محسن صادق بیان

آقای محسن صادق بیان

کد ملی 1280978724
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1200407
آگهی تغییرات شرکت آریان لیان پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا کیانی آذربایجانی به شماره ملی ۲۲۹۵۱۹۰۶۴۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت آریان کیمیا تک به ش. م ۱۰۱۰۲۳۳۵۴۶۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت آرین سیستم پرداز به ش. م ۱۰۱۰۲۶۰۸۶۶۳ با نمایندگی آقای احسان گودرزی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۵۲۳۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به ش. م ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ با نمایندگی آقای ناصر گورابی به کد ملی ۰۰۶۵۱۷۵۵۲۲ بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علیرضا کیانی آذربایجانی یا احسان گودرزی و یا ناصر گورابی به همراه یکی دیگر از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان به کد ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ و یا محمدرضا فضلی به کد ملی ۳۹۷۹۳۷۰۰۷۰، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۱۷۸۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272497
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش آرین پخش پیشرو با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر با کدملی ۱۵۰۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه صنعتی گلرنگ با نمایندگی آقای کورش منتصر با کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران با نمایندگی آقای محسن صادق بیان با کدملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران با نمایندگی آقای مهرداد سجادی با کدملی ۰۰۳۸۳۶۲۴۲۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و غیره با امضای یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی و همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۵۱۳۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305672
آگهی تغییرات شرکت گلپخش اول سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به ش. م ۱۰۱۰۳۴۲۶۲۹۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به ک. م ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به ک. م ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ شرکت گروه صنعتی پاکشو به ش. م ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی آقای سعید گمار به ک. م ۳۹۷۹۸۵۵۳۶۸ پ۱۷۶۴۰۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305679
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش گلرنگ پخش ش. م ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان ک. م ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش. م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به ک. م ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ بعنوان عضوهیئت مدیره وشرکت گروه صنعتی پاکشو ش. م ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی آقای سعید گمار به ک. م ۳۹۷۹۸۵۵۳۶۸ بعنوان عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۶۴۰۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345994
آگهی تغییرات شرکت سلامت پخش هستی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۵۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش سلامت پخش هستی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۴۸۶ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت هستی آریا شیمی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۳۱۹۳ به نمایندگی سید مصطفی مقدسی به شماره ملی ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت هستی آرین دارو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۰۲۷ به نمایندگی قاسمعلی آشفته به شماره ملی ۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش هستی آریا شیمی به شناسه ملی ۱۰۲۰۳۶۸۰۱۰ به نمایندگی محسن صادق بیان به شماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش هستی آرین دارو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۶۲۵ به نمایندگی بابک کورنگ به کد ملی ۱۷۵۵۹۵۴۲۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضای متفق آقای علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۷۴۶۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575907
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۲۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گل پخش اول (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ تهران به نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتاسان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ تهران به نمایندگی آقای حسین علیقارداشی بشماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت گل پخش اول کرج (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۸۶۹۹ وشناسه ملی۱۰۱۹۰۰۰۴۴۰۴ کرج به نمایندگی آقای پیمان توائی بشماره ملی ۰۰۶۲۷۸۶۰۵۹ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت معین گل پخش اول مازندران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۵۶۵ و شناسه ملی۱۰۷۶۰۱۹۹۲۷۷ بابلسر به نمایندگی آقای محسن صادق بیان بشماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴، شرکت گل پخش اول گیلان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۲۳۶۵ و شناسه ملی۱۰۷۲۰۲۵۲۸۱۶ رشت به نمایندگی آقای مسعود درویشی بشماره ملی ۴۰۷۲۲۵۶۲۹۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمد رضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت می‌باشد و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت می‌باشد. ش۹۳۰۵۲۶۶۲۲۳۱۶۷۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635193
آگهی تغییرات شرکت گسترش گل پخش اول سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به ک. م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو به ش. م ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به ک. م ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن صادق بیان به ک. م ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق سه نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد تضمینی مربوط به شرکت گل پخش اول که شرکت به عنوان ضامن اقدام به تضمین آنها به نفع اشخاص ثالث می‌نماید با امضاء دونفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۰۶۶۸۸۹۹۴۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669347
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول جنوب تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۷۶۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت گل پخش اول ش م۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتا سان ش م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی ک م ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره شرکت گل پخش اول شیراز ش م ۱۰۵۳۰۳۴۰۲۰۳ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان ک م ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت معین گل پخش اول مازندران ش م ۱۰۷۶۰۳۱۲۶۴۲ با نمایندگی آقای پیمان کاتبی ک م ۰۰۵۴۳۶۳۶۲۴ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان و یا محمد رضا فضلی ک م ۳۹۷۹۳۷۰۰۷۰ به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۲۸۱۳۵۴۳۹۵۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672273
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول شرق تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۴۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب گردیدند:. شرکت گل پخش اول ش ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیأت مدیره. شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای حسین علی قارداشی کد ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره. شرکت گل پخش اول شیراز ش ملی ۱۰۵۳۰۳۴۰۲۰۳ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان کد ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ بسمت عضو هیأت مدیره. شرکت معین گل پخش اول مازندران ش ملی ۱۰۷۶۰۳۱۲۶۴۲ با نمایندگی آقای مجتبی کریمی ش ملی ۰۵۵۷۸۰۱۳۳۸ بسمت مدیرعامل و عضو _ کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۳۰۵۷۷۵۱۹۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1679965
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول غرب تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گل پخش اول شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتا سان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی کد ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۵۳ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره و شرکت گل پخش اول شیراز شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۰۲۰۳ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان کد ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت معین گل پخش اول مازندران شناسه ملی۱۰۷۶۰۳۱۲۶۴۲ با نمایندگی آقای حمیدرضا سعیدی کد ملی ۰۰۶۷۷۰۳۷۱۲ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۰۶۲۱۲۸۰۰۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696627
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش شمال شرق تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیات مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتا سان ش. م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان ک. م ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و شرکت گل پخش اول ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان ک. م ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت دالین مهر ش. م ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای مرتضی یوسفی حلمسلویی ک. م ۰۰۵۵۶۵۲۶۳۸ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمد رضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیات مدیره، همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۲۴۸۶۸۵۲۵۶۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696629
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۷۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش به ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به ش. م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان به ک. م ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ و شرکت گل پخش اول به ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به ک. م ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ و شرکت دالین مهر به ک. م ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای اکبر صالحی به ک. م ۳۳۰۹۶۱۵۵۱۰ موسسه حسابرسی خبره به ش. م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی به ک. م ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۸۲۴۲۲۰۱۵۵۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696630
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش جنوب شرق تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۴۴۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیات مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتا سان با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و شرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای محسن صادق بیان ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت دالین مهر با نمایندگی آقای علیرضا سعادتی ۰۰۵۴۷۶۱۸۳۲ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یامحمد رضا فضلی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. پ۹۳۰۸۲۴۵۸۴۶۵۰۴۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700437
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش اراک سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۲۵۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتا سان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به شماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت دالین مهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای حسن ابره دری به شماره ملی ۰۵۸۹۷۰۴۸۴۲ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و بروات با امضای متفق رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره (آقای محسن صادق بیان) و یا محمد رضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۰۸۲۶۶۳۳۵۰۸۹۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705918
آگهی تغییرات شرکت معین گلپخش خوزستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۲۲۳۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گل پخش اول کرج به شماره شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۰۴۴۰۴ به نمایندگی بهنام عبدل شعبانی به شماره ملی ۱۸۱۸۲۶۲۸۲۷ شرکت گل پخش اول گیلان به شماره شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۵۲۸۱۶ به نمایندگی طاهر محمد نژاد به شماره ملی ۱۶۰۰۷۱۳۱۸۱ شرکت معین گل پخش اول مازندران به شماره شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۲۶۴۲ به نمایندگی محسن صادق بیان به شماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ و گروه صنعتی آنیتاسان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ به نمایندگی حسین علی قارداشی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ و شرکت گل پخش اول به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نمایندگی علی ابراهیمی کرد لر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی خبره به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۹۰۱۱۸۲۶۴۶۵۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713043
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش آرین اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۳۳۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان کدملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره وشرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای محسن صادق بیان کدملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴بعنوان عضو هیأت مدیره وشرکت دالین مهر با نمایندگی آقای مهران سالاری عرب کدملی۰۰۵۵۹۰۶۱۹۲ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی وتعهدآور با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان و یا محمدرضا فضلی بهمراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضاء هریک از اعضای هیأت مدیره، با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۳۰۹۰۸۴۶۴۹۰۳۸۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734717
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۷۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت گروه صنعتی آنیتا سان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان به شماره ملی۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به شماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ شرکت دالین مهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای جواد زیدی به شماره ملی ۰۰۶۸۱۴۲۵۴۴ ۲ موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و موسسه حسابرسی خبره به عنوان حسابرس شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب گردید. ش۹۳۰۹۲۴۷۵۰۲۱۹۳۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1760539
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۵۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت گل پخش اول بشماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلربشماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتا سان بشماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی بشماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت معین گل پخش اول مازندران بشماره ثبت ۴۱۸۳ وشناسه ملی۱۰۷۶۰۳۱۲۶۴۲ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان بشماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول گیلان بشماره ثبت ۱۲۳۶۵ وشناسه ملی۱۰۷۲۰۲۵۲۸۱۶ با نمایندگی آقای طاهر محمدنژاد بشماره ملی ۱۶۰۰۷۱۳۱۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بابک کسرایی بشماره ملی ۲۷۵۴۷۲۲۲۹۷ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق واسناد تعهدآورازقبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمد رضا فضلی به همراه یکی دیگرازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۱۰۱۱۷۸۱۱۲۸۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9407606
آگهی تغییرات شرکت معین گل پخش اول مازندران شماره ثبت ۱۵۶۵ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۹۹۲۷۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۰/۴/۹۳ و شرکت فوق الذکر که با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت برگزار گردید پس از رسمیت جلسه تغییرات ذیل حاصل شد: ۱ شرکت گلپخش اول بنمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان بنمایندگی آقای حسینی علیقارداشی و شرکت گلپخش اول شرق تهران بنمایندگی آقای محمدرضا فضلی و شرکت معین گلپخش اول تبریز بنمایندگی آقای محسن صادق بیان و شرکت گلپخش اول گیلان بنمایندگی آقای حسین کنگاوری بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ شماره ثبت ۱۱۳۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی بشماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. ۴ ترازنامه و عملکرد مالی سال ۹۲ پس از گزارش هیئت مدیره و بازرس بتصویب مجمع رسید. ۵ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۰/۴/۹۳ و شرکت گل پخش اول شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ بنمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر بشماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی آنیتاسان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ بنمایندگی آقای حسین علیقاداشی بشماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت معین گلپخش اول تبریز شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۲۱۱۷۵ بنمایندگی آقای محسن صادق بیان بشماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ و شرکت گلپخش اول گیلان شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۵۲۸۱۶ بنمایندگی آقای حسین کنگاوری بشماره ملی ۰۰۶۲۱۳۳۲۷۶ و شرکت گلپخش اول شرق تهران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۴۱۱ بنمایندگی محمدرضا فضلی بشماره ملی ۳۹۷۹۳۷۰۰۷۰ بسمت اعضای هیئت مدیره آقای رضا غلامی آهو دشتی (خارج از اعضای هیئت مدیره) بشماره ملی ۲۰۹۳۲۳۴۷۳۴ بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار باامضا متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کرد لر و یا محسن بیان و یا محمدرضا فضلی به یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری باامضا منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. ش۲۰۱۶۱۰۴۷۴۱۱۱۱۰۹۹۲۷۱۴ رئیس ثبت اسناد و املاک بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9617310
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول گیلان سهامی خاص
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۹۱ شرکت فوق شماره ثبت ۱۲۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۵۲۸۱۶ تغییرات زیر در شرکت فوق صورت گرفته است: ۱ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت خبره بسمت بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ شرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتا سان با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی کد ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وشرکت معین گل پخش اول مازندران به نمایندگی آقای محسن صادق بیان کد ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت معین گل پخش اول تبریز با نمایندگی آقای سجاد نصرالهی کد ملی ۲۷۵۴۲۱۴۴۴۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول کرج با نمایندگی آقای مسعود درویشی کد ملی ۴۰۷۲۲۵۶۲۹۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند مقرر گردید حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان یا محمد رضا فضلی بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر است. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12656454
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول اراک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۲۰۰۷۷
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱شرکت گل پخش اول به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای حسین علی قارداشی به شماره ملی۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت معین گل پخش اول مازندران به شناسه ملی۱۰۷۶۰۱۹۹۲۷۷ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به شماره ملی۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت گل پخش اول گیلان به شناسه ملی۱۰۷۲۰۲۵۲۸۱۶ با نمایندگی آقای مسعود درویشی به شماره ملی ۴۰۷۲۲۵۶۲۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت معین گل پخش اول تبریز به شناسه ملی۱۰۲۰۰۳۲۱۱۷۵ با نمایندگی آقای حمید رضا شمسی به شماره ملی۰۰۵۶۸۹۹۷۷۷ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره آقای محسن صادق بیان یا محمد رضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. / ش۹۴۱۱۲۵۲۲۳۵۷۸۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13493007
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای سیدمحمد باقر فاضلیان به ک. م ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به ش. م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به ک. م ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ به سمت نائب رئیس و مدیرعامل شرکت گسترش پخش پدیده پایدار به ش. م ۱۴۰۰۴۶۹۴۲۰۲ با نمایندگی آقای سجاد پورآرین به ک. م ۰۰۶۸۱۲۹۱۷۳ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی به ش. م ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای کیانوش حسنی نژاد به ک. م ۱۹۷۱۴۱۴۱۲۳ بعنوان عضو هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته وبرات وغیره با امضاء متفق یکی ازآقایان سیدمحمدباقرفاضلیان یا سجادپورآرین بهمراه یکی ازآقایان محسن صادق بیان یا کیانوش حسنی نژاد همراه با مهر شرکت و سایر اوراق ومکاتبات عادی با امضا هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۴۱۱۱۷۰۶۳۶۴۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536406
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی محمد حسین اسمایی به شماره ملی ۰۴۲۱۰۱۸۲۸۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی احسان گودرزی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۵۲۳۱۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل - شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی حسین علیقارداشی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره - شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره - شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی محسن صادق بیان به شماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش آنیتاسان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۲۵۹۹ با نمایندگی فایق صالحی به شماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین وتوثیق اموال غیرمنقول شرکت وهمچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۵۰۸۳۶۶۶۱۵۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13952611
آگهی تغییرات شرکت گسترش پخش پدیده پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۴۲۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پدیده شیمی پایداربه شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت پدیده شیمی قرن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ش م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۵۹ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان ش م۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای ابوالفضل ابراهیمی کردلر شماره ملی ۱۵۰۰۲۴۹۷۶۹ خارج ازاعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال , ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۶۱۵۲۴۱۷۷۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک