به کدملی۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰ و کدپستی۸۱۵۳۶۸۵۸۱۶به نمایندگی شرکت پتروشیمی رجال به شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۲۴۸۸۳ و محمد امیر شاه کرمی به کدملی۱۱۲۹۶۹۱۵۷۸ و کدپستی۸۱۵۷۹۴۷۷۶۱ به نمایندگی شرکت چاپی مصور به شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۲۰۴۷۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و علی اصغر یزدانی به کدملی۱۲۸۶۲۳۵۱۵۴ و کدپستی۸۱۵۶۶۱۴۵۶۱ به نمایندگی شرکت الیاف مصور به شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۲۸۰۱۸ و خانم عزت شرکت به کدملی۱۲۸۷۶۳۲۰۰۹ و کدپستی۸۱۵۳۶۸۵۸۱۶ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای هریک از اعضای اصلی هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است , ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ۲ آقایان مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملی۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ و کدپستی۸۱۲۴۶۳۶۵۶۳ و محمدرضا نوید مهر به کدملی۱۲۸۶۶۱۸۳۴۷ و کدپستی۸۱۵۵۸۸۶۶۶۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه اولیاء و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال۱۳۸۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ۶/۳/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۱۴۶۱۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717005
آگهی تصمیمات شرکت گروه تولیدیشیرآلات صنعتی اصفهانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۰۴۸و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۵۳۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ به سمت بازرس اصلی و حسن بابایی به کدملی ۱۲۸۴۳۶۰۳۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۷۹۰۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 728636
آگهی تصمیماتشرکت فرش شیخ صفی اصفهان سهامی خاصشماره ثبت ۱۵۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۲۳۵۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی، فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵و۳۱/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و مرتضی میر شمس شهشهانی کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ و کدپستی ۸۱۷۴۶۳۶۵۶۳ عضو جامعه حسابداران رسمی بسمت حسابرس و بازرس اصلی و خدا مراد ظاهری عبده وند کد ملی ۱۹۷۰۶۴۲۵۱۳ و کدپستی ۸۱۳۸۹۱۴۵۸۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. سرمایه شرکت از طریق مطالبات نقدی حال شده از مبلغ سه میلیارد ریال بمبلغ هجده میلیارد ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد سرمایه هجده میلیارد ریال نقدی است که به ۰۰۰/۰۰۰/۹ سهم ۰۰۰/۲ ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماما پرداخت شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۶/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۰۴۷۴۷۴ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577898
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره مجمع عمومی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۳ شرکت پتروشیمی رجال (سهامی خاص) و مدارک مربوط که در تاریخ ۱۱/۵/۹۳ به این اداره واصل گردیده تغییرات بشرح ذیل می‌باشد. ۱ آقای محمد رضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ مدیر عامل و عضو هیئت مدیره حمید رضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ رئیس هیئت مدیره خانم نعیمه انصاری با کد ملی ۱۲۹۰۴۲۱۳۲۳ نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته برات قراردادها، عقود اسلامی و استفاده از حسابهای جاری در بانکها و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا و مهر شرکت معتبر است. ۳ مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بازرس اصلی و علی اصغر یزدانی با کد ملی ۱۲۸۶۲۳۵۱۵۴ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانون تجارت بتصویب مجمع رسید. ۵ ترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسیده است. ۶ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. مراتب در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۹۳ شماره ثبت ۲۹۷۸ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۴۸۸۳ بثبت رسید. ش۱۸۶۰۷۸۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620400
آگهی تغییرات شرکت شیرگاز ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۶۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرارگرفت. آقای سید علی اکبر توکلی طباء زواره شماره ملی ۱۱۸۹۰۱۵۵۹۵ و آقای حسن عبودیت شماره ملی۱۲۸۷۴۶۸۲۳۳ وآقای سید عبدالرسول علوی شماره ملی ۱۲۸۲۲۲۶۰۶۱ وآقای جمال ملک نایئنی شماره ملی ۱۲۸۹۴۰۰۹۳۷ وآقای احمد رادپور شماره ملی۱۲۸۲۱۴۳۹۸۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمود نیلی شماره ملی ۱۲۸۴۵۲۳۳۶۵ و آقای محمد گل احمر شماره ملی ۱۲۸۶۲۷۳۵۰۱ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به شماره ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بسمت بازرس اصلی و آقای حسن بابایی به شماره ملی ۱۲۸۴۳۶۰۳۲۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۶۲۵۴۵۳۸۶۱۱۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659199
آگهی تغییرات شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۹۹۲۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۰۰۰۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت تعاونی مصرف کارکنان استانداری و فرمانداری اصفهان شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۵۲۰۳ و شهرداری اصفهان ۱۴۰۰۰۲۷۷۲۳۲ و سازمان عمران شهرداری اصفهان شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۰۶۶۴۳ و سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۹۷۶۳ و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان اصفهان شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۴۷۷۰۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سامان گستر اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای حسین شیرزاد بشماره ملی ۱۲۸۵۳۵۲۷۸۵ بسمت بازرس اصلی و آقای مرتضی میرشمس شهشهانی بشماره ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بسمت بازرس علی البدل و حسابرس شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۳۳۵۳۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673377
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی ظریف مصور سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۰۹ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۹۸۱۱
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید. تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: آقایان محمد رضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و علیرضا هوائی به کد ملی ۱۲۸۸۰۰۸۳۹۲ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۲۳۴۵۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۶۸۹۶۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673382
آگهی تغییرات شرکت الیاف ظریف سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۰ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۹۹۲
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید. تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: آقایان محمد رضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و سید مصطفی طباطبائی به کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۲۳۴۵۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۶۸۶۵۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673798
آگهی تغییرات شرکت پرزین بازیافت سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۶۸ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۸۵
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: آقایان محمدرضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مجید حسینی به کدملی ۱۲۸۶۸۹۶۴۳۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضا احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۲۳۴۵۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۶۸۵۵۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673800
آگهی تغییرات شرکت سیمین چاپ نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۸۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۶۸۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضا احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۲۳۴۵۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۶۸۳۴۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673801
آگهی تغییرات شرکت تیس نساج سهامی خاص شماره ثبت ۸۲۱ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۲۵۹
باستناد صورت جلسه مجامع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضا احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۲۳۴۵۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۶۸۲۳۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673802
آگهی تغییرات شرکت ریشه و حاشیه زنی مصور سهامی خاص شماره ثبت ۷۵۵ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۳۱۰
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: آقایان محمدرضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و محسن نیلی پور طباطبائی به کدملی ۱۲۸۶۷۵۲۶۲۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضا احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۲۳۴۵۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۶۸۱۳۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683255
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت نفیس سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۲۳۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۹۴۱۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۳ آقای حمیدرضا رجالی بشماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ و آقای محمدرضا رجالی بشماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ و سرکار خانم نعیمه انصاری بشماره ملی ۱۲۹۰۴۲۱۳۲۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مرتضی میر شمس شهشهانی بشماره ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بسمت بازرس اصلی و آقای سید محمد امیر شاه کرمی به کد ملی ۱۱۲۹۶۹۱۵۷۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال ۹۲ بتصویب رسید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۴۱۵۹۵۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693781
آگهی تغییرات شرکت تبیان راهبرد پارسی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۸۹۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۲مورد تصویب قرار داد. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به کدملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن نصیردوست به کدملی ۱۲۸۴۰۸۴۷۰۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای حمید رضا رجالی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱، آقای محمد رضا رجالی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸، خانم نعیمه انصاری ۱۲۹۰۴۲۱۳۲۳، آقای فریدون بوربور ۱۲۸۴۳۷۹۳۹۶، آقای بهنام توکلی ۰۰۴۳۷۷۰۹۴۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۸۲۰۱۰۴۸۹۹۸۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415751
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی صنعتی زربافت چاپ درتاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۲۹۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید انواع موکت نمدی، چاپی، صنعتی، خانگی، نخ نمد و مشتقات و مواد اولیه آن و همچنین شرکت در مناقصات و مزایده و خرید و فروش، واردات و صادرات کالاهای مجاز ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بروجن شهرک صنعتی خادم القرآنی وکدپستی۸۸۷۱۸۱۳۴۹۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۶/۹۲۳۴۶ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۳نزد بانک ملت شعبه فردوسی اصفهان پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: محمدرضا رجالی به کد ملی۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸به سمت رئیس هیئت مدیره مصطفی طباطبایی به کد ملی۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا رجالی به کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی کاظم امینی به کد ملی ۱۱۱۱۳۹۸۵۴۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به شماره ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ به عنوان بازرس اصلی. اقای رسول ابراهیمی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به عنوان بازرس علی البدل. ش۹۳۱۱۱۱۴۸۰۴۲۹۷۴۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9799072
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی رها اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۲۱۶۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴ و ۲/۵/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمود فلامرزیان با کد ملی ۱۲۸۵۲۹۹۳۸۸ و کدپستی ۸۱۶۹۶۵۶۹۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن بابایی کد ملی ۱۲۸۴۳۶۰۳۲۶ و کدپستی ۸۱۶۳۶۵۳۷۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا اخوان فرید با کد ملی ۱۲۸۴۵۰۴۰۸۵ و کدپستی ۸۱۷۶۶۱۵۱۷۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و تقی قفقازی کد ملی ۱۲۸۷۴۸۰۲۵۱ و کدپستی ۸۱۷۳۶۷۷۳۶۱ و محمود شایگان نیا کد ملی ۱۲۸۶۵۱۳۶۸۵ و کد ملی ۸۱۶۴۶۵۴۹۵۵ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و در غیاب هر یک از اعضاء فوق بنا به پیشنهاد فرد غایب و تصویب هیئت مدیره با امضاء مشخص دیگر عضو هیئت مدیره پیشنهادی و مهر شرکت دارای اعتبار بوده و ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و سید مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ و کدپستی ۸۱۷۴۶۳۶۵۶۳ و فریبرز معطر با کد ملی ۰۰۴۴۰۴۰۰۶۷ و کدپستی ۸۱۷۵۶۵۶۷۱۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و روزنامه اولیا اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید و امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10553178
آگهی تصمیمات در شرکت شهر آذین اصفهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۰۱۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۰۹۵۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱ و ۵/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقایان مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ و کدپستی ۸۱۷۴۶۳۶۵۶۳ و حسین میرلوحی به کدملی ۱۲۸۸۷۰۴۳۶۴ و کدپستی ۸۱۳۸۹۴۶۱۷۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. ۲ سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده از مبلغ دوازده میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال نقدی است که به ده هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام عادی منقسم و تماما پرداخت شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۱۲/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706644
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی طلائی ظریف مصور بروجن درتاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۲۹۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۲۶۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: موضوع شرکت: شرکت در راستای تحقق اهداف خود و با استراتژیهای مشخص می تواند به عملیات زیر مبادرت نماید: تهیه و تولید، خرید و فروش، واردات و صادرات و توزیع انواع موکتهای نمدی، صنعتی و تافتینگ و مواد اولیه موردنیاز آن خرید و فروش اموال منقول و انجام فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع کالاهای بازرگانی مجاز و تولید و توزیع آنها استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها، موسسات مالی و اعتباری و شرکتهای بیمه داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل یا خارج از کشور شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها، نهادها، وزارتخانه هاوشرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و یا خارجی برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات، انجام کلیه امور و فعالیتهائیکه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد و یا در تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بروجن ـ شهرک صنعتی خادم القرآنی کدپستی سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۲۲/۹۲۳۴۶مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ نزد بانک ملت شعبه فردوسی اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای حمیدرضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی خانم مصطفی طباطبائی به شماره ملی۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره قای محمدهادی روشنی به شماره ملی۰۰۶۸۸۷۵۷۹۷ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای احدی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به شماره ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ به عنوان بازرس اصلی. آقای رسول ابراهیمی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و ارمغان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۴۱۲۲۰۱۷۰۹۳۴۹۸۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12840816
آگهی تغییرات شرکت باز آفرینان شهر سبز سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۳۷۱۵
به استناد نامه‌های شماره ۹۵۱۰۱۱۰۳۵۰۸۰۰۳۰۳ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ و ۹۵۱۰۱۱۰۳۵۸۰۰۱۵۷ مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ صادره از شعبه ۸ دادگاه حقوقی اصفهان، وفق ماده ۱۵۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای میر شمس شهشهانی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵بعنوان بازرس برای سال مالی ۱۳۹۴ تعیین گردید. ش۹۵۰۳۱۹۹۰۵۴۶۲۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12873115
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف بن جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۳۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ و آقای علی موهبت به کد ملی ۱۲۸۶۲۶۳۶۵۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. * روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۴۰۳۳۴۶۹۶۱۹۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12885648
آگهی تغییرات شرکت طرح آفرینان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۵۹۷۷
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی، ترازنامه و سود و زیان عملکرد سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی کدملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و خانم فروزان ترکیان کدملی ۱۱۴۲۰۵۶۱۱۲به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج و انتشار آگهی و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۴۱۰۶۱۹۲۰۳۱۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970369
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظریف مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای محمدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ و آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ و آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه جام جم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردیدند. ش۹۵۰۵۲۶۳۴۳۷۶۸۸۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976918
آگهی تغییرات شرکت درمان گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا به منظور درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مهندس حسن عبودیت کدملی ۱۲۸۷۴۶۸۲۳۳ آقای مهرداد آجودانیان کدملی ۰۰۵۰۶۷۷۱۹۵ خانم افسانه کسائی کوپائی کدملی ۱۲۸۷۷۴۰۲۸۶ وهمچنین آقای مرتضی شهشهانی کدملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ و آقای رضا گل احمر کدملی ۱۲۸۵۲۷۲۵۳۶ به ترتیب بعنوان بازرسان قانونی اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۵۰۵۳۱۷۱۵۸۰۸۸۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001833
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۱۲۶۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸و سید مصطفی طباطبائی به کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰و حمیدرضا رجالی به کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به عنوان اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. جلسه در ساعت ۳۰:۲۰ خاتمه یافت ش۹۵۰۶۱۳۲۱۴۵۵۰۵۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001866
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی تن آسا بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای محمدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ و آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ و آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ بسمت اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردیدند. ش۹۵۰۶۱۳۳۳۰۶۱۶۱۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001937
آگهی تغییرات شرکت خدماتی رهپویان جوان اریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۶۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۶۱۳۵۷۹۴۳۰۵۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002886
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی تافت بافت بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۱۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸و سید مصطفی طباطبائی به کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰وحمیدرضا رجالی به کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱بعنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵به سمت بازرس اصلی آقای رسول ابراهیمی با کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۶۱۴۴۱۷۶۶۴۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002912
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۸۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸، سید مصطفی طباطبائی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۶۱۴۹۱۲۹۲۰۳۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092242
آگهی تغییرات شرکت احرار سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب شد. - آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به کدملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شماره ثبت ۲۲۰۱۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۰۴۶۶۰۹۵۸۳۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181461
آگهی تغییرات شرکت چند منظوره کارکنان شرکت نمایشگاههای استان اصفهان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۶۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۴۶۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۵۱۵۹۵ مورخ ۲۴/۶/۹۵ اداره تعاون اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/ ۱۳۹۴به تصویب مجمع عمومی رسید. آخرین رقم سرمایه به مبلغ ۵٫۰۲۹٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال به سمع اعضاء حاضر در جلسه رسید. مرتضی میرشمس شهشهانی کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵به سمت بازرس اصلی و مهدی محمدی نسب کدملی ۱۲۸۱۶۴۷۳۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۵۰۹۲۰۲۱۰۶۵۳۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487814
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۴۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. مرتضی میر شمس شهشهانی به شماره ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ به عنوان بازرس اصلی، علی اصغر یزدانی به شماره ملی ۱۲۸۶۲۳۵۱۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. نعیمه انصاری به شماره ملی ۱۲۹۰۴۲۱۳۲۳ و محمد رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ و حمید رضا رجالی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۴۰۷۶۹۶۸۱۰۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13544732
آگهی تغییرات شرکت به نسج سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۸۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی سال ۱۳۹۵ پس از قرائت بازرس تصویب شد. مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ و عباس موهبت کدملی ۱۲۸۶۲۶۳۶۵۴به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اصفهان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید، ش۹۶۰۵۱۴۹۸۱۱۳۹۹۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573540
آگهی تغییرات شرکت تولیدی یلدا بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به کدملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی به کدملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۵۳۱۵۶۳۹۳۰۱۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573684
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی موکت چاپی مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کدملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ش۹۶۰۵۳۱۶۸۸۲۳۹۴۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573774
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی رزین پلیمر بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به کدملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵به سمت بازرس اصلی وحسابرس و آقای رسول ابراهیمی به کدملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۵۳۱۵۷۹۴۳۷۲۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587951
آگهی تغییرات شرکت زیست فن آور ظریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۱۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد رضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸، مصطفی طباطبائی با کدملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ و حمیدرضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به کدملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی به کدملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۶۰۹۱۰۶۷۷۰۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587973
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی نگین ترابر بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸، مصطفی طباطبائی با کدملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ و حمیدرضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵به سمت بازرس اصلی وحسابرس و آقای رسول ابراهیمی با کدملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۶۰۹۴۱۹۷۲۱۴۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک