مجید کیانی

مجید کیانی

کد ملی 1280899662
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 670902
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی الیاف بن جهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۶۱۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۳۹۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای محمدعلی رجالی با کد ملی ۱۲۸۵۲۶۵۳۴۳ و کدپستی ۸۱۳۴۸۳۷۶۱۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن شعر بافیون با کد ملی ۱۲۸۱۶۸۰۸۷۷ و کدپستی ۸۱۸۴۸۶۶۴۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم شهناز رجالی با کد ملی ۱۲۸۵۵۵۸۵۴۵ و کدپستی ۱۹۸۶۸۸۶۶۵۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، اعظم رجالی با کد ملی ۱۲۸۸۷۵۸۱۵۴ و کدپستی ۸۱۸۴۸۶۶۴۹۱ و یاسمن محسن زاده کرمانی با کد ملی ۰۰۴۴۰۱۶۳۴۸۱ و کدپستی ۱۹۸۶۸۸۶۶۵۱ بعنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای دو نفر از سه امضای اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه اذرین حساب بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۰۱۷۹۱ و کدپستی ۸۱۶۳۸۴۸۸۸۸ مجید کیانی به کد ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ و کدپستی ۸۱۷۵۷۳۵۸۴۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و تراز مالی سال ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۹۰۴۶۴ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166899
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۴۹۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴ و ۴/۶/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقای علی محمد سهرابی کد ملی ۱۲۸۹۹۲۴۸۰۵ بنمایندگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۹۵۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن صفوی کد ملی ۱۲۸۶۵۶۱۰۵۱ بنمایندگی شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۱۴۳۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهرام پرورش کد ملی ۱۲۸۴۵۰۸۱۱۰ بسمت مدیرعامل و آقای محسن مشکاتی کد ملی ۱۲۸۱۷۲۰۰۱۱ بنمایندگی شرکت بازرگانی همدانیان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۴۵۷۰ و آقای بهرام پرورش کد ملی ۱۲۸۴۵۰۸۱۱۰ بنمایندگی شرکت توسعه و مدیریت بافناز شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵ و آقای مجید کیانی کد ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ بنمایندگی شرکت صنایع نساجی همدانیان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۵۸۷۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. همچنین اختیاراتی بشرح پیوست صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۶/۹۲ به مدیرعامل تفویض گردید. ۲ سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت حسابرس و بازرس اصلی موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ بسمت بازرس علی البدل و حسابرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۶/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۰۸۲۵۴۴ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1201498
آگهی تصمیمات در شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۰۸۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۳۱۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره و فوق العاده مورخ ۳۰/۵/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است: راهیابی صنعت و فولاد بنمایندگی امیر اسدالله خسروی راد کد ملی ۰۰۴۵۵۹۵۵۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالعلی جعفری رامیانی کد ملی ۴۸۷۹۲۲۵۵۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور تاکی کد ملی ۱۲۸۷۸۸۰۱۶۹ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و توان باطری بنمایندگی مجید کیانی کد ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ و مرتضی بارانیان کثیر کد ملی ۱۲۸۶۵۸۶۳۰۵ و سید محمد مهدی زین الدین کد ملی ۰۳۸۴۴۴۳۴۹۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره یا دو عضو هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد، روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. ماده ۳۱ اصلاحی: هیئت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج یا هفت نفر می‌باشد که از بین سهامداران انتخاب می‌شوند و هر کدام بتنهایی یا تماما توسط مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده قابل عزل می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۷/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۲۲۲۱۰۵ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592113
آگهی تغییرات شرکت نما برزن اسپادان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۱۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و آقای مجید کیانی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۰۹۱۶۵۴ رییس اداره ثبت شرکتهای اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638044
آگهی تغییرات در شرکت جی پلاست پارسیان شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۹۷۴۴۶ (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۳۳۶
بموجب نامه شماره ۲۸۵/ج مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ شرکت منضم بصورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ آقایان حمیدرضا فتاحی با کدملی ۱۲۸۵۵۹۰۸۷۲ و با کدپستی ۸۱۴۳۹۸۶۳۴۳ و مجید کیانی با کدملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ و با کدپستی ۸۱۷۵۷۳۵۸۴۱ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده‌اند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۱۶۸۵۱ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725630
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی زردکوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۵۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید کیانی فرزند حسین به شماره ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ و کدپستی ۸۱۷۵۷۳۵۸۴۱ به سمت مدیر تصفیه شرکت برای مدت یکسال دیگر انتخاب گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیر تصفیه و مهر شرکت معتبر است. آدرس شرکت در حال تصفیه: اصفهان خیابان نظر غربی کوی خداوردی پلاک ۶ اعلام گردید. کدپستی ۸۱۷۵۶۷۴۹۱۱ روزنامه محلی زردکوه و کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۹۱۷۲۹۰۲۸۶۵۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9830475
آگهی تغییرات در شرکت توان باطری نخستین شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۴۲۵ (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۶۸
بموجب نامه شماره ۵۱۸/۹۱/ت مورخ ۶/۸/۹۱ شرکت منضم بصورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه علمکرد و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۹۰ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ آقایان عبدالعلی جعفری رامیانی کد ملی ۴۸۷۹۲۲۵۵۵۱ و کدپستی ۸۱۵۸۹۱۷۸۳۱ و مجید کیانی کد ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ و کدپستی ۸۱۷۵۷۳۵۸۴۱ و علی فضیلتی کد ملی ۱۲۸۵۴۴۷۸۰۸ و کدپستی ۱۹۴۹۷۳۳۶۵۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ و کدپستی ۸۱۷۵۹۸۵۶۱۴ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا شیبانی کد ملی ۵۶۵۹۶۱۸۸۲۰ و کدپستی ۸۱۹۹۸۷۵۷۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۵ هیئت مدیره آقای مجید کیانی را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالعلی جعفری رامیانی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی فضیلتی را بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب نمودند. و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار با امضاء مدیرعامل و یک عضو و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ هیئت مدیره ۷ بند از بندهای ماده ۴۰ اساسنامه شامل بندهای یک، چهار، هفت، سیزده، چهارده، پانزده و شانزده را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود. رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9971775
آگهی تغییرات در شرکت راه گستر نخستین سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۱۵۲و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۱۵۴۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان جمشید طائبی بنمایدگی از شرکت سرمایه گذاری فنی مهندسی زرد کوه بشماره ملی ۱۲۸۰۲۸۴۷۸۱ و کدپستی ۸۱۹۴۹۳۶۶۶۳ و رضا گلشیرازی بشماره ملی ۱۲۸۶۳۰۹۹۳۱ و کدپستی ۸۱۹۴۹۳۶۶۶۳ و حمیدرضا فتاحی بشماره ملی ۱۲۸۵۵۹۰۸۷۲ و کدپستی ۸۱۴۷۷۴۵۱۸۸ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و مجید کیانی بشماره ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ و کدپستی ۸۱۷۵۷۳۵۸۴۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای رضا گلشیرازی را بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا فتاحی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید طائبی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فنی مهندسی زرد کوه را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۱۰/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9990983
آگهی تغییرات در شرکت انرژی گستر سپاهان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۶۶۱۸ سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۹۱
بموجب نامه شماره ۱۵۴۳/الف مورخ ۳۰/۱۰/۸۹ شرکت منضم به صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می‌گردد. ۱ آقایان مسعود گلشیرازی با کد ملی ۱۲۸۶۹۳۳۸۵۴ و با کدپستی ۸۱۶۸۶۸۴۶۳۱ و اکبر بنائیان با کد ملی ۱۲۸۶۷۶۴۶۸۸ و با کدپستی ۸۱۵۳۸۵۳۶۴۱ و خانم مهناز اکلیلی با کد ملی ۱۲۹۱۰۵۳۵۱۴ و با کدپستی ۸۶۹۳۶۸۱۹۹۷ را بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده‌اند. ۲ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۰۱۷۹۱ و با کدپستی ۸۱۷۵۹۶۹۷۱۱ و آقای مجید کیانی با کد ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ و با کدپستی ۸۱۷۵۷۳۵۸۴۱ فرزند حسین را بترتیب بسم بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده‌اند. ۴ هیئت مدیره آقای مسعود گلشیرازی را بسمت رئیس و آقای اکبر بنائیان را بسمت نایب رئیس و خانم مهناز اکلیلی را بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار را با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10473303
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۷۷۲۷ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۸۲
به موجب نامه شماره ۸۹۱۴۹۲/س مورخ ۱۵/۱۰/۸۹ شرکت منضم به صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۸۹ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه عملکرد وحسابهای سود و زیان سال مالی ۸۸ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ آقایان محمدحسین گلشیرازی با کدملی ۱۲۸۷۰۰۲۰۱۳ و کدپستی ۸۱۵۶۷۴۵۶۳۱ و سید محسن صفوی با کدملی ۱۲۸۶۵۶۱۰۵۱ و کدپستی ۸۱۴۳۸۴۴۹۳۳ و امیر اسدا … خسروی راد با کدملی ۰۰۴۵۵۹۵۵۶۹ و کدپستی ۸۱۶۳۸۸۶۹۹۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۰۱۷۹۱ و کدپستی ۸۱۷۵۹۶۹۷۱۱ و آقای مجید کیانی به کدملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ و کدپستی ۸۱۷۵۷۳۵۸۴۱ به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده‌اند. ۵ هیئت مدیره آقای محمدحسین گلشیرازی را به سمت رئیس و آقای سید محسن صفوی را به سمت نائب رئیس و آقای امیر اسدالله خسروی راد را به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره و یک عضو متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10900170
آگهی تغییرات شرکت پارسیان پارت پاسارگاد سهامی خاص بشماره ثبت ۸۶۸۹ و بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۰۵۱
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۳/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان مسعود گلشیرازی بشماره ملی ۱۲۸۶۹۳۳۸۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و پرویز احمدی بشماره ملی ۴۲۸۴۵۳۷۰۲۲ نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی زین الدین بشماره ملی ۰۳۸۴۴۲۶۸۷۵ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد. ۲ قسمت اول بند ۳ ۳ ماده ۲۳ و قسمت سوم بند ۳ ۳ و قسمت هفتم بند ۳ ۳ ماده ۲۳ اساسنامه و دریافت مطالبات تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری تعیین میزان استهلاک‌ها براساس مصوبه هیئت مدیره تنظیم صورت دارایی‌ها و دیون شرکت و سود و زیان انجام معاملات و پرداخت هزینه‌ها براساس آیین نامه معاملاتی مصوب هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ موسسه حسابرسی آذرین حساب بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید کیانی بشماره ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. کفیل ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11150279
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی به نسج سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۷۵۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۸۱۸۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای محمدعلی رجالی با کد ملی ۱۲۸۵۲۶۵۳۴۳ و کدپستی ۸۱۳۴۸۳۷۶۱۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم شهناز رجالی با کد ملی ۱۲۸۵۵۵۸۵۴۵ و کدپستی ۱۹۸۶۸۸۶۶۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسن شعربافیون با کد ملی ۱۲۸۱۶۸۰۸۷۷ و کدپستی ۸۱۸۴۸۶۶۴۹۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، مهناز محسن زاده کرمانی به کد ملی ۰۰۷۰۸۶۰۱۵۷ و کدپستی ۱۹۸۶۸۸۶۶۵۱ مریم رجالی با کد ملی ۱۲۸۴۷۵۶۲۴۶ و کدپستی ۸۱۸۵۶۶۴۳۵۳ بعنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه اذرین حساب شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۰۱۷۹۱ و کدپستی ۸۱۶۳۸۴۸۸۸۸ و آقای مجید کیانی با کد ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ و کدپستی ۸۱۷۵۷۳۵۸۴۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966984
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی سرمایه کار آفرین اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۷۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ تصویب شد. آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۹۰۸۷۲بسمت بازرس اصلی و آقای مجید کیانی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۲۴۳۴۶۶۰۹۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972496
آگهی تغییرات شرکت سیناصدرآسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۶۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۴ تصویب گردید. آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۹۰۸۷۲ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید کیانی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۲۷۹۴۲۲۴۸۸۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13020665
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: – شرکت رافع کیش به نمایندگی آقای سید مصطفی زین الدین به شماره ملی ۰۳۸۴۴۲۶۸۷۵ به سمت عضو هیات مدیره – مرکز خدمات حوزه علمیه اصفهان به نمایندگی آقای پرویز احمدی کدملی ۴۲۸۴۵۳۷۰۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره – شرکت تلاشگران مهر آزاد به نمایندگی آقای محمد رضا توسلی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۳۴۲۱۵ به سمت عضو هیات مدیره – شرکت جی اف ام اف ضد کو به نمایندگی آقای مجید کیانی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ به سمت عضو هیات مدیره – آقای مسعود گلشیرازی به شماره ملی ۱۲۸۶۹۳۳۸۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای مجید رضوی قدس کدملی ۰۹۳۹۴۰۷۴۱۸ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و رسمی با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا سه نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مدیر عامل معتبرخواهد بود. ش۹۵۰۶۲۳۶۹۴۶۲۲۵۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564776
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد نیزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۱۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ تصویب شد. * آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۹۰۸۷۲ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید کیانی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. * روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۲۶۵۸۵۴۹۷۶۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13812525
آگهی تصمیمات شرکت رافع کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۴۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۶٫۰۹٫۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۹۵٫۱۲٫۳۰ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید کیانی با شناسه ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۰۲۱۵۶۷۸۴۲۹۸۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040957
آگهی تصمیمات شرکت اک. تک تکنولوژی کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۲۴۷۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۱۱٫۱۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای سیداکبر موسوی پور به شماره ملی ۱۰۹۱۱۸۱۹۲۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران)، آقای محسن عزیزی به شماره ملی ۰۰۵۵۰۶۴۲۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیر اسداله خسروی راد با کد ملی ۰۰۴۵۵۹۵۵۶۹ نایب رئیس هیئت مدیره و خانم‌ها لاله نجبایی با کد ملی ۰۰۵۶۹۲۸۶۲۹ و فرنوش گل شیرازی با کد ملی ۱۲۷۱۱۶۴۹۷۳ و آقای مجید کیانی با کد ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و استفاده از حسابهای ثابت و جاری با امضای مدیرعامل به همراه رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره یا سه عضو هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۲۳۱۳۵۸۸۵۳۷۸۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274563
آگهی تغییرات شرکت کاسپین باطری صفاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۹۰۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب کلیه اعضا قرار گرفت. حمیدرضا فتاحی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۹۰۸۷۲ بسمت بازرس اصلی و مجید کیانی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش۹۷۰۷۳۰۴۴۸۴۸۷۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک