محمود فضیلی نژاد

آقای محمود فضیلی نژاد

کد ملی 1280901705
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 736496
آگهی تصمیمات در شرکت آبی آیش سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۲۷۴۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمود فضیلی نژاد به کد ملی ۱۲۸۰۹۰۱۷۰۵ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۴۸۴۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد حکمت منش به کد ملی ۱۲۸۶۳۸۰۶۸۵ و کدپستی ۸۱۹۴۸۷۳۹۵۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و الهام پهلوان نژاد با کد ملی ۵۶۵۹۷۰۰۶۶۷ کدپستی ۸۱۶۸۶۱۴۸۴۵ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و محبوبه براتی با کد ملی ۱۲۸۸۱۲۹۴۳۲ و کدپستی ۸۱۵۴۷۱۶۳۱۱ و رحمت اله رازی با کد ملی ۱۲۸۶۳۰۵۶۶۷ و کدپستی ۸۱۵۹۹۶۳۱۶۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید تراز مالی ۸۹ تصویب شد. ضمنا در آگهی شماره ۶۴۸۵ ۱۱/۵/۸۹ آقای محمد حکمت منش عضو اصلی هیئت مدیره می‌باشد که در آگهی اشتباها علی حکمت منش ذکر گردید مراتب بشرح فوق اعلام و اصلاح می‌گردد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۰۴۱۷۷۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934847
آگهی تغییرات در موسسه انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حجتیه اصفهان شماره ثبت ۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۳۴۰۱
بموجب نامه شماره ۱۷/۱/۵۱۶/۱۴۱۴ مورخ ۳۰/۹/۹۱ فرماندهی انتظامی استان اصفهان و برابر صورت جلسات هیئت امنا و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۹۰ آقای محمود فضیلی نژاد کد ملی ۱۲۸۰۹۰۱۷۰۵ و کدپستی ۸۱۶۶۶۶۴۱۵۱ بسمت رئیس، آقای مجید تباشیری کد ملی ۱۲۸۶۶۰۲۹۰۴ و کدپستی ۸۱۶۵۶۳۴۴۳۱ بسمت نایب رئیس، آقای محمد رضا کجانی کد ملی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷ و کدپستی ۸۱۴۳۸۶۴۷۹۱ بسمت مدیرعامل، آقای غلامحسین امیدیان کد ملی ۱۲۹۱۲۱۲۸۱۷ و کدپستی ۸۱۹۷۶۱۳۳۵۱ بسمت قائم مقام مدیرعامل، آقای رحیم اخوان مقدم کد ملی ۱۲۸۶۲۱۰۸۰۱ و کدپستی ۸۱۳۷۶۸۸۷۳۴ بسمت منشی، آقای علی رجالی کد ملی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴ و کدپستی ۸۱۷۳۸۴۵۷۷۱ بسمت خزانه دار، آقای مهدی اذانی کد ملی ۱۱۹۹۴۴۷۵۳۶ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۴۷۴۳ و رضا حاجی رستم کد ملی ۱۲۸۷۵۶۵۷۸۶ و کدپستی ۸۱۵۸۹۱۸۷۶۰۱ و مجتبی نصر اصفهانی کد ملی ۱۲۹۰۹۱۰۱۳ و کدپستی ۸۱۶۵۶۶۳۳۶۳ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقایان علی اولیا پناه کد ملی ۱۲۸۶۳۳۵۱۴۰ و کدپستی ۸۱۷۳۴۳۷۶۱۱ و سید مصطفی موسوی کد ملی ۱۲۸۶۶۷۳۸۴۵ و کدپستی ۸۱۹۹۶۵۴۱۸۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات صندوق با دو امضا از سه امضا رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل، خزانه دار که امضا مدیرعامل ثابت می‌باشد و در غیاب رئیس با امضا نایب رئیس و با مهر موسسه معتبر است. اساسنامه جدید مشتمل بر سه فصل و ۴۲ ماده و ۲۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۸۱۱۱۵۱۴۵۲۳۱۵ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982283
آگهی تصمیمات شرکت ایساتیس اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۵۰۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۳۶۴۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمود فضیلی نژاد کد ملی ۱۲۸۰۹۰۱۷۰۵ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۴۸۴۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید علی حکمت منش کد ملی ۱۲۸۸۱۸۹۶۸۰ و کدپستی ۸۱۶۶۶۶۴۱۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید منصور ابوطالبی کد ملی ۱۲۸۱۹۰۱۳۳۴ و کدپستی ۸۱۶۶۶۶۴۱۳۲ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۵۰۷۷۴۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004526
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۸۶۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۶۶۰۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: شرکت ایما بتن سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۳۲۸ به نمایندگی محمود فضیلی نژاد کد ملی ۱۲۸۰۹۰۱۷۰۵و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۴۸۴۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت توسعه پیمان سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۱۵۵۲ به نمایندگی مجتبی همدانی کد ملی ۱۲۸۱۷۷۹۹۰۳ و کدپستی ۸۱۹۹۶۵۵۴۱۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت ساخت سپاهان صدرا مهر شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۵۸۷ به نمایندگی محمد رضا فتحیان کد ملی ۱۲۸۶۵۳۴۶۵۸ و کدپستی ۸۱۳۸۷۹۶۴۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ و سعید برهانی کد ملی ۱۲۸۲۲۶۳۹۹۸ و کدپستی ۸۱۵۴۷۹۳۱۱۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیا جهت درج آگهی و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید تراز مالی سال ۱۳۹۰ تصویب شد امضا ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۵۸۱۰۲۹ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1010790
آگهی تصمیمات در شرکت نساجی تجارت سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۱۲۱۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: محمود فضیلی نژاد کد ملی ۱۲۸۰۹۰۱۷۰۵ و کدپستی ۸۱۶۶۶۶۴۱۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی همدانی کد ملی ۱۲۸۱۷۷۹۹۰۳ و کدپستی ۸۱۹۹۶۵۵۴۱۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول رضایی کد ملی ۱۱۱۱۷۲۱۲۶۲ و کدپستی ۸۱۷۵۷۹۳۱۳۱ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۶۳۴۰۱۸ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380765
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساز سپاهان سهامی خاص بشماره ثبت ۲۵۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۸۳۳۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردید: آقای محمود فضیلی نژاد کد ملی ۱۲۸۰۹۰۱۷۰۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۶۶۰۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی دافعیان کد ملی ۱۲۸۶۴۹۶۵۳۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید کریمی کد ملی ۱۲۸۶۶۴۵۸۶۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. نامه‌های داخلی به امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۲۹۰۳۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1637989
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساخت سپاهان صدرا مهر سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۸۷۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۵۸۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ آقایان محمود فضیلی نژاد بشماره ملی ۱۲۸۰۹۰۱۷۰۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۶۶۰۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا نبی زاده بشماره ملی ۰۰۵۶۳۱۶۶۹۰ بسمت مدیرعامل و محمدرضا فتحیان بشماره ملی ۱۲۸۶۵۳۴۶۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. نامه‌های داخلی بامضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۸۱۱۱۴۷۳۱۴۶۶۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669362
آگهی تغییرات شرکت پلی اکریل ایران سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمید رضا صدیقی مقدم به شماره ملی ۰۰۴۱۲۴۵۳۸۵ بجای آقای بیوک علیمراد لو به نمایندگی شرکت کنز اینوستمنت و آقای سپهر جعفری طرئی به شماره ملی۰۰۷۲۵۳۰۵۷۱ بجای آقای عبدالمجید کتانی به نمایندگی شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت باقی مانده تاتاریخ ۳۱/۱/۹۴ انتخاب گردیدند. ۲ آقایان محمود فضیلی نژاد کدملی ۱۲۸۰۹۰۱۷۰۵ به سمت رییس هیات مدیره و عباس امیری بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره تاتاریخ ۳۱/۱/۹۴ انتخاب شدند ودر سمت سایر اعضا و حق امضا مجاز شرکت تغییری حاصل نگردیده است. ش۹۳۰۷۲۸۵۹۲۳۹۶۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669945
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رهاورد مهر بهشت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۰۶۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود فضیلی نژاد به کدملی ۱۲۸۰۹۰۱۷۰۵، مجتبی همدانی به کدملی ۱۲۸۱۷۷۹۹۰۳ و منصور سعیدزاده به کدملی ۱۱۷۰۵۳۱۵۵۵ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال و علی زائری امیرانی به کدملی ۱۱۸۹۵۹۰۷۱۹ و معصومه کیانپور به کدملی ۱۹۷۲۰۵۰۱۶۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۵۵۵۵۳ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669950
آگهی تغییرات شرکت پلی اکریل ایران سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۶۵۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ آقای محمود فضیلی نژاد به شماره ملی ۱۲۸۰۹۰۱۷۰۵ بعنوان نماینده شرکت الیاف زاینده رود به سمت رییس هیات مدیره و آقای بیوک علیمرادلو به شماره ملی ۲۸۰۲۴۱۲۷۲۸ بعنوان نماینده شرکت کنزاینوستمنت به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای صفر علی براتی به شماره ملی ۱۱۴۲۰۱۵۳۸۷ به سمت مدیرعامل خارج از هیات مدیره و آقای سید بدرالدین نعیمایی موسوی به شماره ملی ۰۰۶۵۱۶۹۱۷۴ بعنوان نماینده شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان و آقای عباس امیری به شماره پاسپورت ۱۹۸۱۶۳۶ بعنوان نماینده شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی و آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ بعنوان نماینده شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره تا تاریخ ۳۱/۱/۹۴ انتخاب گردیدند. ۲ کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل معتبر بوده و ایشان می‌تواند حق امضاء خود را به مدیران شرکت تفویض نماید. ۳ حدود و اختیارات مدیرعامل در ۱۲ بند به شرح صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۳ توسط هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۵۴۶۵۴ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765006
آگهی تغییرات موسسه خیریه امام محمد باقر ع به شماره ثبت ۱۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۳۳۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا کجانی کد ملی ۱۲۸۶۴۶۵۷۳۷، آقای اکبر مقارهءعابد۱۲۸۵۳۴۲۷۲۰، آقای مجید تباشیری کد ملی ۱۲۸۶۶۰۲۹۰۴، آقای احمدعلی مدرس کد ملی ۱۲۸۷۵۵۹۸۲۴، آقای رحیم راطبی کد ملی ۱۲۸۷۶۸۲۰۰۶ آقای غلامرضا گشنیزجانی کد ملی ۱۲۸۶۴۰۹۸۹۶، آقای علی رجالی کد ملی ۱۲۸۵۳۱۲۵۵۴، آقای محمود فضیلی نژاد کد ملی ۱۲۸۰۹۰۱۷۰۵، آقای عباس حاج رسولیها کد ملی ۱۲۸۵۴۴۴۲۸۰، خانم پروین کلباسی کد ملی ۰۳۸۰۷۶۹۶۷۰، آقای ابراهیم مهران فرکد ملی ۱۲۳۹۸۲۶۹۱۵بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم ملوک پارسائی کد ملی ۱۲۸۷۵۸۲۳۲۱ و آقای سیدمصطفی موسوی کد ملی ۱۲۸۶۶۷۳۸۴۴بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شد. آقای حسین آذین کد ملی ۱۲۸۶۵۳۰۵۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی متین راد کد ملی ۱۲۸۷۶۰۰۷۶۱بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. تراز مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. روزنامه اصفهان زیبا جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۱۰۱۵۱۸۹۴۱۸۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9591366
آگهی تصمیمات در شرکت ایما بتن سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۳۲۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمود فضیلی نژاد کد ملی ۱۲۸۰۹۰۱۷۰۵ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۴۸۴۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید علی حکمت منش کد ملی ۱۲۸۸۱۸۹۶۸۰ و کدپستی ۸۱۹۴۸۷۳۹۵۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی همدانی کد ملی ۱۲۸۱۷۷۹۹۰۳ کدپستی ۸۱۹۹۶۵۵۴۵۱۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و محبوبه براتی کد ملی ۱۲۸۸۱۲۹۴۳۲ و کدپستی ۸۱۵۴۷۱۶۳۱۱ و رحمت اله رازی کد ملی ۱۲۸۶۳۰۵۶۶۷ و کدپستی ۸۱۵۹۹۶۳۱۶۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید تراز مالی ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۶/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9697499
آگهی تصمیمات در شرکت ریسندگی ناهید اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۱۹۹۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان مهدی تابش به کد ملی ۱۲۸۵۴۵۴۴۸۶ و کدپستی ۸۱۷۵۸۷۳۴۵۳ بسمت مدیرعامل و محمود فضیلی نژاد به کد ملی ۱۲۸۰۹۰۱۷۰۵ و کدپستی ۸۱۶۶۶۶۴۱۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و رسول رضایی جوچی به کد ملی ۱۱۱۱۷۲۱۲۶۲ و کدپستی ۸۱۷۵۷۹۳۱۳۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا و با مهر شرکت معتبر است روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۲/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9863045
آگهی تغییرات در موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان ثبت شده به شماره ۱۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۳۵۳
برابر صورتجلسات مجمع عمومی هیات امناء و هیأت مدیره مورخه ۲۳/۲/۱۳۸۹ آقای رضا فراهینی به شماره ملی ۱۲۹۱۳۴۲۵۳۲ و کدپستی ۸۱۵۹۶۵۹۸۸۴ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای احمد قاسمی پزوه به شماره ملی ۱۲۸۷۷۸۴۵۴۲ و کدپستی ۸۶۵۸۷۷۶۸۷۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای حسین خاکساری هرندی به شماره ملی ۱۲۸۶۶۴۲۹۵۷ و کدپستی ۸۱۷۹۹۵۵۳۵۷ بسمت مدیرعامل، آقای عباس آقاابراهیمی سیچانی به شماره ملی ۴۷۲۲۴۲۵۱۹۱ و کدپستی ۸۱۹۶۸۸۷۵۷۱ بسمت خزانه دار، آقای محمود چاوشی به شماره ملی ۰۰۵۹۰۸۷۹۸۶ و کدپستی ۱۱۷۶۸۱۳۵۱۱، آقای محمود فضیلی نژاد به شماره ملی ۱۲۸۰۹۰۱۷۰۵ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۴۸۴۵ و آقای احمد خوروش به شماره ملی ۱۲۸۶۵۶۸۶۲۵ و کدپستی ۸۱۳۳۸۱۸۴۸۳ و آقای محمدرضا فروزنده مهر به شماره ملی ۱۷۵۵۲۱۶۴۰۸ و کدپستی ۸۱۷۹۶۶۹۴۶۹ بسمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای مدیرعامل و خزانه دار و با مهر موسسه معتبر است و در غیاب خزانه دار به ترتیب با امضای رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره و با مهر موسسه معتبر است. خانم زهرا نظری به شماره ملی ۱۲۸۷۲۷۵۱۵۱ و کدپستی ۸۱۹۸۸۱۶۱۶۷ و مهدی شاه نوروزی به شماره ملی ۱۲۸۶۷۵۴۴۸۴ و کدپستی ۸۱۵۴۸۱۷۸۴۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل صندوق برای مدت یکسال انتخاب شدند و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9906718
آگهی تصمیمات در شرکت سپاهان خودرو سپانو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۰۳۸۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده، عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱) موضوع شرکت ماده دو اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: ساخت و تولید انواع کابین و اتاق خودروهای سنگین و نیمه سنگین و سبک اعم از کشنده، کامیون، کامیونت اتوبوس و مینی بوس شهری و بین شهری و انواع ون سواری و وانت بار اخذ نمایندگی از کمپانی‌های معتبر داخلی و خارجی سازنده خودرو و موتورهای زمینی دریایی و صادرات و واردات انواع خودروی دیزلی بنزینی و گازی اخذ نمایندگی از کمپانی‌های معتبر داخلی و خارجی ساخت و تولید صادرات و واردات انواع خودروهای صنعتی خاص پزشکی و امدادی و آتشنشانی ساخت و تولید و صادرات و واردات انواع قطعات یدکی و قطعات اولیه خودرو اعم از سنگین و سبک بنزینی و دیزلی و گازسوز احداث مراکز فروش خودرو قطعات یدکی و تعمیرگاه خدمات پس از فروش در سطح کشور و یا خارج از کشور به طور یکجا و یا هر کدام به طور جداگانه اخذ نمایندگی از شرکت‌های داخلی و خارجی تولید کننده قطعات یدکی خودرو اعم از خودروهای سنگین و سبک اعطای نمایندگی فروش خودرو و قطعات یدکی و خدمات پس از فروش به افراد حقیقی و حقوقی در سطح کشور و یا خارج از کشور به طور یکجا و یا هر کدام از خدمات به طور جداگانه همکاری و تبادل نظر و با تولید کنندگان خودرو در داخل یا خارج از کشور در مورد کلیه موارد مرتبط با فعالیتهای شرکت، همکاری و تبادل نظر و مشارکت و جلب سرمایه داخلی و خارجی جهت کلیه موارد مرتبط موضوعات شرکت اخذ وام از بانک‌ها و یا موسسات مالی داخل یا خارج از کشور جهت تحقق اهداف شرکت خدمات تحقیقات در مورد سیستم سوخت رسانی و بهینه سازی مصرف سوخت خودرو و کاهش آلاینده‌ها و همکاری با سازمان محیط زیست جهت توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی و همچنین انجام مشاوره در مورد انواع خودرو و موتورهای دیزلی و بنزینی زمینی و دریایی به ارگان‌های خصوصی یا دولتی و هر گونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشد طبق قوانین روز کشور ۲) آقایان محمود فضیلی نژاد به کد ملی ۱۲۸۰۹۰۱۷۰۵ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۴۸۴۵ به نمایندگی شرکت ایلیا فضل سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۳۲۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی همدانی به کد ملی ۱۲۸۱۷۷۹۹۰۳ و کدپستی ۸۱۹۹۶۵۵۴۱۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی مطیع امرالله به کد ملی ۱۱۴۱۶۰۶۱۳۱ و کدپستی ۸۱۸۵۷۹۷۶۹۳ بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳) آقایان رسول رضایی به کد ملی ۱۱۱۱۷۲۱۲۶۲ و کدپستی ۸۱۷۵۷۹۳۱۳۱ و رحمت اله رازی به کد ملی ۱۲۸۶۳۰۵۶۶۷ و کدپستی ۸۱۵۹۹۶۳۱۶۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۱۳۸۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۹/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10131959
آگهی تصمیمات شرکت مشاور مهندسی کیوان نقش جهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۰۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۸۰۹۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۶/۶/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقایان محمود فضیلی نژاد به کدملی ۱۲۸۰۹۰۱۷۰۵ و کدپستی ۸۱۶۶۶۶۴۱۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر کریمی به کدملی ۱۲۸۷۶۹۱۲۳۱ و کدپستی ۸۱۶۶۶۶۴۱۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و کیوان فرزان به کدملی ۱۲۸۲۳۳۰۸۷۱ و کدپستی ۸۱۶۶۶۶۴۱۳۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. ۲ - موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۶۹۶۵ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای سعید برهانی به کدملی ۱۲۸۲۹۹۰۷۱۱ و کدپستی ۸۱۶۶۶۶۴۱۳۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۸۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۱۱/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10416065
آگهی تغییرات در شرکت معدن ماکو اسپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۸۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۸۸۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۷ و ۱۱/۷/۱۳۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۶۶۳ بنمایندگی آقای محمود فضیلی نژاد بشماره ملی ۱۲۸۰۹۰۱۷۰۵ و کدپستی ۸۱۶۶۶۶۴۱۳۱ و امیر رضا فتحیان بشماره ملی ۱۲۸۱۹۳۴۳۲۱ و کدپستی ۸۱۳۸۷۹۶۴۳۱ و رسول رضایی جوچی بشماره ملی ۱۱۱۱۷۲۱۲۶۲ و کدپستی ۸۱۷۵۷۹۳۱۳۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای محمود فضیلی نژاد را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای رسول رضایی جوچی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر رضا فتحیان را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۷/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10493234
آگهی تصمیمات در شرکت سیبه رسانه سپاهان سهامی خاص، ثبت شده به شماره۳۲۶۷۴ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۵۳۲۰۹۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ شد: آقایان محمود فضیلی نژاد به کدملی۱۲۸۰۹۰۱۷۰۵ و کدپستی۸۱۶۸۶۱۴۸۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و رسول رضایی به کدملی۱۱۱۱۷۲۱۲۶۲ و کدپستی۸۱۷۵۷۹۳۱۳۱ به سمت به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیدمنصور ابوطالبی اصفهانی به کدملی۱۲۸۱۹۰۱۳۳۴ و کدپستی۸۱۶۶۶۶۴۱۳۱ به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. آقایان هوشنگ نقیه به کدملی۱۲۸۰۸۵۲۲۴۰ و کدپستی۸۱۶۶۶۶۴۱۳۱ و احمد سلیمانی مهر به کدملی۱۲۸۷۶۶۲۸۲۸ و کدپستی۸۱۶۶۶۶۴۱۵۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی سال ۸۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۴/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10509103
آگهی تصمیمات در شرکت توسعه تجارت سپاهان مهر سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۲۷۳۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت سرمایه گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۶۶۰۳ بنمایندگی آقای محمود فضیلی نژاد به کد ملی ۱۲۸۰۹۰۱۷۰۵ و کدپستی ۸۱۶۶۶۶۴۱۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و هومان پیکری به کد ملی ۲۳۹۱۶۵۲۷۸۱ و کدپستی ۸۴۹۱۹۶۳۴۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول رضایی به کد ملی ۱۱۱۱۷۲۱۲۶۲ و کدپستی ۸۱۶۶۶۶۴۱۳۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲/۳/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک